Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2734(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0245/2020

Pateikti tekstai :

B9-0245/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2020 - 16

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0238

Priimti tekstai
PDF 147kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d. - Briuselis
Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną, liekanų koncentracijos
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

2020 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios cikloksidimo, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projekto (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios cikloksidimo, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projektą (D063880/06),

–  atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB(1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 17-18 d. pateiktą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2019 m. gegužės 27 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2019 m. rugpjūčio 2 d.(3),

–  atsižvelgdamas į EFSA 2009 m. gruodžio 18 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2010 m. gegužės 7 d.(4),

–  atsižvelgdamas į EFSA 2018 m. spalio 18 d. priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2018 m. lapkričio 2 d.(5),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą ir 5a straipsnio 5 dalį(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi flonikamidas yra selektyvus insekticidas, naudojamas auginant, be kita ko, bulves, kviečius, obuolius, kriaušes, persikus ir paprikas;

B.  kadangi flonikamido, kaip veikliosios medžiagos, patvirtinimo galiojimo laikotarpis buvo pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2069(7);

C.  kadangi 2013 m. birželio 5 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komiteto nuomonėje(8), kurioje siūloma suderinti flonikamido klasifikavimą ir ženklinimą, Danijos valstybės narės kompetentinga institucija nurodė, kad medžiaga turi „aiškų poveikį triušių vidaus organų anomalijoms, kurios pasireiškia medžiagos gaunant tokiais kiekiais, kurie nėra toksiški motinoms“;

D.  kadangi Jungtinėse Amerikos Valstijose flonikamidas tikrinamas dėl to, kad jis gali kelti didesnę riziką apdulkintojams nei manyta anksčiau, nes flonikamido gamintojo „ISK Biosciences“ pateikti nauji tyrimai rodo, kad bičių gaunamas flonikamido kiekis iki 51 kartų viršija ribą, nuo kurios jos patiria didelę žalą(9);

E.  kadangi haloksifopas-P yra herbicidas, naudojamas auginant, be kita ko, morkas, pašarinius ankštinius augalus, rapsus, sojas ir cukrinius runkelius;

F.  kadangi haloksifopas-P yra kenksmingas jį prarijus ir kenksmingas vandens organizmams bei turi ilgalaikį poveikį pagal ECHA klasifikaciją; kadangi haloksifopas-P sukelia hepatotoksiškumą, nefrotoksiškumą ir oksidacinį stresą žiurkėms, joms patyrus haloksifopo-P-metilo poveikį(10);

G.  kadangi nuo 2007 m. rugsėjo 4 d. Prancūzijoje draudžiama gaminti, platinti ir naudoti haloksifopą-P visais žemės ūkio ir ne žemės ūkio tikslais(11); kadangi haloksifopas-P buvo uždraustas ketverius metus visoje Sąjungoje pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1376/2007(12);

H.  kadangi haloksifopas-P patvirtintas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 540/2011(13) kaip veiklioji medžiaga, taikant labai ribotą naudojimą(14) ir griežtus reikalavimus valstybėms narėms, susijusius su požeminio vandens apsauga, vandens organizmų apsauga ir veiklos vykdytojų sauga;

I.  kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2233(15) dėl veikliosios medžiagos haloksifopo-P naudojimo Komisija padarė išvadą, kad „nepateikta visa reikalaujama papildoma patvirtinamoji informacija ir kad negalima atmesti nepriimtinos rizikos požeminiam vandeniui galimybės, išskyrus atvejus, kai nustatomi papildomi apribojimai“;

J.  kadangi Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2233 Komisija taip pat padarė išvadą, kad „tikslinga iš dalies pakeisti šios veikliosios medžiagos naudojimo sąlygas, visų pirma nustatant jos naudojimo normų ir dažnumo ribas“;

K.  kadangi Komisija 2018 m. balandžio 30 d. nusprendė pratęsti veikliosios medžiagos haloksifopo-P patvirtinimo galiojimą iki 2023 m. gruodžio 31 d.(16);

L.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnio 2 dalyje atsargumo principas įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių Sąjungos principų;

M.  kadangi SESV 168 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“;

N.  kadangi Direktyvoje 2009/128/EB siekiama tausiojo pesticidų naudojimo Sąjungoje sumažinant pesticidų naudojimo keliamus pavojus ir poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai, skatinant naudoti integruotąją kenkėjų kontrolę ir alternatyvias koncepcijas ar metodus, pvz., nechemines pesticidų alternatyvas;

O.  kadangi nustatant didžiausias leidžiamąsias liekanų koncentracijas (toliau – DLK) reikia atsižvelgti į kumuliacinį ir sinerginį poveikį ir itin svarbu skubiai parengti tinkamus šio vertinimo metodus;

P.  kadangi haloksifopo-P DLK linų sėmenyse ir mandestrobino DLK braškėse ir vynuogėse didinamos remiantis trečiųjų šalių prašymais dėl norminių teisės aktų suderinimo;

Q.  kadangi pareiškėjai teigia, kad dėl leidimo naudoti haloksifopą-P ir mandestrobiną tokiems kultūriniams augalams apsaugoti Australijoje ir Kanadoje jų DLK yra didesnės negu nustatytosios Reglamente (EB) Nr. 396/2005 ir kad, siekiant išvengti prekybos kliūčių tų kultūrinių augalų importui, būtina nustatyti didesnes DLK;

1.  prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2.  mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 396/2005 tikslu ir turiniu;

3.  mano, kad Sąjunga ir Komisija turėtų laikytis atsakomybės už aplinkos apsaugą principo ir neturėtų skatinti trečiosiose šalyse naudoti produktų, kuriuos kai kurios valstybės narės savo teritorijoje draudžia naudoti ir kurių naudojimą Sąjunga stengiasi apriboti;

4.  mano, kad dėl laisvosios prekybos taisyklių niekada neturėtų būti mažinami Sąjungos apsaugos standartai;

5.  pripažįsta, kad EFSA kuria kaupiamosios rizikos vertinimo metodus, tačiau taip pat pažymi, kad pesticidų ir liekanų kaupiamojo poveikio vertinimo problema žinoma jau dešimtmečius; todėl prašo EFSA ir Komisijos spręsti šią problemą ypatingos skubos tvarka;

6.  pažymi, kad pagal reglamento projektą flonikamido DLK braškėse padidėtų nuo 0,03 iki 0,5 mg/kg, gervuogėse ir avietėse – nuo 0,03 iki 1 mg/kg, kituose mažuose vaisiuose ir uogose – nuo 0,3 iki 0,7 mg/kg, kituose šakniavaisiuose ir gumbavaisiuose – nuo 0,03 iki 0,3 mg/kg, ridikuose – nuo 0,03 iki 0,6 mg/kg, salotose – nuo 0,03 iki 0,07 mg/kg ir ankštiniuose augaluose – nuo 0,03 iki 0,8 mg/kg;

7.  mano, kad flonikamido DLK ir toliau turėtų būti 0,03 mg/kg;

8.  pažymi, kad pagal reglamento projektą haloksifopo-P DLK linų sėmenyse padidėtų nuo 0,01 iki 0,05 mg/kg;

9.  mano, kad haloksifopo-P DLK ir toliau turėtų būti 0,01 mg/kg;

10.  pažymi, kad pagal reglamento projektą mandestrobino DLK vynuogėse padidėtų nuo 0,01 iki 5 mg/kg, o braškėse – nuo 0,01 iki 3 mg/kg;

11.  mano, kad mandestrobino DLK ir toliau turėtų būti 0,01 mg/kg;

12.  prašo Komisijos atsiimti savo reglamento projektą ir pateikti komitetui naują projektą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
(2) OL L 309, 2009 11 24, p. 71.
(3) EFSA pagrįsta nuomonė dėl nustatytos didžiausios leidžiamosios flonikamido koncentracijos braškėse ir kitose uogose keitimo, EFSA Journal, 2019, 17(7): 5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) EFSA išvada dėl veikliosios medžiagos flonikamido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros, EFSA Journal, 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) ESFA pagrįsta nuomonė dėl haloksifopo-P leistinų importo nuokrypių nustatymo linų sėmenyse ir rapsų sėklose, EFSA Journal, 2018, 16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(7) 2017 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2069, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų flonikamido (IKI-220), metalaksilo, penoksulamo ir prokvinazido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 295, 2017 11 14, p. 51).
(8) 2013 m. birželio 5 d. Rizikos vertinimo komiteto nuomonė, kurioje siūloma ES lygmeniu suderinti flonikamido klasifikavimą ir ženklinimą, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T, ir Ore, A., „Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide“, Toxics., 2015 m. gruodžio mėn., 3(4), p. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) 2007 m. lapkričio 23 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1376/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedą (OL L 307, 2007 11 24, p. 14).
(13) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).
(14) Leidžiama naudoti kaip herbicidą, jeigu jo kiekis neviršija 0,052 kg veikliosios medžiagos vienam hektarui vienam kartui, ir leidžiama naudoti tik vieną kartą per trejus metus.
(15) 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2233, kuriuo dėl veikliosios medžiagos haloksifopo-P patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 317, 2015 12 3, p. 26).
(16) 2018 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/670, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų bromukonazolo, buprofezino, haloksifopo-P ir napropamido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 113, 2018 5 3, p. 1).

Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika