Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2734(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0245/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0245/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 17/09/2020 - 16

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0238

Pieņemtie teksti
PDF 164kWORD 48k
Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris - Brisele
Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: vairāku vielu, tajā skaitā flonikamīda, haloksifopa un mandestrobīna, maksimālie atlieku līmeņi
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. septembra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz cikloksidīma, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz cikloksidīma, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D063880/06),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK(1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

–  ņemot vērā atzinumu, ko 2020. gada 17.–18. februārī sniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK (2009. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2019. gada 27. maijā pieņemto un 2019. gada 2. augustā publicēto atzinumu(3),

–  ņemot vērā EFSA 2009. gada 18. decembrī pieņemto un 2010. gada 7. maijā publicēto slēdzienu(4),

–  ņemot vērā EFSA 2018. gada 18. oktobrī pieņemto un 2018. gada 2. novembrī publicēto argumentēto atzinumu(5),

–  ņemot vērā 5. a panta 3. punkta b) apakšpunktu un 5.a panta 5. punktu Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

A.  tā kā flonikamīds ir selektīvs insekticīds, ko cita starpā izmanto kartupeļiem, kviešiem, āboliem, bumbieriem, persikiem un pipariem;

B.  tā kā darbīgās vielas flonikamīda apstiprinājuma periods jau tika pagarināts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2069(7);

C.  tā kā Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) Riska novērtēšanas komitejas 2013. gada 5. jūnija atzinumā(8), kurā ir ierosināts saskaņot flonikamīda klasifikāciju un marķēšanu, Dānijas dalībvalsts kompetentā iestāde norāda uz “nepārprotamu ietekmi tādu iekšējo orgānu anomāliju izraisīšanā, kas tiek konstatētas trušu mātītēm netoksiskā līmenī”;

D.  tā kā flonikamīdu Amerikas Savienotajās Valstīs tagad pārbauda rūpīgi, jo tas, iespējams, apputeksnētājus apdraud vairāk, nekā iepriekš bija domāts, — flonikamīda ražotāja ISK Biosciences iesniegtie jaunie pētījumi liecina, ka flonikamīds pakļauj bites līdz pat 51 reizēm lielākam flonikamīda daudzumam par to, kas tām rada būtisku kaitējumu(9);

E.  tā kā haloksifops-P ir herbicīds, ko cita starpā izmanto burkāniem, lopbarības dārzeņiem, rapša sēklām, sojas pupām un cukurbietēm;

F.  tā kā, pamatojoties uz ECHA klasifikāciju, haloksifops-P ir kaitīgs, ja to norij, un ūdens organismiem tas rada ilgstošas kaitīgas sekas; tā kā haloksifops-P pēc tam, kad žurkas tika pakļautas haloksifopa-P-metila iedarbībai, tajās ir radījis konstatētu hepatotoksicitāti, nefrotoksiskumu un oksidatīvo stresu(10);

G.  tā kā kopš 2007. gada 4. septembra Francijā ir aizliegta haloksifopa-P ražošana, izplatīšana un izmantošana visiem lauksaimniecības un ar lauksaimniecību nesaistītiem mērķiem(11); tā kā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1376/2007 haloksifops-P visā Savienībā ir aizliegts četrus gadus(12);

H.  tā kā haloksifops-P ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011(13) ir apstiprināts kā darbīga viela ar ļoti ierobežotu lietojumu(14) un stingrām prasībām dalībvalstīm attiecībā uz gruntsūdeņu aizsardzību, ūdens organismu aizsardzību un operatoru drošību;

I.  tā kā attiecībā uz haloksifopa-P kā darbīgās vielas izmantošanu Komisija Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2233(15) secināja, ka “papildu apstiprinošā informācija nav pilnībā sniegta un ka nepieļaujamu risku gruntsūdeņiem var novērst tikai tad, ja nosaka papildu ierobežojumus”;

J.  tā kā Īstenošanas regulā (ES) 2015/2233 Komisija vēl secināja, ka “ir lietderīgi grozīt šīs darbīgās vielas lietošanas nosacījumus, jo īpaši nosakot ierobežojumus tās lietošanas devām un biežumam”;

K.  tā kā Komisija 2018. gada 30. aprīlī nolēma pagarināt haloksifopa-P kā darbīgās vielas apstiprinājuma periodu līdz 2023. gada 31. decembrim(16);

L.  tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 191. panta 2. punktā ir noteikts, ka piesardzības princips ir viens no Savienības pamatprincipiem;

M.  tā kā LESD 168. panta 1. punktā ir teikts: “nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”;

N.  tā kā Direktīvas 2009/128/EK mērķis ir panākt pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu Savienībā, samazinot pesticīdu izmantošanas radīto apdraudējumu un ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi un veicinot integrētu kaitēkļu apkarošanas un alternatīvu pieeju vai paņēmienu izmantošanu (piemēram, pesticīdiem alternatīvās bioloģiskās metodes);

O.  tā kā, nosakot maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus (MAL), ir jāņem vērā kumulatīvā un sinerģiskā ietekme, un ir ārkārtīgi svarīgi steidzami izstrādāt šim novērtējumam piemērotas metodes;

P.  tā kā haloksifopa-P MAL palielinājums linsēklām un mandestrobīna MAL zemenēm un vīnogām ir pamatots ar trešo valstu pieprasījumiem veikt normatīvu saskaņošanu;

Q.  tā kā pieteikuma iesniedzēji apgalvo, ka haloksifopa-P un mandestrobīna atļautā izmantošana minētajiem kultūraugiem Austrālijā un Kanādā rada atlieku līmeņus, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un tā kā augstāki MAL ir nepieciešami, lai izvairītos no tirdzniecības šķēršļiem, kas apgrūtina šo kultūraugu ievedumu,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas regulas projekta pieņemšanu;

2.  uzskata, ka Komisijas regulas projekts Regulas (EK) Nr. 396/2005 mērķim un saturam neatbilst;

3.  uzskata, ka Savienībai un Komisijai ir jāievēro vides atbildības princips un ka tās nedrīkst veicināt tādu ražojumu izmantošanu trešās valstīs, kurus dažas dalībvalstis aizliedz savā teritorijā un kuru izmantošanu Savienība cenšas ierobežot;

4.  uzskata, ka brīvās tirdzniecības noteikumi nekad nedrīkst sekmēt Savienības aizsardzības standartu pazemināšanos;

5.  atzīst, ka EFSA strādā pie kumulatīvā riska novērtēšanas metodēm, taču arī norāda, ka pesticīdu un atlieku kumulatīvās ietekmes novērtēšanas problēma ir zināma jau gadu desmitiem; tādēļ prasa, lai EFSA un Komisija šo problēmu risinātu kā absolūti prioritāru;

6.  konstatē, ka saskaņā ar regulas projektu flonikamīda MAL tiktu palielināti no 0,03 līdz 0,5 mg/kg zemenēm, no 0,03 līdz 1 mg/kg kazenēm un avenēm, no 0,03 līdz 0,7 mg/kg citiem sīkaugļiem un ogām, no 0,03 līdz 0,3 mg/kg citiem sakņu un gumu dārzeņiem kopumā, taču no 0,03 līdz 0,6 mg/kg redīsiem, no 0,03 līdz 0,07 mg/kg salātiem un salātveidīgajiem un no 0,03 līdz 0,8 mg/kg mg/kg pākšaugiem;

7.  iesaka, lai flonikamīda MAL arī turpmāk paliktu 0,03 mg/kg līmenī;

8.  konstatē, ka saskaņā ar regulas projektu, haloksifopa-P MAL palielināsies no 0,01 līdz 0,05 mg/kg linsēklām;

9.  iesaka, lai haloksifopa-P MAL arī turpmāk paliktu 0,01 mg/kg līmenī;

10.  konstatē, ka saskaņā ar regulas projektu mandestrobīna MAL tiktu palielināti no 0,01 līdz 5 mg/kg vīnogām un no 0,01 līdz 3 mg/kg zemenēm;

11.  iesaka, lai mandestrobīna MAL arī turpmāk paliktu 0,01 mg/kg līmenī;

12.  prasa Komisijai atsaukt aplūkoto regulas projektu un iesniegt komitejai jaunu;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.
(2) OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.
(3) EFSA pamatots atzinums par spēkā esošo maksimāli pieļaujamo flonikamīda atlieku līmeņu grozīšanu zemenēs un citās ogās, EFSA Journal 2019; 17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745.
(4) EFSA slēdziens par darbīgās vielas flonikamīda pesticīdu riska novērtējuma profesionālizvērtēšanu, EFSA Journal, 2010. gads; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) EFSA argumentēts atzinums par haloksifopa-P ieveduma pieļaujamo atkāpju noteikšanu linsēklās un rapša sēklās, EFSA Journal 2018; 16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(7) Komisijas Īstenošanas regula (ES)  2017/2069 (2017. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma termiņu pagarināšanu darbīgajām vielām flonikamīdam (IKI-220), metalaksilam, penoksulamam un prokvinazidam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 295, 14.11.2017., 51. lpp.).
(8) Riska novērtēšanas komitejas 2013. gada 5. jūnija atzinums, kurā ir ierosināts ES līmenī saskaņot flonikamīda klasifikāciju un marķēšanu, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95.
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T. un Ore, A., ‘Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-P-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide’ (Hepatotoksicitāte, nefrotoksiskums un oksidatīvais stress izmēģinājumos ar žurkām pēc Haloksifopa-P metila estera iedarbības uz tām, ariloksifēnoksipropionāta herbicīds), Toxics, 2015. gada decembris, 3(4), 373.–389. lpp., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Komisijas Regula (EK) Nr. 1376/2007 (2007. gada 23. novembris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 304/2003 par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu (OV L 307, 24.11.2007., 14. lpp.).
(13) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).
(14) Var atļaut lietot tikai kā herbicīdu ar noteikumu, ka lietojuma deva nepārsniedz 0,052 kg darbīgās vielas uz vienu hektāru vienā lietošanas reizē, kas nedrīkst būt biežāka par reizi trīs gados.
(15) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2233 (2015. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas haloksifopa-P apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 317, 3.12.2015., 26. lpp.).
(16) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/670 (2018. gada 30. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām bromukonazolam, buprofezīnam, haloksifopam-P un napropamīdam (ES) Nr. 540/2011 (OV L 113, 3.5.2018., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika