Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2734(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0245/2020

Predkladané texty :

B9-0245/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2020 - 16

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0238

Prijaté texty
PDF 160kWORD 50k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel
Námietka voči vykonávaciemu aktu: Maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobínu
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2020 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cykloxydímu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cykloxydímu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich (D063880/06),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1 písm. a),

–  so zreteľom na stanovisko Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zo 17. – 18. februára 2020,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(2),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 27. mája 2019 a uverejnené 2. augusta 2019(3),

–  so zreteľom na závery prijaté úradom EFSA 18. decembra 2009 a uverejnené 7. mája 2010(4),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko prijaté úradom EFSA 18. októbra 2018 a uverejnené 2. novembra 2018(5),

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) a na článok 5a ods. 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(6),

–  so zreteľom na článok 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A.  keďže flonikamid je selektívny insekticíd používaný okrem iného na zemiaky, pšenicu, jablká, hrušky, broskyne a papriku;

B.  keďže obdobie platnosti schválenia účinnej látky flonikamid bolo predĺžené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2069(7);

C.  keďže v stanovisku výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 5. júna 2013(8), v ktorom bola navrhnutá harmonizovaná klasifikácia a označovanie flonikamidu, príslušný orgán Dánska upozorňuje, že táto látka má „jasný vplyv na výskyt viscerálnych malformácií u králika pri úrovniach netoxických pre matku“;

D.  keďže v Spojených štátoch sa teraz flonikamid skúma v súvislosti s potenciálne vyšším rizikom pre opeľovače, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže v nových štúdiách, ktoré predložil výrobca flonikamidu ISK Biosciences, sa uvádza, že včely sú exponované voči flonikamidu v množstve, ktoré je až 51-násobkom množstva flonikamidu, ktoré by im mohlo spôsobiť značné poškodenie(9);

E.  keďže haloxyfop-P je herbicíd používaný okrem iného na mrkvu, kŕmne strukoviny, repku olejnú, sóju a cukrovú repu;

F.  keďže haloxyfop-P je podľa klasifikácie ECHA škodlivý po požití a poškodzuje vodné organizmy, pričom jeho účinky sú dlhodobé; keďže sa preukázali hepatotoxické a nefrotoxické účinky haloxyfopu-P a oxidatívny stres u potkanov po vystavení haloxyfop-P-metylu(10);

G.  keďže vo Francúzsku je od 4. septembra 2007 zakázaná výroba, distribúcia a používanie haloxyfopu-P na všetky poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely(11); keďže na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1376/2007(12) bol haloxyfop-P štyri roky zakázaný v celej Únii;

H.  keďže haloxyfop-P bol schválený ako účinná látka vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 540/2011(13) s veľmi obmedzeným použitím(14) a prísnymi požiadavkami na členské štáty, pokiaľ ide o ochranu podzemných vôd, ochranu vodných organizmov a bezpečnosť prevádzkovateľov;

I.  keďže vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2233(15) Komisia dospela v súvislosti s používaním haloxyfopu-P ako aktívnej látky k záveru, že „ďalšie požadované potvrdzujúce informácie neboli v plnej miere poskytnuté a že neprijateľnému riziku pre podzemnú vodu možno zabrániť iba zavedením ďalších obmedzení“;

J.  keďže vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2233 Komisia takisto dospela k záveru, že „je vhodné zmeniť podmienky používania tejto účinnej látky, a to najmä stanovením limitov pre mieru a frekvenciu jej aplikácie“;

K.  keďže Komisia 30. apríla 2018 rozhodla predĺžiť obdobie platnosti schválenia účinnej látky haloxyfopu-P do 31. decembra 2023(16);

L.  keďže v článku 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje zásada predbežnej opatrnosti ako jedna zo základných zásad Únie;

M.  keďže v článku 168 ods. 1 ZFEÚ sa uvádza, že pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia;

N.  keďže cieľom smernice 2009/128/ES je dosiahnuť udržateľné používanie pesticídov v Únii znižovaním rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie a podporou využívania integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník, napríklad nechemických alternatív pesticídov;

O.  keďže pri stanovovaní maximálnych hladín rezíduí (ďalej len „MRL“) je potrebné zohľadniť kumulatívne a synergické účinky a je mimoriadne dôležité urýchlene vypracovať vhodné metódy takéhoto posudzovania;

P.  keďže zvýšenie MRL haloxyfopu-P na ľanových semenách a mandestrobínu na jahodách a hrozne vychádza zo žiadostí tretích krajín o zosúladenie noriem;

Q.  keďže žiadatelia tvrdia, že povolené použitie haloxyfopu-P a mandestrobínu na takýchto plodinách v Austrálii a Kanade vedie k rezíduám prekračujúcim MRL stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005 a že je potrebné zvýšiť MRL, aby sa odstránili obchodné prekážky pre dovoz týchto plodín;

1.  vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2.  nazdáva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 396/2005;

3.  domnieva sa, že Únia a Komisia by mali dodržiavať zásadu environmentálnej zodpovednosti a nemali by podporovať používanie výrobkov, ktoré niektoré členské štáty na svojom území zakazujú a ktorých používanie sa Únia snaží obmedziť, v tretích krajinách;

4.  domnieva sa, že pravidlá voľného obchodu by nikdy nemali viesť k zníženiu ochranných noriem Únie;

5.  berie na vedomie, že úrad EFSA pracuje na vyvinutí metód posudzovania kumulatívnych rizík, ale zároveň konštatuje, že problém posudzovania kumulatívnych účinkov pesticídov a rezíduí je známy už desaťročia; žiada preto úrad EFSA a Komisiu, aby tento problém riešili ako mimoriadne naliehavú záležitosť;

6.  konštatuje, že podľa návrhu nariadenia by sa MRL flonikamidu zvýšili z 0,03 na 0,5 mg/kg pre jahody, z 0,03 na 1 mg/kg pre ostružiny a maliny, z 0,03 na 0,7 mg/kg pre iné drobné a bobuľovité ovocie, z 0,03 na 0,3 mg/kg pre inú koreňovú a hľuzovú zeleninu vo všeobecnosti, ale z 0,03 na 0,6 mg/kg pre reďkovku, z 0,03 na 0,07 mg/kg pre hlávkový šalát a podobné šalátové zeleniny a z 0,03 na 0,8 mg/kg pre strukoviny;

7.  navrhuje, aby maximálna hladina rezíduí flonikamidu zostala na úrovni 0,03 mg/kg;

8.  konštatuje, že podľa návrhu nariadenia by sa MRL haloxyfopu-P zvýšila v prípade ľanových semien z 0,01 na 0,05 mg/kg;

9.  navrhuje, aby maximálna hladina rezíduí haloxyfopu-P zostala na úrovni 0,01 mg/kg;

10.  konštatuje, že podľa návrhu nariadenia by sa MRL mandestrobínu zvýšili z 0,01 na 5 mg/kg pre hrozno a z 0,01 na 3 mg/kg pre jahody;

11.  navrhuje, aby maximálna hladina rezíduí mandestrobínu zostala na úrovni 0,01 mg/kg;

12.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia a predložila výboru nový návrh;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(3) Odôvodnené stanovisko EFSA k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí flonikamidu v jahodách a iných plodoch, Vestník EFSA (EFSA Journal) 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745.
(4) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky flonikamid z hľadiska posúdenia rizika pesticídov, Vestník EFSA 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445.
(5) Odôvodnené stanovisko EFSA k stanoveniu dovozných tolerancií v prípade haloxyfopu-P v ľanových semenách a semenách repky olejnej, Vestník EFSA 2018; 16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470.
(6) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2069 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a prochinazid (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 51).
(8) Stanovisko výboru pre hodnotenie rizík z 5. júna 2013 s návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania flonikamidu na úrovni EÚ https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95.
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees.
(10) Olayinka, E.T, a Ore, A., Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide (Hepatotoxicita, nefrotoxicita a oxidačný stres semenníkov potkana po vystavení haloxyfop-P-metyl esteru, aryloxyfenosypropiónový herbicíd), Toxics., december 2015, 3(4), s. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119.
(12) Nariadenie Komisie (ES) č. 1376/2007 z 23. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2007, s. 14).
(13) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).
(14) Môže sa používať len ako herbicíd v množstvách nepresahujúcich 0,052 kg aktívnej látky na hektár na jednu aplikáciu, pričom možno povoliť iba jednu aplikáciu každé tri roky.
(15) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2233 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky haloxyfop-P (Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2015, s. 26).
(16) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/670 z 30. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok bromukonazol, buprofezín, haloxyfop-P a napropamid (Ú. v. EÚ L 113, 3.5.2018, s. 1).

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia