Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2734(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0245/2020

Ingivna texter :

B9-0245/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2020 - 16

Antagna texter :

P9_TA(2020)0238

Antagna texter
PDF 149kWORD 48k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel
Invändning mot en genomförandeakt: Gränsvärden för flera ämnen, däribland flonicamid, haloxifop, mandestrobin
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2020 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/06),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG(1), särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a,

–  med beaktande av yttrandet av den 17–18 februari 2020 från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel(2),

–  med beaktande av det motiverade yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 27 maj 2019, och som offentliggjordes den 2 augusti 2019(3),

–  med beaktande av den slutsats som antogs av Efsa den 18 december 2009, och som offentliggjordes den 7 maj 2010(4),

–  med beaktande av det motiverade yttrande som antogs av Efsa den 18 oktober 2018, och som offentliggjordes den 2 november 2018(5),

–  med beaktande av artikel 5a.3 b och 5a.5 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6),

–  med beaktande av artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A.  Flonicamid är en selektiv insekticid som används på bland annat potatis, vete, äpplen, päron, persikor och paprikor.

B.  Godkännandeperioden för flonicamid som verksamt ämne har förlängts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2069(7).

C.  I yttrandet av den 5 juni 2013(8) från Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) kommitté för riskbedömning, i vilken man föreslog en harmoniserad klassificering och märkning av flonicamid, observerar den behöriga myndigheten i Danmark ”tydliga effekter på viscerala missbildningar som förekommer vid icke maternellt toxiska nivåer i kaninen”.

D.  Flonicamid är föremål för granskning i USA då det potentiellt utgör en högre risk för pollinerande insekter än vad man tidigare trott, eftersom nya studier som lämnats in av flonicamidtillverkaren ISK Biosciences visar att flonicamid exponerar bin för upp till 51 gånger den mängd flonicamid som skulle orsaka dem avsevärd skada(9).

E.  Haloxifop-P är en herbicid som används på bland annat morötter, foderbaljväxter, raps, sojabönor och sockerbetor.

F.  Haloxifop-P är skadligt vid förtäring och är skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter enligt Echas klassificering. Haloxifop-P har visat effekter av levertoxicitet, njurtoxicitet och oxidativ stress hos råttor efter exponering för haloxifop‑P-metyl(10).

G.  I Frankrike är det sedan den 4 september 2007 förbjudet med tillverkning, distribution och användning av haloxifop-P för såväl jordbruksändamål som andra ändamål(11). Haloxifop-P var förbjuden i fyra år i hela unionen enligt kommissionens förordning (EG) nr 1376/2007(12).

H.  Haloxifop-P har godkänts som verksamt ämne i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011(13), med en mycket begränsad användning(14) och stränga krav för medlemsstaterna när det gäller grundvattenskydd, skydd av vattenlevande organismer och användarnas säkerhet.

I.  I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2233(15) konstaterade kommissionen när det gäller användningen av haloxifop-P som verksamt ämne att ”de ytterligare bekräftande uppgifter som begärts inte har lämnats och att en oacceptabel risk för grundvattnet endast kan uteslutas om ytterligare begränsningar införs”.

J.  I genomförandeförordning (EU) 2015/2233 konstaterade kommissionen också att ”villkoren för användning av det verksamma ämnet [bör] ändras, särskilt genom att det fastställs gränser för hur ofta det får användas och i vilka mängder”.

K.  Kommissionen beslutade den 30 april 2018 att förlänga godkännandeperioden för haloxifop-P som verksamt ämne till och med den 31 december 2023(16).

L.  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastslås det att försiktighetsprincipen är en av unionens grundläggande principer.

M.  I artikel 168.1 i EUF-fördraget står det att ”[e]n hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder”.

N.  Direktiv 2009/128/EG har som syfte att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel inom unionen genom att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors och djurs hälsa och miljön och genom att främja användning av integrerat växtskydd och av andra alternativa metoder eller tekniker såsom icke-kemiska alternativ till bekämpningsmedel.

O.  När gränsvärden för resthalter (MRL) fastställs måste kumulativa och synergistiska effekter beaktas, och det är ytterst viktigt att snarast utarbeta lämpliga metoder för denna bedömning.

P.  De ökade MRL-värdena för haloxifop-P på linfrön och för mandestrobin på jordgubbar och druvor grundar sig i begäranden om normativ anpassning från tredjeländer.

Q.  De sökande hävdar att godkänd användning av haloxifop-P och mandestrobin på sådana grödor i Australien och Kanada leder till resthalter som överskrider MRL-värdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre MRL-värden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 396/2005.

3.  Europaparlamentet anser att unionen och kommissionen bör respektera principen om miljöansvar och inte uppmuntra till användning i tredjeländer av produkter som vissa medlemsstater förbjuder på sitt territorium och som unionen försöker begränsa användningen av.

4.  Europaparlamentet anser att frihandelsreglerna aldrig bör leda till en sänkning av unionens skyddsnormer.

5.  Europaparlamentet är medvetet om att Efsa arbetar med metoder för att bedöma kumulativa risker, men noterar också att problemet med bedömningen av kumulativa effekter av bekämpningsmedel och resthalter har varit känt i årtionden. Parlamentet uppmanar därför Efsa och kommissionen att omgående ta itu med problemet.

6.  Europaparlamentet noterar att enligt utkastet till förordning skulle MRL-värdena för flonicamid höjas från 0,03 till 0,5 mg/kg för jordgubbar, från 0,03 till 1 mg/kg för björnbär och hallon, från 0,03 till 0,7 mg/kg för andra små frukter och bär, från 0,03 till 0,3 mg/kg för andra ätbara rötter och rotgrönsaker i allmänhet, men från 0,03 till 0,6 mg/kg för rädisor, från 0,03 till 0,07 mg/kg för sallat och sallatväxter, och från 0,03 till 0,8 mg/kg för torkade baljväxter.

7.  Europaparlamentet föreslår att MRL-värdet för flonicamid bör ligga kvar på 0,03 mg/kg.

8.  Europaparlamentet noterar att enligt utkastet till förordning skulle MRL-värdet för haloxifop-P höjas från 0,01 till 0,05 mg/kg för linfrön.

9.  Europaparlamentet föreslår att MRL-värdet för haloxifop-P bör ligga kvar på 0,01 mg/kg.

10.  Europaparlamentet noterar att enligt utkastet till förordning skulle MRL-värdena för mandestrobin höjas från 0,01 till 5 mg/kg för druvor och från 0,01 till 3 mg/kg för jordgubbar.

11.  Europaparlamentet föreslår att MRL-värdet för mandestrobin bör ligga kvar på 0,01 mg/kg.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till förordning och att lägga fram ett nytt för kommittén.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
(2) EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.
(3) Efsas motiverade yttrande ”Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries”, EFSA Journal, vol. 17(2019):7, artikelnr 5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745.
(4) Efsas slutsats ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid”, EFSA Journal, vol. 8(2010):5, artikelnr 1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445.
(5) Efsas motiverade yttrande ”Setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed”, EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470.
(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2069 av den 13 november 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam och prokinazid (EUT L 295, 14.11.2017, s. 51).
(8) Yttrande av den 5 juni 2013 från kommittén för riskbedömning med förslag om en harmoniserad klassificering och märkning på EU-nivå av flonicamid, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95.
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Olayinka, E.T, och Ore, A., ”Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide”, Toxics., december 2015, 3(4), s. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/.
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Kommissionens förordning (EG) nr 1376/2007 av den 23 november 2007 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 307, 24.11.2007, s. 14).
(13) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).
(14) Det får endast godkännas för användning som herbicid, i mängder som inte får överstiga 0,052 kg verksamt ämne per hektar vid varje behandling, och med högst en behandling vart tredje år.
(15) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2233 av den 2 december 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet haloxifop-P (EUT L 317, 3.12.2015, s. 26).
(16) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/670 av den 30 april 2018 om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena bromukonazol, buprofezin, haloxifop-P och napropamid (EUT L 113, 3.5.2018, s. 1).

Senaste uppdatering: 21 augusti 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy