Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2708(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0246/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2020 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2020)0239

Приети текстове
PDF 167kWORD 52k
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел
Културно възстановяване на Европа
P9_TA(2020)0239RC-B9-0246/2020

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно културното възстановяване на Европа (2020/2708(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Преамбюла и членове 2, 3 и 4 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 6 и 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално член 19 от него,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 22 от нея,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено: „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“ (COM(2018)0268),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Нова европейска програма за култура“ (COM(2018)0267),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 ноември 2017 г., относно „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ (COM(2017)0673),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно транспорта и туризма през 2020 г. и след това(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО („Регламента“)(4),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 17, 18, 19, 20 и 21 юли 2020 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 ноември 2018 г. относно работния план за културата за периода 2019 – 2022 г. (2018/С 460/10),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Определяне на нуждите от възстановяване на Европа“, придружаващ съобщението на Комисията от 27 май 2020 г., озаглавено „Време на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ (COM(2020)0456),

–  като взе предвид проучването от 2015 г. относно „Културното наследство е от значение за Европа“,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че културата е стратегически сектор за Европейския съюз, която не само представлява важна част от нашата икономика, но и допринася за демократични, устойчиви, свободни и приобщаващи общества и отразява нашето европейско многообразие, ценности, история, свободи и начин на живот;

Б.  като има предвид, че културата и свободата на изкуствата допринасят значително за динамиката на обществото и дават възможност на всички сегменти на обществото да изразяват своите идентичности и да допринасят за социалното сближаване и междукултурния диалог, като проправят пътя към един все по-тесен Европейски съюз;

В.  като има предвид, че културата има вътрешно присъща стойност като израз на хуманност, демокрация и граждански ангажимент, които могат да бъдат от ключово значение за постигането на напредък в областта на устойчивото развитие;

Г.  като има предвид, че културата укрепва социалния капитал на обществата, улеснява демократичното гражданство, насърчава творчеството, благосъстоянието и критичното мислене, насърчава интеграцията и сближаването и способства за многообразието, равенството и плурализма;

Д.  като има предвид, че културното участие е признато като един от основните ускорители на социалните промени и изграждането на приобщаващи и устойчиви общества;

Е.  като има предвид, че културата и секторите на културата и творчеството са важен инструмент в борбата срещу всички форми на дискриминация, включително расизма и ксенофобията, и са платформа за свобода на изразяването на мнение;

Ж.  като има предвид, че пандемията разкри действителната социална стойност за европейското общество, както и икономическата тежест на секторите на културата и творчеството; като има предвид, че икономическата част от културата е стратегически сектор за Европейския съюз и неговата икономика, осигуряващ пълноценни работни места за милиони европейци и устойчиво финансиране за европейското многообразие, като същевременно отразява нашите европейски ценности, история и свободи;

З.  като има предвид, че европейските културни и творчески деятели опазват и стимулират културното и езиковото многообразие в Европа и участват в укрепването на европейската идентичност на всички равнища; като има предвид, че тези деятели представляват безценен фактор за социално сближаване и устойчиво развитие и икономически растеж в Европейския съюз и неговите държави членки и са важен източник на конкурентоспособност в световен мащаб;

И.  като има предвид, че европейските сектори на културата и творчеството генерират около 4% от европейския брутен вътрешен продукт, като този дял е съпоставим с дела на секторите на информационните и комуникационните технологии и на хотелиерството и ресторантьорството; като има предвид, че през 2019 г. в ЕС-27 заетите лица в сферата на културата наброяваха 7,4 милиона, което представлява 3,7% от общата заетост в ЕС-27; като има предвид, че през 2019 г. делът на самостоятелно заетите лица в сферата на културата в ЕС-27 беше повече от два пъти по-висок от средния за икономиката като цяло(5);

Й.  като има предвид, че според оценките на Комисията секторите на културата и творчеството, които представляват 509 милиарда евро под формата на добавена стойност към БВП, вероятно са загубили 80% от своя оборот през второто тримесечие на 2020 г. в резултат на причинената от COVID-19 криза и свързаните с нея ограничителни мерки;

К.  като има предвид, че над 300 000 души в Европа са заети в сектора на културното наследство, като същевременно 7,8 милиона работни места в Европа са непряко свързани с него; като има предвид, че европейската творческа работна сила в секторите на културата и творчеството понастоящем е недостатъчно представена от статистическите системи;

Л.  като има предвид, че секторите на културата и творчеството са тясно свързани помежду си и са доказали, че са от полза за други сектори, като туризма и транспорта; като има предвид, че според Световната организация по туризъм четири от всеки десет туристи избират своето място на посещение въз основа на предлагането на обекти на културата и че две трети от европейците считат, че присъствието на културното наследство оказва влияние върху техния избор на ваканционна дестинация; като има предвид, че Европа продължава да бъде най-популярната туристическа дестинация в света;

М.  като има предвид, че разнообразният културен пейзаж в Европа страда сериозно от пандемията на COVID-19 и много от участниците в секторите на културата и творчеството са изправени пред разруха без публични инвестиции и помощ; като има предвид, че спирането на дейността в този сектор имаше отражение върху други сектори като транспорта, туризма и образованието;

Н.  като има предвид, че секторите на културата и творчеството са нетипични сектори и се основават на своя специфичен икономически модел, потребности и големина, но са съставени предимно от малки структури (МСП, микроорганизации и самостоятелно заети лица), без или с ограничен достъп до финансовите пазари и често с нередовни и смесени доходи от различни източници, като например държавни субсидии, частно спонсориране, доходи от публика или от авторски права;

О.  като има предвид, че пандемичната криза, свързана с COVID-19, също така разкри съществуващата още отпреди уязвимост на секторите на културата и творчеството, включително несигурния поминък на хората на изкуството и културата, както и ограничените бюджети на много културни институции;

П.  като има предвид, че всички последствия от пандемията на COVID-19 по отношение на секторите на културата и творчеството са очевидни, като все още не е известно общото средносрочно и дългосрочно въздействие; като има предвид, че това засяга социалните права на хората на изкуството и професионалистите в областта на културата, които имат правото да получат справедливо финансово обезщетение за своята работа и защитата на многообразието от форми на културно изразяване;

Р.  като има предвид, че кризата, свързана с COVID-19, вече оказа и ще продължи да оказва трайно отрицателно въздействие върху създаването на културни и творчески продукти, дифузията и доходите и съответно върху европейското културно многообразие;

С.  като има предвид, че театрите, оперите, кината, концертните зали, музеите, обектите на културното наследство и на художественото творчество бяха сред първите, които затвориха своите врати вследствие на мерките за ограничаване на епидемията, и сред последните, които след това отвориха отново; като има предвид, че много културни и художествени прояви, като например панаири, фестивали, концерти и представления, бяха отменени или отложени за много по-късна дата; като има предвид, че мерките за здраве и безопасност, наложени с цел предотвратяване на появата на нови огнища, не позволяват на обектите да работят с пълен капацитет в предвидимото бъдеще;

Т.  като има предвид, че по време на пандемията много европейци се озоваха в ситуация на ограничителни мерки, поради което споделянето на културно и творческо съдържание стана подкрепа за много граждани; като има предвид, че възможностите за достъп до онлайн културно съдържание са се умножили и са направили културното съдържание по-достъпно и често безплатно благодарение на авторите, художниците, артистите изпълнители и други творци; като има предвид, че това допълнително намалява доходите на творците; като има предвид, че наличието на културно съдържание онлайн не е довело до увеличаване на доходите на притежателите на права и на творците и артистите изпълнители;

У.  като има предвид, че неравенствата при достъпа до цифрови инфраструктури са ограничили основните права на достъп до култура, правото на участие в културата и правото на изразяване на изкуството;

Ф.  като има предвид, че още отпреди извънредното положение във връзка с COVID-19 последователните бюджетни предложения за програмата „Творческа Европа“ в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) очевидно не отговарят нито на очакванията на сектора, нито на тези на Парламента, като последният призова за удвояване на финансирането му в сравнение с равнището, предвидено в МФР за периода 2014 – 2020 г.;

Х.  като има предвид, че преразгледаното предложение на Комисията за МФР предвижда намаление с 20% за Европейския корпус за солидарност, намаление с 13% за програмата „Творческа Европа и намаление със 7% за „Еразъм +“ в сравнение с предложението на Комисията за МФР от 2018 г.; като има предвид, че позицията на Европейския съвет от 17 юли 2020 г. съвпада само с предложението на Комисията от 2018 г.; като има предвид, че „Творческа Европа“ е единствената програма на ЕС, която предоставя пряка подкрепа за секторите на културата и творчеството в цяла Европа; като има предвид, че нито инициативите, които програмата „Творческа Европа“ трябва да обхваща, нито нейният бюджет осигуряват необходимата подкрепа от страна на една програма, която и отсега е с прекомерно голям брой заявки и с недостатъчно финансиране;

Ц.  като има предвид, че пандемията представлява възможност за преосмисляне на бъдещето на културата, и като има предвид, че създаването на по-устойчива културна екосистема изисква по-широко обсъждане на бъдещето на планетата и спешната необходимост от отговор на кризата с климата;

Ч.  като има предвид, че секторите на културата и творчеството са жизненоважни за постигането на екологична устойчивост; като има предвид, че е необходимо секторите на културата и творчеството да продължават да бъдат добре финансирани и да бъдат разглеждани като място за сигурни инвестиции, за да бъдат готови за прехода към неутрален по отношение на въглеродните емисии континент в съответствие с Европейския зелен пакт и Целите за устойчиво развитие;

1.  изразява искрената си солидарност с артистите изпълнители, художниците, творците, авторите, издателите, техните сдружения и всички други творци и работници в областта на културата, в това число творците любители, които всички бяха сериозно засегнати от пандемията от COVID-19, и отдава почит на техните усилия по време на трудните времена, пред които са изправени милиони европейци;

2.  подчертава, че възстановяването след пандемията и съживяването на европейската политика в областта на културата са тясно свързани с другите предизвикателства, пред които са изправени Европейският съюз и светът, като се започне с кризата, свързана с климата; изразява убеждение, че бъдещата политика в областта на културата трябва да бъде дълбоко взаимосвързана със социалните предизвикателства, както и с преходите към зелено и цифрово общество;

3.  счита, че е от основно значение да се предвидят за секторите на културата и творчеството значителна част от планираните от европейските институции мерки за икономическо възстановяване и това да бъде съчетано с широкообхватни и бързи действия в полза на културните и творческите сили на Европа, като им се даде възможност да продължат работата си през идните месеци и да оцелеят по време на криза и да създадат устойчивост в сектора; призовава държавите членки и Комисията да координират своите действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството;

4.  приветства усилията на Комисията и Европейския съвет за изготвяне на план за възстановяване на ЕС „от следващо поколение“; изразява обаче безпокойство от факта, че няма изрично определена конкретна сума, която да е предназначена за оказване на пряка подкрепа на секторите на културата и творчеството; в този контекст настоява участниците в областта на културата и творчеството да бъдат ясен акцент в целенасочените действия на държавите членки и да се възползват широко и бързо от всички фондове за възстановяване;

5.  призовава Комисията и държавите членки да заделят средства за секторите на културата и творчеството в съответствие с техните специфични потребности, но най-малко 2% от средствата по Инструмента за възстановяване и устойчивост, предназначен за възстановяването; подчертава, че този процент следва да отразява значението на секторите на културата и творчеството за БВП на ЕС, като се има предвид, че те представляват 7,8 милиона работни места и 4% от БВП; отново подчертава необходимостта от точно планиране и финансови планове, предназначени да гарантират непрекъснатост на стопанската дейност в секторите на културата и творчеството и да предложат предвидимост за хората, които са активни в тази област;

6.  приветства създаването на REACT-ЕС като пряк план за действие с цел предоставяне на допълнително финансиране на силно засегнатите региони и икономически сектори; приветства факта, че културата е идентифицирана като важен и засегнат сектор; при все това изразява загриженост от факта, че не са предприети никакви мерки, за да се гарантира, че секторите на културата и творчеството се възползват от тази инициатива; настоятелно призовава държавите членки да разглеждат секторите на културата и творчеството като стратегически сектори и приоритет в рамките на плана на ЕС за възстановяване и да определят ясен бюджет, съчетан с бързи и конкретни действия, насочени към възстановяването на тези участници, които следва да бъдат от полза за всички заинтересовани страни, включително независимите художници, и насочени не само към тяхното икономическо възстановяване, но и към подобряване на условията на труд на хората, работещи в секторите на културата и творчеството;

7.  критикува факта, че „Творческа Европа не е получила никакво допълнително финансиране от фонда за възстановяване на ЕС от следващо поколение, и призовава за увеличаване на общия бюджет на програмата „Творческа Европа“ на 2,8 милиарда евро;

8.  призовава държавите членки да гарантират, че специфичните вътрешни социални, фискални и икономически правила, които обикновено се прилагат за участниците в секторите на културата и творчеството, могат да бъдат разширени по време на кризата и след нея; изисква държавите членки да включат МСП с дейност в секторите на културата и творчеството в своите специфични планове за възстановяване на МСП, които вече прилагат; изисква от държавите членки да обмислят предлагането на финансова подкрепа за културни прояви и събития, тъй като техните организатори прилагат нови мерки за опазване на здравето и безопасност;

9.  призовава за по-добра координация с цел определяне на най-добри практики и конкретни решения, които могат да подпомогнат секторите на културата и творчеството по време на настоящото положение и всяко бъдещо подновяване; приветства кампаниите „#saveEUculture“ и „#double4culture“, както и усилията на Комисията да популяризира секторите на културата и творчеството чрез кампанията „#CreativeEuropeAtHome“;

10.  отбелязва със загриженост, че мрежите за социална сигурност често са недостъпни за работещите в сферата на творческите професии с нестандартни форми на заетост; призовава държавите членки да гарантират достъп до социални помощи за всички творци, включително лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост;

11.  призовава Комисията да въведе европейска рамка за условията на труд в секторите на културата и творчеството на равнището на ЕС, която да отразява особеностите на сектора и да въведе насоки и принципи с цел подобряване на условията на труд, като се обърне специално внимание на транснационалната заетост;

12.  отбелязва, че ограниченията за пътуване продължават да пречат на европейското културно сътрудничество и сериозно са засегнали международната мобилност и турнета, които са основен източник на приходи за участниците в областта на културата; отбелязва, че финансирането за международно сътрудничество, турнета и съвместни продукции често беше орязано и пренасочено към средства за реакция на затруднения, свързани с пандемията; изразява загриженост относно вредното въздействие на тези мерки върху европейското културно сътрудничество; призовава държавите членки да ограничат необоснованите ограничения на Шенгенското пространство и призовава Комисията да разработи насоки за държавите членки за безопасно трансгранично пътуване, културни събития и културни дейности;

13.  призовава Комисията да подкрепя мобилността на творците, което да им позволи да обменят практика и техники, и значително да насърчава тяхното интегриране на пазара на труда; силно подкрепя съпътстващото взаимно признаване на творческите компетентности;

14.  посреща със задоволство създаването на инструмента на ЕС за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), чиято цел е да подкрепи мерки за подпомагане на работещите при съкратено работно време, въведени от държавите членки, по-специално мерките по отношение на МСП и самостоятелно заетите лица; счита, че този инструмент, като обхваща възможно най-голям брой културни дейци, включително авторите на свободна практика, артистите изпълнители, художниците и другите творци, би могъл да даде възможност на участниците в секторите на културата и творчеството да останат в своята сфера на дейност, като същевременно се компенсира претърпяната от тях загуба на доходи и се гарантира, че не се губят експертни знания; във връзка с това призовава държавите членки да предоставят подходящи гаранции, така че SURE да може бързо да започне да функционира и да бъде на разположение на всички правни субекти, включително на неформалните субекти в секторите на културата и творчеството;

15.  счита, че настоящата пандемия и въздействието ѝ върху нашите икономики не следва да се използват като аргумент за по-нататъшно намаляване на националните или европейските публични разходи за култура; подчертава ключовата роля на програмата „Творческа Европа“ и на нейните направления „Медиа“ и „Култура“ и нейните на нейните хоризонтални направления за осигуряването на разумна степен на стабилност в сектора чрез достъп до европейско финансиране посредством създаване на условия за проекти да развиват дългосрочно партньорство; призовава Комисията да интегрира секторите на културата и творчеството в цялата МФР; припомня в този контекст, че Парламентът е поискал необходимото удвояване на бюджета, отпуснат за програмата „Творческа Европа“ за следващата МФР, и категорично потвърждава позицията си в подкрепа на секторите на културата и творчеството и на техните работници; счита, че е от изключително значение програмите да бъдат финализирани и приети възможно най-скоро, за да се гарантира плавен преход от предходните програми; подчертава, че ако началото на новия финансов период бъде забавено, Комисията трябва да гарантира преход за преодоляване на разминаването между настоящата програма „Творческа Европа“ и новата програма;

16.  призовава Комисията по ясен начин да намери и осъществи контакт с широк набор от смесени източници на финансиране, които могат да бъдат от полза за секторите на културата и творчеството; счита, че бъдещата Общност на знания и иновации, посветена на секторите на културата и творчеството в рамките на Европейския институт за иновации и технологии, следва да играе водеща роля в този контекст; призовава Комисията да включи финансирането на програма „Хоризонт Европа“ за участници в областите на културата и творчеството, които осъществяват дейност в областта на културното експериментиране, иновациите и художествените изследвания; изтъква отново необходимостта от увеличаване на полезните взаимодействия на европейско равнище, като същевременно се насърчават нови иновативни и цифрови решения, които могат да помогнат на сектора в настоящите времена и извън тях;

17.  признава значението на цифровизацията за създаването, производството, разпространението и достъпността на културните и творческите произведения и призовава Комисията допълнително да определи финансиране за цифровизацията на европейските културни произведения и да улесни достъпа на МСП и организации до цифрови умения и инфраструктура;

18.  отбелязва, че по-голямата част от мерките за подкрепа, разработени до момента, са основани на дългове – вариант, който не е устойчив за нито една от заинтересованите страни в културните екосистеми; призовава за значителни и предимно безвъзмездни средства за секторите на културата и творчеството, за да се гарантира поминъкът на местните общности;

19.  посреща със задоволство новите мерки за подкрепа в рамките на Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството (ГМСКТ), който има за цел да подобри достъпа до дългово финансиране на достъпни цени за МСП в секторите на културата и творчеството; подчертава необходимостта той да бъде широко разпространен, като се стреми да обхване всички държави членки и региони, както и МСП от всякаква големина; призовава за принудително въвеждане на ГМСКТ в рамките на програмата InvestEU, което дава повече гъвкавост на секторите на културата и творчеството;

20.  призовава Комисията да гарантира, че МСП в областта на културата и творчеството ще се възползват от по-голяма подкрепа под формата на дългово финансиране чрез бъдещите инструменти на гаранционния механизъм в рамките на програмата InvestEU за периода 2021 – 2027 г.;

21.  изразява съжаление, че не е имало по-нататъшно развитие, което да даде възможност за достъп до финансови ресурси за НПО и по-малките организации; следователно призовава държавите членки и Комисията да преразгледат настоящите си критерии и политики по отношение на гаранциите, особено за онези МСП, които имат по-висок рисков профил с нисък или никакъв достъп до финансовите пазари и които генерират нематериални активи;

22.  призовава Комисията да предприеме действия за смекчаване на все по-тежкото въздействие на кризата върху секторите на културата и творчеството в период, когато големи фестивали и културни прояви продължават да бъдат анулирани, като това има катастрофални финансови последици, особено за сектора на музиката и сценичните изкуства и за независимите художници; счита, че следва да се създадат европейски цифрови платформи, посветени на сценичните изкуства, с цел възможно най-голямо споделяне на европейско културно съдържание и творчески продукти; изисква тези платформи да бъдат проектирани със справедливото възнаграждение за хората на изкуството, творците и дружествата; изисква да бъде включен по-активно заедно със съответните участници в определянето на решения за подкрепа на дейностите и особено на хората на изкуството и творците, които са засегнати от отмяната на големи фестивали и културни прояви;

23.  призовава Комисията да установи дали националните методи за разпределение на финансирането на културата са достъпни за всички творци и дали разпределението е независимо, безплатно и справедливо; призовава Комисията да работи за по-добри количествени и качествени показатели, за да осигури надежден и постоянен поток от данни, свързани със секторите на културата и творчеството;

24.  припомня на държавите членки, че могат да се използват други мерки, за да се помогне на секторите на културата и творчеството да се възстановят от кризата, като например намалени ставки на ДДС за всички културни стоки и услуги, подобряване на оценката на нематериалните активи и данъчни кредити за създаването на култура;

25.  посочва, че туризмът генерира 10,3% от БВП на Европейския съюз, като 40% от този дял е свързан с предлагането в сферата на културата; счита, че постепенното възстановяване на туризма е възможност за активно насърчаване на европейската култура и европейското културно наследство, като същевременно се полагат основите за устойчив европейски туризъм; във връзка с това призовава за стартирането на годишна програма за създаване на стойност на европейската култура и културно наследство, която да отразява европейското културно многообразие; изисква структурните фондове да включват, доколкото е възможно, опазването на културата и творческата дейност в проектите, които подкрепят; подчертава важната добавена стойност на историческия и културния туризъм; призовава Комисията и държавите членки да установят интегрирана политика в подкрепа на съживяването на този сектор;

26.  счита, че следва да се възползваме от тази възможност, за да популяризираме европейското културно съдържание в цял свят, като насърчаваме европейското производство и развитието на европейски мрежи за радио- и телевизионно разпръскване; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки, така че съответното законодателство да може да бъде транспонирано възможно най-гладко, като например преразглеждането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги(6), Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар(7) и Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване(8); подчертава потенциала на филмовата и видеоиндустрията и призовава за паневропейско партньорство, предназначено да подкрепя европейските творци в тази област; подчертава, че прилагането на тези директиви и предстоящите законодателни предложения трябва да запазват и насърчават колективните механизми, за да се гарантира адекватна защита на отделните творци;

27.  признава отслабеното състояние на медийната екосистема и тежкото състояние на местните и регионалните новинарски медии, както и на тези, които извършват дейност на по-малки пазари; счита, че тъй като свободните, независими и достатъчно финансирани медии са и противодействие на разпространението и ефективността на дезинформацията, Комисията следва да представи средносрочни и дългосрочни стратегии в това отношение, включително специфични инициативи за подкрепа на местните и регионалните медии и на онези, които извършват дейност на малки пазари; счита, че следва да се обърне внимание на създаването на фонд за новинарските медии въз основа на принципа на сделката между несвързани лица; подкрепя предстоящите предложения на Комисията за законодателен пакет в областта на цифровите услуги, и по-специално предвидените в него нови и преразгледани правила за онлайн платформите и онлайн рекламирането; счита, че следва да се обърне внимание на концентрацията на собствеността върху медиите, която често намалява плурализма и многообразието на новините и може също така да окаже отрицателно въздействие върху пазара на информация; подкрепя плана за действие в медийната и аудиовизуалната област и заявените от него цели за увеличаване на конкурентоспособността и подпомагане на цифровата трансформация на сектора;

28.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и насърчават свободата на артистично изразяване, която е жизненоважна за утвърждаването на демокрацията и доброто възстановяване на обществата от безпрецедентната криза; подчертава значението на европейското финансиране за насърчаването и поддържането на свободите и многообразието на културата и медиите; счита, че секторите на културата и творчеството са сред най-динамичните сектори на икономиката, че те следва значително да насърчават равенството между половете и биха могли да действат като мощен катализатор за устойчиво развитие и справедлив преход;

29.  подчертава потенциала на културното многообразие в глобалния обхват на европейските сектори на културата и творчеството и призовава за балансиран подход, който да интегрира широк кръг от участници от различни региони и с различна големина; във връзка с това призовава Комисията да извърши подходяща оценка на съществуващите програми и действия на ЕС, като например Знака за европейско наследство, и да включи финансова оценка за тях, за да се даде възможност за по-добра комуникация относно културното наследство и културните маршрути, така че гражданите да имат достъп до по-добро разбиране на действията на ЕС; също така призовава Комисията да предложи амбициозна и приобщаваща политика за комуникация и популяризиране на културата в Европа, която ще даде възможност европейското културно съдържание и европейските културни събития и обекти да придобият истинско европейско и световно измерение;

30.  застъпва становището, че мерките, предприети от държавите членки и Комисията за подпомагане на участниците в сферата на културата и творчеството в Европа, следва да подкрепят участниците и инициативите, които отразяват културното и езиковото многообразие на Европа, включително езиците на малцинствата и малко разпространените езици;

31.  призовава Комисията да работи съвместно с Европейските столици на културата за намирането на практически решения и за да им помогне да ограничат, доколкото е възможно, прекъсването на дейностите, причинено от пандемията, и по-специално с градовете, носители на званието през 2020 г. и 2021 г., чрез задълбочен диалог с организаторите; подчертава значението да им бъдат предоставени повече механизми и финансови решения; отново изтъква факта, че поради настоящите обстоятелства са направени промени в графика на Европейските столици на културата, и призовава отговорните за вземането на решения лица да направят оценка на възможността за удължаване на периода за организиране на градовете с предстоящи прояви;

32.  призовава за увеличаване на усилията за доразвиване на динамиката на Европейската година на културното наследство с цел превръщането ѝ в трайно политическо наследство; призовава Комисията да приеме по-интегриран подход към културното наследство, като се третират материалното, нематериалното, природното и цифровото наследство като взаимосвързани и неделими; подчертава необходимостта от създаване на постоянна платформа, включваща като централен елемент организираното гражданско общество, за сътрудничество и координация на политиките в областта на културното наследство на равнището на ЕС; призовава също така за всеобхватна рамка за цифровото културно наследство, като се обърне специално внимание на цифровизацията на усилията в областта на съществуващото наследство и на широката достъпност на цифровизираните материали в областта на културата; във връзка с това отбелязва значението на оперативната съвместимост и стандартите; призовава за цялостно преразглеждане на Препоръката на Комисията от 27 октомври 2011 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид(9);

33.  подчертава, че по време на ограничителните мерки много обекти на културното наследство са били оставени без надзор и без подходяща поддръжка, в резултат на което понасят щети, и че тези обекти вече са уязвими поради влошаването на състоянието на околната среда, природните бедствия и изменението на климата, както и поради незаконни разкопки или незаконен трафик; подчертава необходимостта от защита на заетостта в сектора на културното наследство, за да се подкрепят специалистите реставратори и експертите в областта на културното наследство и да им се предоставят необходимите средства за опазване на обектите на европейското културно наследство;

34.  счита, че културното измерение трябва да бъде част от диалога с гражданите, по-специално по време на предстоящата конференция за бъдещето на Европа;

35.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 28.
(2) Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0169.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment#Self-employment
(6) OВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 69.
(7) OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.
(8) ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15.
(9) ОВ L 283, 29.10.2011 г., стр. 39.

Последно осъвременяване: 12 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност