Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2708(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0246/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2020 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0239

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 171kWORD 58k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης
P9_TA(2020)0239RC-B9-0246/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης (2020/2708(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο καθώς και τα άρθρα 2, 3 και 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 22,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Χτίζοντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό» (COM(2018)0268),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό» (COM(2018)0267),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού» (COM(2017)0673),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (στο εξής «κανονισμός»)(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης, 18ης, 19ης, 20ής και 21ης Ιουλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2019-2022) (2018/C 460/10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe’s recovery needs» (Εντοπισμός των αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπης) που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 με τίτλο «Η πολιτιστική κληρονομιά μετρά για την Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τομέας έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν αποτελεί απλώς σημαντικό μέρος της οικονομίας μας, αλλά συμβάλλει επίσης στις δημοκρατικές, βιώσιμες, ελεύθερες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες ενώ αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή πολυμορφία, τις αξίες, την ιστορία, τις ελευθερίες και τον τρόπο ζωής μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η ελευθερία της τέχνης συμβάλλουν σημαντικά στη ζωτικότητα μιας κοινωνίας και επιτρέπουν σε όλα τα μέρη της να εκφράζουν την ταυτότητά τους, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και τον διαπολιτισμικό διάλογο και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια διαρκώς στενότερη Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός έχει εγγενή αξία ως έκφραση της ανθρωπότητας, της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, που μπορεί να είναι καίριας σημασίας για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο των κοινωνιών, διευκολύνει τη δημοκρατική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, προωθεί τη δημιουργικότητα, την ευημερία και την κριτική σκέψη, ενθαρρύνει την ενσωμάτωση και τη συνοχή και προάγει την πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική συμμετοχή έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κύριους παράγοντες που επιταχύνουν τις κοινωνικές αλλαγές και την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας συνιστούν σημαντικό όχημα για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και αποτελούν πλατφόρμα για την ελευθερία της έκφρασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία αποκάλυψε την πραγματική κοινωνική αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς και την οικονομική βαρύτητα των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική παράμετρος του πολιτισμού αποτελεί έναν στρατηγικό τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία της, εξασφαλίζοντας ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια Ευρωπαίους και βιώσιμη χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή πολυμορφία, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία και τις ελευθερίες μας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς διατηρούν και προάγουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη, ενώ συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς αυτοί συνιστούν ανεκτίμητη κινητήρια δύναμη για την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ενώ αποτελούν επίσης σημαντική πηγή παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί τομείς και κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 4 % του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ποσοστό που ανέρχεται σε επίπεδο ανάλογο με εκείνο των υπηρεσιών ΤΠΕ και των υπηρεσιών στέγασης και εστίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, στην ΕΕ των 27, απασχολούνταν στον πολιτιστικό τομέα 7,4 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ των 27· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ των 27 ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρου που σημειώθηκε για το σύνολο της οικονομίας(5)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής, οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας – που αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους 509 δισεκατομμυρίων EUR – είναι πιθανό να έχουν χάσει το 80 % του κύκλου εργασιών τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ως αποτέλεσμα της κρίσης της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 300 000 άνθρωποι στην Ευρώπη απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό δημιουργικό εργατικό δυναμικό στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας επί του παρόντος υποεκπροσωπείται από τα στατιστικά συστήματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι στενά διασυνδεδεμένοι, έχει δε καταδειχθεί ότι ωφελούν άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τέσσερις στους δέκα τουρίστες επιλέγουν τον προορισμό τους με βάση την πολιτιστική προσφορά του, ενώ τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς επηρεάζει την επιλογή του προορισμού των διακοπών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός πολιτιστικού τουρισμού στον κόσμο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποικιλόμορφο πολιτιστικό τοπίο της Ευρώπης πλήττεται σοβαρά από την πανδημία COVID-19 και ότι πολλοί φορείς στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταστροφή, χωρίς δημόσιες επενδύσεις και ενισχύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παύση της δραστηριότητας σε αυτόν τον τομέα είχε δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς, όπως οι τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και της εκπαίδευσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας συνιστούν έναν άτυπο τομέα, με βάση ειδικά οικονομικά μοντέλα, ανάγκες και μεγέθη, που όμως αποτελείται κυρίως από μικρές δομές (ΜΜΕ, οργανώσεις μικρής κλίμακας και αυτοαπασχολούμενοι) με μηδενική ή ελάχιστη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συχνά με παράτυπα και μικτά εισοδήματα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως δημόσιες επιδοτήσεις, ιδιωτικές χορηγίες, έσοδα από το κοινό ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει επίσης αναδείξει τα προϋπάρχοντα τρωτά σημεία των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων των επισφαλών μέσων διαβίωσης των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, καθώς και των περιορισμένων προϋπολογισμών πολλών πολιτιστικών ιδρυμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας μόλις αρχίζουν να γίνονται εμφανείς, ενώ ο συνολικός μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος παραμένει άγνωστος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επηρεάζει τα κοινωνικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν δίκαιη οικονομική αποζημίωση για το έργο τους, καθώς και την προστασία της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει ήδη, και θα συνεχίσει να έχει, μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική και δημιουργική παραγωγή, διάδοση και στα εισοδήματα και, επομένως, στην ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέατρα, οι λυρικές σκηνές, οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες συναυλιών, τα μουσεία και τα μνημεία κληρονομιάς και άλλοι χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που έκλεισαν λόγω των μέτρων περιορισμού και μεταξύ των τελευταίων που επαναλειτούργησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, συναυλίες και παραστάσεις, έχουν ακυρωθεί ή μετατεθεί για μακρό χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγειονομικά μέτρα και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή νέας έξαρσης δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία των χώρων εκδηλώσεων στο άμεσο μέλλον·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι βρέθηκαν σε κατάσταση περιορισμού της κυκλοφορίας, η κοινοποίηση πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου παρείχε στήριξη σε πολλούς πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες πρόσβασης σε διαδικτυακό πολιτιστικό περιεχόμενο έχουν πολλαπλασιαστεί και το πολιτιστικό περιεχόμενο έχει καταστεί πιο προσιτό, συχνά δε χωρίς οικονομική επιβάρυνση χάρη στους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες, τους ερμηνευτές και άλλους δημιουργούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μειώνει περαιτέρω τα εισοδήματα των δημιουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο δεν επέφερε αύξηση του εισοδήματος των κατόχων δικαιωμάτων και των ερμηνευτών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές έχουν περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό, το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό και το δικαίωμα καλλιτεχνικής έκφρασης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές προτάσεις προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), ακόμη και πριν από την κρίση της COVID-19 σαφώς δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ούτε του τομέα ούτε του Κοινοβουλίου, και ότι το τελευταίο έχει ζητήσει να διπλασιαστεί η χρηματοδότησή του σε σύγκριση με το ποσό που διατέθηκε στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ προτείνει περικοπή των πόρων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κατά 20 %, περικοπή των πόρων για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» κατά 13 % και περικοπή των πόρων για το Erasmus+ κατά 7 %, σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στις 17 Ιουλίου 2020 δεν αντιστοιχεί παρά στην πρόταση της Επιτροπής του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μόνο πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει άμεση στήριξη στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι πρωτοβουλίες που υποτίθεται ότι καλύπτει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ούτε ο σχετικός προϋπολογισμός παρέχουν τη στήριξη που απαιτείται, καθώς οι ανάγκες υπερβαίνουν τη χρηματοδότηση, το δε πρόγραμμα υποχρηματοδοτείται·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία αποτελεί ευκαιρία να επανεξεταστεί το μέλλον του πολιτισμού και ότι η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού πολιτιστικού οικοσυστήματος απαιτεί ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με το μέλλον του πλανήτη και την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρειαστεί να παραμείνουν επαρκώς χρηματοδοτούμενοι και να αναγνωριστούν ως ασφαλής επένδυση ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα για τη μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

1.  εκφράζει την ειλικρινή αλληλεγγύη του προς τους ερμηνευτές, τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους συγγραφείς, τους εκδότες, τις εταιρείες τους και όλους τους άλλους φορείς και εργαζομένους του πολιτιστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών δημιουργών, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από την παγκόσμιας κλίμακας πανδημία COVID-19, και εξαίρει τις δράσεις και την αλληλεγγύη τους κατά τη δύσκολη συγκυρία που βίωσαν εκατομμύρια Ευρωπαίοι·

2.  υπογραμμίζει ότι η μετά την πανδημία ανάκαμψη και αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής συνδέονται στενά με τις άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος, αρχής γενομένης από την κλιματική κρίση· είναι πεπεισμένο ότι η μελλοντική πολιτική για τον πολιτισμό πρέπει να διασυνδέεται στενά με τις κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση·

3.  θεωρεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας σημαντικό τμήμα των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με σκοπό την οικονομική ανάκαμψη να δεσμευθεί για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας και αυτό να συνδυαστεί με ευρείες και ταχείες δράσεις προς όφελος των πολιτιστικών και δημιουργικών δυνάμεων της Ευρώπης, ώστε να τους παράσχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το έργο τους κατά τους επερχόμενους μήνες και να επιβιώσουν σε αυτή τη συγκυρία κρίσης και να δημιουργηθεί ανθεκτικότητα στον τομέα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίσουν τη δράση τους για τη στήριξη των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας·

4.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης στο πλαίσιο του μέσου «Next Generation EU»· εκφράζει, ωστόσο, τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι κανένα συγκεκριμένο ποσό δεν έχει δεσμευθεί σαφώς προς άμεσο όφελος των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας· εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην άποψη ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς θα πρέπει να αποτελούν το σαφές επίκεντρο στοχευμένων δράσεων των κρατών μελών και να επωφελούνται ευρέως και γρήγορα από όλα τα κονδύλια που διατίθενται με σκοπό την ανάκαμψη·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμεύσουν για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες τους, τουλάχιστον το 2 % του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που προορίζεται για την ανάκαμψη· επισημαίνει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σημασία που έχουν οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας για το ΑΕΠ της ΕΕ, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 4 % του ΑΕΠ· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ακριβή προγραμματισμό και κατάρτιση οικονομικών σχεδίων ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας και να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα·

6.  επικροτεί τη δημιουργία του REACT-EU, ως άμεσου σχεδίου δράσης με στόχο την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης σε περιφέρειες και οικονομικούς τομείς που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό· επικροτεί το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός τομέας που πλήττεται· εκφράζει, ωστόσο, τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας θα επωφεληθούν από την εν λόγω πρωτοβουλία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας ως στρατηγικούς τομείς που συνιστούν προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και να καθορίσουν σαφή προϋπολογισμό σε σύνδεση με ειδικές ταχείες και συγκεκριμένες δράσεις που θα αποσκοπούν στην ανάκαμψη αυτών των φορέων, οι οποίες θα πρέπει να ωφελούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων καλλιτεχνών, και να στοχεύουν όχι μόνο στην οικονομική τους ανάκαμψη αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων που εργάζονται στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

7.  επικρίνει το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» δεν έλαβε καμία πρόσθετη χρηματοδότηση από το μέσο «Next Generation EU» και ζητεί να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» σε 2,8 δισεκατομμύρια EUR·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ειδικοί εγχώριοι κοινωνικοί, δημοσιονομικοί και οικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται συνήθως στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς θα μπορούν να επεκταθούν ώστε να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά την κρίση· ζητεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις ΜΜΕ που λειτουργούν στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας στα ειδικά σχέδια ανάκαμψης για ΜΜΕ που έχουν ήδη εφαρμόσει· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν οικονομική στήριξη σε πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις, όταν εφαρμόζονται νέα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια·

9.  ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό προκειμένου να προσδιοριστούν βέλτιστες πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να στηρίξουν τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κατάστασης και κάθε μελλοντικής επανεκκίνησης· επικροτεί τις εκστρατείες του τομέα # saveEUculture και # bamble4culture, καθώς και την προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας με την εκστρατεία # CreativeEuropeAtHome·

10.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα κοινωνικά δίχτυα ασφάλειας συχνά δεν ήταν προσβάσιμα στους δημιουργικούς επαγγελματίες με άτυπες μορφές απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές για όλους τους δημιουργικούς επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται σε άτυπες μορφές απασχόλησης·

11.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του τομέα και θα εισαγάγει κατευθυντήριες γραμμές και αρχές με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διακρατική απασχόληση·

12.  σημειώνει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική συνεργασία και έχουν επηρεάσει σοβαρά την κινητικότητα και περιοδεία σε διεθνές επίπεδο, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τους πολιτιστικούς φορείς· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση για τη συνεργασία, περιοδεία και συμπαραγωγή σε διεθνές επίπεδο πολλές φορές έχει περικοπεί και εκτρέπεται προς κονδύλια για την αντιμετώπιση αντίξοων συνθηκών που συνδέονται με την πανδημία· εκφράζει την ανησυχία του για τις επιβλαβείς επιπτώσεις αυτών των μέτρων στην ευρωπαϊκή πολιτιστική συνεργασία· καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τους περιορισμούς Σένγκεν που δεν αιτιολογούνται και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη όσον αφορά την ασφαλή διασυνοριακή περιοδεία, καθώς και τις ζωντανές πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την κινητικότητα των καλλιτεχνών ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πρακτικών και τεχνικών μεταξύ τους και να προωθήσει σημαντικά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει σθεναρά την ταυτόχρονη αμοιβαία αναγνώριση των καλλιτεχνικών ικανοτήτων·

14.  χαιρετίζει τη θέσπιση του μέσου προσωρινής στήριξης της ΕΕ για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (SURE), το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη των μέτρων μειωμένου ωραρίου εργασίας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνων που αφορούν τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους· θεωρεί ότι το μέσο αυτό, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερους πολιτιστικούς φορείς, μεταξύ άλλων ανεξάρτητους συγγραφείς, ερμηνευτές, καλλιτέχνες και άλλους δημιουργούς, θα μπορούσε να επιτρέψει στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να παραμείνουν στον τομέα δραστηριότητάς τους, αντισταθμίζοντας παράλληλα την απώλεια εισοδήματός τους και διασφαλίζοντας ότι δεν θα σημειωθεί απώλεια εμπειρογνωμοσύνης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε το SURE να μπορεί να τεθεί γρήγορα σε λειτουργία και να είναι διαθέσιμο για όλες τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των μη τυπικών οντοτήτων στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

15.  είναι της άποψης ότι η τρέχουσα πανδημία και οι επιπτώσεις της στις οικονομίες μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για την περαιτέρω μείωση των εθνικών ή ευρωπαϊκών δημόσιων δαπανών για τον πολιτισμό· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και τα σκέλη του «MEDIA» και «Πολιτισμός», καθώς και οι διατομεακές συνιστώσες του, για την εξασφάλιση επαρκούς βαθμού σταθερότητας στον τομέα, καθώς παρέχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν μακροχρόνιες συνεργασίες για έργα· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας σε ολόκληρο το ΠΔΠ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τον αναγκαίο διπλασιασμό του προϋπολογισμού που διατίθεται για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για το επόμενο ΠΔΠ και επιβεβαιώνει με έμφαση τη θέση του όσον αφορά τη στήριξη των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας και των εργαζομένων τους· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν τα προγράμματα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τα προηγούμενα προγράμματα· τονίζει ότι, εάν καθυστερήσει η έναρξη της νέας περιόδου χρηματοδότησης, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη μετάβαση προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο τρέχον πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το νέο πρόγραμμα·

16.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να ανακοινώσει σαφώς ένα ευρύ φάσμα μεικτών πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να ωφελήσουν τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας· εμμένει στην άποψη ότι η μελλοντική κοινότητα γνώσης και καινοτομίας που θα προορίζεται ειδικά για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό πειραματισμό, την καινοτομία και την καλλιτεχνική έρευνα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αυξανόμενες συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με παράλληλη προώθηση νέων καινοτόμων και ψηφιακών λύσεων που μπορούν να βοηθήσουν τον τομέα κατά την τρέχουσα περίοδο και πέραν αυτής·

17.  αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης για τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την προσβασιμότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει περαιτέρω τη χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων και να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανώσεων σε ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές·

18.  σημειώνει ότι η πλειονότητα των μέτρων στήριξης που έχουν σχεδιαστεί μέχρι στιγμής βασίζονται σε έκδοση χρέους, μια επιλογή που δεν είναι βιώσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς των πολιτιστικών οικοσυστημάτων· ζητεί σημαντική στήριξη που θα βασίζεται πρωτίστως σε επιχορηγήσεις, για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέσα διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων·

19.  επικροτεί τα νέα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility – CCS GF), τα οποία αποσκοπούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ που λειτουργούν στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη, με σκοπό να καλύψει όλα τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις ΜΜΕ όλων των μεγεθών· ζητεί να ενισχυθεί η ανάπτυξη του CCS GF στο πλαίσιο του InvestEU, προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ που λειτουργούν στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας θα επωφεληθούν από την αυξημένη στήριξη όσον αφορά τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια μέσω των μελλοντικών μέσων μηχανισμού εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU για την περίοδο 2021-2027·

21.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία περαιτέρω εξέλιξη ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ΜΚΟ και μικρότερων οργανώσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους· ζητεί, επομένως, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν τα ισχύοντα κριτήρια και τις πολιτικές τους όσον αφορά τις εγγυήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ που έχουν υψηλότερα προφίλ κινδύνου με χαμηλή ή μηδενική πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και παράγουν άυλα περιουσιακά στοιχεία·

22.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε να μετριαστούν οι ολοένα περισσότερες επιπτώσεις της κρίσης στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχιζόμενες ακυρώσεις φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων έχουν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες, ιδίως για τον τομέα της μουσικής και των παραστατικών τεχνών καθώς και για τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες· θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές ευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες για τις παραστατικές τέχνες, προκειμένου να κοινοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιεχόμενο και δημιουργικά προϊόντα· ζητεί οι πλατφόρμες αυτές να σχεδιάζονται με γνώμονα τη δίκαιη αμοιβή των καλλιτεχνών, των δημιουργών και των εταιρειών· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή στην από κοινού με τους σχετικούς φορείς εξεύρεση λύσεων για τη στήριξη των δραστηριοτήτων και ιδίως των καλλιτεχνών και των δημιουργών που επηρεάζονται από την ακύρωση σημαντικών φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων·

23.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει κατά πόσον οι εθνικές μέθοδοι κατανομής οικονομικών πόρων όσον αφορά την πολιτιστική χρηματοδότηση είναι προσβάσιμες σε όλους τους δημιουργούς, και κατά πόσον η κατανομή είναι ανεξάρτητη και δίκαιη και δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί καλύτερους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες προκειμένου να παράσχει αξιόπιστη και σταθερή ροή δεδομένων αναφορικά με τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

24.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα για να βοηθηθούν οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας να ανακάμψουν από την κρίση, όπως μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για όλα τα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες, καλύτερη αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και πιστώσεις φόρου για την πολιτιστική παραγωγή·

25.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 10,3 % του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 40 % του οποίου συνδέεται με την προσφορά πολιτιστικών αγαθών· θεωρεί ότι η σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού αποτελεί ευκαιρία για να προωθηθούν ενεργά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή κληρονομιά, ενώ παράλληλα θέτει τα θεμέλια για έναν βιώσιμο ευρωπαϊκό τουρισμό· ζητεί, εν προκειμένω να δρομολογηθεί ένα ετήσιο πρόγραμμα ανάδειξης της αξίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία· ζητεί τα διαρθρωτικά ταμεία να περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, τη διαφύλαξη του πολιτισμού και την καλλιτεχνική δημιουργία στα έργα που υποστηρίζουν· υπογραμμίζει τη σημαντική προστιθέμενη αξία του ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη στήριξη της αναζωογόνησης του τομέα αυτού·

26.  Θεωρεί ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιεχόμενο παγκοσμίως, ενθαρρύνοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκά δίκτυα εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο ομαλή μεταφορά της σχετικής νομοθεσίας, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων(6), η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά(7) και η οδηγία για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση(8)· υπογραμμίζει τις δυνατότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας βίντεο και ζητεί μια πανευρωπαϊκή εταιρική σχέση σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζει τους Ευρωπαίους δημιουργούς στον τομέα αυτό· τονίζει ότι η εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών και των επικείμενων νομοθετικών προτάσεων πρέπει να διαφυλάσσει και να προωθεί συλλογικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των μεμονωμένων δημιουργών·

27.  αναγνωρίζει την αποδυναμωμένη κατάσταση του οικοσυστήματος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την δεινή κατάσταση των τοπικών και περιφερειακών ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και εκείνων που δραστηριοποιούνται σε μικρότερες αγορές· θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και επαρκώς χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης αποτελούν επίσης μέσο αντιμετώπισης της διάδοσης και της αποτελεσματικότητας της παραπληροφόρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές εν προκειμένω, συμπεριλαμβανομένων ειδικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και όσων δραστηριοποιούνται σε μικρές αγορές· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ενός ταμείου για τα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης που να βασίζεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων· υποστηρίζει τις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής για μια δέσμη μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως τους νέους και αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις επιγραμμικές διαφημίσεις· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, η οποία συχνά μειώνει την πολυφωνία και την πολυμορφία όσον αφορά τη διάδοση ειδήσεων και μπορεί επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά πληροφοριών· υποστηρίζει το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και τους δεδηλωμένους στόχους του για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και συνδρομή στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προωθήσουν την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια της δημοκρατίας και την υγιή ανάκαμψη των κοινωνιών από την πρωτοφανή κρίση· υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής ελευθερίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυμορφίας· θεωρεί ότι οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον δυναμικών τομέων της οικονομίας, ότι θα πρέπει να προωθούν ουσιαστικά την ισότητα των φύλων και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ισχυρός καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δίκαιη μετάβαση·

29.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η πολιτιστική πολυμορφία όσον αφορά την παγκόσμια προβολή των ευρωπαϊκών τομέων και κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας , και ζητεί μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα ενσωματώνει ευρύ φάσμα φορέων διαφορετικών μεγεθών, από διαφορετικές περιφέρειες· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προβεί σε κατάλληλη εκτίμηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ, όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και να ενσωματώσει σε αυτή οικονομική αξιολόγηση προκειμένου να καταστήσει δυνατή την πιο ευχερή επικοινωνία σχετικά με την κληρονομιά και τις πολιτιστικές διαδρομές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις δράσεις της ΕΕ· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική επικοινωνίας και προώθησης για τον πολιτισμό στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιεχόμενο και οι συναφείς εκδηλώσεις και χώροι θα μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματικά ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια·

30.  είναι της άποψης ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για να βοηθήσουν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς της Ευρώπης θα πρέπει να στηρίζουν φορείς και πρωτοβουλίες που εκφράζουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών γλωσσών και των γλωσσών που ομιλούνται από μικρές γλωσσικές κοινότητες·

31.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων, και ιδίως με τις πόλεις που φέρουν τον τίτλο για τα έτη 2020 και 2021, ώστε, μέσω διεξοδικού διαλόγου με τους διοργανωτές, να τις βοηθήσει να περιορίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη διαταραχή που έχει προκαλέσει η πανδημία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να τεθούν στη διάθεσή τους περισσότεροι μηχανισμοί στήριξης και χρηματοδοτικές λύσεις· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι, εξαιτίας των σημερινών συνθηκών, έχουν επέλθει αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, και καλεί τους φορείς λήψης αποφάσεων να αξιολογήσουν τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου για τις επερχόμενες διοργανώτριες πόλεις·

32.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αξιοποίηση της δυναμικής του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου να εξελιχθεί σε διαρκή παρακαταθήκη για τη χάραξη πολιτικών· παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, αντιμετωπίζοντας ως διασυνδεδεμένες και αδιαχώριστες μεταξύ τους την υλική, την άυλη, τη φυσική και την ψηφιακή κληρονομιά· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα, με πυρήνα την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, με σκοπό τη συνεργασία και τον συντονισμό των πολιτικών για την πολιτιστική κληρονομιά σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί επίσης ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες ψηφιοποίησης της υφιστάμενης κληρονομιάς και στην ευρεία προσβασιμότητα του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαλειτουργικότητας και των προτύπων· ζητεί τη διεξοδική αναθεώρηση της σύστασης της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(9)·

33.  υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας πολλοί χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς έμειναν χωρίς εποπτεία και χωρίς κατάλληλη συντήρηση, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές οι χώροι αυτοί, οι οποίοι είναι ήδη εκτεθειμένοι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε παράνομη εκσκαφή ή παράνομη εμπορία· τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί η απασχόληση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες συντήρησης και οι ειδικοί πολιτιστικής κληρονομιάς, και να τους παρασχεθούν τα αναγκαία εργαλεία για την προστασία των χώρων ευρωπαϊκής κληρονομιάς·

34.  θεωρεί ότι η πολιτιστική διάσταση πρέπει να αποτελέσει μέρος του διαλόγου με τους πολίτες, ιδίως κατά τη διάρκεια της επικείμενης Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 28.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0169.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment#Self-employment
(6) ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69.
(7) ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92.
(8) ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15.
(9) ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 39.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου