Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2780(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0257/2020

Forhandlinger :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Afstemninger :

PV 17/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 16

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0240

Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 51k
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles
Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
P9_TA(2020)0240RC-B9-0257/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2020 om covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked (2020/2780(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og til artikel 4, 6, 9, 21, 67, 114, 153, 169 og 191,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 35 og 45,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage(1) (Schengengrænsekodeks),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(2) (direktivet om fri bevægelighed) og det deri fastsatte princip om ikkeforskelsbehandling,

–  der henviser til Kommissionens retningslinjer for grænseforvaltningsforanstaltninger for at beskytte sundheden og sikre adgangen til varer og vigtige tjenesteydelser(3) og for udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed under covid-19-udbruddet(4),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid‑19‑pandemien og dens konsekvenser(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2020 med titlen "Hen imod en faseinddelt og koordineret tilgang til genoprettelse af den frie bevægelighed og ophævelse af kontrollen ved de indre grænser – Covid-19"(6),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2020 om 3. vurdering af anvendelsen af de midlertidige rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU (COM(2020)0399),

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om situationen i Schengenområdet efter covid‑19-udbruddet(7),

–  der henviser til sin beslutning af 10. juli 2020 om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19(8),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. juli 2020 om EU's kortsigtede sundhedsberedskab for covid-19-udbrud (COM(2020)0318),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 4. september 2020 til Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien (COM(2020)0499),

–  der henviser til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdommes (ECDC's) seneste rapport om trusler fra smitsomme sygdomme (Communicable Disease Threats Report) og til ECDC's retningslinjer for folkesundhed og rapporteringsprotokoller vedrørende covid-19,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91(9),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at covid-19-pandemien har udviklet sig fra at være i en akut risikostyringsfase til nu at være i en permanent risikostyringsfase; der henviser til, at det forekommer sandsynligt, at virusset vil forblive aktivt, indtil der er fundet en effektiv og sikker vaccine, som kan leveres i en mængde, der er stor nok til at sikre passende beskyttelse af en meget stor del af verdens befolkning; der henviser til, at dette betyder, at vi vil fortsætte med at leve under vanskelige forhold – i hvert fald i de næste mange måneder;

B.  der henviser til, at forekomsten af covid-19 og spredningens intensitet og varighed er meget uensartet fra medlemsstat til medlemsstat og fra region til region inden for samme medlemsstat,

C.  der henviser til, at flere vacciner befinder sig på avancerede testtrin, men at der endnu ikke er en vaccine, som er nået igennem EU's procedure for markedsføringstilladelse;

D.  der henviser til, at den normale influenzasæson sandsynligvis vil øge antallet af personer med milde symptomer, som bør blive testet;

E.  der henviser til, at testkapaciteten i nogle medlemsstater stadig ikke er tilstrækkelig; der henviser til, at mennesker nogle gange må vente i dagevis på at få resultatet af deres covid-19-test; der henviser til, at dette i høj grad påvirker deres evne til at arbejde og rejse;

F.  der henviser til, at nogle medlemsstater nægter at anerkende covid-19-test, der er blevet foretaget i en anden medlemsstat; der henviser til, at denne mistro i høj grad komplicerer livet for borgerne;

G.  der henviser til, at de forskellige tilgange til indsamling af data om covid-19 i EU gør det vanskeligt at sammenligne data;

H.  der henviser til, at der stadig ikke findes en harmoniseret metode til indsamling og evaluering af antallet af smittede personer og ej heller en harmoniseret metode for så vidt angår covid-19-retningslinjerne; der henviser til, at data om inficerede personer ofte fortolkes meget forskelligt i medlemsstaterne på grund af denne manglende harmonisering, hvilket kan føre til, at borgere fra andre medlemsstater diskrimineres unødigt;

I.  der henviser til, at EU's reaktion på covid-19-pandemien hidtil har påvist den manglende koordinering mellem medlemsstaterne indbyrdes og med EU-institutionerne for så vidt angår koordinering af folkesundhedstiltag, herunder begrænsning af personers bevægelighed inden for og på tværs af grænserne;

J.  der henviser til, at med den seneste stigning i nye tilfælde af covid-19 i EU har medlemsstaterne nok en gang truffet nye, forskellige og ukoordinerede foranstaltninger med hensyn til den frie bevægelighed for personer, der rejser fra andre EU-lande, og i nogle tilfælde lukket deres grænser; der henviser til, at hver medlemsstat har truffet sine egne nationale foranstaltninger uden koordinering på EU-plan, herunder obligatorisk eller anbefalet karantæne (med forskellige perioder med karantæne), negative polymerasekædereaktionstest (PCR-test) ved ankomst med forskellige maksimale gyldighedsperioder, forskellige nationale formularer til lokalisering af rejsende, forskellige kriterier for afgrænsning af risikoområder og forskellige foranstaltninger vedrørende anvendelse af mundbind;

K.  der henviser til, at mange europæere har været underlagt forskellige regler afhængigt af ikke blot deres nationalitet eller bopæl, men også hvor de er rejst hen; der henviser til, at denne manglende koordinering i sommerperioden bragte forstyrrelser i kontroller og andre foranstaltninger ved grænserne samt i lufthavne og på togstationer;

L.  der henviser til, at covid-19-krisen har haft alvorlige følger for ikke blot sundheden, men i mange tilfælde også betydelige negative konsekvenser for de grundlæggende rettigheder og for økonomiske, videnskabelige, sociale, turistmæssige og kulturelle udvekslinger;

M.  der henviser til, at levering af sundhedsydelser først og fremmest er en national kompetence, men at folkesundhed er en delt kompetence mellem medlemsstaterne og Unionen;

N.  der henviser til, at der stadig er plads til forbedringer af EU's folkesundhedspolitik inden for traktaternes nuværende rammer; der henviser til, at traktaternes bestemmelser på folkesundhedsområdet stadig i vid udstrækning er underudnyttede i forhold til de forpligtelser, som de kunne anvendes til at opfylde; der henviser til, at Parlamentets opfordring til oprettelse af en europæisk sundhedsunion, således som det kom til udtryk i dets beslutning af 10. juli 2020, bør gentages i denne henseende;

O.  der henviser til, at grænseoverskridende trusler kun kan håndteres sammen og derfor kræver samarbejde og solidaritet inden for Unionen og en fælles europæisk tilgang;

P.  der henviser til, at Europa-Parlamentet siden starten af den større udbredelse af covid-19 i EU gentagne gange har opfordret Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage koordinerede foranstaltninger vedrørende den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser inden for det indre marked; der henviser til, at den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser udgør tre vigtige fundamenter for de fire friheder, som et velfungerende indre marked hviler på;

Q.  der henviser til, at de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, herunder genindførelse af kontrollen ved de indre grænser, påvirker borgernes rettigheder og frihedsrettigheder som fastsat i EU-retten; der henviser til, at de foranstaltninger, som træffes af medlemsstaterne eller Unionen, altid bør overholde de grundlæggende rettigheder; der henviser til, at disse foranstaltninger bør være nødvendige, forholdsmæssige, midlertidige og begrænset i omfang;

R.  der henviser til, at solidaritet mellem medlemsstaterne ikke er en valgmulighed, men derimod en traktatfæstet forpligtelse og en del af vores europæiske værdier;

S.  der henviser til, at ukoordinerede begrænsninger af den frie bevægelighed for personer i EU er årsag til en markant fragmentering af det indre marked;

T.  der henviser til, at Kommissionen allerede har taget forskellige initiativer til at forbedre koordineringen i form af vedtagelse af retningslinjer, meddelelser, administrative skrivelser og et forslag til Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien;

U.  der henviser til, at Rådet bør støtte denne henstilling og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne koordinerer deres afgørelser og tiltag for at standse eller begrænse spredningen af virusset;

V.  der henviser til, at en tilbagevenden til et fuldt funktionelt Schengenområde er af helt afgørende betydning for at sikre princippet om fri bevægelighed og et velfungerende indre marked som to af de vigtigste resultater af europæisk integration og som en vigtig forudsætning for EU's økonomiske genopretning efter covid-19-pandemien;

W.  der henviser til, at de forskellige rejserestriktioner har ført til, at mange borgere har fået aflyst deres flyrejser og stadig ikke er blevet kompenseret herfor;

X.  der henviser til, at Parlamentet som medlovgiver og den eneste institution, der er direkte valgt af EU-borgerne, skal medtages som en integreret og væsentlig del af alle drøftelser om EU's koordinering for at tackle denne sundhedskrise;

Y.  der henviser til, at medlemsstaterne ikke synes at have lært af erfaringerne fra begyndelsen af krisen; der henviser til, at der ikke er nogen fælles europæisk sundhedspolitik, men kun en hel række nationale politikker;

Z.  der henviser til, at EU er nødt til at lægge planer ud i fremtiden for at imødegå en mulig fortsættelse af covid-19-pandemien og/eller andre mulige kriser af lignende beskaffenhed;

1.  udtrykker bekymring over virkningerne af covid-19-udbruddet og dets langsigtede konsekvenser for folkesundheden i hele verden, navnlig for de mest sårbare grupper og mennesker i sårbare situationer, herunder ældre og mennesker, der allerede lider af dårligt helbred;

2.  udtrykker bekymring over stigningen i antallet af covid-19-tilfælde i flere medlemsstater siden juni og understreger kraftigt behovet for en fælles og koordineret sundhedsforvaltning til effektivt at bekæmpe denne pandemi;

3.  påpeger, at det er vigtigt at forsikre borgerne om sammenhængen i de foranstaltninger, der træffes fra én medlemsstat til en anden, hvilket vil hjælpe til at overbevise borgerne om at tilslutte sig disse foranstaltninger;

4.  minder om, at unionsborgernes ret til fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed, der er forankret i EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

5.  understreger, at denne ret kun kan indskrænkes under henvisning til ganske bestemte og begrænsede offentlige interesser, nemlig beskyttelsen af den offentlige orden og den offentlige sikkerhed; fastholder, at sådanne begrænsninger bør anvendes i overensstemmelse med Schengengrænsekodeksen og de generelle principper i EU-retten, navnlig principperne om proportionalitet og ikkeforskelsbehandling;

6.  påpeger, at kontrol ved de indre grænser er en sidste udvej, og minder om, at medlemsstaterne bør kontrollere, om andre foranstaltninger kan være lige så egnede eller bedre egnede til at opfylde det samme mål; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at anerkende muligheden for at indføre minimumssundhedskontroller og/eller forholdsmæssigt afpasset politikontrol som et bedre alternativ til at indføre kontrol ved de indre grænser og til kun at vedtage strengt nødvendige, koordinerede og forholdsmæssige foranstaltninger;

7.  mener, at det er afgørende at holde EU's indre grænser åbne for varer og tjenesteydelser inden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eftersom en lukning af de indre grænser kan have en skadelig indvirkning på det indre marked; påpeger, at en forpligtelse til vedtagelse af fælles foranstaltninger, der vil genopbygge tilliden mellem medlemsstaterne, så den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i det indre marked kan genoptages, er af afgørende betydning;

8.  gentager sin indtrængende opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at tilstræbe et målrettet, struktureret og effektivt samarbejde i denne sammenhæng med henblik på at fastlægge og forudse behovet for fælles foranstaltninger;

9.  gør opmærksom på, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) fortsat fremhæver forskellene i medlemsstaternes dataindsamling og dataindberetning; beklager dybt, at denne mangel på harmonisering forhindrer os i at få et klart og fuldstændigt billede af spredningen af virusset i Europa på et givent tidspunkt;

10.  understreger, at ECDC udfører et uvurderligt arbejde og straks bør tildeles flere ressourcer, herunder flere fastansatte, med henblik på at kunne fortsætte sit arbejde med covid-19, samtidig med at det fortsætter og genoptager arbejdet med andre sygdomme; opfordrer Kommissionen til at foreslå et revideret mandat til ECDC med henblik på at øge centrets langsigtede budget, personale og kompetencer betydeligt, således at det til enhver tid kan tilbyde en beskyttelse af folkesundheden i verdensklasse, også under epidemier;

11.  bemærker, at hver medlemsstat har fulgt henstillingerne fra sit eget videnskabelige råd med kun begrænset koordinering med de øvrige medlemsstater eller Kommissionen;

12.  mener, at ECDC bør være i stand til at evaluere risikoen for spredning af virusset på en passende og effektiv måde og offentliggøre et ugentligt, opdateret risikokort baseret på en fælles farvekode, der udarbejdes i henhold til de oplysninger, som indsamles og indberettes af medlemsstaterne;

13.  støtter den farvekode, som Kommissionen har foreslået i sit seneste forslag til Rådets henstilling; mener, at den foreslåede kategorisering (grøn, orange, rød og grå) vil lette bevægeligheden inden for EU og give borgerne mere gennemsigtige oplysninger;

14.  opfordrer derfor indtrængende Rådet til hurtigt at vedtage og gennemføre Kommissionens forslag til Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien; fastholder, at en sådan fælles ramme er af afgørende betydning for at undgå enhver forstyrrelse af det indre marked, ikke mindst ved, at den indfører klare regler for rejsende, der udfører væsentlige funktioner, såsom transportarbejdere, leverandører af grænseoverskridende tjenesteydelser såsom sundheds- og ældreomsorg, og sæsonarbejdere;

15.  understreger, at de fælles metoder og kriterier, der er vedtaget, og de kort, der er udarbejdet af ECDC, bør fremme en koordineret tilgang for så vidt angår medlemsstaternes egne beslutningsprocesser og sikre, at alle beslutninger, som træffes af medlemsstaterne, er sammenhængende og velkoordinerede;

16.  anerkender vigtigheden af kumulative incidensrater og positive testrater ved evalueringen af spredningen af virusset, men mener, at der også bør tages hensyn til andre kriterier såsom hospitalsindlæggelser og belægningsgrader på intensivafdelinger;

17.  opfordrer Kommissionen til at fremme en fælles metode til at indsamle sundhedsdata samt til at tælle og indberette antallet af dødsfald;

18.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage samme definition af et positivt tilfælde af covid-19, af et covid-19-dødsfald samt af at være kommet sig over infektionen;

19.  understreger, at fælles definitioner, sundhedskriterier og metoder vil gøre det muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at foretage en fælles analyse af den epidemiologiske risiko på EU-plan;

20.  glæder sig meget over den regionale tilgang, som Kommissionen har foreslået; mener, at ECDC's risikokortlægning bør foretages på regionalt plan og ikke kun på nationalt plan; opfordrer medlemsstaterne til at sende ECDC data, som er indsamlet af de regionale offentlige myndigheder;

21.  minder om, at ECDC har henstillet, at medlemsstaterne følger minimumsbasisforanstaltninger til at undgå, at virusset spredes, f.eks. hygiejneforanstaltninger, fysisk distancering og begrænsning af forsamlinger, anvendelse af mundbind i særlige miljø, hjemmearbejdsordninger, omfattende test, isolation af tilfælde, karantæne for nære kontakter og beskyttelse af sårbare befolkningsgrupper;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at følge ovennævnte henstillinger fra ECDC og til at fastlægge en fælles ramme for sundhedsmæssige tiltag, som de offentlige myndigheder i de berørte områder bør anvende for at standse pandemiens spredning;

23.  anerkender, at yderligere foranstaltninger bør overvejes og deles af de offentlige myndigheder, hvis smittetallet stiger, herunder indgreb, der begrænser befolkningens bevægelser, reducerer antallet af kontakter pr. person, forbyder forsamlinger med mange mennesker og retter særlig opmærksomhed mod højrisikoområder;

24.  mener, at en sådan ramme vil styrke den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og mellem de berørte områder og således give mulighed for at undgå restriktive foranstaltninger;

25.  påpeger, at økonomien og hverdagen for personer, der bor i grænseoverskridende regioner, er blevet negativt påvirket af grænselukninger, og at flere medlemsstater har indført specifikke undtagelser fra og tilpasninger af reglerne for disse regioner; opfordrer derfor medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på de særlige forhold i grænseoverskridende regioner, hvor pendling på tværs af grænserne er almindeligt, og til at insistere på, at det er nødvendigt at samarbejde på lokalt og regionalt plan i sådanne områder, til i fællesskab at etablere sundhedsmæssige mekanismer for koordinering og udveksling af oplysninger i realtid og til at indføre såkaldte grønne baner for medarbejdere, der varetager kritiske funktioner;

26.  opfordrer til vedtagelse og indførelse af en fælles teststrategi med gensidig anerkendelse af testresultater i alle medlemsstater og tilstrækkelig testkapacitet for at sikre, at alle, der har brug for at tage en test, kan gøre det uden uforholdsmæssigt lange ventetider; mener, at testning med henblik på rejse, hvor det er nødvendigt, helst bør foretages i oprindelseslandet; mener endvidere, at medlemsstaterne og Kommissionen bør udarbejde en liste over de myndigheder, der har tilladelse til at fremlægge et testcertifikat til disse formål, for at sikre denne proces mod misbrug;

27.  opfordrer Kommissionen og ECDC til at vurdere muligheden for at anvende pålidelige, men billige 15 minutters test;

28.  minder om, at de fleste medlemsstater har udviklet covid-19-sporingsapps, der anvender samme decentraliserede opbygning; forventer, at interoperabiliteten mellem disse apps vil blive opnået på EU-plan senest i oktober for at sikre EU-dækkende covid-19-sporing; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at tilskynde borgerne til at bruge disse apps og til at gøre det i fuld overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse;

29.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til, under hensyntagen til ECDC's udtalelse, at nå til enighed om en fælles karantæneperiode for så vidt angår væsentlige og ikkevæsentlige rejser inden for EU og for væsentlige og ikkevæsentlige rejser til EU fra tredjelande;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en fælles protokol for overvågning af asymptomatiske tilfælde og foranstaltninger vedrørende isolation af patienter, der er blevet testet positive for covid-19, og for isolationsforanstaltninger over for de personer, som disse personer har været i kontakt med;

31.  glæder sig over, at borgerne bruger kontaktopsporingsformularer; mener, at en harmoniseret version af kontaktopsporingsformularer i digitalt format bør anvendes som en prioritet for at forenkle behandlingen, og at den bør tilbydes i et analogt format for at sikre adgang for alle europæere; opfordrer Kommissionen til at udvikle en harmoniseret kontaktopsporingsfomular med henblik på at skabe tillid til et EU-dækkende kontrolsystem;

32.  insisterer på, at alle foranstaltninger, der begrænser vores ret til privatlivets fred og databeskyttelse, skal være lovlige, være effektive for at imødegå risikoen for liv og offentlig sundhed, være strengt forholdsmæssige samt udelukkende anvendes i folkesundhedsmæssig henseende og være underlagt strenge tidsfrister; understreger, at hasteforanstaltninger ikke må føre til masseovervågning efter krisen, og opfordrer til, at der indføres garantier i denne henseende;

33.  insisterer på, at der i forbindelse med kontaktopsporingsformularen og brugen heraf er behov for en fuldstændig efterlevelse af databeskyttelsesreglerne, navnlig hvad angår dataintegriteten og -fortroligheden; insisterer på, at de registrerede data kun bør anvendes til covid-19-kontaktopsporing og ikke til noget andet formål i overensstemmelse med princippet om formålsbegrænsning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at ajourføre deres relevante lovgivning i overensstemmelse hermed;

34.  gentager sin opfordring til Kommissionen fra sin beslutning om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 til at foreslå, at der oprettes en europæisk sundhedsberedskabsmekanisme for at imødegå alle former for sundhedskriser, styrke den operationelle koordinering på EU-plan og overvåge tilstanden og udløsningen af den strategiske reserve af lægemidler og medicinsk udstyr og sikre en korrekt funktion heraf; mener, at sundhedsberedskabsmekanismen bør formalisere de arbejdsmetoder, der blev indført under covid-19-sundhedskrisen, og bygge videre på foranstaltningerne i direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, afgørelsen om grænseoverskridende sundhedstrusler(10) og EU-civilbeskyttelsesmekanismen;

35.  opfordrer til, at der oprettes en taskforce for covid-19, der ledes af Kommissionen inden for rammerne af den europæiske sundhedsreaktionsmekanisme; mener, at alle medlemsstaterne bør være repræsenteret i denne taskforce og bør udpege et kontaktpunkt blandt deres nationale ledere; foreslår, at hovedformålet med denne taskforce bør være regelmæssigt at udstede henstillinger på europæisk og nationalt plan; mener, at Parlamentet bør have et permanent evalueringsmandat til at vurdere arbejdet i denne taskforce;

36.  minder om, at det er afgørende at give offentligheden klare, rettidige og omfattende oplysninger for at begrænse konsekvenserne af eventuelle indførte restriktioner for den frie bevægelighed og for at sikre forudsigelighed og retssikkerhed for borgerne og hjælpe dem med at overholde reglerne;

37.  understreger vigtigheden af klare, tilgængelige og forståelige oplysninger om antallet af smittede på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, om sundhedssystemer, gældende foranstaltninger og rejserestriktioner; understreger, at disse vigtige oplysninger skal være tilgængelige på alle officielle sprog og på de sprog, der anvendes af store dele af befolkningen, således at de også omfatter personer med migrantbaggrund;

38.  understreger, at alle oplysninger skal gøres let forståelige for hele befolkningen, herunder personer med et lavt niveau af læse- og skrivefærdigheder, ved hjælp af klare, harmoniserede farver og symboler i offentlig information, og understreger, at disse oplysninger også bør gives i et analogt format på egnede steder til personer uden eller med begrænset adgang til internettet;

39.  opfordrer luftfartsselskaberne til hurtigst muligt at refundere passagerer, som havde aflyst deres flyvninger på grund af pandemien, og til at opfylde deres forpligtelser som fastsat i forordning (EF) nr. 261/2004; anmoder Kommissionen om at undersøge overtrædelserne af passagerers rettigheder under denne pandemi;

40.  minder om, at adskillige kritiske sektorer, såsom fødevare-, lægemiddel- og sundhedssektoren og deres forsyningskæder, har været udsat for massive forstyrrelser under covid-19-pandemien;

41.  understreger behovet for at sikre et effektivt, modstandsdygtigt og fremtidssikret indre marked, hvor vigtige produkter og tjenesteydelser for borgerne fortsat leveres i hele EU og er tilgængelige for alle borgere;

42.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at foretage en omfattende og tværsektoriel analyse af økonomierne i EU for at forstå dybden af covid-19-pandemiens konsekvenser og vurdere det fulde omfang af forstyrrelserne i de grænseoverskridende værdikæder; anser dette for at udgøre et væsentligt dokumentationsgrundlag for, at Kommissionen kan udstede opdaterede henstillinger og fastlægge de vigtigste politikker, der skal styrke den samlede langsigtede genopretning i det indre marked, som ikke hægter nogen af;

43.  gentager, at det er af afgørende betydning for menneskers hverdag, at leverancerne af vigtige varer såsom fødevarer, medicinsk udstyr eller beskyttelsesmidler til enhver tid opretholdes i hele EU; opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til et opgraderet direktiv om kritisk infrastruktur for at sikre fortsat fri bevægelighed for basale varer og tjenesteydelser i det indre marked i krisetider, f.eks. under en pandemi;

44.  mener, at der bør udvikles en omfattende strategi i denne henseende for at sikre den frie bevægelighed for varer til enhver tid og for at undgå ensidige restriktive foranstaltninger, samtidig med at der tages hensyn til den offentlige sikkerhed og folkesundhedsmæssige foranstaltninger, og for at tilskynde til økonomisk genopretning med henblik på at styrke det indre markeds modstandsdygtighed og forberede sig på en ny krise;

45.  støtter kraftigt Kommissionens opfordring til medlemsstaterne til at afstå fra at træffe nationale foranstaltninger, der forbyder eksport inden for EU af personlige værnemidler eller andre vigtige medicinske instrumenter eller lægemidler;

46.  understreger betydningen af, at medlemsstaterne er i stand til at samle ressourcerne, herunder produktionskapaciteten, for at imødekomme den øgede efterspørgsel i EU efter personlige værnemidler, respiratorer og andet medicinsk udstyr, laboratorieforsyninger og desinficeringsprodukter, hvilket også vil bidrage til at styrke reserverne i det strategiske rescEU-lager;

47.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af den nuværende lovgivning om offentlige indkøb for at maksimere potentialet i de allerede eksisterende fleksibilitetsbestemmelser for enklere, hurtigere og mere fleksible udbud, og understreger betydningen af fælles indkøb af medicin, medicinsk udstyr og personlige værnemidler for at sikre, at de er tilgængelige i alle regioner, herunder landdistrikter, perifere områder og regioner i den yderste periferi;

48.  minder om, at covid-19-krisen har vist, at der er svagheder i beskyttelsen af forbrugerne på grund af udbredelsen af svindel og usikre produkter, navnlig online; understreger behovet for at afhjælpe disse svagheder og sikre, at det digitale indre marked er fair og sikkert for alle ved hjælp af den kommende lov om digitale tjenester, således at onlineplatforme tvinges til at træffe passende foranstaltninger mod disse produkter;

49.  understreger, at forbrugerne skal informeres om deres rettigheder og om de muligheder, de har, når de køber varer eller tjenesteydelser, især i krisetider; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at handle for at sikre pålidelige og tilstrækkelige oplysninger på en måde, der er let tilgængelig for forbrugere i hele Unionen;

50.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at gennemføre "Next Generation EU"-foranstaltninger fuldt ud så hurtigt som muligt ved at gøre de nødvendige nationale procedurer så enkle og ubureaukratiske som muligt for at sikre, at EU's økonomiske genopretning er effektiv til at håndtere den dybeste krise, som EU har håndteret i den seneste tid; understreger, at covid-19-krisen ikke bør anvendes som en undskyldning for at udsætte, svække eller afskaffe gennemførelsen af forskellige produkt- og industristandarder, herunder standarder, der har til formål at fremme bæredygtighed, men at den snarere bør betragtes som en mulighed for at forbedre det indre marked på en måde, der fremmer en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug;

51.  mener, at en hurtig tilbagevenden til et fuldt funktionelt Schengenområde er af helt afgørende betydning, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til sammen med Parlamentet, Rådet og Kommissionen så hurtigt som muligt at drøfte en genopretningsplan for Schengen, herunder måder og midler til at vende tilbage til et fuldt fungerende Schengenområde uden kontrol ved de indre grænser, samt beredskabsplaner med henblik på at forhindre, at midlertidig kontrol ved de indre grænser bliver halvpermanente på mellemlang sigt;

52.  opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at fuldføre integrationen af Schengenreglerne i alle EU's medlemsstater, således at samordnede og harmoniserede foranstaltninger kommer til at gælde for hele Unionen, og således at alle dens borgere nyder samme fordel af dem;

53.  minder om, at der er indført midlertidige restriktioner for alle ikkevæsentlige rejser fra tredjelande ind i Schengenområdet; understreger, at alle afgørelser om nægtelse af indrejse ved de ydre grænser skal efterleve bestemmelserne i Schengengrænsekodeksen, herunder navnlig de grundlæggende rettigheder, jf. artikel 4 heri;

54.  opfordrer Kommissionen og de nationale myndigheder til proaktivt at overvåge markedet under og efter krisen for at forhindre, at forbrugerne lider skade i forbindelse med covid-19-situationen, og til at hjælpe forbrugerne med at udøve deres rettigheder i henhold til EU-retten;

55.  understreger, at alle restriktive foranstaltninger, som de nationale myndigheder har indført som følge af covid-19-pandemien, pr. definition bør være af begrænset varighed, da deres eneste begrundelse er at håndtere pandemien; forventer, at Kommissionen nøje overvåger, om midlertidige foranstaltninger bliver ubegrundede varige hindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer i det indre marked;

56.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en strategi for et "modstandsdygtigt Europa", der består af et risikovurderingskort og muligheder for at sikre forsvarlig forvaltning af og investeringer i sundhedssystemer og reaktioner på pandemier på EU-plan, herunder robuste forsyningskæder i EU, og sikre produktionen af vigtige produkter som lægemidler og medicinsk udstyr;

57.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1.
(2) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(3) EUT C 86 I af 16.3.2020, s. 1.
(4) EUT C 102 I af 30.3.2020, s. 12.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
(6) EUT C 169 af 15.5.2020, s. 30.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0175.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0205.
(9) EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.
(10) EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik