Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2805(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0243/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0243/2020

Συζήτηση :

PV 17/09/2020 - 8
CRE 17/09/2020 - 8

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0241

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 56k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022
P9_TA(2020)0241B9-0243/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022 (2019/2805(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Πράσινη Υποδομή – Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης(4),

–  έχοντας υπόψη το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (COM(2011)0244),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την πράσινη υποδομή(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 24ης Μαΐου 2019, σχετικά με την επανεξέταση της προόδου σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την πράσινη υποδομή (COM(2019)0236),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) – Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης» (COM(2013)0249),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) – Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης»(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) – Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης»(7),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή της 19ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για την Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) (O-000094/2013 – B7-0525/2013),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,

–  έχοντας υπόψη το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης(8),

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια(9),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα «Η σημασία των πράσινων αστικών υποδομών – Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022» (O-000039/2020 – B9‑0014/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως πράσινη υποδομή νοείται ένα στρατηγικά διαμορφωμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών, το οποίο περιλαμβάνει περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού και διαχείρισης με σκοπό να παρέχει ευρέος φάσματος οικοσυστημικές υπηρεσίες, και το οποίο ενσωματώνει χώρους πρασίνου (ή υδάτινες εκτάσεις, εάν αφορά υδάτινα οικοσυστήματα) και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά σε χερσαίες (συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων) και θαλάσσιες περιοχές τόσο στο αγροτικό όσο και στο αστικό περιβάλλον·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 72 % των ανθρώπων στην ΕΕ ζει σε πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια, και ότι το ποσοστό του αστικού πληθυσμού συνεχίζει να αυξάνεται, ενδέχεται δε να ανέλθει στο 80 % το 2020(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι πράσινες πόλεις είναι σημαντικότερες από ποτέ για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και ότι έχουν δυναμικό ανάπτυξης ως βασικοί κόμβοι τόσο για την υλοποίηση των διεθνών θεματολογίων όσο και για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που κυμαίνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των κατοίκων τους έως περιβαλλοντικά προβλήματα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή διαθέτει μεγάλο δυναμικό να προσφέρει οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λύσεις που βασίζονται στη φύση σε πολλά από τα προβλήματα αυτά, λύσεις που είναι γενικά χαμηλού κόστους, βιώσιμες και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την πράσινη υποδομή και τις πολλές θετικές συνέπειες που έχει στα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πληθυσμούς, προκειμένου να προωθηθούν καλύτερα οι λύσεις που βασίζονται στη φύση κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό και η δημιουργία και αποκατάσταση πράσινων χώρων, να επιταχυνθεί η αλλαγή από το πρότυπο της γκρίζας στο πρότυπο της πράσινης υποδομής κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εδαφική ανάπτυξη, και να δοθεί η δυνατότητα στις πόλεις να προσαρμόζονται καλύτερα στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την ευζωία μας, την αστική παραγωγή τροφίμων, την κυκλοφορία και τη συγκράτηση των υδάτων, αυξάνει τη διείσδυση και μειώνει τη ρύπανση μέσω φυσικών διαδικασιών, ρυθμίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, στηρίζει τη βιοποικιλότητα, (συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών), βελτιώνει τους κύκλους θρεπτικών στοιχείων, βελτιώνει την εμφάνιση των κατοικημένων περιοχών, διευκολύνει τους κατοίκους να ασκούνται και βελτιώνει την ευζωία των κατοίκων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή συμβάλλει στην ανάπτυξη των δικτύων Natura 2000 σε αστικές περιοχές, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ οικολογικών πράσινων και γαλάζιων διαδρόμων, ενισχύοντας τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων που είναι απαραίτητα για το οικοσύστημα και βοηθώντας στη διατήρηση της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών στις αστικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτιμηθεί πως η αξία των ετήσιων οφελών από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο Natura 2000 ανέρχεται σε 300 δισεκατομμύρια EUR σε όλη την ΕΕ, με τα οφέλη της πράσινης υποδομής να έχει πολύ υψηλότερη αξία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη πιο πράσινων πόλεων δεν συνίσταται απλώς στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για να αυξηθεί το πράσινο στις πόλεις, δεδομένης της σημασίας του καθαρού αέρα, νερού και εδάφους αλλά και ενός τοπίου που προάγει τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των χώρων πρασίνου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς ενισχύει την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και συμβάλλει στη μείωση του όγκου CO2 στην ατμόσφαιρα μέσω της άμεσης δέσμευσης του άνθρακα, ιδίως στους τυρφώνες, τους ωκεανούς και τα δάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάλλει επίσης στη μείωση της άντλησης και επεξεργασίας των υδάτων και των λυμάτων καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις ενέργειας και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές στα κτίρια χάρη στα «έξυπνα κτίρια», που διαθέτουν πράσινα στοιχεία, όπως στέγες και τοίχους, και περιλαμβάνουν νέα υλικά που αυξάνουν την αποδοτικότητα των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή συμβάλλει επίσης στη μείωση της ζήτησης ενέργειας και στη ρύπανση που σχετίζεται με τις μεταφορές καθώς καθιστά ευκολότερη την υιοθέτηση εναλλακτικών, καθαρών τρόπων μεταφοράς όπως το ποδήλατο, το περπάτημα και οι καθαρές δημόσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών μεταφορών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς προστατεύει το φυσικό κεφάλαιο, διατηρεί τους φυσικούς οικότοπους και τα είδη, βελτιώνει την οικολογική κατάσταση, τη διαχείριση των υδάτινων συστημάτων και την ασφάλεια των τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξή της είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που μπορούν να λάβουν οι πόλεις, καθώς περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των όλο και συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως τα κύματα καύσωνα, οι δασικές πυρκαγιές, οι καταρρακτώδεις βροχές, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, εξισορροπεί τις ακραίες θερμοκρασίες, και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΕΕ που ζουν σε αστικές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 22 % των ευρωπαϊκών ειδών απειλούνται πλέον με εξαφάνιση σύμφωνα με τον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση πιο πράσινων πόλεων συμβάλλει στην προώθηση της βιοποικιλότητας και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση της κρίσης βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της βιοποικιλότητας στις πόλεις μπορεί να αποφέρει παράλληλα οφέλη χάρη στην αύξηση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και του δυναμικού δέσμευσης του άνθρακα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καλός πολεοδομικός σχεδιασμός, η ύπαρξη φυτών στο έδαφος και τα οδοστρώματα που επιτρέπουν την απορρόφηση του νερού συμβάλλουν καλύτερα στην αύξηση της συγκράτησης των υδάτων, στη διαχείριση της διήθησης, στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στην καταπολέμηση των αστικών απορροών απ’ό,τι η άσφαλτος και το σκυρόδεμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλής ποιότητας πράσινη υποδομή μειώνει τον κίνδυνο πλημμυρών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλά σχεδιασμένη πράσινη υποδομή αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των πράσινων και γαλάζιων οικολογικών διαδρόμων και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να προστατευτεί η βιοποικιλότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά καθαρίζουν τον αέρα με το φιλτράρισμα των μικρών σωματιδίων και την παραγωγή οξυγόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας έχει καταστεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρότερος αέρας θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πάσχουν από άσθμα και αναπνευστικά νοσήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 430 000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο στην ΕΕ από την εισπνοή μολυσμένου αέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους, με στόχο την προστασία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των πρόωρων θανάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δένδρα και η βλάστηση μπορεί να μειώσουν την ηχορύπανση στις αστικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θόρυβος αποτελεί τη δεύτερη σε σημασία περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας, μετά την ποιότητα του αέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Hosanna που χρηματοδοτείται από την ΕΕ έχει διαπιστωθεί ότι τα φυσικά ηχοπετάσματα προφυλάσσουν καλύτερα τους κατοίκους από τον κυκλοφοριακό θόρυβο από ό,τι τα κάθετα ηχοπετάσματα που χρησιμοποιούνται συνήθως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα και η φύση επηρεάζονται αρνητικά από την ηχορύπανση και ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία πιο πράσινων πόλεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της ηχορύπανσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή θα πρέπει επίσης να προωθηθεί στις παράκτιες πόλεις, οι οποίες είναι συνήθως παρακείμενες σε υγροτόπους, για να διατηρηθούν η θαλάσσια και η παράκτια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας οικονομίας, του τουρισμού και του τοπίου, θετικές εξελίξεις που με τη σειρά τους βελτιώνουν την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις ευάλωτες περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθηθεί η πράσινη υποδομή στις λιμενικές περιοχές, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό τμήμα των παράκτιων πόλεων και καταλαμβάνουν συνήθως τεράστιες εκτάσεις γης, που αποτελούν επίσης μέρος του δικτύου Natura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον τρόπο αυτό, θα αντιμετωπιστούν καλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ρύπανση και η απώλεια της βιοποικιλότητας, και θα διευκολυνθεί η προώθηση της ανάπτυξης νέων έργων υποδομής, όπως η ηλεκτροδότηση των λιμένων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη υποδομή προσφέρει πρόσβαση στη φύση σε όσους, διαφορετικά, δεν έρχονται ενδεχομένως σε ιδιαίτερη επαφή μαζί της, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες, τους βοηθά δε να αποκτήσουν τη σχετική παιδεία και επίγνωση σχετικά με τη φύση και τις οικολογικές προκλήσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πράσινες πόλεις μπορούν να παρέχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία, καθώς βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, ενθαρρύνουν τους κατοίκους να κινούνται και να ασκούνται περισσότερο, συμβάλλουν στην πρόληψη και τη θεραπεία της κατάθλιψης, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και, τέλος, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ευτυχία και ευζωία(11)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού αστικών πάρκων και κήπων, δρόμων με περισσότερο πράσινο, πράσινων στεγών, στάσεων λεωφορείων που καλύπτονται από βλάστηση και οικολογικότερων παιδότοπων, μεταξύ άλλων, οι συνοικίες και οι πόλεις καθίστανται πιο ελκυστικές και άνετες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται επίσης οι κοινωνικές επαφές μεταξύ των κατοίκων, ενθαρρύνονται θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά και δημιουργείται ένα ισχυρότερο αίσθημα κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι χώροι πρασίνου μπορούν να αποφέρουν ανυπολόγιστα οφέλη στους κατοίκους των πόλεων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει αποδειχθεί, στις πιο πράσινες γειτονιές αυξάνεται η οικονομική αξία των ακινήτων, καθώς οι περιοχές αυτές καθίστανται πιο επιθυμητές για τους μελλοντικούς αγοραστές, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων για τον μετριασμό του αστικού εξευγενισμού και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων σε γειτονιές με πράσινο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πόλεις με οικολογικό χαρακτήρα μπορεί να διευκολύνεται μια βιωσιμότερη μικρής κλίμακας παραγωγή τροφίμων και να μειώνεται το αποτύπωμα των τροφίμων με την ενίσχυση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, πράγμα που θα επέτρεπε την εμφάνιση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων και θα ενθάρρυνε τους κατοίκους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό και να κατανοήσουν καλύτερα τη διατροφική αλυσίδα, ιδίως τις βιολογικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες καλλιέργειες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των αποβλήτων που εντοπίζονται στη θάλασσα προέρχονται από τις πόλεις, μεταξύ άλλων ανάντη από λεκάνες απορροής ποταμών λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων στις αστικές περιοχές, ιδίως η διαχείριση της διάχυτης ρύπανσης, των απορριμμάτων και των μακροαποβλήτων, για παράδειγμα με την ενίσχυση της διήθησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη πιο πράσινων πόλεων και να καταπολεμηθεί η ρύπανση των ωκεανών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν και να νιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πράσινης υποδομής, συνυπολογίζοντας τα τοπικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη πράσινης υποδομής συμβαδίζει με τη βιώσιμη διαχείρισή της, ιδίως όσον αφορά τους υδάτινους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να συνδεθεί η πράσινη και η γαλάζια υποδομή με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, μεταξύ άλλων με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και των όμβριων υδάτων καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν τα δέντρα αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία όσο αυτά μεγαλώνουν σε ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγιής και ολοκληρωμένη διαχείριση και σχεδιασμός των αστικών περιοχών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού τους και για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και των υπηρεσιών της πράσινης υποδομής από τους πολίτες·

1.  αναγνωρίζει τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι πιο πράσινες πόλεις στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πιο πράσινες πόλεις για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του νέου αστικού θεματολογίου, ιδίως όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στο αστικό περιβάλλον·

2.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια νέα ενωσιακή στρατηγική για πιο πράσινες πόλεις και πράσινη υποδομή, προκειμένου να βοηθηθούν οι πόλεις να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ειδική προσέγγιση του ρόλου των πόλεων και την προώθηση των επενδύσεων στην πράσινη υποδομή·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντική η αποτελεσματική ενσωμάτωση κλιματικών και περιβαλλοντικών προοπτικών στην τοπική, περιφερειακή, εθνική και παγκόσμια χάραξη πολιτικής για το αστικό περιβάλλον·

5.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί μια στρατηγική προσαρμογής για τις πόλεις που είναι εκτεθειμένες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής βάσει μιας νέας, καινοτόμου οικοσυστημικής προσέγγισης για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων, ιδίως με τον προσδιορισμό περιοχών όπου θα υποχωρήσουν τα ύδατα, περιοχών όπου θα απορροφηθούν πλημμύρες, περιοχές με φυσική προστασία και, σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο, περιοχές που χρήζουν τεχνητής προστασίας·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να καταρτίσουν σχέδια δράσης και να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση και διατήρηση των πράσινων αστικών περιοχών σε συνεργασία με τους σχετικούς συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών·

7.  αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των δημόσιων χώρων πρασίνου για τη σωματική και ψυχική ευεξία των κατοίκων των πόλεων, ιδίως μέσα από το πρίσμα της πανδημίας COVID-19· καλεί τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να προστατεύουν και να προωθούν τους αστικούς χώρους πρασίνου, να βελτιώσουν την ποιότητά τους και να διασφαλίσουν ότι οι περίοικοι έχουν εύκολη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους πρασίνου στις περιοχές τους·

8.  επιμένει ότι έχει υποτιμηθεί το δυναμικό των πόλεων να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και των πράσινων αστικών υποδομών στις πόλεις και τις περιαστικές περιοχές βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη και η υλοποίηση λύσεων που βασίζονται στη φύση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ενσωμάτωση και περαιτέρω ένταξη της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών οικοσυστημάτων στον αστικό σχεδιασμό, την πολιτική και την πολεοδομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις και στην προσαρμογή τους σε αυτήν, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις συγκεκριμένες πρακτικές·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον οικολογικό προσανατολισμό των αστικών και περιαστικών περιοχών και στην αύξηση της βιοποικιλότητας στους αστικούς χώρους· επικροτεί, ιδίως, τα νέα σχέδια οικολογικού προσανατολισμού για τις αστικές περιοχές, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις θα καταρτίσουν τα σχέδια αυτά επιδεικνύοντας φιλοδοξία και θα τα εφαρμόσουν ουσιαστικά· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν επίσης τον οικολογικό προσανατολισμό στις αστικές περιοχές με πληθυσμό κάτω των 20 000·

10.  προτείνει να οριστεί το 2022 Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις·

11.  προτείνει το Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022 να επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

   α. να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη των χώρων πρασίνου στο δομημένο περιβάλλον· να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση της δημιουργίας χώρων πρασίνου, μεταξύ άλλων κοντά σε κατοικημένες περιοχές·
   β. να αυξηθεί η ποσότητα και η ποιότητα της έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτομιών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης προκειμένου να δημιουργηθεί πιο πράσινη προστιθέμενη αξία και να ενισχυθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις· να παρασχεθεί στοχευμένη στήριξη για βιώσιμη ψηφιοποίηση στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ψηφιακές καινοτομίες να ενισχυθεί η κλιμάκωση των έργων πράσινης υποδομής·
   γ. να ενθαρρυνθούν οι τοπικές αρχές και οι πολίτες να αναλαμβάνουν δράση και να βελτιώνουν τις γειτονιές και το περιβάλλον τους, λειτουργώντας ως κοινότητα προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους και να αναδιαμορφωθεί το μέλλον των πόλεών τους· να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών σε άλλες δράσεις και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον και τη συνολική ζωή της πόλης·
   δ. να καλλιεργηθεί πνεύμα εκτίμησης των χώρων πρασίνου και των γαλάζιων και πράσινων υποδομών· να ενθαρρυνθεί η αστική ανάπτυξη που σέβεται την ανάγκη για χώρους πρασίνου ως σημαντική πτυχή της ποιότητας ζωής στις πόλεις·
   ε. να προωθηθεί η χρήση φιλικών προς το κλίμα υλικών και υπηρεσιών μέσω δημόσιων συμβάσεων·
   στ. να αυξηθεί ο αριθμός των έργων πράσινης υποδομής· να συνεχιστεί η στρατηγική της ΕΕ για την πράσινη υποδομή και να προστεθούν νέοι πόροι·
   ζ. να διασυνδεθούν οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες και να ανταλλαγούν βέλτιστες πρακτικές ανάμεσα στα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται σε πολυάριθμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές, μεταξύ άλλων, στους τομείς του πολεοδομικού σχεδιασμού, της βιώσιμης χωροταξίας και των βιώσιμων υποδομών, των λύσεων που βασίζονται στη φύση, της πράσινης αρχιτεκτονικής, της πιο καθαρής ενέργειας, της κινητικότητας των πεζών και των δικυκλιστών, της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και της βιώσιμης και κυκλικής διαχείρισης των αποβλήτων με βάση την ιεράρχησή τους, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου για μηδέν απόβλητα ή στη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο μέσω της μέγιστης χρήσης της ανακύκλωσης·
   η. να εκπονηθεί, μέχρι το 2030, ένας χάρτης πορείας για την οικολογική αναβάθμιση των πόλεων της ΕΕ και τη διατήρηση χώρων πρασίνου που θα καθιστά την αρχή του οικολογικού χωροταξικού σχεδιασμού μέσο ενθάρρυνσης των αρμονικών δεσμών μεταξύ αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος και θα αναγνωρίζει την αλληλεξάρτησή τους, καθώς και την ανάγκη μιας σχέσης προς δύο κατευθύνσεις·
   θ. να αναληφθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε διάφορα ακροατήρια με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην ομάδα-στόχο, ιδίως στα παιδιά·
   ι. να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες για τη μείωση της αστικής κυκλοφορίας και την προώθηση και επένδυση στις δημόσιες μεταφορές·
   ια. να καταργηθούν σταδιακά τα παρασιτοκτόνα και τα φυτοφάρμακα στις αστικές περιοχές, για την προστασία των κατοίκων και της αστικής ποικιλομορφίας·
   ιβ. να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης·
   ιγ. να αυξηθεί ουσιαστικά η επένδυση με πράσινο των αστικών στεγών και προσόψεων για να βελτιωθούν το αστικό κλίμα, η ποιότητα του αέρα και η θερμομόνωση·
   ιδ. να στηριχθεί η αστική κηπουρική και η διαφύλαξη και ανάπτυξη χώρων με καλλιεργήσιμους κλήρους καθώς και χώρων για σχολική κηπουρική σε αστικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς αποτελούν σημαντικό πυλώνα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών·

12.  καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, ιδίως με τη μείωση των εκπομπών με την εξεύρεση νέων λύσεων αστικής κινητικότητας που ευνοούν περισσότερο αποδοτικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες επιλογές στον τομέα των δημόσιων μεταφορών·

13.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στον οικολογικό προσανατολισμό των αστικών περιοχών και τη διατήρηση πράσινων χώρων μέσω της συμμετοχής τους στα στάδια βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού και υλοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, να δημιουργηθεί αίσθημα ιδιοκτησίας για τις σχετικές δράσεις και να υπάρξουν ανθεκτικές και ελκυστικές για τους πολίτες πόλεις με χαμηλές εκπομπές και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς· θεωρεί σημαντικό να ενημερωθεί το κοινό για τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην οικολογική αναβάθμιση των πόλεών τους, στη διατήρηση χώρων πρασίνου και στην αναμόρφωσή τους σε υγιέστερα περιβάλλοντα· ενθαρρύνει τους δήμους και τις περιφέρειες να στηρίξουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πράσινες πρωτοβουλίες που προέρχονται από πολίτες και να αναπτύξουν έργα χρηματοδότησης για τη δημιουργία ανοικτών χώρων· προτρέπει τους δήμους και τις περιφέρειες να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη πράσινων πόλεων·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει φιλόδοξα μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης δράσεων που θα συμβάλουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στην πράσινη υποδομή, όπως είναι οι συμπράξεις καινοτομίας και τα κοινά συστήματα δημοσίων συμβάσεων μεταξύ πόλεων της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να συμβάλει στην ενίσχυση της συλλογικής δύναμης των πόλεων με στόχο την ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών λύσεων· προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενός πιο φιλόδοξου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και κινήτρων για τις ΜΜΕ, που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων λύσεων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(3) ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27.
(4) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 190.
(5) Όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη από την Επιτροπή στρατηγική της ΕΕ για την πράσινη υποδομή: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm
(6) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 43.
(7) ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 153.
(8) https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
(9) https://www.simfonodimarxon.eu/
(10) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Analysing and managing urban growth, Κοπεγχάγη, 2019, https://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth
(11) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Urban Green Spaces Increase Happiness, Βρυξέλλες, http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/space-increase-happiness/

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου