Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2805(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0243/2020

Teksty złożone :

B9-0243/2020

Debaty :

PV 17/09/2020 - 8
CRE 17/09/2020 - 8

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0241

Teksty przyjęte
PDF 160kWORD 52k
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
P9_TA(2020)0241B9-0243/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Europejskiego Roku Bardziej Zielonych Miast 2022 (2019/2805(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa(1),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory(2),

–  uwzględniając dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zielonej infrastruktury – zwiększania kapitału naturalnego Europy(4),

–  uwzględniając siódmy unijny program działań w zakresie środowiska,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.” (COM(2011)0244),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowany „Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r. – Przybliżenie natury do naszego życia” (COM(2020)0380),

–  uwzględniając unijną strategię na rzecz zielonej infrastruktury(5),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 24 maja 2019 r. w sprawie przeglądu postępów we wdrażaniu strategii UE dotyczącej zielonej infrastruktury (COM(2019)0236),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 6 maja 2013 r. pt. „Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy” (COM(2013)0249),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 8 października 2013 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. „Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy”(6),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 16 października 2013 r. w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy”(7),

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, z 19 września 2013 r., dotyczące opracowania polityki zielonej infrastruktury w UE (O-000094/2013 – B7-0525/2013),

–  uwzględniając Konwencję z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,

–  uwzględniając tytuł Zielonej Stolicy Europy(8),

–  uwzględniając Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii(9),

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie znaczenia infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejskiego Roku Zielonych Miast 2022 (O-000039/2020 – B9‑0014/2020),

–  uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pod pojęciem zielonej infrastruktury rozumie się strategicznie zaplanowaną sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych; obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne na obszarach lądowych (w tym przybrzeżnych) i morskich w środowisku wiejskim i miejskim;

B.  mając na uwadze, że obecnie 72 % ludności UE mieszka w miastach, miasteczkach i na przedmieściach, a odsetek populacji miejskiej cały czas rośnie i może osiągnąć 80 % w 2020 r.(10); mając na uwadze, że dane te świadczą o większym niż kiedykolwiek znaczeniu zielonych miast w mierzeniu się z głównymi wyzwaniami stojącymi przed naszą planetą, oraz pokazują ich rosnący potencjał jako istotnych ośrodków zarówno wdrażania globalnych programów, jak i zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji politycznych;

C.  mając na uwadze, że miasta zmagają się z wieloma wyzwaniami, począwszy od wpływu zmiany klimatu na zdrowie ich mieszkańców po problemy środowiskowe; mając na uwadze, że zielona infrastruktura ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o proponowanie opartych na przyrodzie ekologicznych, gospodarczych i społecznych rozwiązań wielu z tych problemów, które są na ogół tanie i zrównoważone oraz tworzą miejsca pracy;

D.  mając na uwadze, że ważne jest zwiększanie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, jej wielu pozytywnych skutków dla ekosystemów i usług, które zapewniają ludności, w celu lepszego promowania rozwiązań opartych na przyrodzie w planowaniu przestrzennym oraz tworzeniu i regeneracji terenów zielonych, przyspieszenia zmiany standardu infrastruktury w planowaniu miejskim i rozwoju terytorialnym z szarego na zielony i umożliwienia lepszego dostosowania miast do negatywnych skutków zmiany klimatu;

E.  mając na uwadze, że zielona infrastruktura zapewnia usługi ekosystemowe, które mają kluczowe znaczenie dla naszego dobrostanu, produkcji żywności na obszarach miejskich, obiegu i retencji wody, co zwiększa infiltrację i zmniejsza zanieczyszczenie poprzez procesy naturalne, dla regulacji temperatury otoczenia, wspierania różnorodności biologicznej (w tym owadów zapylających), poprawy obiegu składników odżywczych, lepszego wyglądu dzielnic mieszkaniowych, ułatwienia mieszkańcom ćwiczeń fizycznych i poprawy ich samopoczucia;

F.  mając na uwadze, że zielona infrastruktura przyczynia się do rozwoju sieci Natura 2000 na obszarach miejskich, poprawiając połączenie między ekologicznymi korytarzami zielonymi i niebieskimi, wzmacniając ochronę gatunków i siedlisk o zasadniczym znaczeniu dla ekosystemów oraz pomagając w utrzymaniu świadczenia usług ekosystemowych na obszarach miejskich; mając na uwadze, że roczne korzyści z usług ekosystemowych dostarczanych przez sieć Natura 2000 oszacowano na 300 mld EUR w całej UE, przy czym korzyści płynące z zielonej infrastruktury są dużo większe;

G.  mając na uwadze, że zazielenianie miast to coś więcej niż tylko wdrażanie inicjatyw mających na celu zwiększenie terenów zielonych w miastach, biorąc pod uwagę znaczenie czystego powietrza, wody i gleby, a także krajobrazu miejskiego promującego różnorodność biologiczną w celu zapewnienia trwałości terenów zielonych;

H.  mając na uwadze, że zielona infrastruktura stanowi kluczową część strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2020 oraz strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r.;

I.  mając na uwadze, że zielona infrastruktura przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu, ponieważ wzmacnia odporność ekosystemu na zmianę klimatu i przyczynia się do zmniejszenia poziomu CO2 w atmosferze przez bezpośrednie pochłanianie dwutlenku węgla, zwłaszcza na torfowiskach oraz w oceanach i lasach; mając na uwadze, że pomaga ona zmniejszyć zużycie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków i związane z tym zużycie energii, a także zmniejszyć zużycie energii w budynkach oraz emisje dzięki „inteligentnym budynkom”, które mają elementy ekologiczne, takie jak dachy i ściany, oraz nowe materiały zwiększające efektywność wykorzystania zasobów; mając na uwadze, że zielona infrastruktura przyczynia się również do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zanieczyszczeń związanych z transportem, ułatwiając przyjęcie alternatywnych, czystych środków transportu, takich jak jazda na rowerze, chodzenie pieszo i czysty transport publiczny, w tym transport wodny;

J.  mając na uwadze, że zielona infrastruktura przyczynia się do przystosowania się do zmiany klimatu poprzez ochronę kapitału naturalnego, zachowanie naturalnych siedlisk i gatunków, poprawę stanu ekologicznego, zarządzanie zbiornikami wodnymi oraz bezpieczeństwo żywności; mając na uwadze, że jej rozwój należy do najskuteczniejszych środków przystosowania się do zmiany klimatu, które można stosować w miastach, ponieważ łagodzi ona skutki zmiany klimatu i coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, pożary lasów, ulewne deszcze, powodzie i susze, a także ekstremalne temperatury, oraz podnosi jakość życia mieszkańców UE żyjących na obszarach miejskich;

K.  mając na uwadze, że ponad 22 % gatunków europejskich jest obecnie zagrożonych wyginięciem według Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych IUCN; mając na uwadze, że zazielenianie miast pomaga w promowaniu różnorodności biologicznej i może odegrać ważną rolę w łagodzeniu kryzysu różnorodności biologicznej; mając na uwadze, że promowanie różnorodności biologicznej w miastach może przynieść dodatkowe korzyści w postaci zwiększenia odporności ekosystemów i zwiększenia potencjału sekwestracji dwutlenku węgla;

L.  mając na uwadze, że dobre planowanie miejskie, gleba pokryta roślinnością i nawierzchnia przepuszczająca wodę pomagają zwiększyć retencję wody, kontrolowanie infiltracji, zapobieganie erozji gleby oraz przeciwdziałanie spływom wody deszczowej z obszarów miejskich lepiej niż asfalt i beton; mając na uwadze, że zielona infrastruktura wysokiej jakości zmniejsza ryzyko powodzi;

M.  mając na uwadze, że dobrze zaprojektowana zielona infrastruktura jest jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie liczby zielonych i niebieskich korytarzy ekologicznych, a tym samym na ochronę różnorodności biologicznej;

N.  mając na uwadze, że rośliny oczyszczają powietrze, filtrując drobne cząstki i wytwarzając tlen; mając na uwadze, że jakość powietrza w miastach stała się jednym z największych problemów zdrowotnych dzisiejszej Europy; mając na uwadze, że czystsze powietrze poprawiłoby jakość życia milionów osób, w tym cierpiących na astmę i choroby dróg oddechowych; mając na uwadze, że co roku w UE 430 000 osób umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem; mając na uwadze, że poprawa jakości powietrza musi być priorytetem dla UE, państw członkowskich, regionów i gmin w celu ochrony ludzi i ekosystemów przed skutkami zanieczyszczenia powietrza; mając na uwadze, że poprawa jakości powietrza mogłaby znacznie zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów;

O.  mając na uwadze, że drzewa i rośliny mogą zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem na obszarach miejskich; mając na uwadze, że hałas jest drugą co do wielkości, po jakości powietrza, środowiskową przyczyną problemów zdrowotnych; mając na uwadze, że w wynikach finansowanego przez UE projektu badawczego HOSANNA stwierdzono, że naturalne osłony dźwiękowe lepiej chronią mieszkańców przed hałasem powodowanym przez ruch uliczny niż powszechnie stosowane nieprofilowane ekrany akustyczne; mając na uwadze, że zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i przyrodę, a działania na rzecz ekologizacji miast powinny obejmować inicjatywy na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem;

P.  mając na uwadze, że w miastach nadbrzeżnych, które zazwyczaj sąsiadują z terenami podmokłymi, należy również promować zieloną infrastrukturę w celu zachowania morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej oraz ekosystemów, a także w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki, turystyki i krajobrazu w strefach przybrzeżnych, pozytywnych zmian, które z kolei poprawiają odporność na skutki zmiany klimatu na tych wrażliwych obszarach, szczególnie narażonych na skutki podnoszenia się poziomu morza;

Q.  mając na uwadze, że należy promować zieloną infrastrukturę na obszarach portowych, ponieważ stanowią one ważną część miast nadmorskich i są zazwyczaj rozległymi obszarami lądowymi, które również wchodzą w skład sieci Natura 2000; mając na uwadze, że takie działania przyczynią się do lepszego rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, takich jak zanieczyszczenie i utrata różnorodności biologicznej, oraz do wspierania rozwoju nowej infrastruktury, takiej jak elektryfikacja portów;

R.  mając na uwadze, że zielona infrastruktura oferuje dostęp do przyrody osobom, które w przeciwnym razie mogłyby mieć z nią niewielki kontakt – jak dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami – oraz przyczynia się do ich edukacji i świadomości na temat przyrody i wyzwań ekologicznych;

S.  mając na uwadze, że zieleń w miastach może być korzystna dla zdrowia, gdyż poprawia jakość powietrza, zachęca mieszkańców do ruchu i większej aktywności, ułatwia zapobieganie depresji i jej zwalczanie, korzystnie wpływa na system odpornościowy, a w ostatecznym rozrachunku poprawia samopoczucie i dobrostan(11);

T.  mając na uwadze, że coraz większa liczba parków miejskich i ogrodów, zielone ulice, zielone dachy na budynkach, przystanki autobusowe pokryte zielenią oraz zielone place zabaw to niektóre z elementów, które zwiększają atrakcyjność i komfort życia w mieście; mając na uwadze, że zwiększają one również częstotliwość kontaktów społecznych między mieszkańcami, zachęcają do pozytywnych zmian zachowania i tworzą silniejsze poczucie więzi; mając na uwadze, że tereny zielone będące własnością publiczną mogą przynosić nieobliczalne korzyści mieszkańcom miast;

U.  mając na uwadze, że wykazano, iż nieruchomości na zielonych osiedlach mają wyższą wartość, gdyż są bardziej pożądane przez potencjalnych nabywców, co sprawia, że należy podjąć kroki na rzecz łagodzenia gentryfikacji i zapewnienia równego dostępu do nieruchomości na zielonych osiedlach;

V.  mając na uwadze, że zazielenianie miast może ułatwić bardziej zrównoważoną produkcję żywności na małą skalę i zmniejszyć ślad ekologiczny żywności poprzez krótkie łańcuchy dostaw, co umożliwiłoby pojawienie się nowych mikroprzedsiębiorstw i zachęciłoby mieszkańców do aktywnego podejmowania takiej produkcji i pomogłoby im lepiej zrozumieć łańcuch żywnościowy, w szczególności rolnictwo zrównoważone pod względem środowiskowym i ekologiczne;

W.  mając na uwadze, że 80 % odpadów znalezionych w morzu pochodzi z miast, w tym odpady z dorzeczy rzek; mając na uwadze, że ważne jest, aby usprawnić system gospodarowania odpadami na obszarach miejskich, zwłaszcza gospodarowania zanieczyszczeniami rozproszonymi, śmieciami i makroodpadami, na przykład przez zwiększenie filtracji w oczyszczalniach ścieków, dzięki czemu miasta staną się bardziej zielone i rozwiąże to problem zanieczyszczenia oceanów;

X.  mając na uwadze, że należy włączyć obywateli w planowanie przestrzenne i projektowanie zielonej infrastruktury oraz umożliwić im wnoszenie wkładu w tym zakresie przy uwzględnieniu lokalnych aspektów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i technologicznych;

Y.  mając na uwadze, że rozwój zielonej infrastruktury idzie w parze z promowaniem dotyczącego jej zrównoważonego zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do zasobów wodnych; mając na uwadze, że ważne jest zrównoważone pod względem środowiskowym współdziałanie zielonej i niebieskiej infrastruktury, także dzięki ponownemu wykorzystaniu wody deszczowej i skutecznemu zarządzaniu wodą;

Z.  mając na uwadze, że usługi ekosystemowe drzew rosną wraz z ich wiekiem; mając na uwadze, że zdrowe i zintegrowane zarządzanie przestrzenią miejską oraz jej planowanie mają zasadnicze znaczenie dla ich pełnego rozwoju oraz dla obywateli, aby mogli oni w pełni korzystać z potencjału i usług oferowanych przez zieloną infrastrukturę;

1.  dostrzega wkład, jaki zielone miasta mogą wnosić w osiąganie celów określonych w porozumieniu paryskim oraz we wzmocnienie odporności i zdolności adaptacyjnych UE w odniesieniu do zmiany klimatu; podkreśla istotną rolę, jaką zielone miasta mogą odegrać w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ i spełnieniu zobowiązań nowego programu dla miast, w szczególności jeśli chodzi o lepsze wykorzystywanie zasobów wodnych, a także zwiększenie różnorodności biologicznej w środowisku miejskim;

2.  wzywa Komisję do opracowania nowej unijnej strategii na rzecz zielonych miast i zielonej infrastruktury, aby ułatwić miastom odegranie ich roli w łagodzeniu zmian klimatu i dostosowywaniu się do nich, a także w poprawie dobrobytu mieszkańców miast;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia – w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – środków mających na celu szczególne uwzględnienie roli miast i promowanie inwestycji w zieloną infrastrukturę;

4.  podkreśla znaczenie skutecznego uwzględniania perspektywy klimatycznej i środowiskowej w lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym procesie kształtowania polityki;

5.  podkreśla, że należy przyjąć strategię adaptacyjną dla miast narażonych na skutki zmiany klimatu w oparciu o nowe innowacyjne podejście ekosystemowe do zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, w szczególności przez wyodrębnienie obszarów, na których zasoby wodne będą się zmniejszać, obszarów, na których będą występować powodzie, obszarów o naturalnej ochronie oraz – w przypadkach, gdy jest to niezbędne – obszarów wymagających sztucznej ochrony;

6.  wzywa państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne, aby opracowały plany działania i aktywnego angażowania się w działania mające na celu zazielenienie obszarów miejskich i utrzymanie obszarów zieleni we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym ze społeczeństwem obywatelskim;

7.  uznaje ogromne znaczenie publicznych obszarów zieleni dla fizycznego i psychicznego dobrostanu mieszkańców miast, zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19; wzywa władze lokalne, regionalne i krajowe do ochrony i promowania miejskich obszarów zieleni, poprawy ich jakości i zapewnienia ich mieszkańcom łatwego dostępu do publicznych obszarów zieleni w ich miejscowościach;

8.  podkreśla, że nie docenia się potencjału miast w ochronie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych; przypomina, że zwiększanie różnorodności biologicznej, usług ekosystemowych i miejskiej infrastruktury zielonej w miastach i na obszarach podmiejskich poprawia zdrowie ludzi; przypomina, że opracowywanie i wdrażanie rozwiązań opartych na zachowaniu różnorodności biologicznej oraz włączaniu i dalszym integrowaniu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemowych do projektów, polityki i planowania urbanistycznego może odegrać istotną rolę w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej w miastach; wzywa także Komisję i państwa członkowskie, aby propagowały te praktyki;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r., będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu, kładzie się silny nacisk na zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich oraz zwiększanie różnorodności biologicznej w przestrzeniach miejskich; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności nowe plany na rzecz zazieleniania miast i wzywa Komisję do zadbania, aby europejskie miasta były wysoce ambitne pod względem tworzenia tych planów i by plany te były skutecznie wdrażane; wzywa państwa członkowskie, by również propagowały zazielenianie na obszarach miejskich o liczbie ludności poniżej 20 000 osób;

10.  proponuje, aby rok 2022 ogłoszono Europejskim Rokiem Zielonych Miast;

11.  proponuje, aby celami Europejskiego Roku Zielonych Miast 2022 były:

   a) zwiększenie wiedzy o korzyściach, jakie przynoszą obszary zieleni na terenie zabudowanym; prowadzenie inicjatyw mających poprawić dostępność terenów zielonych, w tym w pobliżu osiedli mieszkalnych;
   b) zwiększenie ilości i jakości badań i rozwoju nowych innowacji w różnych dziedzinach wiedzy specjalistycznej przynoszących ekologiczną wartość dodaną i podnoszących jakość życia w miastach; dostarczanie ukierunkowanego wsparcia dla zrównoważonej cyfryzacji w UE, a co za tym idzie dla start-upów i innowacji cyfrowych; usprawnienie dalszego rozwoju zielonych projektów infrastrukturalnych;
   c) zachęcanie władz lokalnych i obywateli do podejmowania działań w ich dzielnicach i otoczeniu przez zachęcanie ich do działania jako wspólnota w celu zwiększenia odporności i kształtowania przyszłości ich miast; zwiększenie zaangażowania obywateli w inne działania i podejmowanie decyzji dotyczących środowiska i całego życia miasta;
   d) stworzenie kultury dostrzegania zalet obszarów zieleni oraz błękitno-zielonej infrastruktury; zachęcanie do rozwoju obszarów miejskich przy uwzględnieniu zapotrzebowania na tereny zielone jako ważny aspekt jakości życia w miastach;
   e) promowanie korzystania z przyjaznych dla klimatu materiałów i usług w ramach zamówień publicznych;
   f) zwiększenie liczby zielonych projektów infrastrukturalnych; kontynuowanie strategii UE na rzecz zielonej infrastruktury i dodatkowe jej zasilanie;
   g) połączenie istniejących inicjatyw i dzielenie się najlepszymi praktykami we wszystkich państwach członkowskich, jak postanowiono w wielu inicjatywach i strategiach, między innymi w dziedzinie planowania przestrzeni miejskiej, zrównoważonej urbanistyki i infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie, zielonej architektury, czystej energii, ruchu pieszych i ruchu rowerowego, wydajnego zarządzania zasobami wody oraz zrównoważonej utylizacji odpadów o obiegu zamkniętym zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, przy czym celem tych działań jest osiągnięcie zerowej ilości odpadów bądź maksymalne ograniczenie odpadów przy maksymalizacji recyklingu;
   h) stworzenie do 2030 r. planu działań w zakresie ekologizacji unijnych miast i utrzymania obszarów zieleni, upowszechniającego zasady ekologicznej urbanistyki jako sposobu na harmonijne łączenie obszarów wiejskich i miejskich oraz na uznanie ich wzajemnej zależności i konieczności współistnienia;
   i) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do różnych odbiorców i dostosowanych w swej treści do grupy docelowej, zwłaszcza dzieci;
   j) zachęcanie do podejmowania inicjatyw mających na celu ograniczenie ruchu drogowego w miastach oraz promowanie i inwestowanie w transport publiczny;
   k) stopniowe wycofywanie stosowania pestycydów i herbicydów na obszarach miejskich, aby chronić mieszkańców i różnorodność biologiczną w miastach;
   l) zapewnienie możliwie szerokiego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w działaniach na rzecz ochrony środowiska i edukacji;
   m) znaczne zwiększenie skali zazieleniania dachów i elewacji budynków miejskich w celu poprawy klimatu na obszarach miejskich, jakości powietrza i izolacji;
   n) wspieranie ogrodnictwa miejskiego, a także ochrona i rozwój małych ogrodów oraz powszechnych miejskich ogródków szkolnych w całej UE, gdyż są one ważnym filarem edukacji dzieci w zakresie ochrony środowiska;

12.  wzywa Komisję do szybkiego działania na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji przez zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie mobilności w miastach, które to rozwiązania będą zachęcać do korzystania ze skuteczniejszych i bardziej zrównoważonych pod względem środowiskowym środków transportu;

13.  podkreśla znaczenie promowania i ułatwiania udziału obywateli w ekologizacji obszarów miejskich i utrzymaniu obszarów zieleni, dzięki angażowaniu ich w odpowiednie fazy zrównoważonego planowania przestrzennego i realizacji, w celu wypracowania rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanistyki, wzbudzenia poczucia odpowiedzialności za odpowiednie działania oraz stworzenia miast sprzyjających włączeniu społecznemu, odpornych i niskoemisyjnych oraz atrakcyjnych dla obywateli; uważa za istotne, by budowano publiczną świadomość co do sposobu, w jaki obywatele mogą przyczyniać się do ekologizacji miast, utrzymywania obszarów zieleni i do uczynienia ich zdrowszymi; zachęca gminy i regiony, by w jak największym stopniu wspierały obywatelskie inicjatywy ekologiczne oraz rozwijały projekty sponsorowania terenów otwartych; wzywa gminy i regiony, aby przyjęły i wdrożyły ambitne inicjatywy na rzecz zielonych miast;

14.  wzywa Komisję, aby nadal wspierała ambitne środki na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i zasobooszczędności; wzywa Komisję, aby zapewniała odpowiednie finansowanie działań, które przyspieszą zrównoważony rozwój obszarów miejskich i zielonej infrastruktury, takich jak partnerstwa innowacyjne i wspólne systemy zamówień publicznych między miastami UE; wzywa Komisję, aby wspierała umocnienie zbiorowej siły miast w celu szybkiego rozwoju skutecznych rozwiązań; wzywa Komisję, aby wspierała udział sektora prywatnego przez partnerstwa publiczno-prywatne, ambitniejsze programy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zachęty dla MŚP mogące odegrać kluczową rolę w opracowywaniu innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
(2) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
(3) Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27.
(4) Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 190.
(5) Jak określono w unijnej strategii na rzecz zielonej infrastruktury: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm..
(6) Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 43.
(7) Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s. 153.
(8) https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
(9) http://www.porozumienieburmistrzow.eu/pl/
(10) Europejska Agencja Środowiska, Analysing and managing urban growth (Analizowanie rozwoju obszarów miejskich i zarządzanie nim), Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga, 2019 r., https://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth
(11) Komisja Europejska, Urban Green Spaces Increase Happiness (Zielone przestrzenie miejskie zwiększają zadowolenie), Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/space-increase-happiness/

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności