Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0169/2020

Ingivna texter :

A9-0169/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0242

Antagna texter
PDF 112kWORD 41k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel
Marknader för finansiella instrument ***II
P9_TA(2020)0242A9-0169/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (06799/1/2020 – C9-0291/2020 – 2018/0047(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06799/1/2020 – C9‑0291/2020),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0099),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-0169/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 367, 10.10.2018, s. 65.
(2) Antagna texter, 27.3.2019, P8_TA(2019)0302.

Senaste uppdatering: 13 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy