Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/1999(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0163/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0163/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0248

Pieņemtie teksti
PDF 127kWORD 43k
Otrdiena, 2020. gada 6. oktobris - Brisele
Budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projekts – Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)
P9_TA(2020)0248A9-0163/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 6. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projektu „Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)“ (10430/2020 – C9-0283/2020 – 2020/1999(BUD)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 6. jūlijā (COM(2020)0424),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 4. septembrī un nosūtīja to Eiropas Parlamentam 2020. gada 7. septembrī (10430/2020– C9-0283/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0163/2020),

A.  tā kā 2020. gada budžeta grozījuma Nr. 7 projekta mērķis ir atjaunināt budžeta ieņēmumu daļu, lai ņemtu vērā jaunākās norises;

B.  tā kā Covid-19 pandēmija ir radikāli mainījusi Eiropas ekonomikas perspektīvu, un Komisijas 2020. gada pavasara prognozē paredzēts, ka Savienības ekonomika šogad saruks par rekordaugstiem 7,5 %, kam sekos atgūšanās 6,1 % apmērā 2021. gadā, kas nav pietiekami, lai pilnībā kompensētu šā gada zaudējumus, un tā kā ekonomiskās situācijas pasliktināšanās ir atspoguļota pašu resursu prognozē 2020. gadam;

C.  tā kā budžeta ieņēmumu daļā ir nepieciešami divi korekciju veidi, proti, atjauninājums aplēsēm par tradicionālajiem pašu resursiem (TPR), kā arī par pašu resursiem, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nacionālais kopienākums (NKI), lai ņemtu vērā jaunākās ekonomikas prognozes, un atjauninājums par Apvienotās Karalistes korekciju;

D.  tā kā arī pārējos ieņēmumus ir jāatjaunina, lai ņemtu vērā līdz 2020. gada jūnijam beidzot iekasētās soda naudas un soda maksājumus, kā arī negatīvu valūtas maiņas bilanci,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu, kura mērķis ir atjaunināt budžeta ieņēmumu daļu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projektu;

3.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 7/2020 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 57, 27.2.2020.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 13. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika