Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 122kWORD 43k
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis
P9_TA(2020)0249

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis (2020/2203(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 248 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 7 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 2 Οκτωβρίου 2020 ακρόαση του Valdis Dombrovskis, ενώπιον της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης, την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξαν οι εν λόγω επιτροπές κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη την εξέταση από τη Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Οκτωβρίου 2020 και την εξέταση από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 125 και το παράρτημα VII του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει το νέο χαρτοφυλάκιο του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, έως τις 31 Οκτωβρίου 2024·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου