Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 108kWORD 42k
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel
Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis
P9_TA(2020)0249

Europaparlamentets beslut av den 7 oktober 2020 om tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis (2020/2203(INS)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av artikel 17.6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 248 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av punkt 7 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 14 september 2020 från Europeiska kommissionens ordförande,

–  med beaktande av utfrågningen av Valdis Dombrovskis den 2 oktober 2020, under ledning av utskottet för internationell handel, i samarbete med utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor och den bedömningsskrivelse som upprättades efter den utfrågningen,

–  med beaktande av utskottsordförandekonferensens behandling vid dess sammanträde den 5 oktober 2020, och talmanskonferensens behandling vid dess sammanträde den 6 oktober 2020,

–  med beaktande av artikel 125 i arbetsordningen och bilaga VII till densamma,

1.  Europaparlamentet godkänner tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis under kommissionens återstående mandattid till den 31 oktober 2024.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

Senaste uppdatering: 13 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy