Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 124kWORD 43k
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Έγκριση του διορισμού της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου
P9_TA(2020)0250

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την έγκριση του διορισμού της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 6 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την υποβληθείσα παραίτηση του κ. Phil Hogan από τη θέση του Επιτρόπου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 με την οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφαση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το διορισμό της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου (C9-0295/2020),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 2 Οκτωβρίου 2020 ακρόαση της κ. Mairead McGuinness ενώπιον της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξε η εν λόγω επιτροπή κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη διεξαγωγή της εξέτασης από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στις 5 Οκτωβρίου 2020 και την εξέταση από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνάντησή της στις 6 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 125 και το παράρτημα VII του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τον διορισμό της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, έως τις 31 Οκτωβρίου 2024·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου