Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 110kWORD 42k
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel
Godkännande av utnämningen av Mairead McGuinness till ledamot av Europeiska kommissionenv
P9_TA(2020)0250

Europaparlamentets beslut av den 7 oktober 2020 om utnämningen av Mairead McGuinness till ledamot av kommissionen (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av artikel 246 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av punkt 6 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1),

–  med beaktande av Phil Hogans avgång som ledamot av kommissionen,

–  med beaktande av rådets skrivelse av den 14 september 2020, varigenom rådet hörde parlamentet om ett beslut, som ska fattas i samförstånd med kommissionens ordförande, om utnämningen av Mairead McGuinness till ledamot av kommissionen (C9-0295/2020),

–  med beaktande av skrivelsen av den 14 september 2020 från Europeiska kommissionens ordförande,

–  med beaktande av utfrågningen av Mairead McGuinness den 2 oktober 2020, under ledning av utskottet för ekonomi och valutafrågor, och den bedömning som upprättades efter den utfrågningen,

–  med beaktande av utskottsordförandekonferensens behandling vid dess sammanträde den 5 oktober 2020, och talmanskonferensens behandling vid dess sammanträde den 6 oktober 2020,

–  med beaktande av artikel 125 i arbetsordningen och bilaga VII till densamma,

1.  Europaparlamentet godkänner utnämningen av Mairead McGuinness till ledamot av kommissionen under kommissionens återstående mandattid till den 31 oktober 2024.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

Senaste uppdatering: 13 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy