Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2197(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0160/2020

Indgivne tekster :

A9-0160/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0252

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 70k
Onsdag den 7. oktober 2020 - Bruxelles
Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018
P9_TA(2020)0252A9-0160/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2020 om gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018 (2019/2197(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 14. oktober 2019 om gennemførelsen af frihandelsaftaler 1. januar 2018 - 31. december 2018 (COM(2019)0455),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 14. oktober 2019 (SWD(2019)0370), som ledsager Kommissionens rapport om gennemførelse af frihandelsaftaler 1. januar 2018 – 31. december 2018 (COM(2019)0455),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. januar 2020 med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2020. En mere ambitiøs Union" (COM(2020)0037),

–  der henviser til de politiske retningslinjer af 16. juli 2019 for Europa-Kommissionen 2019-2024,

–  der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles handelspolitik(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 8. april 2020 om EU's globale svar på covid-19-krisen, (JOIN(2020)0011),

–  der henviser til sin beslutning af 29. november 2018 om WTO: vejen frem(2),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 9. marts 2020: "Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika" (JOIN(2020)0004),

–  der henviser til Verdenshandelsorganisationens (WTO) fælles erklæring af 25. januar 2019 om elektronisk handel,

–  der henviser til erklæringer af 30. marts og 14. maj 2020 fra G20-handelsministrene,

–  der henviser til den fælles erklæring fra USA og EU af 25. juli 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring af 14. januar 2020 fra det trilaterale møde for handelsministrene fra Japan, USA og Den Europæiske Union,

–  der henviser til arbejdsdokument af 20. december 2019 fra Kommissionens tjenestegrene – Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries (SWD(2019)0452),

–  der henviser til Kommissionens årsrapport af 27. marts 2019 om handelsbeskyttelsesinstrumenter (COM(2019)0158),

–  der henviser til den særlige Eurobarometer-undersøgelse fra november 2019 med titlen "Europeans’ attitude on Trade and EU trade policy",

–  der henviser til den fælles meddelelse af 12. marts 2019 fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 19. september 2018 fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil med titlen "Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien - byggesten til en EU-strategi" (JOIN(2018)0031),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 26. juni 2019 om handels- og investeringshindringer,

–  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2017 om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea(3),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering(4),

–  der henviser til resolution fra FN's Generalforsamling den 25. september 2015 med titlen "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development",

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar(5),

–  der henviser til artikel 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), til kapitel V, afsnit II, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt til artikel 218 i TEUF,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015(6),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om ligestilling i EU's handelsaftaler(7),

–  der henviser til Kommissionens strategi fra marts 2020 for ligestilling mellem mænd og kvinder,

–  der henviser Kommissionens rapport om det generelle toldpræferencearrangement for perioden 2018-2019(8),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2018 med titlen "Det indre marked i en verden i forandring: Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement" (COM(2018)0772),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54,

–  der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0160/2020),

A.  der henviser til, at dets beslutning af 30. maj 2018 om gennemførelsen af den fælles handelspolitik opnåede stor tilslutning for sin tilgang til fordel for et regel- og værdibaseret samt forudsigeligt handelssystem; der henviser til, at nye udviklinger siden 2018, navnlig gennemførelsen af handelsaftalen mellem EU og Canada samt senest covid-19-pandemiens virkninger på handel, har gjort det nødvendigt at foretage en gennemgribende ajourføring af den foregående betænkning;

B.  der henviser til, at EU er verdens førende handelsmagt og største handelsblok og som sådan fungerer som en vigtig drivkraft for økonomisk velstand; der henviser til, at det også er den største aktør inden for handelen med færdigvarer og tjenesteydelser; der henviser til, at EU's vareeksport i 2019 ifølge de seneste indikatorer voksede til 2 132,3 mia. EUR, hvilket udgør en stigning på 3,5 % i forhold til året før; der henviser til, at USA og Kina til trods for de nuværende globale udfordringer fortsat er EU's største handelspartnere; der henviser til, at det globale BNP steg med mere end 70 % fra 2007 til 2017; der henviser til, at EU's stigning på 17 % set i forhold til tallet for andre økonomier såsom USA (60 %), Indien (80 %) og Kina (315 %) viser, at EU sakker bagud i global konkurrenceevne;

C.  der henviser til, at Kommissionen den 14. oktober 2019 offentliggjorde sin tredje rapport om gennemførelsen af EU's frihandelsaftaler, som viser, at 33 % af EU's eksport og 29 % af EU's import i 2018 stammede fra samhandlen med frihandelsaftalepartnere; der henviser til, at EU havde et handelsoverskud på 84,6 mia. EUR i 2018 fra samhandel med frihandelsaftalepartnere set i forhold til EU's samlede underskud på handelsbalancen på 24,6 mia. EUR; der henviser til, at eksporten fra udviklingslandene til EU baseret på særlige handelspræferencer (GSP) ifølge en nylig rapport fra Kommissionen steg med 16,2 % mellem 2016 og 2018, og at værdien af samme steg fra 158 mia. EUR i 2016 til 183,6 mia. EUR i 2018; der henviser til, at verdenshandelen forventes at falde med mellem 13 % og 32 % i 2020 som følge af virkningerne af covid-19; der henviser til, at eksporten af varer og tjenesteydelser til lande uden for EU27 forventes at falde med 9,2 % og den tilsvarende import med 8,8 %, mens IMF forventer, at EU's BNP falder med 7,5 %;

D.  der henviser til, at den fælles handelspolitik er Unionens enekompetence og implementeres af Kommissionen, Rådet og Parlamentet, hvilket kræver, at Unionen taler med én stemme i handelsspørgsmål med Kommissionen som sin forhandler; der henviser til, at Kommissionen i 2015 vedtog en meddelelse med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik"; der henviser til, at Kommissionen har iværksat en revision af handelspolitikken med henblik på at forbedre den handelspolitiske værktøjskasse i forlængelse af covid-19-krisen;

E.  der henviser til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, som fastslår, at den fælles handelspolitik skal udføres i lyset af principperne og målsætningerne for Unionens foranstaltninger udadtil, herunder fremme af menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincippet samt bæredygtig udvikling; der henviser til, at Kommissionen i december 2019 vedtog den europæiske grønne pagt, i henhold til hvilken alle EU's tiltag og politikker vil skulle bidrage til dens målsætninger;

F.  der henviser til, at EU's handels- og investeringspolitik endvidere giver investorerne markedsadgang og beskytter deres investeringer ved hjælp af retssikkerhed og et stabilt, forudsigeligt samt velreguleret miljø, hvori de kan udføre deres økonomiske aktiviteter;

G.  der henviser til, at nylige Eurobarometer-tal viser, at omkring 60 % af EU-borgerne mener, at international handel er til gavn for dem; der henviser til, at dele af offentligheden er velinformeret om handelspolitik og handelsaftaler; der henviser til, at halvdelen af respondenterne i meningsmålinger mener, at EU's handelspolitik bør prioritere skabelse af arbejdspladser i EU og beskyttelse af miljø- og sundhedsstandarder; der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne skal fortsætte med at udvikle en egentlig kommunikationsstrategi for handelspolitik og handelsaftaler, som er rettet mod at bekæmpe falske nyheder om handel og formidle så meget information som muligt samtidig med, at den henvender sig til specifikke aktører og skaber større bevidsthed om handelsaftaler blandt økonomiske aktører;

H.  der henviser til, at den fælles handelspolitik, som er sammensat af handelsaftaler og lovgivningsmæssige instrumenter, bør tjene målsætningen om at oprette et stabilt, forudsigeligt og retfærdigt handelsmiljø, som EU's virksomheder kan trives i, og som forsvarer EU-borgernes interesser, og bør sikre, at EU fortsat beskytter sin nuværende sociale og reguleringsmæssige model og samtidig anvender handelspolitikken til at fremme sine værdier rundt omkring i verden; der henviser til, at EU bør øge sin indsats for at fremme fair konkurrence og sikre lige konkurrencevilkår samt håndtere aktuelle handelsrelaterede spørgsmål; der henviser til, at opfyldelse af disse målsætninger kræver en målrettet EU-handelspolitik og en fuldstændig og effektiv gennemførelse og overvågning heraf på en mere retfærdig og mere gennemsigtig måde; der henviser til, at EU's handelsaftaler bør ses som muligheder for vækst igennem markedsadgang og ophævelse af handelshindringer; der henviser til, at det er afgørende, at forhandlingerne foregår til gensidig gavn med henblik på at kunne tage hånd om illoyale handelspraksisser samt sikre efterlevelsen af EU's regler og standarder;

I.  der henviser til, at EU sammen med 18 andre WTO-medlemmer den 30. april 2020 formelt underrettede WTO om den midlertidige ordning mellem flere parter om appel af voldgiftssager (MPIA); der henviser til, at denne underretning markerer ibrugtagningen af MPIA-ordningen for behandling af tvister, der måtte opstå mellem de deltagende WTO-medlemmer, så længe situationen i Appelinstansen forbliver fastlåst;

J.  der henviser til, at covid-19-udbruddet har forårsaget en mangeartet krise med langsigtede konsekvenser og har blotlagt den manglende robusthed i de globale værdikæder for visse nøgleprodukter, herunder medicinsk udstyr; der henviser til, at krisen har vist, at der er behov for mere solide og modstandsdygtige produktionskæder samt behovet for at investere i strategiske områder med henblik på at gøre EU's forsyningskæder mere modstandsdygtige; der henviser til, at videnskabeligt baserede rapporter peger på, at der er stigende risiko for globale udbrud af pandemier og fænomener relateret til klimaændringer, som kan påvirke de internationale relationer; der henviser til, at G20-handelsministrene har givet tilsagn om at afbøde covid-19's indvirkninger på international handel og investeringer ved fortsat at samarbejde om at tilvejebringe et frit, retfærdigt, ikke-diskriminerende, gennemsigtigt, forudsigeligt og stabilt handels- og investeringsmiljø samt ved at holde vores markeder åbne for at sikre den fortsatte levering på tværs af grænserne af livsnødvendige forsyninger af medicin og medicinsk udstyr, vigtige landbrugsprodukter samt andre basale varer og tjenesteydelser;

K.  der henviser til, at Kommissionen den 14. marts 2020 på grundlag af en hasteprocedure vedtog gennemførelsesforordning (EU) 2020/402(9) for at gøre eksport af personligt beskyttelsesudstyr betinget af en eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/479 som en midlertidig foranstaltning, der har til formål at hjælpe EU med at håndtere den pludselige stigning i efterspørgslen samt forberede sin operationelle kapacitet til at kunne hjælpe tredjelande;

L.  der henviser til, at EU har indgået omfattende aftaler om handelsforbindelser med næsten hele Latinamerika og Caribien med undtagelse af Bolivia, Cuba og Venezuela;

M.  der henviser til, at Parlamentet i 2015(10) understregede behovet for et kønsperspektiv i EU's internationale handelspolitik og for kønsligestilling i handelsaftaler i 2018(11); der henviser til, at 36 mio. arbejdspladser i EU, hvoraf 13,7 mio. er besat af kvinder, er afhængige af eksporten til lande uden for EU; der henviser til, at kvinder i høj grad er underrepræsenteret i handel med lande uden for EU-27 inden for landbrugssektoren og fremstillingsindustrien; der henviser til, at blot en ud af fem eksportvirksomheder i EU ledes (dvs. ejes og/eller administreres) af en kvinde, og at kvinder udgør 30 % eller mindre af den samlede arbejdsstyrke i eksportsektoren;

N.  der henviser til, at mange lande lægger told på medicinsk udstyr, herunder patientmonitorer, diagnostisk udstyr samt almindelig medicin såsom antibiotika, smertestillende medicin eller insulin, og stort set alle lande opkræver importtold for sæbe; der henviser til, at problemet med told er blevet forværret af USA's beslutning om at pålægge yderligere afgifter på kinesiske importvarer til en værdi af 370 mia. USD, herunder visse aspekter af PV'er;

O.  der henviser til, at videnskabeligt baserede rapporter peger på, at stigende risici for globale udbrud af pandemier og fænomener relateret til klimaændringer påvirker de internationale relationer, samt konkluderer, at vores økonomiske modeller skal underkastes gennemgribende reformer, bl.a. i overensstemmelse med Parisaftalen;

Global kontekst

1.  påpeger, at den globale kontekst i mange henseender har ændret sig og er blevet uforudsigelig, og at de sidste to år har været præget af spændinger; gentager sin støtte til et åbent, frit, regelbaseret, forudsigeligt og retfærdigt multilateralt handelssystem, som skal beskyttes og fremmes; påpeger, at EU til trods for det vanskelige globale økonomiske klima fik et overskud i varehandlen med sine handelsaftalepartnere på 84,6 mia. EUR (for 2018), hvilket skal sammenlignes med dets samlede underskud på handlen med resten af verden, der beløb sig til 24,6 mia. EUR; minder om, at over 36 mio. arbejdspladser er afhængige af eksporten til lande uden for EU;

2.  bemærker, at siden Kommissionen vedtog sin seneste handelsstrategi i 2015 med titlen ”Handel for alle”, har EU indgået og taget en række nye handelsaftaler i anvendelse, bl.a. den omfattende økonomi- og handelsaftale med Canada (CETA), den økonomiske partnerskabsaftale med Japan (EPA) samt frihandelsaftalerne med henholdsvis Singapore og Vietnam;

3.  insisterer på, at EU's handelsstrategi fortsat skal fremme EU's interesser og værdier i forbindelse med nye udfordringer på verdensplan, øge EU's industris konkurrenceevne og skabe økonomisk vækst i overensstemmelse med målene for den europæiske grønne pagt; mener derfor, at en ambitiøs multilateral, plurilateral og bilateral dagsorden, indgåelse af handelsaftaler, der er fair og til gavn for begge parter og sikrer streng gensidighed og overholdelse af de høje europæiske normer og standarder i følsomme sektorer samt menneskerettigheder og deres effektive beskyttelse, afskaffelse af uberettigede handelshindringer samt i nødvendigt omfang brug af værktøjer til forsvar for handlen udgør den bedste måde at gøre EU mere konkurrencedygtig på i en globaliseret verden;

4.  understreger, at vores forhold til de to andre handelssupermagter, Kina og USA, som repræsenterer ca. 30 % af vores samhandel, er en afgørende faktor i EU's handelspolitik; insisterer imidlertid på, at EU bør styrke sine forbindelser med andre dele af verden, diversificere og forbedre sine handelsforbindelser med alle partnere, herunder udviklingslande og de mindst udviklede lande, og arbejde hen imod en multipolær verdensorden; understreger behovet for at undgå, at EU's økonomi bliver for afhængig af nogle få store handelspartneres forsyningskæder;

5.  understreger behovet for at styrke udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne; opfordrer til yderligere udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen med sigte på at opnå synergi og skabe bedre resultater; understreger i den forbindelse også behovet for at forbedre vurderingsstrategierne for aftaler og mener, at Kommissionen bør sikre en bedre konsekvensanalyse for hver enkelt handelsaftale, der skal foretages rettidigt og af uafhængige organer;

6.  glæder sig over den stigende gennemsigtighed i handelspolitik; påskønner Rådets afgørelse om at offentliggøre mandatet til forhandlingerne vedrørende de økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-regionerne den 19. december 2019; udtrykker sin tilfredshed med den nye Kommissions seneste tiltag i relation til at underrette Europa-Parlamentet mere regelmæssigt om status for igangværende forhandlinger og derved gøre Kommissionens arbejde mere gennemsigtigt, bl.a. ved at stille detaljerede rapporter til rådighed om de specialudvalg, der er nedsat under CETA og aftalen med Sydkorea;

7.  understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne skal udarbejde en bedre kommunikationsstrategi med hensyn til fordelene ved EU's handelspolitik samt bevidstgørelse med henblik på effektivt at inddrage samfundet og interessenterne; minder om, at køreplaner giver Kommissionen muligheden for at kommunikere og forklare de bevæggrunde, der ligger bag et bestemt initiativ og dets målsætninger, samt for at inddrage samfundet og interessenterne og få feedback; mener, at Kommissionen bør sikre fuld gennemsigtighed i køreplaner og andre høringsaktiviteter for at maksimere deres indvirkning samt garantere interessenternes deltagelse;

8.  beklager de alvorlige følger af covid-19-pandemien og den hermed forbundne nedlukning af økonomierne for den globale handel, hvor både importen til og eksporten fra EU er faldet og værdikæderne som følge heraf afbrudt og sat i stå; understreger, at EU skal lære af den nuværende pandemi for at mindske sin sårbarhed, navnlig inden for visse strategiske sektorer; mener, at EU og dets medlemsstater er nødt til at handle hurtigt og bruge handelspolitikken som et redskab til at genoprette den globale økonomi og modvirke recession; er af den faste overbevisning, at EU skal forbedre sin åbne strategiske autonomi og samtidig sikre en regelbaseret handel i en krisetid, og at det skal undgå foranstaltninger, der begrænser og/eller fordrejer handelen, og samtidig imødegå sådanne foranstaltninger fra tredjelande, og at alt dette specifikt bør behandles i den handelspolitiske eksamination;

9.  opfordrer til at gøre fremskridt med de igangværende forhandlinger og navnlig at sætte skub i forhandlingerne med henblik på en hurtig indgåelse af en plurilateral aftale om fri bevægelighed for medicinsk udstyr; opfordrer kraftigt alle lande til at deltage i WTO's aftale om afskaffelse af told på lægemidler (dobbelt-nul) og mener, at aftalens anvendelsesområde bør udvides til også at omfatte alle farmaceutiske og medicinske produkter for at sikre handel på tværs af grænser i hele verden; opfordrer medlemmerne af WTO til at prioritere dette emne på dagsordenen til det næste ministermøde i WTO og anskue handelsaftaler som en metode til at hjælpe virksomhederne med at diversificere deres forsyningskilder;

10.  understreger, at EU skal sikre åbne handelsstrømme og bæredygtige globale værdikæder og som følge heraf skal afstå fra at indføre eksportrestriktioner for eksempelvis personlige værnemidler (PV), hvor EU er afhængig af handelspartnere i tredjelande; opfordrer indtrængende de medlemsstater, som begrænser strømmen af vigtige varer på det indre marked, til straks at fjerne deres eksportrestriktioner og opfordrer Kommissionen til at anvende en nultolerance over for sådanne krænkelser af reglerne for det indre marked; er af den holdning, at EU omhyggeligt skal vurdere og udpege de kritiske sektorer og sociale sårbarheder, hvor Unionen har behov for at sikre sin forsyning af produkter, samt tilstræbe effektive og proportionelle retsmidler i handelspolitikken;

11.  beklager de økonomiske tab som følge af forstyrrelsen af den internationale handel og de globale værdikæder som følge af covid-19-pandemien, som kan have særlig alvorlige konsekvenser for udviklingslandene; opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens handelsbestemmelser med udviklingslande støtter adgangen til lægemidler og medicinsk udstyr;

12.  understreger, at det er nødvendigt at hjælpe producenterne i landdistrikterne og kystsamfundene med at tilpasse sig til den markedskrise, der er opstået som følge af udbruddet af covid-19, og at udtænke strategier for en hurtig tilpasning til og modstandsdygtighed over for coronavirus, så de kan overleve økonomisk, samtidig med at der sikres en bæredygtig forvaltning af økosystemerne i landbruget og skovbruget, de marine økosystemer og økosystemer, der er rige på biodiversitet;

WTO og plurilateralt samarbejde

13.  understreger, at dette er et kritisk tidspunkt for fremme af en åben, retfærdig, afbalanceret, bæredygtig og værdibaseret multilateralisme og fremme af det globale handelssystem; beklager dybt det dødvande, som WTO befinder sig i, og som kræver aktive skridt og tilsagn fra alle WTO's medlemmer; fastslår på ny sit engagement i forsvaret af det regelbaserede multilaterale handelssystem;

14.  understreger det multilaterale systems primære politiske og økonomiske betydning og opfordrer de internationale handelspartnere til at arbejde hen imod at opnå et velfungerende tvistbilæggelsessystem i WTO og til at gennemføre en ambitiøs reform ledet af EU; opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen til at forhandle regler til bekæmpelse af handelsforvridende fænomener relateret til ikke-markedsmæssige politikker og praksisser, statsejede virksomheder og industrisubsidier, som fører til overkapacitet, politikker og praksisser for tvungen teknologioverførsel og tyveri af intellektuel ejendom; opfordrer medlemmerne af WTO til at nå frem til en ambitiøs og afbalanceret aftale for den langsigtede problemstilling om fiskeristøtte i løbet af den ministerkonference, der skal afholdes i 2021, og sende et klart signal om, at WTO's forhandlingsfunktion stadig kan give resultater;

15.  påskønner den midlertidige ordning om appel af voldgiftssager (MPIA), som er et nyt system, der vil gøre det muligt for EU og andre deltagende medlemmer af WTO at overvinde den aktuelle lammelse i WTO's Appelinstans og sætte de deltagende medlemmer i stand til at opretholde et fungerende totrins-tvistbilæggelsessystem i WTO, hvis der skulle opstå tvister mellem dem;

16.  noterer sig de fremskridt, der er gjort i de igangværende sektorspecifikke og plurilaterale forhandlinger, bl.a. om indenlandsk regulering af tjenesteydelser, e-handel og investeringsfremme; understreger, at disse sektorforhandlinger er baseret på fælles meddelelser og bør føres med sigte på at opnå tværgående konsensus mellem alle deltagere;

17.  påskønner de fremskridt, der er gjort i forhandlingerne vedrørende den multilaterale investeringsret (MIC); bemærker, at det internationale domstolssystem er tænkt som en trædesten hen imod den multilaterale investeringsret; beklager medlemsstaternes ekstremt langsomme afvikling af de bilaterale investeringsaftaler inden for EU og opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger, hvor det er relevant;

18.  udtrykker sin klare støtte til det trilaterale samarbejde, der er på vej mellem EU, USA og Japan om begrænsning af markedsforvridende praksis på verdensplan; hilser i den forbindelse den fælles erklæring af 14. januar 2020 om industrisubsidier velkommen;

USA

19.  beklager dybt den betragtelige kursændring, der er sket i USA's handelspolitik i løbet af de seneste tre år, og er bekymret over stigningen i antallet af unilaterale handelsskridt og protektionistiske foranstaltninger, herunder de seneste beslutninger truffet af det amerikanske handelsministerium om at iværksætte yderligere undersøgelser af importtransaktioners indflydelse på den nationale sikkerhed (såkaldte "section 232"-undersøgelser); beklager, at USA den 4. november 2019 officielt meddelte, at det trak sig ud af Parisaftalen, og minder om, at EU's fælles handelspolitik bør bidrage til at fremme realiseringen af Parisaftalen; understreger vigtigheden af at genoptage forhandlingerne mellem EU og USA for at løse udestående spørgsmål, herunder tvister; understreger vigtigheden af at holde landbrug uden for forhandlingernes anvendelsesområde samt sikre passende overvågning og beskyttelse af fiskerisektoren;

20.  understreger, at EU bør fortsætte med at samarbejde med USA som en partner, som det skal finde løsninger sammen med på handelsspørgsmål samt på trusler og handelskonflikter, herunder spørgsmålet om den eksterritoriale håndhævelse af love vedtaget af USA, der strider mod international ret; understreger, at EU bør fortsætte med at deltage i bestræbelser for at genoprette den gensidige tillid og de tætte handelsrelationer og samtidig sikre, at europæiske standarder respekteres; er af den opfattelse, at en begrænset handelsaftale med USA kan betragtes som et vigtigt springbræt;

21.  opfordrer Kommissionen til at inddrage sine amerikanske modparter for at finde måder til at nedtrappe de transatlantiske handelsspændinger på, herunder finde frem til forhandlingsløsninger med USA om spørgsmålet om subsidering af civile fly, navnlig med hensyn til den igangværende Airbus-Boeing-tvist, og til at nå frem til en aftale om at sætte en stopper for USA's ulovlige pålægning af toldsatser på stål og aluminium samt ulovlige antisubsidie- og antidumpingforanstaltninger for landbrugsfødevarer, herunder for modne oliven; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forstærke sin indsats for en koordineret og samlet EU-indsats; påskønner forhandlingerne mellem EU og USA om gensidig anerkendelse af resultaterne af overensstemmelsesvurderingen; opfordrer Kommissionen til også at fremme sit samarbejde på andre områder af fælles interesse, såsom standarder og andre ikke-toldmæssige hindringer, med henblik på at lette handel, mindske bureaukratiske hindringer samt nedskære omkostninger;

22.  beklager, at den nuværende amerikanske regering overvejer at trække sig ud af aftalen om offentlige indkøb; opfordrer indtrængende regeringen til fortsat at deltage i den pågældende aftale;

Kina

23.  konstaterer, at Kina er mulighedernes marked på grund af dets størrelse og vækst, og fordi det er EU's næststørste handelspartner, men at der er mange hindringer for, at EU's virksomheder kan få adgang til og drive virksomhed på dette marked på grund af den statsstyrede og statsstøttede natur af den kinesiske økonomi, hvor statsejede virksomheder har eksklusiv eller dominerende markedsadgang; fordømmer alle former for diskriminerende foranstaltninger mod EU-virksomheder i Kina; mener, at loyal konkurrence mellem EU-virksomheder og kinesiske virksomheder vil føre til flere muligheder og større innovation, og opfordrer Kommissionen til konstant at overvåge de vedvarende former for forskelsbehandling og til at samarbejde med de kinesiske myndigheder for at fjerne sådanne praksisser og hindringer; noterer sig, at Kina i maj 2019 trak sin klage mod EU ved WTO tilbage for så vidt angik spørgsmålet om behandling som ikkemarkedsøkonomi i antidumpingsager; påskønner resultatet af tvistbilæggelsessagen mellem EU og Kina, som ophæver Kinas status som markedsøkonomi i overensstemmelse med Parlamentets holdning fra maj 2016(12);

24.  påskønner indgåelsen den 6. november 2019 af en aftale mellem EU og Kina om geografiske betegnelser som et positivt skridt i retning af en forbedring af beskyttelsen af EU's geografiske betegnelser i Kina og opfordrer til en hurtig ratificering heraf samt til en ajourføring af lovgivningen og styrkelse af håndhævelsen; insisterer på, at denne aftale mellem EU og Kina om geografiske betegnelser ikke må tilsidesættes af fase 1-handelsaftalen mellem USA og Kina; opfordrer Kommissionen til at overvåge situationen med hensyn til europæiske produkters markedsadgang under gennemførelsen af denne aftale; konstaterer, at mere end 80 % af beslaglæggelserne af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer ifølge den seneste rapport om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) vedrører varer med oprindelse i Kina, og at dette var tilfældet i både 2018 og 2019; opfordrer Kommissionen til at undersøge yderligere redskaber til at løse disse problemer og sikre fuld beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

25.  opfordrer Kommissionen til at afslutte forhandlingerne om en ambitiøs investeringsaftale med Kina med et effektivt kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som fjerner alle hindringer for åbenhed på markedet i Kina; ser frem til afslutningen af forhandlingerne inden udgangen af 2020 som vedtaget på topmødet mellem EU og Kina i 2019; er dog af den faste overbevisning, at aftalens indhold skal prioriteres højere end det tempo, hvori forhandlingerne afsluttes;

26.  er forfærdet over rapporten fra Australian Strategic Policy Institute, der blev offentliggjort i februar 2020 og fremlægger dokumentation for, at arbejdere fra uygur-folket udnyttes på kinesiske fabrikker, herunder på fabrikker, der indgår i EU-virksomheders værdikæder; er dybt bekymret over de rapporterede indvirkninger af "ét bælte, én vej"-initiativet på menneskerettighederne i Kina og Pakistan; opfordrer Kommissionen til at bruge alle tilgængelige midler til at sætte en stopper for udnyttelsen af uygurerne; opfordrer de europæiske virksomheder til at bringe enhver form for deltagelse i Kinas krænkelser af menneskerettigheder til ophør; insisterer på, at udnyttelsen af uygurerne som tvangsarbejdere ikke må indgå i forsyningskæderne for de produkter, der importeres til indre marked;

Nyt partnerskab med Afrika

27.  hilser offentliggørelsen af den fælles meddelelse om en omfattende strategi for samarbejdet mellem EU og Afrika velkommen; opfordrer EU til at samarbejde mere med de afrikanske lande for at skabe et effektivt og solidt partnerskab i overensstemmelse med de handelsrelaterede aspekter af den afrikanske udviklingsstrategi Agenda 2063, som skal fremme bæredygtig økonomisk udvikling, vækst og fødevaresikkerhed på det afrikanske kontinent; understreger, at tallene fra den nylige rapport af 10. februar 2020 om det generelle toldpræferencesystem (GSP) for perioden fra 2018-2019 viser en stigning i udnyttelsesgraden af præferencerne fra de lande, der drager fordel af ordningen; opfordrer Kommissionen til at øge sin tekniske og økonomiske støtte via Aid for Trade-foranstaltninger mellem EU og afrikanske lande samt mellem de afrikanske lande selv; bemærker i denne henseende, at Aid for Trade bør være en nøglekomponent i handelsforbindelserne med Afrika i kølvandet på covid-19-krisen;

28.  påskønner de fremskridt, der er gjort hen imod etableringen af det afrikanske kontinentale frihandelsområde (ACFTA), der sigter mod at skabe et indre kontinentalt marked for varer og tjenesteydelser, med fri bevægelighed for personer og investeringer; hilser EU's støtte i forbindelse med oprettelsen af det nye handelsobservatorium under Den Afrikanske Union velkommen; opfordrer til EU's fortsatte støtte til ACFTA i overensstemmelse med alliancen mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og jobs; opfordrer til behørig håndhævelse og uddybning af de eksisterende økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med henblik på at fremme handel og investeringer; glæder sig over ikrafttrædelsen af ØPA'erne mellem ESA og SADC og de foreløbige ØPA'er med Ghana og Elfenbenskysten og beklager de manglende fremskridt i ratificeringen af de resterende regionale ØPA'er; udtrykker sin støtte til den vision, der blev fremlagt i talen om Unionens tilstand i 2018, om en tværkontinental handelsaftale, som bør være et økonomisk partnerskab mellem ligestillede, hvilket vil skabe gensidige fordele og fremme målene for bæredygtig udvikling (SDG) samt støtte udviklingen af konkurrencedygtige lokale og regionale værdikæder og robuste skattesystemer;

29.  understreger endvidere, at det er vigtigt, at ØPA'erne overvåges i fællesskab med støtte fra lokale partnere og civilsamfundsorganisationer; opfordrer Kommissionen til at foretage en tilbundsgående analyse af de nuværende ØPA'er på områder som lokale økonomier, arbejdsmarkeder, tab af biodiversitet, skovrydning og land-grabbing for at fastslå, om der er behov for ændringer;

Udviklingslande

30.  understreger, at handel kan være et vigtigt redskab til at nå målene for bæredygtig udvikling ved at bidrage til at mindske fattigdommen; understreger med henblik herpå, at det er nødvendigt at fokusere på gensidigt fordelagtige frihandelsaftaler, eksportdiversificering, værdiforøgelse og mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder; påpeger, at EU er fast besluttet på at føre en solid, effektiv og troværdig handelspolitik, der skal danne grundlag for et retfærdigt, åbent, regelbaseret, multilateralt og inklusivt handelssystem, der sikrer lige konkurrencevilkår på globalt plan til gavn for alle lande, herunder udviklingslande, hvilket er afgørende for den yderligere integration af udviklingslandene i de globale værdikæder; minder desuden om, at EU's handels- og udviklingspolitik bør bidrage til regional integration og til at integrere og styrke udviklingslandene i de globale værdikæder;

31.  fremhæver, at udviklingslandene er hårdest ramt af fænomenet skatteunddragelse, hvilket betyder, at staterne hvert år går glip af milliarder af euro i offentlige indtægter; opfordrer til, at der i handelsaftaler med udviklingslandene medtages bestemmelser, der kan bidrage til at bekæmpe ulovlige finansielle strømme og skatteunddragelse fra selskabers og multinationale selskabers side, med det formål at sikre, at der betales skat dér, hvor fortjenesten og den reelle økonomiske værdi skabes, og eliminere udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud;

Japan, Singapore og Vietnam

32.  påskønner ikrafttrædelsen af frihandelsaftalen af 1. februar 2019 mellem EU og Japan og bemærker, at EU's eksport til Japan, ifølge de første tal fra det første år efter gennemførelsen(13), steg med 6,6 % sammenlignet med den samme periode året før;

33.  hilser ikrafttrædelsen af handelsaftalen af 21. november 2019 mellem EU og Singapore velkommen; påskønner de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af EU-Vietnam-aftalen, og opfordrer til, at der fortsat gøres hurtige fremskridt, navnlig med hensyn til oprettelsen af fælles institutioner og ratificeringen af udestående centrale ILO-konventioner og forpligtelser vedrørende menneskerettighedsspørgsmål, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre den konkrete håndhævelse heraf i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten; opfordrer medlemsstaterne til at gå videre med ratificeringen af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (EVIPA), således at den sammen med frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam kan træde i kraft snarest muligt; bemærker, at EU i 2018 eksporterede varer til en værdi af omkring 13,8 mia. EUR til Vietnam, og påpeger, at de regelbaserede frihandelsaftaler og investeringsbeskyttelsesaftaler vil sikre forudsigelighed og retssikkerhed for investorer samt en positiv forøgelse af eksporten på begge måder og skabe stabilitet og tillid for SMV'er; ser disse aftaler som et skridt nærmere indgåelsen af en frihandelsaftale med hele regionen under Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN);

34.  understreger, at de tre ovennævnte aftaler konsoliderer Unionens strategiske dynamik i et af verdens vigtigste områder, som er kendetegnet ved en hastigt voksende befolkning og indkomster med væsentlige muligheder for vores virksomheder; mener endvidere, at EU ved at være stærkere til stede kan skabe et alternativ til den kinesiske dominans i området;

Latinamerika og Caribien

35.  fremhæver betydningen af at styrke gensidigt fordelagtige handelsmæssige og politiske forbindelser med Latinamerika; minder om, at Den Europæiske Union og Latinamerika har et tæt samarbejde baseret på deres historiske, kulturelle og økonomiske bånd, og at Latinamerika og Caribien (LAC) udgør EU's femtestørste handelspartner; mener, at EU's tilstedeværelse i regionen er afgørende for et øget samarbejde baseret på delte værdier, samtidig med at den fungerer som vektor for EU's udenrigspolitik, navnlig i relation til styrkelsen af det multilaterale regelbaserede handelssystem; opfordrer Kommissionen til at tydeliggøre sin intention i relation til fremtidige handels- og associeringsaftaler for så vidt angår spørgsmålet om at opdele dem i separate tekster;

36.  understreger betydningen af den nyligt indgåede modernisering af associeringsaftalen mellem EU og Mexico og indgåelsen af en Mercosur-associeringsaftale, der både har potentiale til at uddybe vores strategiske partnerskab med Latinamerika, skabe yderligere muligheder i vores handelsforbindelser med disse lande og bidrage til at diversificere forsyningskæderne for den europæiske økonomi; mener, at associeringsaftalen mellem EU og Mercosur er den største "blok to blok" -aftale af sin art og har potentiale til at skabe et åbent marked, der er til gavn for begge parter, og som omfatter omkring 800 millioner borgere; påpeger, at denne aftale ligesom alle EU's handelsaftaler skal sikre fair konkurrence og sikre, at europæiske produktionsstandarder og -metoder overholdes; påpeger, at aftalen indeholder et bindende kapitel om bæredygtig udvikling, der skal anvendes, gennemføres og vurderes fuldt ud, samt specifikke forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse, herunder gennemførelsen af klimaaftalen fra Paris og de relevante gennemførelsesbestemmelser; understreger at aftalen mellem EU og Mercosur ikke kan ratificeres i den nuværende form;

37.  er overbevist om, at moderniseringen af associeringsaftalen med Chile vil tjene til at fremme EU's tilstedeværelse i regionen som helhed yderligere og bidrage til at fremme en international handelsdagsorden baseret på bæredygtig udvikling, stærkere beskyttelse af miljø- og arbejdsstandarder og respekt for menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de igangværende forhandlinger lever op til disse principper, og at der kan opnås enighed inden for en rimelig frist;

Igangværende forhandlinger om frihandelsaftaler

38.  opfordrer til at forfølge en ambitiøs dagsorden, når det drejer sig om at forhandle frihandelsaftaler, navnlig med Australien og New Zealand, Tunesien, Marokko og Indonesien og i overensstemmelse med den grønne pagt ihukommende den følsomme karakter af visse landbrugsprodukter såsom okse-, fårekød, mejeriprodukter og frugt; gentager sin opfordring til, at der hurtigt indledes forhandlinger om investeringer med Taiwan, og opfordrer Kommissionen til at iværksætte en screeningsundersøgelse;

39.  anlægger en pragmatisk tilgang til spørgsmålet om handelsforbindelser med Det Forenede Kongerige, som bør være omfattende og ambitiøse, sigte på nultold og nulkvoter og være baseret på de principper for handel, investering og konkurrenceevne, som det opstillede i sin henstilling af 18. juni 2020 om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland(14); bemærker, at den politiske erklæring af 17. oktober 2019, der støttedes af Det Forenede Kongerige, fastslår, at det fremtidige økonomiske partnerskab skal understøttes af bestemmelser, der sikrer lige vilkår for åben og loyal konkurrence, navnlig hvis der ikke bliver indgået en aftale inden udgangen af 2020; påpeger, at EU's medlemsstater er nettoeksportører til Det Forenede Kongerige, og at det bør prioriteres at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter, og som har til formål at sikre overholdelse og beskyttelse af EU-eksportørers og -investorers interesser; opfordrer Kommissionen til at styrke konkurrenceevnen for EU's virksomheder, herunder SMV'er;

40.  opfordrer Kommissionen til at udnytte den dynamik, som Det Forenede Kongeriges udtræden har skabt, til at strømline vores EU-politikker, begrænse bureaukratiet og forbedre konkurrenceevnen for europæiske virksomheder og SMV'er; understreger, at frihandelsaftalen med Det Forenede Kongerige bør sigte mod at muliggøre tættest mulig markedsadgang og lettelse af handelen for at minimere handelsforstyrrelser og sikre lige konkurrencevilkår;

Gennemførelsen af frihandelsaftaler

41.  anerkender det resultat, der blev fremlagt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af frihandelsaftaler, navnlig med Sydkorea, Mellemamerika/Latinamerika, Canada og de østlige partnere; understreger, at historikken for EU's handelsaftaler i de fleste tilfælde klart viser, at de har opnået deres primære mål om at skabe markante eksportmuligheder for EU-virksomheder på handelsmarkeder i tredjelande; understreger imidlertid, at Kommissionens skøn peger på en øget negativ økonomisk indvirkning af de handels- og investeringshindringer, som er en følge af den protektionistiske tendens; anmoder Kommissionen om at fortsætte med at foretage ex post-analyser af handelsaftalernes indvirkning på vores økonomi, herunder konsekvenserne for bæredygtigheden;

42.  opfordrer Kommissionen til løbende at søge efter metoder til at forbedre handelsforbindelserne og yderligere uddybe den økonomiske integration med landene i Det Østlige Partnerskab, navnlig i de tre associerede lande;

43.  minder om den positive udvikling i handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA); bemærker, at den bilaterale handel med varer, herunder landbrugsfødevarer, i det første hele kalenderår, hvor aftalen var i funktion, steg med 10,3 % i forhold til gennemsnittet for de foregående tre år; minder om, at EU's handelsoverskud over for Canada steg med 60 % og skabte yderligere muligheder for vores eksportører; minder også om, at de to parter siden aftalens midlertidige ikrafttræden har skabt et solidt partnerskab ved at følge den oprindelige tekst op med vigtige henstillinger om handel, klimaindsats og Parisaftalen, handel og køn, og SMV'er, og mener, at dette er bevis på den dynamik, der præger en handelsaftale under dens gennemførelse; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet nyere data om EU-SMV'ers eksport og aftalens overordnede bæredygtighed; minder om betydningen af at styrke gennemførelsen og opfølgningen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling;

44.  gentager sin bekymring over den lave præferenceudnyttelsesgrad for EU's eksport, som nogle af EU's præferencepartnere har rapporteret om, hvilket vidner om de begrænsede fordele ved strategien for handelsbilateralisme for mindre økonomiske aktører; bemærker navnlig en stor forskel i udnyttelsen af præferencerne i Unionens eksport til forskellige handelspartnere og den ringe forskel i udnyttelsen af præferencerne i EU's import fra forskellige handelspartnere; opfordrer Kommissionen til at analysere præferenceudnyttelsen yderligere og til at udvikle nye innovative værktøjer og praktiske løsninger; fremhæver betydningen af fleksible, strømlinede og ukomplicerede oprindelsesregler i denne henseende; opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at strømline arbejdet hen imod mere effektive salgsfremstøds- og kommunikationsstrategier og til at udnytte det fulde potentiale i EU's delegationer rundt omkring i verden;

45.  påpeger, at det store antal af handelsmæssige og ikke-handelsmæssige hindringer, de aktuelle divergenser i niveauet for og kvaliteten af kontroller, toldprocedurer samt sanktionspolitikker ved EU's indgangssteder til toldunionen ofte medfører forvridninger i handelsstrømmene, hvilket bringer integriteten af det indre marked i fare; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at adressere denne problemstilling for at sikre, at virksomhederne kan konkurrere loyalt på et ensartet grundlag;

46.  understreger, at beskyttelsen af geografiske betegnelser er et af EU's offensive punkter i forhandlingerne om handelsaftaler, og fremhæver betydningen af, at EU's partnere overholder de pågældende bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at sikre en bedre overholdelse af disse bestemmelser i eksisterende og fremtidige handelsaftaler;

47.  opfordrer Kommissionen til specifikt at undersøge de kumulative virkninger af EU's frihandelsaftaler på forvridningen af samhandlen, både for EU og for partnerlandene, og til at sammenligne resultaterne heraf med de individuelle konsekvensanalyser og med de faktiske tal;

48.  fremhæver betydningen af i særdeleshed at inddrage alle handelsforhandlingsparters nationale parlamenter, civilsamfund og private sektor; opfordrer til øget deltagelse og høring af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i forbindelse med forhandling og gennemførelse af handelsaftaler, navnlig inden for de nationale rådgivende gruppers ansvarsområde, hvis overvågningsrolle kan udvides til at omfatte alle dele af handelsaftaler og ikke blot kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling;

Handel og bæredygtig udvikling

49.  minder om den holdning, som det gav udtryk for i sin forrige betænkning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik; understreger, at den 15 punkts handlingsplan af 27. februar 2018, der er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene, udgør et godt grundlag for overvejelser med henblik på at forbedre gennemførelsen af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling; påpeger, at den nye generation af aftaler omfatter menneskerettighedsbestemmelser og kapitler om bæredygtig udvikling, hvis fulde gennemførelse har til formål at sikre og fremme respekten for menneskerettigheder, Unionens værdier og høje arbejdsmæssige, sociale og miljømæssige standarder; noterer sig evalueringen af kapitlerne om bæredygtig udvikling i Kommissionens rapport om gennemførelsen af frihandelsaftaler og opfordrer til en rettidig gennemførelse af de eksisterende bestemmelser om handel og bæredygtig udvikling; anmoder Kommissionen om at udvikle en præcis og specifik metode til overvågning og evaluering af gennemførelsen af disse kapitler, eftersom en sådan evaluering ikke kan foretages på grundlag af kvantitative data alene; opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til, hvordan man kan styrke håndhævelsen af kapitlet om bæredygtig udvikling i handelsaftaler;

50.  noterer sig det initiativ, som Kommissionens GD JUST har iværksat vedrørende indførelse af obligatorisk due diligence for virksomheder, herunder i EU's handelsaftaler, samt en mekanisme, der sikrer en effektiv gennemførelse; understreger, at forslaget om obligatorisk due diligence bør sikre, at disse foranstaltninger ikke vil medføre en ekstra byrde for europæiske SMV'er eller mindske deres konkurrenceevne;

51.  gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at engagere sig konstruktivt i forhandlingerne om en juridisk bindende FN-traktat om transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder med henblik på at sikre adgang til domstolsprøvelse og andre retsmidler for ofre for menneskerettighedskrænkelser;

52.  påskønner Kommissionens initiativ til en europæisk grøn pagt og understreger, at den bør støttes aktivt af en EU-handelsstrategi, der er miljømæssigt, økonomisk og socialt afbalanceret; påskønner Kommissionens tilsagn om at gøre overholdelse af klimaaftalen fra Paris til en "væsentlig klausul" i handelsaftaler;

53.  bemærker, at den nuværende tilgang allerede bidrager til at adressere problemer med manglende overholdelse af forpligtelser; opfordrer imidlertid Kommissionen til at være mere opmærksom og tage ved lære af sine tidligere erfaringer, herunder oprettelsen, på EU's foranledning, af et panel under frihandelsaftalen mellem EU og Korea i lyset af Sydkoreas manglende ratifikation af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner om arbejdstagerrettigheder, navnlig foreningsfrihed og kollektive forhandlinger;

54.  minder om, at det takket være Kommissionens og Parlamentets tidlige indsats i handelsforhandlingerne med Mexico og Vietnam lykkedes at fremme ratificeringen af ILO-konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger i begge lande, henholdsvis i november 2018 og juni 2019; lykønsker begge lande med at have taget et så vigtigt skridt; opfordrer Kommissionen til at overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af andre ILO-konventioner, og til straks at nedsætte det interparlamentariske udvalg, der er aftalt i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, og i den forbindelse lægge særlig vægt på forbuddet mod børnearbejde; beklager, at Vietnam endnu ikke har ratificeret ILO-konventionen nr. 87 om foreningsfrihed; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge situationen og til at anmode om konsultationer med den vietnamesiske regering, hvis den undlader at gøre en fortsat og vedholdende indsats for at ratificere den som fastsat i aftalen;

55.  minder om behovet for en effektiv handlingsplan til gennemførelse af målet om nultolerance over for børnearbejde i frihandelsaftaler gennem opbygning af et stærkt partnerskab med NGO'er og nationale myndigheder med henblik på at udvikle stærke sociale og økonomiske alternativer for familier og arbejdstagere i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes inden for EU's udviklingspolitik;

56.  mener, at kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftaler bør være en af drivkræfterne bag den europæiske grønne pagts eksterne dimension; understreger, at enhver ny CO2-tilpasningsmekanisme bør være forenelig med WTO's regler og EU's frihandelsaftaler; understreger, at EU-virksomheder ikke bør stilles ringere i konkurrencen;

57.  mener, at EU's handels- og investeringspolitik bør anvendes som løftestang for en ansvarlig forvaltning af forsyningskæder, hvilket omfatter sikring af, at virksomheder respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder, og at der er adgang til domstolsprøvelse; noterer sig Kommissionens tilsagn om, at den vil forelægge et lovgivningsforslag senest i 2021;

58.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at menneskerettighedsbetingelser, der er knyttet til unilaterale handelspræferencer såsom GSP eller GSP +, implementeres og overvåges effektivt; understreger, at EU's handelspolitik bør bidrage til at bekæmpe ulovlig handel, skovrydning og skovforringelse;

59.  mener, at der fuldt ud bør tages hensyn til COP15's handelsdimension under FN's konvention om biologisk mangfoldighed; erindrer om sin beslutning af 16. januar 2020 om 15. møde i partskonferencen (COP15) i konventionen om den biologiske mangfoldighed(15), hvori det opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at samarbejde med tredjelande, især gennem deres udenrigspolitiske instrumenter såsom instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), med henblik på at fremme og opstille mål for biodiversitetsbeskyttelse, bevarelses- og genopretningsforanstaltninger og forvaltning, navnlig i alle multilaterale og handelsmæssige aftaler, samt foranstaltninger mod manglende overholdelse; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage bindende kapitler om handel og bæredygtig udvikling i alle fremtidige handelsaftaler;

60.  kræver, at EU indtrængende opfordrer sine økonomiske partnere til, ud over de sædvanlige grundlæggende ILO-konventioner, at ratificere og gennemføre konvention nr. 189 om husarbejdere, nr. 156 om arbejdstagere med familieforpligtelser samt nr. 190 om vold og chikane;

Forsvar af EU’s handelsinteresser

61.  påpeger, at bestræbelserne på at opretholde en regelbaseret handel skal spille en afgørende rolle i vores handelsstrategi, og glæder sig i denne forbindelse over vedtagelsen af moderniseringspakken for handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger i 2018 og den nye screeningmekanisme for direkte udenlandske investeringer; understreger, at denne screeningmekanisme tager sigte på samarbejde og en potentiel begrænsning af udenlandske investeringer i strategiske sektorer med henblik på at beskytte Unionen og dens medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv håndhævelse af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for at beskytte den europæiske industri mod illoyal markedspraksis og til at evaluere og styrke beskyttelsesforanstaltningerne for at gøre dem mere responsive over for usædvanlige omstændigheder og bedre tilpasset til at styrke den europæiske industri ved effektivt at foregribe markedsforstyrrelser fra handelsstrømmen; understreger behovet for en stærk screening og et stærkt samarbejde i tiden efter covid-19, hvor nogle af EU's strategiske sektorer kan komme under pres; understreger imidlertid, at den nye screeningmekanisme for udenlandske direkte investeringer aldrig bør anvendes som en protektionistisk foranstaltning; påskønner hvidbogen om udenlandske subsidier og opfordrer Kommissionen til eventuelt at forelægge et lovgivningsforslag, hvis de nuværende værktøjer viser sig at være utilstrækkelige;

62.  bemærker, at der i øjeblikket ses en stor stigning i importen af stål fra Kina og andre tredjelande, hvilket påvirker den europæiske industri alvorligt samt bringer et stort antal arbejdspladser i fare; fremhæver, at revisionen af de nuværende beskyttelsesforanstaltninger for import af stålprodukter skal omfatte en reduktion af de gældende kvoter i overensstemmelse med den importerede overkapacitet samt afskaffelse af muligheden for at overføre ubenyttede kvoter;

63.  påskønner Kommissionens meddelelse om udnævnelse tidligt i 2020 af en øverste ansvarlig for håndhævelse af handelsaftaler (Chief Trade Enforcement Officer - CTEO), der skal have til opgave at overvåge og forbedre overholdelsen af EU's handelsaftaler; bemærker, at reglerne under EU's handelsaftaler bør håndhæves på en effektiv måde med henblik på at sikre deres effektivitet samt på at adressere markedsforvridninger; understreger behovet for, at denne nyoprettede stilling fokuserer på implementering og håndhævelse af vores handelsaftaler samt på misligholdelse af regler om markedsadgang og forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling; er af den opfattelse, at CTEO'en ikke kun bør overvåge og håndhæve miljø- og arbejdsbeskyttelsesforpligtelser i henhold til EU's handelsaftaler med tredjelande, men også fokusere på gennemførelsen af alle kapitler i handelsaftalerne med henblik på at sikre, at deres potentiale udnyttes fuldt ud; opfordrer Kommissionen til præcisere denne rolle yderligere;

64.  opfordrer Rådet til hurtigt at indgå en aftale om instrumentet for internationale offentlige udbud med henblik på at tilvejebringe retssikkerhed, gensidighed og lige konkurrencevilkår for EU-virksomhederne; opfordrer til, at der medtages et globalt katalog over vigtige akutte sundhedsprodukter for at undgå, at tredjelandsleverandører i fremtiden misbruger deres stilling i den internationale handel i forbindelse med en global pandemi; bemærker, at Unionens markeder for offentlige udbud er de mest åbne i verden, og at visse tredjelande giver meget begrænset adgang til sådanne markeder; understreger vigtigheden af at fremme gensidighed og gensidige fordele for så vidt angår markedsadgang og offentlige udbud til gavn for EU-virksomhederne;

65.  understreger nødvendigheden af at indføre passende investeringsscreeningsmekanismer i alle medlemsstater for at beskytte mod risici i forbindelse med sikkerhed og den offentlige orden; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har screeningmekanismer, til at indføre midlertidige løsninger, og opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte denne indsats;

66.  understreger, at udenlandske direkte investeringer i EU og udenlandske investorers erhvervelse af sundheds- og anden vigtig infrastruktur har potentiale til at skade EU's bestræbelser på at håndtere covid-19-pandemien i Europa; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens meddelelse med vejledning til medlemsstaterne, inden forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer finder anvendelse; opfordrer indtrængende de medlemsstater, som endnu ikke har etableret en screeningmekanisme, til at gøre det hurtigst muligt; opfordrer endvidere alle medlemsstater til at anvende alle tilgængelige redskaber til at sikre, at der findes effektive mekanismer til at vurdere potentielle investeringer og erhvervelser i forbindelse med trusler mod kritisk sundhedsinfrastruktur i EU og til at træffe afhjælpende eller blokerende foranstaltninger efter behov;

67.  fremhæver på ny nødvendigheden af at skabe lige konkurrencevilkår mellem de europæiske industrier, der anvender ambitiøse standarder for klima, miljø og økologi og sociale standarder, og de handelspartnere, der ikke tilstræber de samme høje standarder; mener derfor, at der er et presserende behov for en WTO-kompatibel CO2-grænsetilpasningsmekanisme, der styrker den globale klimaindsats og beskytter de europæiske industrier mod illoyal konkurrence;

68.  opfordrer EU's ledere og Kommissionen til at træffe modige beslutninger vedrørende reformen af ordningen for EU's egne indtægter, herunder indførelsen af en række nye egne indtægter; bekræfter sin holdning til listen over potentielle kandidater til nye egne indtægter, jf. interimsbetænkningen om den flerårige finansielle ramme (FFR): et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, beskatning af digitale tjenester, en afgift på finansielle transaktioner, indtægter fra emissionshandelssystemet, et plastbidrag og en WTO-kompatibel CO2-grænsetilpasningsmekanisme(16);

69.  er betænkelig ved den stadig mere udbredte anvendelse af voldgiftsmekanismer mellem investorer og stater via investeringsaftaler; minder om, at sådanne parallelle retssystemer er indrettet på at favorisere virksomhedernes interesser og rettigheder, men ikke deres pligter og ansvar, og kan bringe staternes politiske råderum og legitime reguleringsret i fare; finder det forkasteligt, at advokatfirmaer er begyndt at reklamere med rådgivning om, hvordan udenlandske investorer kan anlægge voldgiftssager på grund af covid-relaterede statslige foranstaltninger; opfordrer til et moratorium for alle voldgiftskrav vedrørende foranstaltninger, der sigter på de sundhedsmæssige, økonomiske og sociale dimensioner af pandemien og dens virkninger;

70.  opfordrer til en genoptagelse af forhandlingerne om en aftale om miljøvarer og opfordrer Kommissionen til at foreslå ensidige ændringer af de toldsatser, der anvendes på "grønne varer", hvis det kan påvises, at de bidrager til at nå målene i den europæiske grønne pagt;

71.  opfordrer til, at den eksterne dimension af initiativer vedrørende den cirkulære økonomi(17) opskaleres i EU's forbindelser med tredjelande gennem reguleringssamarbejde og dialog;

Handel med tjenesteydelser og digital handel

72.  påskønner de igangværende plurilaterale forhandlinger om centrale områder af handlen med tjenesteydelser, navnlig indenlandsk regulering af tjenesteydelser og investeringsfremme; bemærker, at det at have en handelsmæssig tilstedeværelse i et tredjeland er den dominerende leveringsform for handelstjenesteydelser og e-handel;

73.  understreger, at EU er langt den største eksportør af tjenesteydelser i verden, og at tjenesteydelser udgør omkring 70 % af dets BNP; fremhæver særligt den relative modstandsdygtighed, som handlen med tjenesteydelser har udvist under covid-19-krisen, og understreger dens rolle i den økonomiske genopretning i Europa;

74.  understreger behovet for at lette de internationale genopretningsbestræbelser gennem åben og fair handel, herunder digital handel, hvilket nødvendiggør et moratorium for told på elektroniske overførsler; støtter WTO's fælles erklæring om elektronisk handel, der slår til lyd for globale regler på området; opfordrer til åbenhed over for et meningsfuldt resultat, der kan lette strømmen af data på tværs af grænserne og adressere ubegrundede hindringer for handel ad elektronisk vej i fuld overensstemmelse med EU's lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse, herunder den generelle forordning om databeskyttelse, og til at gøre brug af den fleksibilitet, forhandlingsdirektiverne giver; sætter pris på, at disse forhandlinger samler et meget stort antal WTO-medlemmer, og opfordrer til, at forhandlingerne holdes så åbne og inkluderende som muligt;

SMV'er

75.  bemærker, at SMV'er tegner sig for omkring 30 % af værdien af EU's vareeksport og over 80 % af alle EU's vareeksporterende virksomheder, men at kun 5 % af SMV'erne ikke desto mindre er aktive på den internationale front, hvilket betyder, at langt størstedelen er afhængige af det indre markeds dynamik; støtter tanken om, at alle foreslåede frihandelsaftaler skal indeholde et særligt kapitel om SMV'er, som det er tilfældet med aftalen mellem EU og Japan og den moderniserede aftale med Mexico, og at SMV'er bør medtages, når eksisterende frihandelsaftaler revideres; bemærker, at bureaukrati og handelshindringer er særligt byrdefulde for SMV'er, opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at støtte mikrovirksomheder og SMV'er med særligt fokus på og foranstaltninger for dem, der drives af kvinder; opfordrer EU og dets medlemsstater til at være særligt opmærksomme på de særlige forhold, der gør sig gældende for mikrovirksomheder og SMV'er, der drives af kvinder, i forbindelse med etablering af eksporthelpdesks, til at drage fordel af de muligheder, der skabes af frihandelsaftaler, og til at styrke tjenester, teknologier og infrastrukturer (såsom internetadgang), som er af særlig betydning for den økonomiske styrkelse af kvinder og kvindedrevne mikrovirksomheder og SMV'er;

76.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstater, erhvervsliv og interessenter at lette anvendelsen og forståelsen af oprindelsesregler for SMV'er; minder Kommissionen om dens mål om i begyndelsen af 2020 at iværksætte et særligt redskab til selvvurdering af oprindelsesregler for SMV’er på Access2Market-platformen for at hjælpe virksomhederne med at vurdere, om et produkt kan drage fordel af præferencer i henhold til en given EU-handelsaftale, med henblik på at lette SMV'ers udnyttelse af præferencer under EU's handelsaftaler, således at SMV'er i sidste ende kan nyde godt af de fulde fordele ved handelsaftaler og adgangen til udenlandske markeder, via levering af brugervenlige, ajourførte og praktiske oplysninger om handelspolitik og navnlig frihandelsaftaler; opfordrer på ny Kommissionen til at overvåge virkningerne af dens handelspolitik for SMV'er, da de spiller en afgørende rolle i den internationale handel, og minder om, at administrative omkostninger og bureaukrati er en uforholdsmæssigt tung byrde for SMV'er på grund af deres størrelse og begrænsede ressourcer;

Køn og handel

77.  understreger muligheden for, at EU's frihandelsaftaler kan fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders økonomiske stilling i tredjelande, og opfordrer Kommissionen til at bekæmpe udnyttelsen af kvinder; opfordrer Kommissionen og Rådet til at foreslå forhandlinger om et særligt kønskapitel i EU's handels- og investeringsaftaler; støtter de henstillinger om ligestilling og handel, som Det Blandede Udvalg EU-Canada har fremsat, herunder forslaget om en platform, der kan fremme forståelsen af, hvordan handelsaftaler kan bidrage til ligestilling mellem kønnene;

78.  konstaterer, at ingen af de 26 bæredygtighedsvurderinger, der var foretaget til og med juni 2017, indeholdt nogen specifikke statistikker om handel og køn, og at heller ikke gennemførelsesrapporten fra 2018 indeholdt sådanne data; insisterer på nødvendigheden af at begynde at indsamle kønsopdelte data og forventer, at den næste rapport indeholder omfattende data om frihandelsaftalernes konsekvenser i overensstemmelse med Kommissionens tilsagn; fremhæver i den forbindelse den af Canada udførte kønsbaserede vurdering som en bedste praksis, der er værd at implementere;

79.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at sammensætningen af de nationale rådgivende grupper er kønsafbalanceret, at der oprettes et handels- og kønsudvalg under hver frihandelsaftale for at afdække mangler, og at tvistbilæggelsesmekanismen, som det er tilfældet med frihandelsaftalen mellem Canada og Israel, også finder anvendelse på kønsspørgsmål;

o
o   o

80.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes nationale parlamenter, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0230.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0477.
(3) EUT C 307 af 30.8.2018, s. 109.
(4) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.
(5) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 19.
(6) EUT C 407 af 4.11.2016, s. 2.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0066.
(8) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23ee48b1-5327-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-da
(9) EUT L 771 af 15.3.2020, s. 1.
(10) Europa-Parlamentets beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015,
(11) Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2018 om ligestilling i EU's handelsaftaler.
(12) Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2016 om Kinas status som markedsøkonomi (EUT C 76 af 28.2.2018, s. 43).
(13)1.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_161
(14) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0152.
(15) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
(16) Se Europa-Parlamentets beslutning af 15. maj 2020 om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen (Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0124).
(17) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN ?

Seneste opdatering: 13. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik