Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2197(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0160/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0160/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2020 - 2
PV 06/10/2020 - 9
PV 07/10/2020 - 11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0252

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 240kWORD 80k
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
P9_TA(2020)0252A9-0160/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2197(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018 (COM(2019)0455),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2019)0370), της 14ης Οκτωβρίου 2019, που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018 (COM(2019)0455),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020: Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα» (COM(2020)0037),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024, της 16ης Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 8ης Απριλίου 2020, σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (JOIN(2020)0011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Υπουργών Εμπορίου της G20, της 30ής Μαρτίου και της 14ης Μαΐου 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ, της 25ης Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 14ης Ιανουαρίου 2020, της τριμερούς συνεδρίασης των Υπουργών Εμπορίου της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (SWD(2019)0452),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας (COM(2019)0158),

–  έχοντας υπόψη το ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου του 2019 με θέμα τη στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά το εμπόριο και την εμπορική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με θέμα «ΕΕ-Κίνα - Μια στρατηγική προοπτική», που ενέκριναν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις 12 Μαρτίου 2019 (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με θέμα «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας - Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ», που ενέκριναν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 (JOIN(2018)0031),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας(3)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το κεφάλαιο V, τίτλος II της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και το άρθρο 218 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες(7),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, του Μαρτίου του 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 2018-2019(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση» (COM(2018)0772),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0160/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής έλαβε ευρεία στήριξη ως προς την προσέγγισή του που ευνοεί ένα προβλέψιμο εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες εξελίξεις από το 2018, και ιδίως η εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά και πιο πρόσφατα οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στο εμπόριο, καθιστούν απαραίτητη μια εκ βάθρων επικαιροποίηση της προηγούμενης έκθεσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η κορυφαία εμπορική δύναμη και ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, και αποτελεί μείζονα μοχλό οικονομικής ευημερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης ο μεγαλύτερος έμπορος μεταποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι δείκτες δείχνουν ότι το 2019 οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ ανήλθαν σε 2 132,3 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,5 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 έως το 2017 το παγκόσμιο ΑΕΠ σημείωσε αύξηση άνω του 70 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συγκρίνει κανείς το ποσοστό αύξησης 17 % που σημείωσε η ΕΕ με τα ποσοστά χωρών όπως οι ΗΠΑ (60 %), η Ινδία (80 %) και η Κίνα (315 %), είναι σαφές ότι η ΕΕ υστερεί όσον αφορά την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή εξέδωσε την τρίτη της έκθεση για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που καταδεικνύει ότι το 2018, το 33 % των εξαγωγών της ΕΕ και το 29 % των εισαγωγών της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν με εταίρους ΣΕΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, η ΕΕ διέθετε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 84,6 δισεκατομμυρίων EUR με τους εταίρους ΣΕΣ σε σύγκριση με το συνολικό της εμπορικό έλλειμμα ύψους 24,6 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής, οι εξαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες προς την ΕΕ με τη χρήση ειδικών εμπορικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) παρουσίασαν αύξηση κατά 16,2 % από το 2016 έως το 2018, και η αξία τους αυξήθηκε από 158 δισεκατομμύρια EUR το 2016 σε 183,6 δισεκατομμύρια EUR το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο αναμένεται να σημειώσει πτώση μεταξύ 13 και 32 % το 2020 εξαιτίας των συνεπειών της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτός της ΕΕ των 27 αναμένεται να μειωθούν κατά 9,2 % και οι εισαγωγές εκτός ΕΕ των 27 κατά 8,8 %, ενώ το ΔΝΤ αναμένει μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 7,5 %·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και εφαρμόζεται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, κάτι που απαιτεί από την Ένωση να έχει ενιαία φωνή στα εμπορικά ζητήματα με την Επιτροπή ως διαπραγματευτή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της εργαλειοθήκης για το εμπόριο κατόπιν της κρίσης της νόσου COVID-19·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν ότι η κοινή εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι όλες οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ παρέχει επίσης στους επενδυτές πρόσβαση στην αγορά και προστασία των επενδύσεων μέσω της ασφάλειας δικαίου και ενός σταθερού, προβλέψιμου και κατάλληλα ρυθμισμένου περιβάλλοντος στο οποίο ασκούν τις οικονομικές τους δραστηριότητες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου καταδεικνύουν ότι περίπου το 60 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι ωφελείται από το διεθνές εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό είναι πολύ ενημερωμένο σχετικά με την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισοί εξ όσων ερωτήθηκαν προτείνουν ότι προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και η προστασία των περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μια κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική για την εμπορική πολιτική και τις εμπορικές συμφωνίες, η οποία θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων για το εμπόριο και την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα απευθύνεται σε συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική, που αποτελείται από εμπορικές συμφωνίες και νομοθετικά μέτρα, θα πρέπει να υπηρετεί τον στόχο της δημιουργίας ενός σταθερού, προβλέψιμου και δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να ευημερούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και διεκδικούνται τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να διατηρεί το υπάρχον κοινωνικό και ρυθμιστικό μοντέλο της χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την εμπορική πολιτική για να προωθήσει τις αξίες της σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να προάγει τον θεμιτό ανταγωνισμό, με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση των τρεχόντων εμπορικών ζητημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων απαιτεί ορθό προσανατολισμό της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της εν λόγω πολιτικής με πιο δίκαιο και πιο διαφανή τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσω της πρόσβασης στην αγορά και της άρσης των εμπορικών φραγμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται σε πνεύμα αμοιβαίου οφέλους, προκειμένου να καταπολεμούνται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Απριλίου 2020, η ΕΕ από κοινού με 18 μέλη του ΠΟΕ κοινοποίησαν επισήμως την «Πολυμερή προσωρινή ρύθμιση διαιτητικού δευτεροβάθμιου οργάνου» (MPIA) στον ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κοινοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της MPIA στις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των συμμετεχόντων μελών του ΠΟΕ λόγω της τρέχουσας παράλυσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (AB)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει προκαλέσει πολύπλευρη κρίση με μακροπρόθεσμες συνέπειες και έχει αποκαλύψει την έλλειψη ανθεκτικότητας των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας για ορισμένα βασικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών συσκευών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε την ανάγκη για πιο εύρωστες και ανθεκτικές αλυσίδες παραγωγής, καθώς και την ανάγκη επένδυσης σε στρατηγικούς τομείς, ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις επισημαίνουν αυξανόμενους κινδύνους πανδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και φαινομένων σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή που μπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί Εμπορίου της G20 έχουν δεσμευτεί να μετριάσουν τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις εξακολουθώντας να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός ελεύθερου, δίκαιου, χωρίς διακρίσεις, διαφανούς, προβλέψιμου και σταθερού εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, και διατηρώντας τις αγορές μας ανοικτές, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής διασυνοριακή ροή ζωτικών ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού, καίριων γεωργικών προϊόντων και άλλων βασικών αγαθών και υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/402(9) με διαδικασία κατεπείγοντος ώστε να υποβάλει την εξαγωγή μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/479 ως προσωρινό μέτρο που έχει ως στόχο να βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει την κάθετη αύξηση της ζήτησης και να προετοιμάσει τη λειτουργική ικανότητά της να παρέχει βοήθεια σε τρίτες χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί ολοκληρωμένες συμφωνίες που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις με σχεδόν το σύνολο της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, εκτός από τη Βολιβία, την Κούβα και τη Βενεζουέλα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη μιας προοπτικής με γνώμονα το φύλο στη διεθνή εμπορική πολιτική της ΕΕ το 2015(10) και την ανάγκη να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες το 2018(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, εκ των οποίων 13,7 εκατομμύρια καταλαμβάνονται από γυναίκες, εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς χώρες εκτός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρεία υποεκπροσώπηση των γυναικών στο εμπόριο εκτός ΕΕ στον αγροτικό και τον μεταποιητικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μία στις πέντε εξαγωγικές εταιρείες στην ΕΕ είναι υπό γυναικεία διεύθυνση (δηλ. ιδιοκτησία ή/και διαχείριση) και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30 % ή μικρότερο του συνολικού εργατικού δυναμικού στον τομέα των εξαγωγών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες επιβάλλουν δασμούς στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των οθονών παρακολούθησης ασθενών, του διαγνωστικού εξοπλισμού και των κοινών φαρμάκων, όπως αντιβιοτικά, παυσίπονα ή ινσουλίνη, και σχεδόν όλες οι χώρες επιβάλλουν εισαγωγικούς δασμούς στο σαπούνι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί επιδεινώθηκαν από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς σε εισαγωγές ύψους 370 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την Κίνα, που περιλαμβάνουν κάποιες πτυχές των ΜΑΠ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικά τεκμηριωμένες εκθέσεις αναφέρουν τους αυξανόμενους κινδύνους παγκόσμιων εξάρσεων πανδημιών και φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή που έχουν αντίκτυπο στις διεθνείς σχέσεις και συμπεραίνουν ότι τα οικονομικά μας μοντέλα πρέπει να αναμορφωθούν εκ βάθρων, ιδίως σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

Παγκόσμιο πλαίσιο

1.  σημειώνει ότι σημαντικές πτυχές του παγκόσμιου πλαισίου έχουν μετατοπισθεί και ότι την τελευταία διετία έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο προβλέψεων, με εντάσεις να προκύπτουν τα δύο τελευταία έτη· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει ένα ανοικτό, ελεύθερο, πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες, είναι προβλέψιμο και δίκαιο, και το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευθεί· επισημαίνει ότι, παρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 84,6 δισεκατομμυρίων EUR (το 2018) στο εμπόριο προϊόντων με τους οικείους εταίρους εμπορικών συμφωνιών, σε σύγκριση με το συνολικό εμπορικό έλλειμμά της με τον υπόλοιπο κόσμο ύψους περίπου 24,6 δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι περισσότερες από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας υποστηρίζονται από τις εξαγωγές εκτός της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι, από τότε που η Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία εμπορική στρατηγική της, το 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους», η ΕΕ έχει συνάψει και έχει αρχίσει να εφαρμόζει μια σειρά νέων εμπορικών συμφωνιών, ιδίως τη συνολική εμπορική και οικονομική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (EPA) και τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Σινγκαπούρης και ΕΕ-Βιετνάμ·

3.  επιμένει ότι η εμπορική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες της Ένωσης όταν αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ένα φιλόδοξο πολυμερές, πλειονομερές και διμερές θεματολόγιο, η σύναψη δίκαιων και γόνιμων εμπορικών συμφωνιών για αμφότερα τα μέρη, εξασφαλίζοντας αυστηρή αμοιβαιότητα με σεβασμό των ευρωπαϊκών υψηλών κανόνων και προτύπων στους ευαίσθητους τομείς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αποτελεσματική εφαρμογή τους, η εξάλειψη των αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών, και η χρήση μέσων εμπορικής άμυνας όταν είναι απαραίτητο αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να καταστεί η ΕΕ ανταγωνιστικότερη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

4.  τονίζει ότι οι σχέσεις μας με τις δύο άλλες εμπορικές υπερδυνάμεις, την Κίνα και τις ΗΠΑ, με τις οποίες πραγματοποιείται το 30 % περίπου των εμπορικών μας ανταλλαγών, έχουν καίρια σημασία για την προώθηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· επιμένει, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με άλλα μέρη του κόσμου, να διαφοροποιήσει και να βελτιώσει τις εμπορικές της σχέσεις με όλους τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών και των ΛΑΧ, και να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ από αλυσίδες εφοδιασμού λίγων σημαντικών εμπορικών εταίρων·

5.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί περαιτέρω ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα· τονίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη βελτίωσης των στρατηγικών αξιολόγησης των συμφωνιών, και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη εκτίμηση επιπτώσεων για κάθε εμπορική συμφωνία, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και να διενεργείται από ανεξάρτητους φορείς·

6.  επικροτεί την αύξηση της διαφάνειας στην εμπορική πολιτική· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιεύσει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις περιοχές ΑΚΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2019· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες προσπάθειες της νέας Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο πιο τακτικά σχετικά με την πορεία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, κάτι που καθιστά το έργο της Επιτροπής πιο διαφανές, όπως με τη διάθεση λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με ειδικές επιτροπές στο πλαίσιο της CETA και της συμφωνίας με τη Νότια Κορέα·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας όσον αφορά τα οφέλη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και την ευαισθητοποίηση, ώστε να προσεγγίσουν αποτελεσματικά την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη· υπενθυμίζει ότι οι χάρτες πορείας παρέχουν την ευκαιρία στην Επιτροπή να επικοινωνήσει και να εξηγήσει τους λόγους πίσω από μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τους στόχους της, καθώς και να προσεγγίσει την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη και να λάβει ανατροφοδότηση· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για την απόλυτη διαφάνεια των χαρτών πορείας και άλλων δραστηριοτήτων διαβούλευσης, ώστε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους και να εγγυηθεί τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τον σοβαρό αντίκτυπο του ιού COVID-19 και του επακόλουθου περιορισμού των οικονομιών στο παγκόσμιο εμπόριο, με μείωση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, διακοπή και παύση των αλυσίδων αξίας· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την τρέχουσα πανδημία προκειμένου να μειώσει την τρωτότητά της, ιδίως σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν γρήγορα για να χρησιμοποιήσουν την εμπορική πολιτική ως εργαλείο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τον μετριασμό της ύφεσης· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της, διασφαλίζοντας παράλληλα το βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο σε περιόδους κρίσης, και πρέπει να αποφεύγει μέτρα που περιορίζουν ή/και στρεβλώνουν το εμπόριο και, ομοίως, να αμφισβητεί τέτοιου είδους μέτρα από τρίτες χώρες, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα στην επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής·

9.  ζητεί να σημειωθεί πρόοδος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και ιδίως να ανανεωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ταχεία σύναψη πολυμερούς συμφωνίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία του ιατρικού εξοπλισμού· ενθαρρύνει σθεναρά όλες τις χώρες να προσχωρήσουν στη συμφωνία του ΠΟΕ για την κατάργηση των δασμών στα φαρμακευτικά προϊόντα (μηδενικός δασμός), και ζητεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται το διασυνοριακό εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να θέσουν αυτό το θέμα σε προτεραιότητα στο θεματολόγιο της επόμενης υπουργικής συνάντησης του ΠΟΕ, θεωρώντας τις εμπορικές συμφωνίες ως έναν τρόπο να στηριχθούν οι εταιρείες στη διαφοροποίηση των πηγών τους·

10.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ανοικτές εμπορικές ροές και σταθερές παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και, συνεπώς, πρέπει να απέχει από τους περιορισμούς εξαγωγών, όπως στα ΜΑΠ, για τις οποίες η ΕΕ εξαρτάται από εμπορικούς εταίρους σε τρίτες χώρες· προτρέπει τα κράτη μέλη που περιορίζουν τη ροή καίριων αγαθών στην εσωτερική αγορά να άρουν αμέσως τους περιορισμούς στις εξαγωγές και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει μηδενική ανοχή σε τέτοιες παραβιάσεις των κανόνων της ενιαίας αγοράς· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά και να εντοπίσει τους τομείς καίριας σημασίας και τις κοινωνικές ευπάθειες, όπου η Ένωση χρειάζεται να εξασφαλίσει την τροφοδοσία προϊόντων, και πρέπει να αναζητήσει αποτελεσματικά και αναλογικά διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής·

11.  εκφράζει τη λύπη του για τις οικονομικές απώλειες λόγω της διαταραχής του διεθνούς εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με ενδεχόμενες ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές διατάξεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες στηρίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό·

12.  επισημαίνει την ανάγκη να βοηθηθούν οι παραγωγοί αγροτικών και παράκτιων περιοχών ώστε να προσαρμοστούν στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας COVID-19, και να αναπτύξουν στρατηγικές ταχείας προσαρμογής και ανθεκτικότητας στον κορονοϊό, ώστε να διατηρηθούν τα εισοδηματικά επίπεδα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων της γεωργίας, της δασοκομίας, της θάλασσας και της βιοποικιλότητας·

ΠΟΕ και πλειονομερής συνεργασία

13.  τονίζει ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την προώθηση μιας ανοικτής, δίκαιης, ισορροπημένης, βιώσιμης και βασισμένης σε αξίες πολυμέρειας και για την προώθηση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το αδιέξοδο του ΠΟΕ, το οποίο απαιτεί ενεργά μέτρα και δεσμεύσεις από όλα τα μέλη του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει ότι δεσμεύεται να προασπίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες·

14.  υπογραμμίζει την πρωταρχική πολιτική και οικονομική σημασία του πολυμερούς συστήματος και καλεί τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους να εργαστούν για την επίτευξη ενός εύρυθμου συστήματος επίλυσης διαφορών στον ΠΟΕ και να προωθήσουν μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση υπό την καθοδήγηση της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, εν προκειμένω, να διαπραγματευτεί νέους κανόνες για την καταπολέμηση φαινομένων που στρεβλώνουν το εμπόριο και σχετίζονται με πολιτικές και πρακτικές που δεν βασίζονται στην αγορά, με επιδοτήσεις για κρατικές επιχειρήσεις και για τη βιομηχανία, που οδηγούν σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, πολιτικές και πρακτικές αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας· ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να καταλήξουν, κατά την υπουργική συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το 2021, σε μια φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία σχετικά με το χρονίζον ζήτημα των επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας, καθώς και να αποστείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο ΠΟΕ εξακολουθεί να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη διαπραγματευτική λειτουργία του·

15.  χαιρετίζει την πολυμερή προσωρινή ρύθμιση διαιτητικού δευτεροβάθμιου οργάνου (MPIA), ένα νέο σύστημα που θα επιτρέψει στην ΕΕ, από κοινού με άλλα συμμετέχοντα μέλη του ΠΟΕ, να υπερβούν την τρέχουσα παράλυση του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ και θα δώσει τη δυνατότητα στα συμμετέχοντα μέρη να διατηρήσουν ένα λειτουργικό σύστημα επίλυσης διαφορών δύο βημάτων στον ΠΟΕ για περίπτωση διαφορών μεταξύ τους·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις εν εξελίξει τομεακές και πλειονομερείς διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά την εγχώρια ρύθμιση των υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διευκόλυνση των επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι τομεακές διαπραγματεύσεις αποτελούν αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει κοινής ανακοίνωσης, που θα πρέπει να πραγματοποιούνται με σκοπό την εξεύρεση οριζόντιου χαρακτήρα ομοφωνίας όλων των συμμετεχόντων·

17.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις που αφορούν το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο (MIC)· σημειώνει ότι το Διεθνές Δικαστικό Σύστημα (ICS) προορίζεται να αποτελέσει εφαλτήριο για το MIC· εκφράζει τη λύπη του για την εξαιρετικά αργή πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την κατάργηση των ενδοενωσιακών διμερών επενδυτικών συμφωνιών (ΔΕΣ), και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση όπου απαιτείται·

18.  εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή του για την εν εξελίξει τριμερή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, που αφορά τον περιορισμό των πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή δήλωση της 14ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις βιομηχανικές επιδοτήσεις·

Ηνωμένες Πολιτείες

19.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη σημαντική μεταβολή κατεύθυνσης της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά την τελευταία τριετία, και εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των μονομερών εμπορικών μέτρων και την άνοδο των μέτρων προστατευτισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ να ξεκινήσει περαιτέρω έρευνες για το τμήμα 232· εκφράζει τη λύπη του για την επίσημη γνωστοποίηση των ΗΠΑ, στις 4 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την αποχώρησή τους από τη Συμφωνία του Παρισιού και υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην προαγωγή της υλοποίησης της συμφωνίας αυτής· τονίζει τη σημασία της επανέναρξης των συνομιλιών ΕΕ-ΗΠΑ για την επίλυση εκκρεμών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η γεωργία εκτός του πεδίου εφαρμογής των διαπραγματεύσεων, καθώς και να υπάρξει μέριμνα για τη σωστή παρακολούθηση και προστασία του αλιευτικού τομέα·

20.  θυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ως εταίρο, με τον οποίο καλείται να εξεύρει λύσεις για τα εμπορικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τις απειλές και τις τριβές στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της εξωεδαφικής εφαρμογής των νόμων που εγκρίθηκαν από τις ΗΠΑ, που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των στενών εμπορικών σχέσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων· είναι της άποψης ότι μια περιορισμένη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό βήμα·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ για την εξεύρεση τρόπων για την αποκλιμάκωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα των επιδοτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών, ιδίως στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διένεξης Airbus-Boeing, και να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της παράνομης επιβολής δασμών χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ και των παράνομων αντιεπιδοτήσεων και μέτρων αντιντάμπινγκ στα γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις ώριμες ελιές· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για μια συντονισμένη και ενιαία απόκριση της ΕΕ· χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης συμμόρφωσης· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει τη συνεργασία και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως πρότυπα και άλλους μη δασμολογικούς φραγμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να περικοπούν οι δαπάνες·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη Γενική Συμφωνία για τις Συμβάσεις· προτρέπει την κυβέρνηση να παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας·

Κίνα

23.  σημειώνει ότι η Κίνα αποτελεί αγορά που προσφέρει ευκαιρίες λόγω του μεγέθους και της ανάπτυξής της, καθώς αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, αλλά υπάρχουν πολλοί φραγμοί για τις επιχειρήσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβασή τους σε αυτή την αγορά και τη λειτουργία τους σε αυτήν, λόγω της καθοδηγούμενης και επιδοτούμενης από το κράτος κινεζικής οικονομίας, στο πλαίσιο της οποίας οι κρατικές επιχειρήσεις επωφελούνται από αποκλειστική ή κυρίαρχη πρόσβαση στην αγορά· καταδικάζει κάθε είδος μέτρων που εισάγουν διακρίσεις και πλήττουν τις εταιρείες της ΕΕ στην Κίνα· θεωρεί ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ενωσιακών και κινεζικών εταιρειών θα οδηγούσε σε περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη καινοτομία, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς τις επίμονες πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για την αποξήλωση των εν λόγω πρακτικών και φραγμών· σημειώνει ότι η Κίνα απέσυρε, τον Μάιο του 2019, την καταγγελία της στον ΠΟΕ κατά της ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση ως μη οικονομία της αγοράς στο πλαίσιο του αντιντάμπινγκ· χαιρετίζει την έκβαση της επίλυσης της διαφοράς μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, η οποία σηματοδοτεί τη λήξη του καθεστώτος της Κίνας ως οικονομίας της αγοράς, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου του Μαΐου του 2016(12)·

24.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες γεωγραφικών ενδείξεων ΕΕ-Κίνας, στις 6 Νοεμβρίου 2019, ως θετικό βήμα προς τη βελτίωση της προστασίας των προϊόντων της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη στην Κίνα, και ζητεί την ταχεία κύρωσή της, καθώς και επικαιροποιημένη νομοθεσία και ισχυρότερη επιβολή· επιμένει ότι η συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις δεν πρέπει να παραβιαστεί από την εμπορική συμφωνία Φάσης 1 ΗΠΑ-Κίνας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αγορά κατά την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), πάνω από το 80 % των κατασχέσεων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών εμπορευμάτων αφορούν εμπορεύματα κινεζικής προέλευσης, και ότι αυτό αφορά τόσο το 2018 όσο και το 2019· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και να εγγυηθεί την πλήρη προστασία των ΔΔΙ·

25.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για μια φιλόδοξη επενδυτική συμφωνία με την Κίνα, με ένα αποτελεσματικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο θα εξαλείψει όλους τους φραγμούς στο άνοιγμα της αγοράς της Κίνας· προσβλέπει στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2020, όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2019· πιστεύει, ωστόσο, ακράδαντα ότι η ουσία της συμφωνίας θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της ταχύτητας με την οποία θα πραγματοποιηθεί η σύναψή της·

26.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του με αφορμή την έκθεση του Australian Strategic Policy Institute που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν την εκμετάλλευση Ουιγούρων εργαζομένων στα κινεζικά εργοστάσια, μεταξύ άλλων και σε εργοστάσια που ανήκουν στις αλυσίδες αξίας εταιρειών της ΕΕ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφερόμενες επιπτώσεις της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και το Πακιστάν· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να θέσει τέλος στην εκμετάλλευση των Ουιγούρων· καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες να σταματήσουν να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα· επιμένει ότι η καταναγκαστική εργασία των Ουιγούρων πρέπει να αποκλειστεί από τις αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων που εισάγονται στην ενιαία αγορά·

Νέα εταιρική σχέση με την Αφρική

27.  χαιρετίζει την έκδοση κοινής ανακοίνωσης για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τις αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και σταθερής εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με τις πτυχές της στρατηγικής ανάπτυξης της Αφρικής της Ατζέντας του 2063 που σχετίζονται με το εμπόριο, κάτι που θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την επισιτιστική ασφάλεια στην αφρικανική ήπειρο· τονίζει ότι τα αριθμητικά στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης της 10ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) για την περίοδο 2018-2019 δείχνουν αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των προτιμήσεων από τις χώρες που επωφελούνται από το καθεστώς· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την τεχνική και οικονομική στήριξη μέσω μέτρων συνδρομής με αντάλλαγμα το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των αφρικανικών χωρών· σημειώνει εν προκειμένω ότι η ενίσχυση του εμπορίου θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα των εμπορικών σχέσεων με την Αφρική μετά το πέρας της κρίσης COVID-19·

28.  επικροτεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση της ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική (ACFTA), η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία ηπειρωτική αγορά για αγαθά και υπηρεσίες, με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και επενδύσεων· επικροτεί τη στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία του νέου Παρατηρητηρίου Εμπορίου της Αφρικανικής Ένωσης· ζητεί τη συνέχιση της στήριξης της ΕΕ προς την ACFTA, σύμφωνα με τη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας· ζητεί την ορθή εφαρμογή και εμβάθυνση των υφιστάμενων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με στόχο την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων· χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ των ESA και ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και των ενδιάμεσων ΣΟΕΣ με τη Γκάνα και την Ακτή του Ελεφαντοστού και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην κύρωση των υπόλοιπων περιφερειακών ΣΟΕΣ· εκφράζει τη στήριξή του στο όραμα που περιέχεται στην ομιλία του 2018 για την κατάσταση της Ένωσης για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ηπείρων που θα πρέπει να αποτελεί οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ ίσων που θα δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη και θα επεκτείνει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και θα στηρίξει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας και ανθεκτικών δημοσιονομικών συστημάτων·

29.  τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της από κοινού παρακολούθησης των ΣΟΕΣ με τη στήριξη των τοπικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος ανάλυση των υφιστάμενων ΣΟΕΣ σε θέματα όπως οι τοπικές οικονομίες, οι αγορές εργασίας, η απώλεια βιοποικιλότητας, η αποψίλωση και η αρπαγή γης προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές·

Αναπτυσσόμενες χώρες

30.  τονίζει ότι το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των ΣΒΑ, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, την ανάγκη εστίασης σε αμοιβαία επωφελείς ΣΕΣ, στη διαφοροποίηση των εξαγωγών, στην προστιθέμενη αξία και στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ)· επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε μια ισχυρή, αποτελεσματική και αξιόπιστη εμπορική πολιτική, η οποία θα αποτελέσει τη βάση ενός δίκαιου και ανοικτού πολυμερούς, συμμετοχικού εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες, το οποίο θα αποτελεί ένα παγκόσμιο πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού προς όφελος όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων, κάτι που είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπενθυμίζει ότι η εμπορική και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην περιφερειακή ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση και άνοδο των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

31.  επισημαίνει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, που στερεί από τα δημόσια έσοδα δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο· ζητεί να συμπεριληφθούν στις εμπορικές συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες διατάξεις που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της φοροδιαφυγής εκ μέρους επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιρειών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι φόροι καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργούνται κέρδη και πραγματική οικονομική αξία, εξαλείφοντας τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών·

Ιαπωνία, Σινγκαπούρη και Βιετνάμ

32.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, της 1ης Φεβρουαρίου 2019, και σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν μετά από ένα έτος εφαρμογής(13), οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 6,6 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης στις 21 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει την πρόοδο προς την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ και ζητεί να συνεχιστεί η πρόοδος με ταχείς ρυθμούς, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία κοινών θεσμών και την κύρωση των εκκρεμών βασικών συμβάσεων και δεσμεύσεων της ΔΟΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παροτρύνοντας την Επιτροπή να διασφαλίσει την έμπρακτη επιβολή τους σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ· καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην κύρωση της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ για την προστασία των επενδύσεων (EVIPA), ώστε να μπορέσει, από κοινού με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (EVFTA), να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν· σημειώνει ότι το 2018 η ΕΕ εξήγαγε στο Βιετνάμ αγαθά αξίας περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων EUR και επισημαίνει ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) που βασίζονται σε κανόνες και οι συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα και το κράτος δικαίου για τους επενδυτές, και αυξάνουν θετικά τις εξαγωγές και με τους δύο τρόπους και δημιουργούν σταθερότητα και εμπιστοσύνη για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα βήμα προς τη σύναψη μιας ΣΕΣ με ολόκληρη την περιοχή του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)·

34.  τονίζει ότι αυτές οι τρεις συμφωνίες παγιώνουν τη στρατηγική δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια βασική περιοχή του κόσμου που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη του πληθυσμού και των εισοδημάτων με σημαντικές ευκαιρίες για τους φορείς μας· θεωρεί, επιπλέον, ότι με την ισχυρότερη παρουσία της η ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εναλλακτική για την κινεζική κυριαρχία στην περιοχή·

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

35.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των αμοιβαία επωφελών εμπορικών και πολιτικών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική διατηρούν στενή συνεργασία μεταξύ τους στη βάση των ιστορικών, πολιτισμικών και οικονομικών δεσμών τους, με την περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) να αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ· πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ στην περιοχή είναι θεμελιώδης καθώς ενισχύει τη συνεργασία στη βάση κοινών αξιών και αποτελεί φορέα επιδίωξης της πολιτικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει την πρόθεσή της αναφορικά με τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες σύνδεσης όσον αφορά το ζήτημα του διαχωρισμού του κειμένου·

36.  τονίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού που συνήφθη πρόσφατα και της σύναψης της συμφωνίας σύνδεσης της Mercosur, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Λατινική Αμερική, να δημιουργήσουν πρόσθετες ευκαιρίες στις εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή οικονομία· θεωρεί ότι η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συμφωνία «συνασπισμού με συνασπισμό» του είδους της και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν αμοιβαία επωφελή χώρο ανοικτής αγοράς που θα περιλαμβάνει περίπου 800 εκατομμύρια πολίτες· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία, όπως όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις μεθόδους παραγωγής· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία περιέχει ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πρέπει να εφαρμόζεται, να υλοποιείται και να αξιολογείται πλήρως, καθώς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των συναφών εκτελεστικών κανόνων· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν μπορεί να κυρωθεί ως έχει·

37.  είναι πεπεισμένο ότι ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή εξυπηρετεί την περαιτέρω τόνωση της παρουσίας της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή και θα βοηθήσει στην προαγωγή του θεματολογίου για το διεθνές εμπόριο που βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισχυρότερη προστασία των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ανταποκρίνονται σε αυτές τις αρχές και ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως·

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ΣΕΣ

38.  ζητεί να επιδιωχθεί ένα φιλόδοξο θεματολόγιο κατά τη διαπραγμάτευση των ΣΕΣ, ιδίως με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ινδονησία, και σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών προϊόντων όπως το βόειο κρέας, το πρόβειο κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα φρούτα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία έναρξη επενδυτικών διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία·

39.  υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση έναντι των εμπορικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και φιλόδοξες και να αποσκοπούν σε μηδενικούς δασμούς και σε μηδενικές ποσοστώσεις και θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές που διέπουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα που αναφέρονται στη σύστασή του, της 18ης Ιουνίου 2020, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη της 17ης Οκτωβρίου 2019, την οποία στήριξε το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ότι η μελλοντική οικονομική εταιρική σχέση θα εδράζεται σε διατάξεις που διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, ιδίως εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του 2020· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν καθαρούς εξαγωγείς προς το Ηνωμένο Βασίλειο και η εξεύρεση λύσης ικανοποιητικής για αμφότερα τα μέρη αποτελεί προτεραιότητα που αποσκοπεί στη διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας των συμφερόντων των εξαγωγέων και των επενδυτών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και των ΜΜΕ της ΕΕ·

40.  προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη δυναμική που προκλήθηκε από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να εξορθολογίσει τις οικείες ενωσιακές πολιτικές, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και των ΜΜΕ της ΕΕ· τονίζει ότι η ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχει ως στόχο να επιτρέψει τη στενότερη δυνατή πρόσβαση στην αγορά και τη διευκόλυνση του εμπορίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές του εμπορίου και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

Εφαρμογή των ΣΕΣ

41.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), ιδίως για τη Νότια Κορέα, την Κεντρική Αμερική/Λατινική Αμερική, τον Καναδά, τους ανατολικούς εταίρους· τονίζει ότι ο απολογισμός όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ είναι σαφής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τούτες επιτυγχάνουν τον πρωταρχικό στόχο τους, που είναι να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της ΕΕ στις εμπορικές αγορές τρίτων χωρών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής προβλέπουν αύξηση του αρνητικού οικονομικού αντικτύπου των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών ως αποτέλεσμα της τάσης προστατευτισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να διενεργεί εκ των υστέρων εκτίμηση του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών στην οικονομία μας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βιωσιμότητα·

42.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναζητά συνεχώς τρόπους ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων και περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής ολοκλήρωσης με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως στην περίπτωση των τριών συνδεδεμένων χωρών·

43.  υπενθυμίζει τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)· σημειώνει ότι, κατά το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος εφαρμογής τους, οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων διατροφής, αυξήθηκαν κατά 10,3 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών· υπενθυμίζει ότι το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τον Καναδά αυξήθηκε κατά 60 % και δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς μας· υπενθυμίζει επίσης ότι, μετά την προσωρινή θέση της συμφωνίας σε ισχύ, τα δύο μέρη έχουν δημιουργήσει μια σταθερή εταιρική σχέση συνοδεύοντας το αρχικό κείμενο με σημαντικές συστάσεις για το εμπόριο, την κλιματική δράση και τη Συμφωνία του Παρισιού, το εμπόριο και τα φύλα και τις ΜΜΕ, και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της δυναμικής μιας εμπορικής συμφωνίας στην εφαρμογή της· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές των ΜΜΕ της ΕΕ και τη συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εφαρμογή και η παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·

44.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων στις εξαγωγές της ΕΕ που ανέφεραν ορισμένοι από τους προτιμησιακούς εταίρους της ΕΕ, γεγονός που καταδεικνύει τα περιορισμένα οφέλη της στρατηγικής της διμερούς εμπορικής συνεργασίας για τους μικρότερους οικονομικούς φορείς· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι σημειώνονται μεγάλες αποκλίσεις στη χρησιμοποίηση προτιμήσεων επί των εξαγωγών της Ένωσης σε διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους και μικρή απόκλιση στη χρησιμοποίηση προτιμήσεων στις εισαγωγές στην ΕΕ από διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση της χρησιμοποίησης των προτιμήσεων και να εξεύρει νέα καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές λύσεις· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των ευέλικτων, εξορθολογισμένων και απλών κανόνων καταγωγής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξορθολογίσουν την εργασία προς περισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν το πλήρες δυναμικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ ανά την υφήλιο·

45.  επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός εμπορικών και μη εμπορικών φραγμών, και οι τρέχουσες αποκλίσεις στο επίπεδο και στην ποιότητα των ελέγχων, των τελωνειακών διαδικασιών και των πολιτικών κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση συχνά οδηγούν σε διαταραχή των εμπορικών ροών, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες μπορούν να ανταγωνίζονται με δίκαιο τρόπο και σε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού·

46.  υπογραμμίζει ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί ένα από τα θέματα στα οποία η Ένωση τηρεί επιθετική γραμμή κατά τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών και τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εταίροι της ΕΕ να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις στις υφιστάμενες και μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

47.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα τις σωρευτικές συνέπειες των ΣΕΣ της ΕΕ στην πολυμορφία του εμπορίου, για την ΕΕ και τις χώρες εταίρους της, και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τις μεμονωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων και με τα πραγματικά στοιχεία·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ειδικότερα όλων των μερών, των εθνικών κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών στη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, ιδίως στο πλαίσιο των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων, των οποίων ο ρόλος παρακολούθησης θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα μέρη των εμπορικών συμφωνιών, και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στα κεφάλαια ΕΒΑ·

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

49.  υπενθυμίζει τη θέση που διατύπωσε στην προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης 15 σημείων, της 27ης Φεβρουαρίου 20188, που κατάρτισαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, αποτελεί μια καλή βάση προβληματισμού προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες νέας γενιάς περιέχουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η πλήρης και συνολική εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών της Ένωσης και των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση των κεφαλαίων περί βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχει η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ και ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων ΕΒΑ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ακριβή και συγκεκριμένη μεθοδολογία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κεφαλαίων αυτών, δεδομένης της αδυναμίας διεξαγωγής της αξιολόγησής τους βάσει καθαρά ποσοτικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της επιβολής του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες·

50.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία που δρομολόγησε η ΓΔ JUST της Επιτροπής για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασής της στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, καθώς και έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή· επισημαίνει ότι η πρόταση σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ούτε θα μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους·

51.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για μια νομικά δεσμευτική Συνθήκη του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιδιώκεται επανόρθωση·

52.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και υπογραμμίζει ότι τούτη θα πρέπει να υποστηρίζεται ενεργά από μια οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά ισορροπημένη στρατηγική· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να καταστήσει τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή «απαραίτητη ρήτρα» των εμπορικών συμφωνιών·

53.  παρατηρεί ότι η τρέχουσα προσέγγιση συμβάλλει ήδη στην αντιμετώπιση ζητημάτων μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να δείξει περισσότερη προσοχή και να αντλήσει διδάγματα από την προηγούμενη εμπειρία της όπως φαίνεται από τη σύσταση επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας, καθώς η Νότια Κορέα δεν κύρωσε τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·

54.  υπενθυμίζει ότι οι πρώιμες προσπάθειες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με το Μεξικό και το Βιετνάμ ενθάρρυναν με επιτυχία την κύρωση και από τις δύο χώρες, τον Νοέμβριο του 2018 και τον Ιούνιο του 2019 αντιστοίχως, τη Σύμβαση 98 της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης· συγχαίρει αμφότερες τις χώρες για αυτό το σημαντικό βήμα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή άλλων συμβάσεων της ΔΟΕ και να συγκροτήσει χωρίς καθυστέρηση τη διακοινοβουλευτική επιτροπή όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της EVFTA, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απαγόρευση της παιδικής εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Βιετνάμ δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση 87 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, εάν δεν προβεί σε συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες για την κύρωσή της, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία·

55.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του στόχου της μηδενικής ανοχής της παιδικής εργασίας στις ΣΕΣ μέσω της οικοδόμησης ισχυρής εταιρικής σχέσης με ΜΚΟ και εθνικές αρχές, προκειμένου να αναπτυχθούν ισχυρές κοινωνικές και οικονομικές εναλλακτικές για τις οικογένειες και τους εργαζόμενους, ώστε να υπάρχει συνοχή με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

56.  πιστεύει ότι τα κεφάλαια ΕΒΑ στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αποτελούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε νέος μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ, καθώς και με τις ΣΕΣ της ΕΕ· τονίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό·

57.  σημειώνει ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, γεγονός που περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ότι υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη· σημειώνει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το 2021·

58.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι όροι που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται με μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις, όπως το ΣΓΠ ή το ΣΓΠ+, εφαρμόζονται και εποπτεύονται αποτελεσματικά· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, και της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών·

59.  θεωρεί ότι η εμπορική διάσταση της COP15 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη· υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα(15), με το οποίο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με τρίτες χώρες, ιδίως μέσω των μηχανισμών εξωτερικής δράσης τους, όπως ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), για την προώθηση και τον καθορισμό στόχων σχετικά με μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και σχετικά με τη διακυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά όλες τις πολυμερείς και εμπορικές συμφωνίες και μέτρα κατά της μη συμμόρφωσης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συμπεριλάβει εκτελεστά κεφάλαια ΕΒΑ σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

60.  ζητεί από την ΕΕ, εκτός των συνήθων θεμελιωδών συμβάσεων του ΠΟΕ, να ζητήσει από τους οικονομικούς εταίρους της να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 189 σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, τη Σύμβαση 156 σχετικά με τους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις και τη Σύμβαση 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση·

Προάσπιση των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ

61.  υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην εμπορική στρατηγική μας και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την έγκριση της δέσμης εκσυγχρονισμού των μέσων εμπορικής άμυνας το 2018 και τον νέο μηχανισμού ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)· υπογραμμίζει ότι αυτός ο μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων αποσκοπεί στη συνεργασία και στον πιθανό περιορισμό των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς με σκοπό την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ), προκειμένου να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από αθέμιτες πρακτικές της αγοράς, και να αξιολογήσει και να ενισχύσει τα μέσα διασφάλισης, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις έκτακτες περιστάσεις και να προσαρμόζονται καλύτερα ώστε να ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία προβλέποντας αποτελεσματικά τις διαταραχές της αγοράς από τις εμπορικές ροές· τονίζει την ανάγκη για ισχυρό έλεγχο και συνεργασία στο πλαίσιο μετά την COVID-19, στο οποίο ορισμένοι από τους στρατηγικούς τομείς της ΕΕ θα μπορούσαν να υποστούν πιέσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι ο νέος μηχανισμός ελέγχου των ΑΞΕ δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως μέτρο προστατευτισμού· χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο για τις ξένες επιδοτήσεις και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση, κατά περίπτωση, σε περίπτωση που τα υφιστάμενα εργαλεία αποδειχθούν ανεπαρκή·

62.  σημειώνει ότι παρατηρείται επί του παρόντος μαζική αύξηση στις εισαγωγές χάλυβα από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, κάτι που επηρεάζει σημαντικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θέτει σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία επανεξέτασης των τρεχόντων μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μείωση των ισχυουσών ποσοστώσεων σύμφωνα με τις εισαγόμενες πλεονάζουσες ικανότητες και να καταργεί τη δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων·

63.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον διορισμό, στις αρχές του 2020, ενός επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συναλλαγών (CTEO) με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· σημειώνει ότι οι κανόνες δυνάμει των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ θα πρέπει να επιβάλλονται δεόντως, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και να αντιμετωπίζονται οι διαταραχές της αγοράς· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη η νεοσυσταθείσα αυτή θέση να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών μας, καθώς και στις παραβιάσεις των δεσμεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· είναι της γνώμης ότι ο CTEO δεν θα πρέπει μόνον να παρακολουθεί και να επιβάλλει τις υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας που απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, αλλά επίσης να επικεντρώνεται στην εφαρμογή όλων των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά αξιοποιούνται πλήρως· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις για αυτόν τον ρόλο·

64.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει μια ταχεία συμφωνία σχετικά με το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να παρέχονται ασφάλεια δικαίου, αμοιβαιότητα και ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς της ΕΕ· ζητεί τη συμπερίληψη ενός παγκόσμιου καταλόγου βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον οι καταχρήσεις στο διεθνές εμπόριο από παρόχους τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια παγκόσμιας πανδημίας· σημειώνει ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης είναι οι πιο ανοικτές στον κόσμο και ότι ορισμένες τρίτες χώρες έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές αυτές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο όφελος στον τομέα της πρόσβασης στις αγορές και στις δημόσιες συμβάσεις προς όφελος των εταιρειών της ΕΕ·

65.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη για την προστασία από κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ακόμη μηχανισμούς ελέγχου να θέσουν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες αυτές·

66.  υπογραμμίζει ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην ΕΕ και η εξαγορά υγειονομικών και άλλων βασικών υποδομών από ξένους επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να βλάψουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19 στην Ευρώπη· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις οδηγίες προς τα κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή του κανονισμού για τον έλεγχο των ΑΞΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει έναν μηχανισμό ελέγχου, να το πράξουν επειγόντως· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλίσουν ότι υφίστανται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την αξιολόγηση των πιθανών επενδύσεων και εξαγορών όσον αφορά απειλές ενάντια σε καίριες υγειονομικές υποδομές στην ΕΕ και για τη λήψη μέτρων μετριασμού ή περιορισμού κατά περίπτωση·

67.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να εξισωθούν οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που εφαρμόζουν φιλόδοξα κλιματικά, περιβαλλοντικά, οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα, και των εμπορικών εταίρων που δεν επιδιώκουν τα ίδια υψηλά πρότυπα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι χρειάζεται επειγόντως ένας συμβατός με τον ΠΟΕ μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που θα ενισχύει την παγκόσμια δράση για το κλίμα και θα προστατεύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

68.  καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και την Επιτροπή να λάβουν τολμηρές αποφάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων· επαναβεβαιώνει τη θέση του, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), σχετικά με τον κατάλογο των μέσων που μπορούν δυνητικά να καταστούν νέοι ίδιοι πόροι: κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, εισφορά πλαστικών και συμβατός με τον ΠΟΕ συνοριακός μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα(16)·

69.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη διαρκή επέκταση των μηχανισμών διαιτησίας μεταξύ επενδυτών και κρατών μέσω επενδυτικών συμφωνιών· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω παράλληλα δικαστικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ευνοούν τα εταιρικά συμφέροντα και δικαιώματα, αλλά όχι τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, και μπορούν να θέσουν τον χώρο άσκησης πολιτικής των κρατών και το έννομο δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων σε κίνδυνο· καταγγέλλει το γεγονός ότι οι νομικές εταιρείες έχουν αρχίσει να προωθούν συμβουλές για το πώς οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να υποβάλλουν αγωγές σε διαιτησία ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών μέτρων που σχετίζονται με την COVID· ζητεί την επιβολή αναστολής σε όλες τις διαιτητικές αξιώσεις που σχετίζονται με μέτρα που έχουν ως στόχο υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της πανδημίας και των συνεπειών της·

70.  ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μονομερείς τροποποιήσεις των δασμών που ισχύουν για τα πράσινα αγαθά, εάν αυτά διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

71.  ζητεί να διευρυνθεί η εξωτερική διάσταση των πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας(17) στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες μέσω της κανονιστικής συνεργασίας και του διαλόγου·

Εμπόριο υπηρεσιών και ψηφιακό εμπόριο

72.  χαιρετίζει τις εν εξελίξει πλειονομερείς διαπραγματεύσεις για βασικούς τομείς του εμπορίου υπηρεσιών, και συγκεκριμένα για τις εγχώριες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και για τη διευκόλυνση των επενδύσεων· επισημαίνει ότι η εμπορική παρουσία σε τρίτη χώρα είναι ο κυρίαρχος τρόπος παροχής εμπορικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εμπορίου·

73.  τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα υπηρεσιών στον κόσμο και ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70 % του ΑΕΠ της· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τη σχετική ανθεκτικότητα του εμπορίου υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και υπογραμμίζει τον ρόλο του στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης·

74.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθούν οι διεθνείς προσπάθειες ανάκαμψης μέσω του ανοικτού και θεμιτού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού εμπορίου, που χρειάζεται αναστολή των τελωνειακών δασμών επί των ηλεκτρονικών διαβιβάσεων· υποστηρίζει την κοινή δήλωση του ΠΟΕ με θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο που στηρίζει τους παγκόσμιους κανόνες στον εν λόγω τομέα· ζητεί προθυμία για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ροή των δεδομένων και να αντιμετωπιστούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στο εμπόριο με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), και ζητεί την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχουν οι διαπραγματευτικές οδηγίες· χαιρετίζει το γεγονός ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις συγκεντρώνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό μελών του ΠΟΕ και ζητεί να τηρούνται κατά το δυνατόν ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

75.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 30 % της αξίας των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ και πάνω από το 80 % του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ που εξάγουν αγαθά, ωστόσο μόνο το 5 % των ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στο διεθνές προσκήνιο, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα εξαρτάται από τη ζωτικότητα της εσωτερικής αγοράς· υποστηρίζει την ιδέα ότι ένα ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί μέρος όλων των προτεινόμενων ΣΕΣ, όπως συμβαίνει με τη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας και με την εκσυγχρονισμένη συμφωνία με το Μεξικό, και ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις υφιστάμενες ΣΕΣ, όταν αυτές αναθεωρηθούν· σημειώνει ότι οι εμπορικοί φραγμοί και η γραφειοκρατία είναι στοιχεία ιδιαίτερα επαχθή για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ), με ιδιαίτερη έμφαση και μέτρα για αυτές που διευθύνονται από γυναίκες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές συνθήκες των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες όταν δημιουργούν γραφεία εξυπηρέτησης για τις εξαγωγές, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τις ΣΕΣ και την ενίσχυση υπηρεσιών, τεχνολογιών και υποδομών (όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο) που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες·

76.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διευκολύνει τη χρήση και την κατανόηση των κανόνων καταγωγής για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τον στόχο της για τη δημιουργία, στις αρχές του 2020, ενός ειδικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης των ΜΜΕ όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής στην πλατφόρμα Access2Market, για να συνδράμει τις εταιρείες να αξιολογήσουν κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ωφεληθεί από προτιμήσεις με βάση μια συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία της ΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει τη χρησιμοποίηση από τις ΜΜΕ των προτιμήσεων βάσει των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, και έτσι ώστε εντέλει οι ΜΜΕ να επωφελούνται πλήρως από τις εμπορικές συμφωνίες και να έχουν πρόσβαση στις ξένες αγορές μέσω της παροχής φιλικών προς τον χρήστη, επικαιροποιημένων και πρακτικών πληροφοριών σχετικά με την εμπορική πολιτική και ιδίως τις ΣΕΣ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής της στις ΜΜΕ, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, υπενθυμίζοντας ότι λόγω του μεγέθους και των περιορισμένων πόρων τους οι ΜΜΕ επηρεάζονται δυσανάλογα από τις διοικητικές δαπάνες και τη γραφειοκρατία·

Φύλο και εμπόριο

77.  τονίζει τη δυνατότητα των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και να ενισχύσουν την οικονομική θέση των γυναικών σε τρίτες χώρες, και καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει την εκμετάλλευση των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν τη διαπραγμάτευση ενός ειδικού κεφαλαίου για το φύλο στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· στηρίζει τις συστάσεις για το φύλο και το εμπόριο που εκδόθηκαν από την κοινή επιτροπή ΕΕ-Καναδά, οι οποίες ορίζουν μια πλατφόρμα που μπορεί να προαγάγει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων·

78.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι 26 εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2017 δεν συμπεριλάμβαναν ειδικά στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο και το φύλο και ότι η έκθεση εφαρμογής του 2018 επίσης δεν παρείχε δεδομένα· εμμένει στην ανάγκη να αρχίσει η συλλογή δεδομένων ανά φύλο και αναμένει ότι η επόμενη έκθεση θα περιέχει ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο των ΣΕΣ σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή· επισημαίνει, αυτό το πλαίσιο, τη διενέργεια αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα φύλο από τον Καναδά ως βέλτιστη πρακτική που αξίζει να εφαρμοστεί·

79.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η σύνθεση των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) είναι ισορροπημένη ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, ότι θεσπίζεται μια επιτροπή εμπορίου και φύλου σε κάθε ΣΕΣ, ώστε να επισημαίνει τις ελλείψεις και, όπως στην περίπτωση της ΣΕΣ Καναδά-Ισραήλ, ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών έχει εφαρμογή σε ζητήματα φύλου·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0230.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0477.
(3) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 109.
(4) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(5) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 19.
(6) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0066.
(8) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
(9) ΕΕ L 771 της 15.3.2020, σ. 1.
(10) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015.
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.
(12) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 43).
(13) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_161
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0152.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015.
(16) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124).
(17) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EL ; ;

Τελευταία ενημέρωση: 21 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου