Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2795(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0308/2020

Předložené texty :

B9-0308/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0255

Přijaté texty
PDF 179kWORD 49k
Čtvrtek, 8. října 2020 - Brusel Konečné znění
Specifikace oxidu titaničitého (E 171)
P9_TA(2020)0255B9-0308/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (E 171) (D066794/04 – 2020/2795(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace oxidu titaničitého (E 171),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách(1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata(2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na souhrnnou zprávu Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ze dne 13. května 2019(3),

–  s ohledem na prohlášení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 10. května 2019, které bylo zveřejněno dne 12. června 2019(4),

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) a čl. 5a odst. 5 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(5),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem tomu, že nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky s cílem zajistit účinné fungování vnitřního trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochrany zájmů spotřebitele a poctivého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního prostředí;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1331/2008 stanoví jednotný postup pro posuzování a povolování potravinářských přídatných látek, jenž mimo jiné přispívá k volnému pohybu potravin v Unii a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví a k vysoké úrovni ochrany spotřebitele včetně ochrany zájmů spotřebitelů;

Využívání oxidu titaničitého (E 171) v potravinách

C.  vzhledem k tomu, že oxid titaničitý (E 171) je potravinářská přídatná látka, která je částečně vyráběná z nanočástic a nachází se především v potravinách, jako jsou cukrovinky, cukrářské výrobky, dorty a koláče, dezerty, zmrzlina, sušenky, čokoládové tyčinky a pekařské zboží; vzhledem k tomu, že jeho hlavním úkolem je dodávat výrobkům bílou barvu nebo způsobovat jejich neprůhlednost;

D.  vzhledem k tomu, že oxid titaničitý (E 171) se používá především v potravinářských výrobcích, které jsou obzvláště oblíbené u dětí, jako jsou žvýkačky, cukrovinky, čokolády a zmrzlina, což vyvolává obavy, pokud jde o potenciální vysokou expozici této zranitelné části obyvatelstva;

Posouzení rizik v oblasti bezpečnosti

E.  vzhledem k tomu, že již vědecké stanovisko úřadu EFSA(6) k oxidu titaničitému (E 171) ze dne 28. června 2016 poukázalo na nedostatek údajů, který brání plnému posouzení rizik této přídatné látky; vzhledem k tomu, že nejistota ohledně bezpečnosti oxidu titaničitého (E 171) částečně vyplývá z toho, že výrobci neposkytli údaje nezbytné k provedení posouzení rizik;

F.  vzhledem k tomu, že značný počet nejnovějších vědeckých publikací(7) zpochybnil bezpečnost oxidu titaničitého (E 171) a upozornil na možná rizika spojená s jeho konzumací;

G.  vzhledem k tomu, že stanovisko francouzské agentury pro zdravotní bezpečnost potravin, životního prostředí a práce (ANSES) ze dne 12. dubna 2019(8) poukázalo mimo jiné na možné karcinogenní dopady oxidu titaničitého (E 171) a dospělo k závěru, že přetrvává vědecká nejistota ohledně bezpečnosti oxidu titaničitého (E 171) a nedostatek údajů, což znamená, že nelze rozptýlit obavy ohledně možné toxicity oxidu titaničitého (E 171) pro spotřebitele; vzhledem k tomu, že nizozemský úřad pro posuzování a výzkum rizik (BuRO)(9) také poukázal na nedostatky údajů a nejistotu;

H.  vzhledem k tomu, že poslední prohlášení úřadu EFSA o oxidu titaničitém (E 171) v potravinách(10) odkazuje na stanovisko agentury ANSES a rovněž uznává řadu nejasností, pokud jde o bezpečnost používání této látky;

I.  vzhledem k tomu, že se v únoru 2016 v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (IARC) ve francouzském Lyonu sešlo 19 vědců z osmi zemí, aby přehodnotili karcinogenitu oxidu titaničitého (E 171), a dospěli k závěru, že by měl být klasifikován jako možná karcinogenní pro člověka (tj. skupina 2B)(11);

J.  vzhledem k tomu, že Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci USA (NIOSH) určil, že expozice ultrajemnému oxidu titaničitému (E 171) by měla být považována za potenciální karcinogen na pracovišti(12);

Rozhodnutí v oblasti řízení rizik

K.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na stanovisko agentury ANSES a následné prohlášení úřadu EFSA, které nemohly rozptýlit příslušné obavy, přijala francouzská vláda od 1. ledna 2020 jako preventivní opatření na ochranu zdraví spotřebitelů nařízení o zákazu prodeje potravinářských výrobků obsahujících oxid titaničitý (E 171);

L.  vzhledem k tomu, že navzdory těmto souvislostem předložila Komise návrh nařízení, kterým se mění definice a specifikace této potravinářské přídatné látky a nadále umožňuje legálně uvádět oxid titaničitý (E 171) na trh a ponechávat jej na trhu, namísto toho, aby navrhla postupné ukončení používání oxidu titaničitého (E 171) v potravinářských výrobcích;

M.  vzhledem k tomu, že jakékoli rozhodnutí nezakazovat oxid titaničitý (E 171) na trhu znevýhodňuje společnosti, které se rozhodly uplatnit zásadu předběžné opatrnosti a ve svých výrobcích oxid titaničitý (E 171) nahradily nebo odstranily;

Zásada předběžné opatrnosti a „další faktory“

N.  vzhledem k tomu, že čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí zásadu předběžné opatrnosti jako jednu z hlavních zásad Unie;

O.  vzhledem k tomu, že čl. 168 odst. 1 SFEU stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“;

P.  vzhledem k tomu, že více než 85 000 občanů z celé Evropy již podepsalo petici(13) na podporu francouzského zákazu oxidu titaničitého (E 171) a požádalo o uplatnění zásady předběžné opatrnosti vzhledem k nejistotě ohledně potravinářských přídatných látek, které neslouží žádnému výživovému účelu a mohou představovat riziko pro spotřebitele;

Q.  vzhledem k tomu, že při schvalování potravinářských přídatných látek se mohou zohlednit rovněž další významné faktory včetně společenských, hospodářských, tradičních, etických a environmentálních faktorů, zásady předběžné opatrnosti a proveditelnosti kontrol, jak jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1331/2008;

Podmínky pro povolení a alternativy

R.  vzhledem k tomu, že článek 6 nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví, že potravinářská přídatná látka může být povolena pouze tehdy, je-li její použití bezpečné a technologicky odůvodněné a pokud její použití neuvádí spotřebitele v omyl, ale naopak mu poskytuje přínos;

S.  vzhledem k tomu, že oxid titaničitý (E 171) se využívá pouze pro estetické účely a nemá žádnou výživovou hodnotu ani neplní v potravinách žádnou přínosnou technologickou funkci;

T.  vzhledem k tomu, že neexistuje přesvědčivá technologická potřeba používání oxidu titaničitého (E 171) a mnoha výrobcům a maloobchodníkům, kteří na francouzském trhu působí, se úspěšně podařilo oxid titaničitý (E 171) z jejich výrobků odstranit s cílem vyhovět francouzské vyhlášce o pozastavení uvádění potravin obsahujících tuto přídatnou látku na trh(14); vzhledem k tomu, že některé nadnárodní společnosti se zavázaly odstranit oxid titaničitý (E 171) ze svého portfolia potravin(15);

U.  vzhledem k tomu, že většina členských států dosud měla s prosazováním požadavku na označování nanočástic v potravinách problémy; vzhledem k tomu, že testy provedené skupinami spotřebitelů ve Španělsku, Belgii, Itálii a Německu zjistily nanočástice oxidu titaničitého (E 171) v poměru větším než 50 %, aniž by byla přídatná látka označena slovem „nano“(16), a to i v potravinách, jako jsou bonbóny, žvýkačky a koláče, které často konzumují děti a jiné zranitelné skupiny obyvatelstva;

1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1333/2008 a (ES) č. 1331/2008;

3.  je přesvědčen, že pokračující povolování uvádění na trh a prodeje oxidu titaničitého (E 171) jako potravinářské přídatné látky je v rozporu s ustanoveními článku 6 nařízení (ES) č. 1333/2008 a může mít nepříznivé účinky na zdraví evropských spotřebitelů;

4.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení zpět;

5.  vyzývá Komisi, aby uplatnila zásadu předběžné opatrnosti a odstranila oxid titaničitý (E 171) ze seznamu povolených potravinářských přídatných látek Unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20190513_sum.pdf
(4) Prohlášení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu rizik souvisejících s expozicí potravinářské přídatné látce oxid titaničitý (E 171), který provedla francouzská agentura pro zdravotní bezpečnost potravin, životního prostředí a práce (ANSES), 2019;17(6):5714, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5714
(5) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive, EFSA Journal 2016;14(9):4545, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4545
(7) Viz seznam sdružení Avicenn – „Recent academic publications on adverse effects of E171 and/or TiO2 nanoparticles via oral exposure“ na http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisQIngestionNpTiO2/download&file=20190911AvicennE171recentpublications.pdf; Skocaj, M., Filipic, M., Petkovic, J., and Novak, S., ‘Titanium dioxide in our everyday life; is it safe?’, (Oxid titaničitý v našem každodenním životě: je bezpečný?), Radiology and Oncology, 2011 prosince; 45(4): 227–247, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423755/; a Pinget, G., et al, ‘Impact of the Food Additive Titanium Dioxide (E171) on Gut Microbiota-Host Interaction’ (Dopad potravinářské přídatné látky oxidu titaničitého na interakci střevního mikrobiomu a hostitele), Frontiers in Nutrition, 14. května 2019, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2019.00057/full
(8) Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) on the risks associated with ingestion of the food additive E171, (stanovisko francouzské agentury pro zdravotní bezpečnost potravin, životního prostředí a práce (ANSES) o rizicích spojených s požitím potravinářské přídatné látky E171), https://www.anses.fr/en/system/files/ERCA2019SA0036EN.pdf
(9) https://www.nvwa.nl/documenten/consument/eten-drinken-roken/overige-voedselveiligheid/risicobeoordelingen/advies-van-buro-over-de-mogelijke-gezondheidseffecten-van-het-voedseladditief-titaniumdioxide-e171
(10) Prohlášení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu rizik souvisejících s expozicí potravinářské přídatné látce oxid titaničitý (E 171), který provedla francouzská agentura pro zdravotní bezpečnost potravin, životního prostředí a práce (ANSES), 2019;17(6):5714, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5714
(11) ‘IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans’, svazek 93, ‘Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc’, https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Carbon-Black-Titanium-Dioxide-And-Talc-2010
(12) ‘Occupational Exposure to Titanium Dioxide’, Current Intelligence Bulletin 63, https://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-160/pdfs/2011-160.pdf
(13) https://you.wemove.eu/campaigns/support-the-french-ban-on-potentially-harmful-food-additive-e171
(14) U nejméně 340 potravin, které dříve obsahovaly oxid titaničitý (E 171), bylo změněno složení tak, aby ve velmi krátké době E 171 neobsahovaly, podle (neúplného) on-line přehledu organizace „Agir pour l’Environnement“, https://infonano.agirpourlenvironnement.org/liste-verte/. Menším výrobcům, kteří pravděpodobně čelí větším technologickým překážkám než větší podniky, byla podle tiskové zprávy francouzského ministerstva hospodářství a financí z roku 2018 nabídnuta podpora od jejich profesních organizací tak, aby ze svých výrobků odstranili oxid titaničitý (E 171), https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/CP_Nanoparticules201804.pdf
(15) https://www.centerforfoodsafety.org/press-releases/4550/top-candy-company-mars-commits-to-phasing-out-harmful-nanoparticles-from-food-products
(16) Včetně organizací Altroconsumo v Itálii, OCU ve Španělsku, Test-Achats v Belgii a UFC – Que Choisir ve Francii.

Poslední aktualizace: 13. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí