Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0154/2020

Внесени текстове :

A9-0154/2020

Разисквания :

PV 06/10/2020 - 7
CRE 06/10/2020 - 7

Гласувания :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0257

Приети текстове
PDF 227kWORD 71k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
Европейската стратегия за горите – перспективи
P9_TA(2020)0257A9-0154/2020

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите – перспективи (2019/2157(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640), съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“ (COM(2020)0380), и своите резолюции от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт(1) и от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие(2),

–  като взе предвид Декларацията от Ню Йорк за горите, ратифицирана от Европейския съюз на 23 юни 2014 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 7 декември 2018 г., озаглавен „Напредък при изпълнението на стратегията на ЕС за горите „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“ (COM(2018)0811),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. относно нова стратегия на ЕС за горите и сектора на горското стопанство(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 23 юли 2019 г., озаглавено „Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ (COM(2019)0352),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 април 2019 г. относно напредъка по изпълнението на стратегията на ЕС за горите и относно нова стратегическа рамка за горите (08609/2019),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове(4) и последващите регламенти за изпълнение с актуализации на списъка на инвазивните видове, между които и дървесните видове,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 октомври 2019 г. относно доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 7 декември 2018 г., озаглавен „Напредък при изпълнението на стратегията на ЕС за горите „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“,

–  като взе предвид глобалната оценка относно биологичното разнообразие и екосистемните услуги, публикувана от Междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES) на 31 май 2019 г.,

–  като взе предвид доклада на Европейската агенция за околната среда относно „Европейската околна среда – състояние и перспективи (2020 г.): знания за прехода към устойчива Европа“, публикуван на 4 декември 2019 г.,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 11 април 2019 г. относно изпълнението на стратегията на ЕС за горите,

–  като взе предвид средносрочния преглед на стратегията за биологичното разнообразие до 2020 г.,

–  като взе предвид актуализираната стратегия на ЕС за биоикономика,

–  като взе предвид стратегията за климата до 2050 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 ноември 2019 г. относно актуализираната стратегия на ЕС за биоикономика(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста планета за всички: Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ (COM(2018)0773),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за горите(6),

–  като взе предвид стратегията „Европа 2020“, включваща инициативите „Съюз за иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A9-0154/2020),

–  като взе предвид отговорностите на държавите – членки на ЕС, по Конвенцията за биологичното разнообразие, Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Конвенцията на ООН за борба с опустиняването,

А.  като има предвид, че вътрешните и международните ангажименти на ЕС, например по отношение на Европейския зелен пакт, целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), Протокола от Киото, Парижкото споразумение и създаването на общество с нулеви емисии, ще бъдат невъзможни за постигане без ползите за климата и други екосистемни услуги, които осигуряват горите и секторът на горското стопанство;

Б.  като има предвид, че в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) не се споменава обща политика на ЕС в областта на горите и отговорността за горите е на държавите членки; като има предвид обаче, че ЕС отдавна допринася чрез своите политики и насоки, включително член 4 от ДФЕС по отношение на енергетиката, околната среда и селското стопанство, за устойчивото управление на горите и решенията на държавите членки относно горите;

В.  като има предвид, че горите и цялата верига за създаване на стойност, основана на горското стопанство, са от основно значение за по-нататъшното развитие на кръговата биоикономика, тъй като те осигуряват работни места, гарантират икономическо благосъстояние в селските и градските райони, предоставят услуги за смекчаване на изменението на климата и за приспособяване към него, предлагат ползи, свързани със здравето, опазват биологичното разнообразие и перспективите за планинските, островните и селските райони и се борят с опустиняването;

Г.  като има предвид, че добре финансираните висококачествени научни изследвания, иновации, събиране на информация, поддръжка и разработване на бази данни, споделяне на най-добри практики и знания са от изключително значение за бъдещето на мултифункционалните гори на ЕС и за цялата верига за създаване на стойност, основана на горите, с оглед на увеличаващите се изисквания към тях и необходимостта да се разгледат многобройните възможности и предизвикателства, пред които е изправено обществото;

Д.  като има предвид, че горите са нашето природна наследство, което трябва да съхраняваме и поддържаме, че доброто управление на това наследство е от съществено значение за неговия просперитет и за да бъде то източник на биологично разнообразие и на икономическо, туристическо и социално богатство;

Е.  като има предвид, че в рамките на ОСП Фондът за развитие на селските райони е предоставил инструменти и ресурси за подпомагане на сектора на горското стопанство и следва да продължи да прави това за ОСП за периода след 2020 г. чрез силен акцент върху устойчивото управление на горите;

Ж.  като има предвид, че в ЕС има 16 милиона частни собственици на гори, които притежават около 60% от горите в Съюза; като има предвид, че средният размер на частните гори е 13 хектара, докато около две трети от частните собственици на гори притежават по-малко от 3 хектара гора;

З.  като има предвид, че устойчиво управляваните гори са от огромно значение за гарантирането на работни места в селските райони и са от полза за човешкото здраве, като същевременно оказват жизненоважен принос за опазването на околната среда и биологичното разнообразие;

И.  като има предвид, че мерките за смекчаване на изменението на климата и за приспособяване към него в горите са взаимосвързани дотолкова, че аспектите трябва да се балансират, а полезните взаимодействия да се насърчават, особено в рамките на стратегиите и плановете на държавите членки за приспособяване;

Й.  като има предвид, че европейските гори и тяхното положение са различни, поради което трябва да се разглеждат по различен начин, но винаги с оглед на подобряването на техните икономически, социални и екологични функции;

К.  като има предвид, че в най-отдалечените региони се намират много богати хранилища на биологично разнообразие и е от основно значение те да бъдат запазени;

Л.  като има предвид, че загубата на биологично разнообразие в горите има значителни екологични, икономически и социални последици;

М.  като има предвид, че качеството на почвите има решаваща роля в предоставянето на екосистемни услуги, като например филтрирането и съхранението на водите и по този начин защита от наводнения и суша, задържането на CO2, биологичното разнообразие и прираста на биомаса; като има предвид, че подобряването на качеството на почвите, например в някои региони чрез преобразуването на една иглолистна гора в постоянна широколистна гора, е труден от икономическа гледна точка процес, който отнема десетилетия;

Н.  като има предвид, че ключовата роля на устойчивото управление на горите следва да се популяризира сред европейското общество, което става все по-откъснато от горите и горското стопанство, като се подчертават многобройните предимства, които горите осигуряват от икономическа, социална и екологична, както и от културна и историческа гледна точка;

О.  като има предвид, че освен улавянето на въглерод горите имат благоприятно въздействие и върху климата, атмосферата, опазването на биологичното разнообразие, режима на реките и на водните пространства, че те предотвратяват ерозията на почвите от вода и вятър и имат и други полезни естествени качества;

П.  като има предвид, че почти 23% от европейските гори се намират в защитени зони по „Натура 2000“, като в някои държави членки този дял надвишава 50%, и половината от естествените местообитания в зоните от „Натура 2000“ са гори;

Р.  като има предвид, че горите могат да бъдат както източници на първични горски продукти като дървесина, така и да предоставят ценни вторични продукти като гъби, трюфели, билки, мед и ягодоплодни култури, които са много важни за икономическите дейности в някои региони на Съюза;

С.  като има предвид, че европейските гори изпълняват важна роля за подобряването на околната среда, за развитието на икономиката, за задоволяването на нуждите на държавите членки от продукти от дървесина и за повишаването на благосъстоянието на населението;

Т.  като има предвид, че агролесовъдните системи, определени като системи за използване на земята, при които на една и съща площ се отглеждат комбинирано дървета и селскостопански култури, са група от системи за управление на земята, които повишават общата производителност, генерират повече биомаса, поддържат и възстановят почвите и предоставят редица ценни екосистемни услуги;

У.  като има предвид, че многофункционалната роля на горите и дългото време, необходимо за тяхното създаване, значението на осигуряването на добро разнообразие на дървесните видове правят устойчивото използване, опазването и умножаването на горските богатства задача от европейска значимост;

Ф.  като има предвид, че социално и екологично отговорният лов има също важна роля в горите и в полугорските райони, като контролира броя на дивеча или разпространението на болести, свързани с него, като например африканска чума по свинете;

Х.  като има предвид, че горите имат ключова роля в борбата срещу ерозията на почвата и срещу опустиняването на земни маси; като има предвид, че проучвания показват, че дърветата в парковете и в градската среда имат положително въздействие по отношение на запазването на по-ниски температури в сравнение със зоните без дървета;

Ц.  като има предвид, че през настоящия програмен период (2014 – 2020 г.) в ОСП има мерки, насочени към подпомагане на икономическите субекти при изграждането на капацитет по отношение на управлението на горите;

Ч.  като има предвид, че в някои горски райони има силна инвазия на вредители и насекоми като дървесни червеи и различни гъбички; като има предвид, че естествените популации на кестенови гори са нападнати масово от Cryphonectria parasitica, което създава сериозна заплаха за оцеляването на тези популации, но също и за дейностите на човека, застрашени в дългосрочен план, например производството и събирането на кестени;

Ш.  като има предвид, че наличните данни за горите на равнището на ЕС са непълни и с различно качество, което затруднява капацитета за координация на равнището на Съюза по отношение на управлението на горите;

Щ.  като има предвид, че незаконната сеч продължава и в ЕС;

Миналото – преразглеждане на неотдавнашните успехи при изпълнението и на предизвикателствата

1.  приветства публикуването на доклада на Комисията, озаглавен „Напредък при изпълнението на стратегията на ЕС за горите „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство““ (COM(2018)0811);

2.  приветства предприетите от държавите членки и Комисията действия за изпълнение на целите на стратегията на ЕС за горите и участието на Постоянния комитет по горите, Групата за граждански диалог по горите и корка, Експертната група по горските пожари, Експертната група относно отраслите, свързани с горското стопанство, и свързаните със сектора въпроси и съответните заинтересовани страни в Многогодишния план за изпълнение за горите (Forest-MAP);

3.  признава, че в доклада на Комисията от 2018 г. относно напредъка на изпълнението на сегашната стратегия на ЕС за горите се посочва, че стратегията е полезна като инструмент за координация и че най-общо казано, осемте приоритетни области на стратегията плюс една са изпълнени със сравнително малко пречки, с изключение на основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени чрез политиката в областта на биологичното разнообразие, и настоящите предизвикателства в областите „Какво представляват нашите гори и как се променят?“, по-специално по отношение на обществената нагласа и информацията относно сектора на горското стопанство, и „Насърчаване на координацията и комуникацията“, по-специално по отношение на свързаните с горите политики;

4.  подчертава факта, че на международно равнище е договорено определение за устойчиво управление на горите като част от общоевропейския процес „FOREST EUROPE“; отбелязва, че определението е включено в националното законодателство и в доброволните системи, като например сертифициране на горите, които са в сила в държавите членки;

5.  подчертава, че насърчаването на устойчивото управление на горите в ЕС като част от стратегията на ЕС за горите и мерките за развитие на селските райони, изпълнявани в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), е оказало общо положително въздействие върху горите и условията в тях за поминъка в селските райони, както и върху биологичното разнообразие на горите в ЕС, и е увеличило ползите за климата, които предоставя секторът на горското стопанство; отбелязва обаче, че все още съществува необходимост от балансирано укрепване на устойчивото управление на горите, за да се гарантира, че екологичното им състояние се подобрява, да се подобри здравето и устойчивостта на екосистемите и да се гарантира, че те могат по-добре да се приспособяват към променящите се климатични условия, да се намалят рисковете от природни смущения и тяхното въздействие и да се осигурят възможности за сегашните и бъдещите поколения да използват горите например по такъв начин, че да бъдат реализирани целите на собствениците на гори и на МСП и да се подобри качеството на съществуващите гори и горски местности; счита, че стратегията на ЕС за горите следва да включва подходящи инструменти в тази връзка; посочва, че държавите членки са длъжни да управляват устойчиво горите по образцов начин; счита, че моделите за управление на горите следва да включват критерии за екологична, социална и икономическа устойчивост, което означава, че управлението и използването на горите и горските площи следва да се извършва по такъв начин, че да се запазва тяхното биологично разнообразие, производителност, способност за възстановяване, жизненост и техният потенциал да изпълняват сега и в бъдеще съответните екологични, икономически и социални функции на местно, национално и световно равнище, и да не се увреждат други екосистеми; подчертава, че признаването и гарантирането на правата на собственост са от основно значение за постигането на ангажимент за устойчиво управление на горите в дългосрочен план; посочва, че опазването и устойчивото стопанисване на нашите гори са същностен елемент от общото благополучие, тъй като те гарантират дейности от общ интерес като отдих, здраве и образование и признава, че устойчивото управление на горите насърчава опазването на биологичното разнообразие на европейските гори; призовава за опазване на девствените гори със запазена структура, богатство на видовете и подходящ район, в който тези гори продължават да съществуват; отбелязва, че не съществува определение на ЕС за стари гори и призовава Комисията да въведе определение в процеса на изготвянето на бъдещата стратегия на ЕС за горите, което да бъде подготвено в Постоянния комитет по горите; подчертава, че може да има различаващи се мнения относно капацитета за усвояване на СО2 от различните видове гори, и поради това счита, че новата стратегия на ЕС за горите следва да насърчава устойчивото управление на горите; изразява съжаление относно неустойчивите практики и незаконната сеч в някои държави членки, въпреки Регламента на ЕС относно дървения материал, и в допълнение призовава държавите членки да положат повече усилия, за да я прекратят, както и да подобрят или укрепят националните си законодателства, когато това е необходимо; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат спешни действия по тези въпроси чрез внимателно наблюдение и чрез прилагането на съществуващото законодателство на ЕС и призовава Комисията бързо да започва производства за установяване на неизпълнение на задължения, когато възникнат нарушения, както и да предприеме последващи действия по случаи на незаконна сеч чрез всички компетентни органи; призовава Комисията да приключи без забавяне проверката за пригодност на правилата на ЕС срещу незаконната сеч;

6.  заключава, че различията между държавите членки, както и различията между регионите в държавите членки, са били важен фактор при разглеждането на мерките на равнището на ЕС;

7.  изразява дълбока загриженост, че в части от Съюза неприлагането на действащото законодателство на ЕС и подозренията за корупция са довели до незаконна сеч и неустойчиви горскостопански дейности; призовава Комисията и държавите членки да се борят с корупцията и изцяло да прилагат действащото законодателство;

Настоящето – състояние на горите в ЕС

8.  подчертава, че горите на ЕС, заедно с тези в отвъдморските територии и в най-отдалечените му региони, са многофункционални и се характеризират с голямо разнообразие в аспекти като моделите на собственост, размера, структурата, биологичното разнообразие, устойчивостта и предизвикателствата; посочва, че горите, и по-специално смесените гори, предлагат на обществото голямо разнообразие от екосистемни услуги, включително местообитания за видовете, улавяне на въглерод, суровини, енергия от възобновяеми източници, подобрено качество на въздуха, чиста вода, възстановяване на подпочвените води, контрол на ерозията и защита от суша, наводнения и лавини, и предоставят съставки за лекарствени продукти, както и са значителни места за културни и развлекателни дейности; от друга страна това изглежда вече не е гарантирано в пълна степен, тъй като поради тежката икономическа ситуация в резултат на изменението на климата и други допринасящи фактори собствениците на гори вече не могат да реинвестират в гори; отбелязва, че според последните оценки едва 26% от горските видове и 15% от горските местообитания са с „благоприятен природозащитен статус“; призовава държавите членки да гарантират опазването на екосистемите и когато е необходимо, да разработят и подобрят насоки по отношение на недървесните горски продукти;

9.  отбелязва постигнатия напредък при оценяването на екосистемните услуги в рамките на инициативата за картографиране на екосистемите и техните услуги (MAES); подчертава обаче, че в момента липсва адекватно възнаграждение за предоставянето на екосистемни услуги, като например улавяне на CO2, насърчаване на биологичното разнообразие или подобряване на почвите, както и че горските стопани, които се съсредоточават върху преобразуването на своите гори по подходящ начин, понастоящем има вероятност да управляват своите гори на загуба въпреки предоставянето на съществени екосистемни услуги; призовава Комисията и държавите членки да проучат възможностите за подходящо стимулиране и компенсиране на услугите, свързани с климата и биологичното разнообразие, и другите екосистемни услуги, за да се осигури възможност за икономически жизнеспособно преобразуване на горите;

10.  отбелязва, че през последните десетилетия горските ресурси на ЕС се увеличават от гледна точка на горско покритие и обем и че понастоящем горите и другите залесени площи обхващат около 43% от площта на ЕС, като достигат най-малко 182 милиона хектара и обхващат 5% от общите световни гори благодарение на залесяването и естественото възстановяване; отбелязва, че половината от мрежата „Натура 2000“ се състои от горски площи (т.е. 37,5 милиона хектара) и че 23% от всички гори в Европа са в рамките на защитените зони по „Натура 2000“, като в същото време повече от половината територия на някои държави членки е покрита с гори и те са зависими от горското стопанство; посочва, че е от значение да се подобрят знанията за „Натура 2000“ и нейното въздействие върху биологичното разнообразие, управлението на горите и другите видове земеползване в целия ЕС; отбелязва, че 60% от горите в ЕС са частна собственост, с висок дял на малки горски стопанства (под 3 хектара), а 40% са публична собственост; отбелязва, че над 60% от производствените гори в ЕС и над 20% в световен мащаб са сертифицирани съгласно доброволните стандарти за устойчиво управление на горите; отбелязва също така, че делът на кръглата дървесина, произхождаща от сертифицирани гори, преработвана от отраслите за производство на основата на дървесина в световен мащаб, е по-висок от 20% и че в ЕС този дял достига 50%; отбелязва, че в сектора в ЕС са заети не по-малко от 500 000 души пряко(7) и 2,6 милиона души непряко(8) и че поддържането на това равнище на заетост, както и конкурентоспособността на сектора в дългосрочен план изискват постоянни усилия за привличане към сектора на квалифицирана и обучена работна сила и гарантиране на това, че работниците имат подходящ достъп до социално и медицинско осигуряване; отбелязва, че тези работни места зависят от устойчивите и добре управлявани горски екосистеми в дългосрочен план; подчертава ключовата роля на собствениците на гори за прилагането на устойчивото управление на горите и важната роля, която изпълняват горите за създаването на екологосъобразни работни места и растежа в селските райони; в допълнение изтъква, че собствениците и управителите на гори в ЕС имат дълга традиция и опит в управлението на многофункционални гори; призовава Комисията да включи в новата стратегия на ЕС за горите необходимостта от подкрепа за собствениците на гори, в т.ч. финансова подкрепа; счита, че за да се гарантират трайни инвестиции в модерни технологии и в мерки в областта на околната среда и климата, които укрепват мултифункционалната роля на горите, подкрепата следва да бъде обвързана с прилагането на устойчивото управление на горите, със специален финансов инструмент за управление на зоните от мрежата „Натура 2000“ и създаване на достойни условия на труд; счита, че такава финансова подкрепа следва да бъде резултат от солидна комбинация от финансови инструменти, национално финансиране и финансиране от частния сектор; подчертава, че е важно да се предотврати обезлюдяването на селските райони и счита, че е от съществено значение да се инвестира в екосистемите; приветства залесяването и повторното залесяване като подходящи инструменти за подобряване на горското покритие, особено в изоставени земи, които не са подходящи за производство на храни, в близост до градските и крайградските райони, както и в планинските райони при целесъобразност; насърчава предприемането на финансово подкрепени действия за използване на добита дървесина в количество, което съответства на устойчивия прираст на дървесината, и увеличаване на горското покритие и други залесени земи, когато това е уместно, особено в държавите членки, в които горското покритие е слабо, като същевременно в други държави членки се насърчава опазването на горското покритие в райони с подчертани екологични функции; отбелязва, че горите приютяват значителна част от сухоземното биологично разнообразие в Европа;

11.  отбелязва, че горската площ в Съюза се разраства, наред с другото в резултат на залесяването, и че управляваните гори с търговска цел не само задържат въглерода по-добре от неуправляваните гори, но и намаляват емисиите и проблемите, причинени от влошаването на състоянието на горите; отбелязва, че устойчивото управление на горите с търговска цел оказва най-голямо въздействие върху климата и че държавите, които управляват горите си добре, би следвало да бъдат компенсирани за това;

12.  признава, че дългосрочните публични и частни инвестиции в усилено устойчиво управление на горите, с което се поставя еднакъв акцент върху социалните, екологичните и икономическите ползи от горите и върху подходящите механизми за финансиране и компенсиране могат да спомогнат за гарантиране на устойчивостта и капацитета за приспособяване на горите и да помогнат на горския сектор да остане икономически жизнеспособен и екологосъобразен, но също така могат да допринасят за постигането на многобройните цели на ЕС, включително успешното изпълнение на Европейския зелен пакт и прехода към кръгова биоикономика и насърчаването на биологичното разнообразие; подчертава също така необходимостта от други лесно достъпни, добре координирани и подходящи механизми на ЕС за финансиране, като например финансови инструменти или подкрепата на Европейската инвестиционна банка за подпомагане на инвестициите в проекти в областта на горското стопанство, насочени към устойчиво управление на горите и предотвратяване на горските пожари и смекчаване на последствията от тях, както и структурните фондове и фондовете от програмите „Хоризонт“, „Еразъм +“ и „LIFE +“, които биха могли да предоставят съществена подкрепа за инвестициите и услугите за съхранение и улавяне на въглерод като част от устойчивото управление на горите, като също така се гарантира съгласуваност със Зеления пакт;

13.  признава съществените климатични ползи от горите и сектора на горското стопанство; отново изтъква необходимостта екологичните, икономическите и социалните аспекти на горите и управлението на горите да бъдат балансирано подпомагани, като същевременно се подсилват общите ползи в областта на климата, произтичащи от горите и от веригата за създаване на стойност в областта на горското стопанство, а именно подкрепа за улавяне на CO2 и съхранение на въглерод в продуктите от дървесина и заместване на материалите; подчертава необходимостта от запазване, допълнително насърчаване и където е възможно, увеличаване на улавянето на CO2 в горите до равнище, което дава възможност за устойчиво управление на всички функции на горите, съхранение на въглерод на място, включително в аграрни гори, отпадна дървесина и горски почви и продукти на основата на дървесина посредством активно устойчиво управление на горите; посочва, че горите поглъщат над 10% от емисиите на парникови газове в ЕС; посочва необходимостта от насърчаване на използването на дървесината като устойчив строителен материал, тъй като това ни позволява да се насочим към по-устойчива икономика; насърчава Комисията да проучи различни основани на пазара механизми, за да стимулира заместването на изкопаеми горива с възобновяеми суровини, които предлагат ползи за климата; подчертава съществената роля на материалите на базата на дървесина при заместването на алтернативите, основаващи се на изкопаеми горива, и на алтернативите с по-голям екологичен отпечатък в отрасли като строителството, текстилната промишленост, химическата промишленост и опаковките, както и необходимостта да се вземат изцяло предвид ползите за климата и околната среда от това заместване на материалите; подчертава освен това все още недостатъчно използваните предимства на замяната на изделията за еднократна употреба, по-специално на пластмасовите, с дълготрайни изделия от дървесина; подчертава, че кръговото използване на изделията от дървесина следва да се увеличи, за да се подобни използването на нашите устойчиви ресурси, да се насърчава ефективността, да се намалят отпадъците и да се удължи жизненият цикъл на въглерода с цел установяване на устойчива и местна кръгова биоикономика;

14.  що се отнася до замяната на суровините и енергията от изкопаеми горива, приветства продължаващата работа за насърчаване на най-ефективното използване на дървесината в съответствие с „каскадния принцип“; призовава Комисията и държавите членки да продължат да прилагат критериите за устойчивост по отношение на биомасата съгласно преработения текст на Директивата за енергията от възобновяеми източници и да използват оптимално ефекта на заместването чрез заместване на материалите и енергията от изкопаеми горива, при които интензивно се използва CO2; отбелязва обаче колко е важно да се избягват ненужните нарушения на пазара за основани на дървесина суровини, когато става въпрос за схеми за подпомагане за биоенергия; обръща внимание на факта, че едно предвидимо нарастване на търсенето на дървесина и биомаса трябва да бъде придружено от устойчиво управление на горите; подчертава в тази връзка необходимостта от увеличаване на финансирането за научни изследвания в областта на замяната на изкопаемите горива и на материалите от изкопаеми горива; отбелязва, че остатъците в края на веригата на създаване на добавена стойност на дървесината могат да се използват благоприятно като биомаса с цел с нея да се замени производството на основана на изкопаеми горива топлина, а когато е възможно, дървеният материал следва да бъде запазен за употреби с по-дълъг жизнен цикъл, за да се увеличи съхранението на въглероден диоксид в световен мащаб;

15.  подчертава благоприятния ефект на горските ветрозащитни пояси както за опазването на земеделската земя, така и за увеличаването на селскостопанската продукция; настоятелно препоръчва методи, с които земеделските стопани се насърчават да развиват горските ветрозащитни пояси;

16.  подчертава ключовата роля на цъфтящите дървета и храсти в природните екосистеми за сектора на пчеларството, както и за подпомагането на естествения процес на опрашване и за засилването на консолидацията и опазването на увредена и/или необработена земя; настоятелно призовава за включването на такива дървета и храсти в програмите за подпомагане от ЕС, като се отчитат регионалните характеристики;

17.  изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки че горите в ЕС се управляват в съответствие с общоприетия принцип на устойчиво управление на горите и горското покритие в ЕС през последните десетилетия се е увеличило, беше разработен различен подход към устойчивото управление на горите в контекста на наскоро приетия Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088(9);

18.  подчертава значението на устойчивите и здрави горски екосистеми, включително фауната и флората, за да се поддържа и подобрява предоставянето на множество екосистемни услуги, предоставяни от горите, например биологично разнообразие, чист въздух, вода, здрави почви и дървесина и недървесни суровини; подчертава, че наличните доброволни инструменти и законови актове, като например директивите за птиците и местообитанията, засягат решенията за управление на земята и трябва да бъдат спазвани и прилагани правилно;

19.  отбелязва, че земеделските стопани и собствениците на гори са основни действащи лица в селските райони; приветства признаването на ролята на горското стопанство, агролесовъдството и промишлените отрасли, свързани с горското стопанство, в рамките на Програмата за развитие на селските райони на ОСП за периода 2014 – 2020 г. и въведените с регламента „Омнибус“ подобрения; насърчава това признаване да бъде гарантирано в рамките на ОСП за периода 2021 – 2027 г. и в изпълнението на Европейския зелен пакт;

20.  подчертава пригодността и жизнеспособността на двустепенния подход за проверка на устойчивостта на горската биомаса, както е съгласувано в преработената Директива за енергията от възобновяеми източници; отбелязва, че това следва да бъде постигнато чрез продължаване на спряното разработване на конкретни критерии за устойчивост, които не се основават на крайната употреба, от страна на Постоянния комитет по горите и Комисията;

21.  признава ролята на горите по отношение на предоставянето на свързани с отдиха ценности и свързани с горите дейности като събирането на недървесни горски продукти, например гъби и меки плодове; отбелязва възможностите за увеличаване на поглъщанията от биомаса по отношение на предотвратяването на горски пожари чрез паша, но също така отбелязва, че пашата на дивите животни има отрицателно въздействие върху посадъчния материал и затова посочва необходимостта от устойчиво управление на пасищните животни;

Бъдещето – ключовата роля на стратегията на ЕС за горите за периода след 2020 г. и на Европейския зелен пакт за постигане на целите на Парижкото споразумение и на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие

22.  приветства неотдавнашното публикуване на Европейския зелен пакт на Комисията и очаква предстоящата стратегия на ЕС за горите за периода след 2020 г., която следва да бъде приведена в съответствие с Европейския зелен пакт и една стратегия на ЕС за биологичното разнообразие; освен това счита, че засилването на кръговата биоикономика е съществен подход за постигане на нисковъглеродно общество в прилагането на Зеления пакт; изтъква значението на по-нататъшното укрепване на потенциала на горите за постигане на целите на Европейския зелен пакт и на развитието на кръговата биоикономика, като същевременно се гарантират други екосистемни услуги, включително биологичното разнообразие;

23.  приветства работната програма на Комисията за 2020 г. и по-специално потвърждаването на приноса на новата стратегия на ЕС за горите за 26-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 26); подчертава в тази връзка, че в бъдеще горите не следва да се разглеждат като единствен вид поглътител на CO2, тъй като това би дало на други сектори по-малко стимули за свеждане до минимум на техните емисии; подчертава освен това необходимостта от конкретни и ефективни действия в стратегиите и плановете за приспособяване към изменението на климата, като се включат полезните взаимодействия между смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него, което ще бъде от решаващо значение за намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху проблемни ситуации като горските пожари и тяхното отрицателно въздействие върху икономиката на селските райони, биологичното разнообразие и предоставянето на екосистемни услуги; подчертава необходимостта от повече ресурси и разработване на научно обосновано управление на пожарите с цел справяне с последиците от изменението на климата в горите; отбелязва, че за да се съхранят биологичното разнообразие и функционалността на горите, както и необходимостта от смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към него, и както се признава и в Регламента за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС), изсъхналата дървесина в гората представлява микроместообитания, от които зависят брой видове;

24.  отново заявява, че горите и секторът на горското стопанство значително допринасят за развитието на местните кръгови икономики в ЕС, основаващи се на биотехнологии; подчертава решаващата роля на горите, на сектора на горското стопанство и на биоикономиката за постигането на целите на Европейския зелен пакт и нeутрално по отношение на климата до 2050 г.; подчертава, че през 2015 г. биоикономиката е представлявала пазар, оценяван на над 2,3 трилиона евро, предоставящ 20 милиона работни места и 8,2 % от общата заетост в ЕС; отбелязва, че всяко евро, инвестирано в научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката в рамките на „Хоризонт 2020“, ще генерира около 10 евро във вид на добавена стойност; подчертава, че постигането на целите на ЕС в областта на околната среда, климата и биологичното разнообразие никога няма да бъде възможно без многофункционални, здрави и устойчиво управлявани гори, като се прилага дългосрочна перспектива, заедно с жизнеспособни промишлени отрасли, които се основават на горите; подчертава, че при известни обстоятелства съществуват компромиси между опазването на климата и защитата на биологичното разнообразие в сектора на биоикономиката, и по-специално в горското стопанство, който играе централна роля в прехода към неутрална по отношение на климата икономика; изразява своята загриженост, че в последните обсъждания на политиката не се обръща достатъчно внимание на този компромис; изтъква необходимостта от развитие на последователен подход за обединяване на защитата на биологичното разнообразие и опазването на климата в един процъфтяващ горски сектор и биоикономика; подчертава колко е важно да се развие и осигури пазарно основана биоикономика в ЕС, например чрез стимулиране на иновациите и разработване на нови продукти на биологична основа с верига на доставки, при която се използват ефективно материалите от биомаса; счита, че ЕС следва да насърчава използването на дървен материал, продукти от добита дървесина или горска биомаса, за да се стимулират устойчивото производство и работни места; призовава Комисията и държавите членки да насърчават връщането на материалите с биологичен произход, включително дървесните отпадъци, обратно във веригата за създаване на стойност, като се насърчава екопроектирането, засилва се още повече рециклирането и се стимулира използването за производство на изделия на вторични суровини от дърво преди тяхното евентуално изгаряне в края на жизнения им цикъл;

25.  подчертава, че е необходимо на сектора на горското стопанство да бъде оказвана всеобхватна действителна политическа подкрепа и в тази връзка подчертава, че за периода след 2020 г. е необходима амбициозна, независима и самостоятелна стратегия на ЕС за горите, която върви успоредно с други секторни стратегии от значение; отбелязва, че тъй като агролесовъдството може да има характеристики, свързани както със селското, така и с горското стопанство, стратегията на ЕС за горите трябва да бъде координирана със стратегията „От фермата до трапезата“; призовава за изготвяне на нова стратегия на ЕС за горите, която се основава на цялостния подход към устойчивото управление на горите, като се вземат предвид всички икономически, социални и екологични аспекти на веригата за създаване на стойност в областта на горското стопанство и като се гарантира непрекъснатост на многофункционалната и многоизмерната роля на горите; подчертава, че е необходима стратегия на ЕС за горите, която да е координирана, балансирана, съгласувана и по-добре интегрирана с относимото законодателство на ЕС във връзка с горите, сектора на горското стопанство, включително хората, които пряко или непряко работят и живеят в горите и в сектора на горското стопанство, и множеството услуги, които те предоставят, като се има предвид нарастващият брой национални политики и политики на ЕС, които пряко или непряко засягат горите и тяхното управление в ЕС;

26.  призовава Европейската комисия при изпълнението на Фонда за развитие на селските райони да насърчава финансирането по-специално на инициативи, изпълнението на проекти и предоставянето на целеви средства за спиране на загубата на биологично разнообразие в горите, подпомагането на засаждането със смесени и местни видове дървета и подобряването на управлението на горите;

27.  застъпва становището, че стратегията на ЕС за горите следва да действа като мост между националните политики в областта на горите и агролесовъдните системи и целите на ЕС, свързани с горите и агролесовъдните системи, като отчита както необходимостта от зачитане на националните компетентности, така и необходимостта от оказване на принос към по-широките цели на ЕС, при съгласувано отчитане на спецификите както на частните, така и на държавните гори; призовава за действия за гарантиране на дългосрочна стабилност и предвидимост за сектора на горското стопанство и за цялата биоикономика;

28.  подчертава значението на основаното на факти вземане на решения по отношение на политиките на ЕС, свързани с горите, и горския сектор и неговата верига на стойността; призовава за последователност в амбицията на всички свързани с горите аспекти на Европейския зелен пакт и стратегията за биологичното разнообразие със стратегията на ЕС за горите за периода след 2020 г., по-специално с цел да се гарантира, че устойчивото управление на горите има положително въздействие върху обществото, включително свързаност и представителност на горските екосистеми и гарантиране на дългосрочни и трайни ползи за климата и околната среда, при същевременно допринасяне към постигането на ЦУР; подчертава, че всички възможни насоки на ЕС, свързани с устойчивото управление на горите (УУГ), следва да се разработват в рамките на стратегията на ЕС за горите за периода след 2020 г.;

29.  подчертава необходимостта да се вземат предвид връзките между сектора на горското стопанство и останалите сектори, като например селското стопанство, и тяхното координиране в рамките на кръговата биоикономика, както и значението на цифровизацията и инвестирането в образование, научни изследвания и иновации и опазването на биологичното разнообразие, които могат да имат положителен принос за допълнителни решения за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях и създаване на работни места; отбелязва, че горите са неразделна част от устойчивото развитие;

30.  подчертава значението за обществото в селските райони на агролесовъдните системи, които са с много малка гъстота и почти не са икономически жизнеспособни, като се вземе предвид фактът, че годишният доход се допълва от други дейности, като например животновъдство, туризъм и лов, които трябва да получават достатъчно финансиране, за да се предотвратят опустиняването и свръхексплоатацията;

31.  подчертава, че поради изменението на климата и последиците от дейностите на човека природни смущения, като например пожари, суши, наводнения, бури, нашествия на вредители, болести и ерозия, вече се случват и ще се случват по-често и по-интензивно в бъдеще, причинявайки вреди на горите в ЕС, поради което ще бъде необходимо управление на рисковете и кризите, съобразено със сценариите; подчертава в този контекст необходимостта от разработване на стабилна стратегия на ЕС за горите за периода след 2020 г., както и на мерки за управление на риска, като например укрепване на европейската устойчивост по отношение на бедствия и инструменти за ранно предупреждение, с оглед на по-добра подготвеност и по-добро предотвратяване на подобни събития, увеличаване на устойчивостта на горите и постигането на по-голямата им устойчивост по отношение на изменението на климата, например чрез укрепване на прилагането на устойчиво и активно управление на горите и чрез научни изследвания и иновации, което ще направи възможно оптимизирането на способността за приспособяване на нашите гори; припомня, че според Европейската агенция за околната среда основните източници на натиск върху горите в ЕС включват разрастващите се градски райони и изменението на климата; подчертава също така необходимостта от предлагане на по-добри механизми за подкрепа, както и на финансови ресурси и инструменти за собствениците на гори с цел прилагане на превантивни мерки, както и възстановяване на засегнатите райони, като например повторно залесяване на земя с влошено качество, която не е подходящо за селското стопанство, като се използват и специални средства за бедствия, включително чрез извънредна намеса, като например фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; подчертава необходимостта от гарантиране на съгласуваност между стратегията на ЕС за горите и Европейския механизъм за гражданска защита; призовава Комисията и държавите членки да създадат извънреден механизъм и счита, че е от съществено значение да се включи подпомагане за горска паша в мерките за агролесовъдство и да се насърчат държавите членки да я прилагат в следващата програма за развитие на селските райони; подчертава необходимостта от повече ресурси и разработване на научно обосновано управление на пожарите и вземане на решения във основа на информация за рисковете, като се вземат предвид социално-икономическите, климатичните и екологичните първопричини за горските пожари; призовава за въвеждане на компонент за реагиране на общи предизвикателства, свързани с изменението на климата;

32.  призовава държавите членки да разработят инициативи за запазване, а където е необходимо, за създаване на гори с висока консервационна стойност с необходимите механизми и инструменти за стимулиране и където е приложимо, обезщетяване на собствениците на гори, за да могат знанията и науката да отбележат напредък по отношение на тези гори, наред с опазването на естествените местообитания;

33.  признава ролята на биологичното разнообразие за гарантиране на това, че горските екосистеми продължават да бъдат здрави и устойчиви; подчертава значението на защитените зони по „Натура 2000“, в които има възможност на обществото да се предоставят множество екосистемни услуги, включително суровини; при все това отбелязва, че са необходими технически консултации и свежи достатъчни финансови средства за управление на тези зони; подчертава, че икономическите загуби, предизвикани от мерките за защита, следва да бъдат справедливо компенсирани; подчертава значението на прагматичното интегриране на опазването на природата в устойчивото управление на горите, без непременно да се разширяват защитените зони и да се избягват допълнителни административни и финансови тежести; подкрепя създаването на мрежи въз основа на инициативи, водени от държавите членки, за тази цел; призовава държавните или регионалните структури да договорят повторното заселване на крайречните гори, където е уместно, с местни и/или специализирани групи, с цел създаване на биологично разнообразни местообитания, след чието създаване ще бъдат развити екологични услуги, като например поглъщане на вредни вещества, които се разпространяват чрез подземните води; подчертава резултатите от проучването за оценка на въздействието на ОСП, като посочва, че инструментите и мерките на ОСП имат потенциала да допринесат в по-голяма степен за целите на биологичното разнообразие, и насърчава проучването на начини за подобряване на съществуващите инструменти; също така насърчава допълнителните научни изследвания на връзката между биологичното разнообразие и устойчивостта;

34.  отбелязва, че почти 25% от общата площ на горите в ЕС принадлежи към мрежата „Натура 2000“;

35.  отбелязва, че преговорите, проведени от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации и подкрепени от Организацията за прехрана и земеделие, с оглед на постигането на правно обвързващо общоевропейско споразумение за горите, са се провалили, предвид на оттеглянето на Руската федерация от процеса на водене на преговори; отново се обявява за приемането на силни инструменти за укрепване на устойчивото управление на горите в общоевропейски и световен план;

36.  изтъква, че все повече политики на ЕС са насочени към горите от различни посоки; насърчава завършването на провеждащия се процес, установен с настоящата стратегия на ЕС за горите, за разработване на подход за устойчивост, който не се основава на крайната употреба, с активното участие на Постоянния комитет по горите и държавите членки въз основа на двустепенния подход на преработената Директива за енергията от възобновяеми източници; счита, че двустепенният подход би могъл да се използва в други политики, насочени към гарантиране на критериите за устойчивост на горската биомаса и междусекторната съгласуваност на политиките на ЕС и оценяване на екосистемните услуги, по-специално важния за обществото принос на горите в областта на климата; в този контекст признава, че горското стопанство в ЕС вече работи при най-високи стандарти за устойчивост; отбелязва, че подходът на устойчивост за горската биомаса трябва да отчита необходимостта от конкурентоспособност на дървесината в сравнение с други суровини; изтъква значението и насърчава използването на пазарно разработени инструменти, като например въведени системи за сертифициране на горите, като подходящи начини за доказване на устойчивостта на горските ресурси;

37.  подчертава решаващото значение на горските и агролесовъдните мерки в рамките на ОСП и други мерки в областта на горското стопанство, както и гарантирането на справедливи и конкурентни пазарни условия в рамките на ЕС, за успешното развитие на устойчива кръгова биоикономика при изпълнението на стратегията на ЕС за горите; припомня необходимостта от непрекъснатост и ясни и подобрени мерки в областта на горското стопанство и агролесовъдството по линия на ОСП за периода 2021 – 2027 г.; посочва, че допълнителните намаления на бюджета за ОСП биха имали отрицателно въздействие върху инвестициите в устойчиво управление на горите и върху постигането на целите на ЕС в сектора на горите; счита, че устойчивото управление на горите следва да има видимо място в новите стратегически планове по ОСП; подчертава необходимостта от намаляване на административната тежест в мерките в областта на горското стопанство на ЕС и в държавните помощи като цяло, например с цел насърчаване на популяризирането и опазването на дървесната растителност, във връзка с особеностите на ландшафта и политиките, свързани с плащанията по стълбове I и II, и чрез разрешаване на групови освобождавания, които да дадат възможност за бързо реагиране на предизвикателствата по отношение на горите; изразява загриженост, че в същото време хоризонталните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като например „Млади земеделски стопани“, не включват дейности в областта на горското стопанство, поне в някои държави членки;

38.  подчертава ползите от връзката между пашата и управлението на горите, а именно намаляването на риска от пожари и намаляването на разходите за поддържане на горите; счита, че научните изследвания и трансферът на знания за специалистите в това отношение са от решаващо значение; подчертава стойността на традиционните екстензивни агролесовъдни системи и предоставяните от тях екосистемни услуги; призовава Комисията да координира стратегията на ЕС за горите със стратегията „От фермата до трапезата“, за да постигне тези цели и да насърчава програми за специализирано обучение в целия ЕС, за да се осведомят земеделските стопани относно ползите и практиката за интегриране на дървесната растителност в селското стопанство; отбелязва слабото използване на многобройните мерки по регламентите за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., предназначени да подкрепят целенасоченото интегриране на дървесната растителност в селското стопанство; признава капацитета на горското стопанство за повишаване на цялостната производителност на биомаса в определени райони и подчертава, че смесените екосистеми произвеждат повече биомаса и поглъщат повече атмосферен въглерод;

39.  подчертава, че Съюзът следва да задели достатъчно финансови средства за мерките за сектора на горското стопанство, които да съответстват на новите очаквания към този сектор, в това число инвестиции в развитието на горските райони и в подобряването на жизнеспособността на горите, поддържането на мрежи от горски пътища, технологиите в горското стопанство, иновациите и обработката и въвеждането в употреба на продукти от горското стопанство;

40.  призовава държавите членки да хармонизират различните стратегии и планове за управление на горското стопанство, така че съответните цели да могат да бъдат своевременно преследвани и съответно коригирани, вместо да се създават административни мозайки, които впоследствие застрашават постигането на целите, определени в техните стратегически документи;

41.  изразява съжаление, че агролесовъдството е пропуснато в предложението за ОСП за програмния период 2021 – 2027 г.; счита, че е от основно значение в следващия регламент за ОСП да се признаят ползите от агролесовъдството и да продължи насърчаването и подкрепата за създаването, регенерирането, обновяването и поддържането на агролесовъдните системи; призовава Комисията да насърчи използването на мерки за подкрепа на агролесовъдството от страна на държавите членки в техните стратегически планове;

42.  приветства обявената от Комисията инициатива за засаждането на гори за улавяне на въглерод на територията на земеделските стопанства, която има за цел да възнагради земеделските стопани, които се ангажират с проекти за намаляване на емисиите на CO2 или за увеличаване на неговото съхранение, за да допринесат за постигане на целта за нулев въглерод през 2050 г. в контекста на новия зелен пакт;

43.  подчертава основната роля на научните изследвания и иновациите на високо равнище за насърчаване на приноса на горите, на агрогорите и на сектора на горското стопанство за преодоляване на предизвикателствата на нашето време; подчертава значението на програмите на ЕС за научни изследвания и иновации за периода след 2020 г., признава ролята на Постоянния комитет за научни изследвания в селското стопанство и отбелязва, че научните изследвания и технологиите са изминали дълъг път от момента на въвеждането на стратегията на ЕС за горите през 2013 г.; подчертава, че е важно да се насърчават допълнителни изследвания, наред другото и относно горските екосистеми, биологичното разнообразие, устойчивата замяна на суровините и енергията от изкопаеми горива, съхранението на въглерод, продуктите на основата на дървесина и практиките за устойчиво управление на горите; призовава за продължаване на финансирането за научни изследвания в областта на почвите и тяхната роля за устойчивостта и адаптирането към изменението на климата, опазването и подобряването на биологичното разнообразие, както и за предоставянето на други екосистемни услуги и ефект на заместване, и за събиране на данни относно иновативни методи за опазване и изграждане на устойчивост на горите; отбелязва със загриженост, че данните за девствените гори остават непълни; подчертава, че повече научни изследвания и финансиране биха допринесли положително за смекчаването на изменението на климата, за опазването на горските екосистеми и за стимулирането на биологичното разнообразие, както и за устойчивия икономически растеж и заетост, особено в селските райони; отбелязва препоръката на Комисията, че силното капитализиране на иновациите по веригите на стойността би спомогнало да се подпомогне конкурентоспособността на сектора на горското стопанство1a; във връзка с това приветства новата амбиция на ЕИБ в областта на климата да финансира проекти, които могат да засилят възможностите за горското стопанство, който играе важна роля за заместването на материали и енергия от изкопаеми горива; приветства вече предприетите свързани с горите научни изследвания и иновации, особено по линия на програмите „Хоризонт 2020“ и „LIFE+“; приветства случаите, в които резултатите допринасят за развитието на устойчива биоикономика, като се търси баланс между различните аспекти на устойчивото управление на горите и се подчертава многофункционалната роля на горите; призовава Комисията да инвестира и където е необходимо, да засили научните изследвания за намиране на решение за разпространението на вредители и болести в горите;

44.  призовава Комисията да поеме съвместно с производителите на горскостопанска техника инициативи за постигане на по-добро екопроектиране на такива машини с цел съчетаване на високо ниво на защита за безопасността на работниците с минимално въздействие върху горските почви и води;

45.  отбелязва със загриженост, че от 90-те години на миналия век насам има огромно намаляване на общата площ на горите в глобален план; изтъква факта, че обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб са сериозни проблеми; подчертава, че стратегията на ЕС за горите следва да оказва влияние в световния политически контекст и да включва външните цели на ЕС и действията за насърчаване на устойчивото управление на горите в световен мащаб, както на двустранно равнище, така и чрез многостранни процеси, свързани с горите, като се поставя акцент върху мерки за спиране на обезлесяването в световен мащаб, включително подкрепа за законни, устойчиви и несвързани с обезлесяване вериги за производство и доставки, които не водят до нарушаване на правата на човека, както и да гарантира устойчиво управление на горските ресурси; посочва, че следва да се разработят инициативи за политики за справяне с проблемите извън ЕС, с акцент върху тропиците, като същевременно се вземе предвид различната степен на амбиция по отношение на политиката в областта на околната среда в различните тропически държави, и факторите, които са в основата на неустойчиви практики в горите извън сектора; подчертава необходимостта от прилагане на мерки за проследяване на вноса и насърчава Комисията и държавите членки да насърчават сътрудничеството с трети държави, за да консолидират по-високите стандарти на устойчивост; подчертава необходимостта да се насърчава прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал и плана за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия, за да стане възможна по-добра превенция на навлизането на незаконно или неустойчиво добит дървен материал, което представлява нелоялна конкуренция за европейския горски сектор и на пазара на ЕС; отново подчертава необходимостта от системи за сертифициране и от включване на специфични разпоредби за устойчивото управление на горите в търговските споразумения; призовава за съгласувано и систематично тълкуване на системата за надлежна проверка по Регламента относно дървения материал;

46.  подчертава значението на образованието и квалифицираната и добре обучена работна ръка за успешното прилагане на практика на устойчивото управление на горите; призовава Комисията и държавите членки да продължат да прилагат мерки и да използват съществуващите европейски инструменти, като например Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и европейските програми за образование (ET 2020), за да подкрепят приемствеността между поколенията и да се справят с недостига на квалифицирана работна ръка в сектора;

47.  призовава вносът на незаконно добита дървесина да бъде включен и в търговските споразумения и при нарушение да се прибягва до санкции;

48.  призовава държавите членки и дърводобивния отрасъл да предоставят значителен принос за гарантиране, че всички обезлесени райони се залесяват повторно;

49.  подчертава необходимостта от по-нататъшно разработване на европейската информационна система за горите за Европа (FISE), като се вземат предвид съществуващите системи, под споделената отговорност на всички съответни генерални дирекции на Комисията, които работят по различни теми, обхванати от FISE; счита, че координирането на този инструмент следва да се извършва от стратегията на ЕС за горите; подчертава значението на предоставянето на съпоставима, научно обоснована и балансирана информация – в реално време относно европейските горски ресурси в хода на осъществяване на мониторинг относно това, дали горите и природните резервати са добре управлявани и опазвани, ако е необходимо, и с цел прогнозиране на въздействието на природните смущения, породени от изменението на климата, и техните последици – с екологични и социално-икономически показатели за развитието на всички свързани с горите политики на ЕС; отбелязва, че съставянето на националните описи на горите е всеобхватно средство за мониторинг при инвентаризацията на горите, като по този начин се зачита регионалният аспект; призовава ЕС да създаде мрежа за наблюдение на европейските гори с цел събиране на информация на местно равнище, свързана с програмите за наблюдение на Земята „Коперник“;

50.  приветства тенденцията към цифровизация в сектора и призовава Комисията да обмисли въвеждането на приложим за целия ЕС механизъм за електронно проследяване на дървения материал с цел събиране на данни, постоянна прозрачност, гарантиране на еднакви условия на конкуренция и намаляване на неконкурентното поведение и преднамерените неправомерни действия в търговията с дървен материал в рамките на ЕС и извън него, посредством система за проверка; освен това счита, че подобна система за проверка би подобрила спазването чрез ограничаване и борба с финансовите измами, като в същото време възпрепятства картелните практики и премахва свързаните с незаконна сеч логистични операции и движение; насърчава още повече обмена на добри практики с държавите членки, които вече са реализирали такива реформи на национално равнище;

51.  подчертава, че държавите членки имат правомощия и изпълняват централна роля в подготовката и изпълнението на стратегията на ЕС за горите за периода след 2020 г.; призовава Постоянния комитет по горите към Комисията да подкрепи държавите членки при изпълнението на тази задача; подчертава значението на обмена на информация и паралелното участие на съответните заинтересовани страни, като собственици на гори и управители, в Групата за граждански диалог по горите и корка, както и на поддържането на редовните ѝ заседания и засилването на координацията и взаимодействието с Постоянния комитет по горите; настоятелно призовава Комисията най-малко ежегодно да включва Парламента в изпълнението на стратегията на ЕС за горите; призовава за засилване на ролята на Постоянния комитет по горите, за да се гарантира координацията между съответните заинтересовани страни и политиките на равнището на ЕС; освен това подчертава, че местните и регионалните органи имат ключова роля за укрепване на устойчивото използване на горите, и по-специално на икономиката в селските райони; изтъква значението на засиленото сътрудничество между държавите членки с цел увеличаване на ползите от новата стратегия за горите на ЕС; освен това призовава Комисията и нейните генерални дирекции с правомощия, свързани с горите, да работят стратегически, за да се гарантира съгласуваност във всяка дейност, свързана с горското стопанство, и да се подобри устойчивото управление на горите;

52.  настоятелно призовава държавите членки да дадат приоритет на поддържането на висококачествено професионално образование по професии в областта на горите и дървесината и на екологичното строителство, както и да направят необходимите за тази цел публични разходи и инвестиции, за да се предвидят бъдещите нужди на европейските отрасли на горите и дървесината;

53.  припомня ангажимента на Комисията за нулева толерантност по отношение на неспазването; подчертава, че броят на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, които понастоящем са открити срещу държави членки, са свързани с незаменими ценности на европейските горски екосистеми, и настоятелно призовава Комисията да предприеме бързи действия по отношение на тези случаи;

54.  настоятелно призовава Комисията да провери съгласувано с инспекциите по труда на държавите членки дали машините, пуснати в продажба и използвани от предприятията в промишлените отрасли, свързани с горското стопанство, са в съответствие с Директивата за машините 2006/42/ЕО и разполагат със система за улавяне и аспириране на прах от дървесина;

55.  изразява убеждение, че стратегията на ЕС за горите следва да насърчава и подкрепя обмена на най-добри практики по отношение на изпълнението на устойчивото управление на горите, професионалното обучение за горските работници и управители, резултатите в горския сектор и подобреното сътрудничество между държавите членки по отношение на трансграничните действия и обмена на информация, за да се гарантира растежът на здрави европейски гори; наред с това подчертава необходимостта от по-добра комуникация по отношение на значението на устойчивото управление на горските райони заедно с възможността за разширяване, изпълнение и координиране на информационни кампании относно мултифункционалния характер на горите и многобройните икономически, социални и екологични ползи от управлението на горите на всички съответни равнища в ЕС, за да бъдат запознати всички граждани с богатството на това наследство и необходимостта да се управляват, поддържат и използват устойчиво ресурсите ни, за да се избегнат конфликти в обществото;

56.  насърчава държавите членки да приканят настоятелно своите съответни заинтересовани страни в областта на горското стопанство да достигат до по-широк сегмент от населението чрез образователни инструменти и програми както за учащите, така и за хората от останалите възрастови групи, подчертавайки значението на горите за водените от човека дейности, както и за опазването на биологичното разнообразие и различните екосистеми;

57.  отбелязва, че цифровизацията и устойчивите технологии играят ключова роля за осигуряването на добавена стойност при по-нататъшното развитие на сектора на горското стопанство; призовава Комисията и държавите членки да насърчават трансфера на знания и технологии и споделянето на най-добри практики, например относно устойчивото и активно управление на горите;

o
o   o

58.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
(2) Приети текстове, P9_TA(2020)0015.
(3) OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 17.
(4) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.
(5) https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/council-conclusions-updated-eu-bioeconomy-strategy-29-november-2019_en
(6) ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 5.
(7) База данни на Евростат за горското стопанство, която се намира на адрес: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
(8) Информационен фиш на Европейския парламент от май 2019 г. относно Европейския съюз и горите.
(9) ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13.

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност