Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2813(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0312/2020

Arutelud :

PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Hääletused :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0258

Vastuvõetud tekstid
PDF 140kWORD 48k
Neljapäev, 8. oktoober 2020 - Brüssel
Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum
P9_TA(2020)0258RC-B9-0312/2020

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2020. aasta resolutsioon Eritrea, eelkõige Dawit Isaaki juhtumi kohta (2020/2813(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Eritrea kohta, eriti 6. juuli 2017. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 11. mai 2020. aasta aruannet,

–  võttes arvesse avaldust, mille Eritrea inimõiguste olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör tegi 30. juunil 2020 Inimõiguste Nõukogu 44. istungjärgul,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsioone Eritrea inimõiguste olukorra kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni 2444, millega lõpetati viivitamata kõik ÜRO sanktsioonid Eritrea vastu (relvaembargo, varade arestimine ja reisikeelud),

–  võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/1944, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/127/ÜVJP, mis käsitleb Eritrea vastu suunatud piiravaid meetmeid(2),

–  võttes arvesse hagi 428/12 (2012), mis on esitatud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjonile Dawit Isaaki ja teiste poliitvangide nimel,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 22. mail 2017 toimunud 66. istungjärgu lõppdeklaratsiooni,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse 1997. aastal vastu võetud Eritrea põhiseadust, milles tagatakse kodanikuvabadused, sealhulgas usuvabadus,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse AKV‑ELi koostöölepingut (Cotonou leping)(3) 2005. ja 2010. aastal muudetud kujul, millele Eritrea on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et 23. septembril 2001 vahistasid Eritrea ametivõimud koos 21 teise isikuga Eritrea ja Rootsi topeltkodakondsusega isiku, s.o Euroopa Liidu kodaniku Dawit Isaaki, kes on ajakirjanik ning Eritrea esimese sõltumatu suuretiraažilise ajalehe Setit kaasomanik; arvestades, et Eritrea valitsus süüdistab Dawit Isaaki selles, et ta on reetur, kuigi talle ei ole kunagi süüdistust esitatud ja teda ei ole kohtu alla antud; arvestades, et Dawit Isaak pöördus pärast Eritrea iseseisvumist 1992. aastal Rootsist tagasi, et aidata kaasa riigis kujuneva demokraatia tugevdamisele;

B.  arvestades, et need isikud peeti kinni pärast seda, kui avaldati avalik kiri, milles mõisteti režiim hukka ja nõuti, et president Isaias Afwerki viiks ellu demokraatlikud reformid; arvestades, et vahistamispäeval teatas valitsus kogu sõltumatu meedia keelustamisest; arvestades, et kinnipeetavatele ei ole kuriteosüüdistust esitatud;

C.  arvestades, et Dawit Isaak vabastati vahi alt 19. novembril 2005 pärast seda, kui teiste hulgas ka Rootsi valitsus tema nimel jõuliselt sekkus; arvestades, et kaks päeva hiljem vahistati ta teel haiglasse uuesti, sest Eritrea ametivõimude väitel vabastati ta ainult ajutiselt arstiabi saamiseks; arvestades, et sellest ajast alates on Eritrea ametivõimud hoidnud Dawit Isaaki isolatsioonis ning keeldunud avalikustamast tema täpset asukohta ning andmast teavet tema tervise ja käekäigu kohta;

D.  arvestades, et 2008. aasta detsembris saadi kinnitamata teateid selle kohta, et Dawit Isaak olevat üle viidud Embatkala range režiimiga vanglasse ja varsti pärast seda, 11. jaanuaril 2009, olevat ta viidud Asmaras asuvasse õhujõudude haiglasse, kuna ta olevat raskesti haige; arvestades, et tema haiguse olemus ja ulatus on endiselt teadmata ning Eritrea valitsus keeldub tema haiglasviibimist kinnitamast;

E.  arvestades, et Dawit Isaaki perekond, sealhulgas tema kolm last, on pidanud tema kadumisest saadik taluma kohutavaid kannatusi ja suurt ebakindlust, sest neil on oma lähedase heaolu, asukoha ja tulevikuväljavaadete kohta väga vähe teavet; arvestades, et Dawit Isaaki tütar Betlehem Isaak võitleb endiselt selle eest, et tema isa vabastataks; arvestades, et 2020. aastal kinnitas Betlehem Isaak, et tema isa on elus;

F.  arvestades, et inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjon otsustas, et 2001. aasta septembris Eritreas vahistatud ajakirjanikke, sealhulgas Dawit Isaaki, on kinni peetud meelevaldselt ja ebaseaduslikult, ning nõudis tungivalt, et Eritrea ametivõimud nad vabastaksid või vähemalt korraldaksid õiglase kohtumõistmise;

G.  arvestades, et olukord Eritrea ülerahvastatud ja ebasanitaarsetes kinnipidamiskeskustes kujutab endast julma ja ebainimlikku kohtlemist; arvestades, et nendes tingimustes on kinnipeetavad suuremas COVID‑19‑ga nakatumise ohus; arvestades, et tervishoiuteenuste ja toidu kättesaadavus ning sanitaartingimused on äärmiselt piiratud või puuduvad täielikult, mistõttu on kinnipeetavatel võimalik esmatarbekaupu saada ainult siis, kui külastajad neid neile toovad; arvestades, et kuna võitluseks pandeemiaga on vanglates kehtestatud külastuspiirangud, on alatoitlus ning sellega kaasnevad vaimsed ja füüsilised kannatused veel suurenenud; arvestades, et üha rohkem vange hoitakse konteinerites, kus neil tuleb taluda väga karmi temperatuuri;

H.  arvestades, et alates iseseisvumisest on Isaias Afwerki valitsetavas Eritreas poliitiliste vaadete, ajakirjanikuna töötamise või usutoimingute järgimise eest süstemaatiliselt vangistatud tuhandeid inimesi; arvestades, et inimesi sunnitakse pidevalt kadunuks jääma; arvestades, et inimesi vahistatakse ja peetakse kinni tavaliselt meelevaldselt ja ebaseaduslikult, st ilma süüdistuseta, ning neil on keelatud suhelda advokaatidega ja kohtuda perekonnaga;

I.  arvestades, et ÜRO Arenguprogrammi 2019. aasta inimarengu aruande kohaselt oli Eritrea 2019. aastal inimarengu arvestuses 189 riigi seas 182. kohal; arvestades, et Piirideta Reporterite ajakirjandusvabaduse indeksi kohaselt oli Eritrea 2020. aastal 180 riigi hulgas 178. kohal; arvestades, et ajakirjanike kaitse komitee nimetas Eritrea 2019. aastal maailma kõige tsenseeritumaks riigiks;

J.  arvestades, et 9. mail 2016 avaldatud Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO uurimiskomisjoni aruandes märgiti, et viimase 25 aasta jooksul on kinnipidamiskeskustes, sõjalise väljaõppe laagrites ja muudes kohtades kogu riigis laialdaselt ja pidevalt toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid;

K.  arvestades, et ÜRO 16. mai 2019. aasta aruandes märgiti, et rahu ja julgeoleku tagamisel tekkinud positiivne suundumus piirkonnas on tekitanud Eritreas ja rahvusvahelises kogukonnas ootusi, et Eritrea valitsus viib poliitilised ja institutsioonilised reformid ellu, kuid et Eritrea ametivõimud ei ole siiski hakanud veel riigisiseseid reforme ellu viima ja inimõiguste olukord püsib muutumatuna; arvestades, et 2009. aastast saadik ei ole ÜRO eriraportöörile Eritrea külastamiseks riiki pääsuks luba antud;

L.  arvestades, et 2019. aasta mais surusid Eritrea ametivõimud maha tunnustamata kristlikud rühmitused ning võtsid oma valdusse katoliiklikke koole ja tervishoiuasutusi, mis mõjutas negatiivselt elanikkonna õigusi tervisele ja haridusele;

M.  arvestades, et Eritrea president keeldub endiselt valimisi korraldamast ja riigi põhiseadust rakendamast, hoolimata sellest, et põhiseadus ratifitseeriti 1997. aastal ja Eritrea valimisseadus 2002. aastal; arvestades, et ajutine seadusandlik kogu ei ole alates 2002. aastast kokku tulnud ja kohtusüsteem on valitsuse kontrolli all;

N.  arvestades, et piirkondliku rahu ja julgeolekuga seotud hiljutise arengu tõttu loodeti, et Eritreas hakatakse sõjaväeteenistust reformima ja ajateenijaid teenistusest vabastama; arvestades, et siiani ei ole sõjaväeteenistuse kestuse lühendamisest ega demobilisatsioonikavadest ametlikult teatatud; arvestades, et sõjaväeteenistus on mittevabatahtlik ja tähtajatu; arvestades, et sõjaväeteenistuses satuvad paljud kodanikud, sealhulgas naised ja tütarlapsed orjusesse, kus kogu nende elu on teiste kontrolli all ja kus nad kannatavad muu hulgas füüsilise, seksuaalse ja verbaalse väärkohtlemise all ning võivad olla sunnitud töötama koduabilisena;

O.  arvestades, et 2018. aasta juulis kirjutasid Eritrea ja Etioopia alla ajaloolisele rahuleppele, millega lõppes kakskümmend aastat kestnud konflikt; arvestades, et 2018. aasta juulis sõlmitud rahulepe avas riigi sotsiaal-majanduslikuks arenguks uued väljavaated, mis on seotud piirkondliku majandusintegratsiooni edendamisega Aafrika Sarve piirkonnas;

P.  arvestades, et pärast Eritrea ja Etioopia vahel sõlmitud rahukokkulepet muutis EL oma lähenemisviisi Eritrea suhtes, mis tugines nn koostööpõhimõtetele ning ei võimaldanud varem ei poliitilist dialoogi ega ELi arengukoostööd Eritreaga, nn kahetasandiliseks lähenemisviisiks;

Q.  arvestades, et ELi partnerlust Eritreaga reguleeritakse Cotonou lepinguga, ning arvestades, et selle lepingu osalised on kohustatud järgima ja rakendama selle tingimusi, eelkõige mis puudutab inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimist;

R.  arvestades, et hoolimata Cotonou lepingu inimõigusi hõlmavate oluliste põhielementide rängast ja süstemaatilisest rikkumisest Eritrea poolt ei ole EL kordagi algatanud lepingu artiklis 96 ette nähtud konsultatsioone, vaatamata Euroopa Parlamendi sellekohastele üleskutsetele;

S.  arvestades, et EL on arenguabi andjana Eritrea märkimisväärne rahastaja; arvestades, et pärast 2018. aastal Eritrea ja Etioopia vahel sõlmitud rahulepet leppisid EL ja Eritrea kokku uues arengukoostöö strateegias aastateks 2019–2020, mille jaoks EL eraldas 180 miljonit eurot;

T.  arvestades, et autokraatlik valitsus püüab välismaal elavate kodanike 2 % tulumaksu abil kontrollida Eritrea diasporaad, luurates diasporaa liikmete järele ja võttes sihikule Eritreasse jäänud sugulased;

1.  nõuab, et viivitamatult ja tingimusteta vabastataks kõik meelsusvangid Eritreas, eeskätt ELi kodanik Dawit Isaak ja teised ajakirjanikud, keda on alates 2001. aasta septembrist kinni peetud; nõuab viivitamatut teavet Dawit Isaaki asukoha ja käekäigu kohta; nõuab tungivalt, et Eritrea ametivõimud võimaldaksid tal kohtuda ELi, ELi liikmesriikide ja Rootsi esindajatega, et oleks võimalik kindlaks teha tema vajadused meditsiiniabi ja muu vajaliku toetuse järele;

2.  mõistab kõige karmimalt hukka süstemaatilised, laialt levinud ja rängad inimõiguste rikkumised Eritreas; kutsub Eritrea valitsust üles lõpetama opositsiooni esindajate, ajakirjanike, usujuhtide ja süütute tsiviilelanike kinnipidamise;

3.  kutsub Aafrika Liitu kui ELi partnerit, kes on endale võtnud selge kohustuse järgida demokraatia ja inimõiguste universaalseid väärtusi, tõhustama oma tegevust seoses kahetsusväärse olukorraga Eritreas ning tegema ELiga koostööd Dawit Isaaki ja teiste poliitvangide vabastamise nimel;

4.  nõuab, et praeguse COVID‑19 tervisekriisi, Eritrea vanglate halbade sanitaartingimuste ja kinnipeetavate suure nakatumisohu tõttu tagataks neile viivitamata piisav toit, vesi ja arstiabi; väljendab muret selle pärast, et COVID‑19 pandeemia süvendab riigi teatavates osades esinevat näljahäda ja alatoitumust ning suurendab toidupuudust;

5.  nõuab, et Eritrea valitsus annaks üksikasjalikku teavet kõigi nende inimeste saatuse ja asukoha kohta, kellelt on võetud füüsiline vabadus, ning esitaks tõendid, et nad on elus; nõuab, et süüdistatavate üle mõistetaks õiglaselt kohut, viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik vangid, keda ei süüdistata üheski kuriteos, ning kaotataks piinamine ja muu alandav kohtlemine, nagu toidu, vee ja arstiabi piiramine; tuletab Eritrea valitsusele meelde tema kohustust tegeleda kõigi inimõiguste rikkumistega, sealhulgas uurida kohtuväliseid hukkamisi ja kadunuks jääma sundimisi ning surmanuhtlust, mis tuleks kaotada kooskõlas ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2020. aasta aruandes esitatud soovitustega;

6.  taunib asjaolu, et Eritreas ei anta tegutsemisvõimalust sõltumatutele inimõiguste kaitsjatele, poliitilise opositsiooni liikmetele ega sõltumatutele ajakirjanikele; kutsub seetõttu Eritrea valitsust üles avama kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ka kodanikuühiskonna sõltumatutele organisatsioonidele ja võimaldama riigis teiste erakondade loomist; tuletab Eritreale meelde tema Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidega võetud kohustusi, eelkõige seoses kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ametiühingute õigusega organiseeruda, rahumeelselt meelt avaldada, osaleda ühiskonna asjades ning võidelda töötajate paremate tingimuste eest;

7.  nõuab, et Eritrea valitsus loobuks oma kodanike kasutamisest sunnitöölistena tähtajatu ajateenistuse kaudu ning lõpetaks tava, mille kohaselt on kõigil lastel kohustus veeta viimane kooliaasta sõjaväelise väljaõppe laagris;

8.  kutsub komisjoni üles tegema kindlaks, kas ELi abi tingimuslikkusest peetakse kinni, ja tagama, et Eritrea valitsusel ei oleks võimalik saada kasu projektide rahastamisest, eelkõige nende projektide rahastamisest, mida teostatakse ajateenijate abil; taunib sellega seoses asjaolu, et komisjon jätkab teedeprojekti rahastamist, ning kutsub komisjoni üles võtma rangelt arvesse eritrealaste vajadusi arengu, demokraatia, inimõiguste, hea valitsemistava, julgeoleku ning sõna-, ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse osas ning andma oma hinnangu käegakatsutavale tulemustele inimõiguste valdkonnas, mis tulenevad ELi‑Eritrea strateegiast ja nn kahetasandilisest lähenemisviisist;

9.  kutsub üles viivitamata rakendama Eritrea 1997. aasta põhiseadust, mis koostati täielikus koostöös kõigi sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga ning võeti nõuetekohaselt vastu;

10.  mõistab hukka asjaolu, et Eritrea valitsus kasutab eksterritoriaalset diasporaamaksu; nõuab tungivalt, et valitsus austaks liikumisvabadust ja lõpetaks poliitika, mille kohaselt inimesi loetakse süüdi olevaks suguluse põhjal ja mis on suunatud nende isikute pereliikmete vastu, kes hoiduvad kõrvale ajateenistusest, püüavad Eritreast põgeneda või ei maksa 2 % tulumaksu, mille Eritrea valitsus on kehtestanud välismaal elavatele eritrealastele, sealhulgas ELi kodanikele;

11.  kutsub Eritread üles lõpetama sõltumatu ajakirjanduse keelustamise ja võimaldama erakondade loomist, mis on riigis demokraatia edendamise keskne vahend; nõuab, et inimõiguste organisatsioonidel lubataks riigis vabalt tegutseda;

12.  nõuab, et Eritrea ametivõimud lõpetaksid opositsiooni esindajate, ajakirjanike, usujuhtide, kodanikuühiskonna esindajate ja süütute tsiviilelanike kinnipidamise; nõuab tungivalt, et Eritrea austaks ja kaitseks täielikult usuvabadust ning lõpetaks usupõhise tagakiusamise;

13.  kordab oma tungivat taotlust luua ülemaailmne ELi inimõiguste mehhanism, nn Euroopa Magnitski akt; kutsub nõukogu üles võtma selle mehhanismi vastu otsusega, mis on seotud liidu strateegiliste huvide ja eesmärkidega vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 22 lõikele 1;

14.  nõuab, et Eritrea järgiks täielikult ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni ja jõustaks selle viivitamata ning täidaks täielikult kohustusi, mis tulenevad kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartast, mis mõlemad keelavad piinamise;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Eritrea presidendile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV‑ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

(1) ELT C 334, 19.9.2018, lk 140.
(2) ELT L 314, 11.12.2018, lk 60.
(3) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

Viimane päevakajastamine: 13. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika