Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 125kWORD 44k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша ***I
P9_TA(2020)0261
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/798 по отношение на прилагането на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на фиксираната транспортна връзка през Ламанша (COM(2020)0623 – C9-0212/2020 – 2020/0161(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0623),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0212/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2020 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 9 септември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 октомври 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/798 по отношение на прилагането на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на фиксираната транспортна връзка през Ламанша
P9_TC1-COD(2020)0161

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/1530.)

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност