Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Štvrtok, 8. októbra 2020 - Brusel Finálna verzia
Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom ***I
P9_TA(2020)0261
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv (COM(2020)0623 – C9-0212/2020 – 2020/0161(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0623),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0212/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. septembra 2020(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 9. septembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 163 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. októbra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv
P9_TC1-COD(2020)0161

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/1530.)

Posledná úprava: 13. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia