Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 133kWORD 45k
Čtvrtek, 8. října 2020 - Brusel
Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se tunelu pod Lamanšským průlivem ***I
P9_TA(2020)0262
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři (COM(2020)0622(COR1) – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0622(COR1)),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 2 odst. 1 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0211/2020),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. září 2020(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 9. září 2020 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59, 40 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. října 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., jímž se Francie zmocňuje sjednat, podepsat a uzavřít mezinárodní dohodu, kterou se doplňuje smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři
P9_TC1-COD(2020)0160

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/1531.)

Poslední aktualizace: 13. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí