Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 42k
Torsdag den 8. oktober 2020 - Bruxelles
Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen ***I
P9_TA(2020)0262
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. oktober 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en aftale på plads, der supplerer landets eksisterende bilaterale traktat med Det Forenede Kongerige om private koncessionshaveres bygning og drift af en Kanaltunnel (COM(2020)0622(COR1) – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0622(COR1)),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 2, stk. 1, og artikel 91, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0211/2020),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. september 2020 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. september 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59, 40 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. oktober 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle, undertegne og indgå en international tillægsaftale til traktaten mellem Frankrig og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om private koncessionshaveres bygning og drift af en fast forbindelse under Den Engelske Kanal
P9_TC1-COD(2020)0160

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/1531.)

Seneste opdatering: 13. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik