Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 124kWORD 43k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
Биологичното производство: дата на прилагане и някои други дати ***I
P9_TA(2020)0263
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент (COM(2020)0483 – C9-0286/2020 – 2020/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0483),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0286/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 септември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 октомври 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент
P9_TC1-COD(2020)0231

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/1693.)

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност