Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0251(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0190/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0190/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 20/10/2020 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0268

Téacsanna atá glactha
PDF 119kWORD 42k
Dé Máirt, 20 Deireadh Fómhair 2020 - Brussels
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 a leasú a mhéid a bhaineann le bearta sonracha maidir le feithiclí ceann sraithe de chatagóir L mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0268A9-0190/2020
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Deireadh Fómhair 2020 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha maidir le feithiclí ceann sraithe de chatagóir L mar fhreagairt ar ráig COVID-19 (COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0491),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑0285/2020),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

–  ag féachaint don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 14 Deireadh Fómhair 2020 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 52(1) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A9-0190/2020),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 20 Deireadh Fómhair 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha maidir le feithiclí ceann sraithe de chatagóir L mar fhreagairt ar phaindéim COVID 19
P9_TC1-COD(2020)0251

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2020/1694.)

An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais