Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0251(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0190/2020

Ingivna texter :

A9-0190/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0268

Antagna texter
PDF 115kWORD 41k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
Ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet ***I
P9_TA(2020)0268A9-0190/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet (COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0491),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0285/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 oktober 2020 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 och 52.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0190/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L med anledning av covid-19-pandemin
P9_TC1-COD(2020)0251

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2020/1694.)

Senaste uppdatering: 22 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy