Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/1996(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0192/2020

Внесени текстове :

A9-0192/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0269

Приети текстове
PDF 169kWORD 47k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г. относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0485 – C9‑0294/2020),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0192/2020),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (Галисия, спомагателни сектори в корабостроенето) за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения(4) в икономическите отрасли от следните разделения по NACE, Rev. 2: разделение 24 (Производство на основни метали), разделение 25 (Производство на метални изделия, без машини и оборудване), разделение 30 (Производство на други транспортни съоръжения), разделение 32 (Производство, некласифицирано другаде), разделение 33 (Ремонт и инсталиране на машини и оборудване) и разделение 43 (Специализирани строителни дейности) в региона на ниво 2 по NUTS Галисия (ES11) в Испания;

В.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, които допускат в колективно заявление, включващо МСП, разположени в един и същ регион, да бъдат обхванати МСП, работещи в различни икономически сектори, определени на равнището на разделение на NACE Rev. 2, при условие че МСП са основният или единственият вид предприятия в този регион;

Г.  като има предвид, че МСП са гръбнакът на икономиката на региона, 95% от чиито предприятия имат по-малко от 250 работници, и като има предвид, че 38-те предприятия, засегнати от това заявление, са МСП; като има предвид, че Галисия е част от асоциацията „Атлантически оси“ и нейната икономика разчита в значителна степен на трансгранични дружества и работници;

Д.  като има предвид, че корабостроенето на Галисия следва модела на подизпълнение на европейския корабостроителен сектор, който се състои предимно от малки и средни корабостроителници, с много висок процент на участие на подизпълнители по отношение на стойността и заетостта;

Е.  като има предвид, че Испания твърди, че от 2004 г. насам Европа губи позициите си в строителството на търговски плавателни съдове(5) в полза на Източна Азия и че икономическата и финансова криза, започнала през 2008 г., е довела до значителен спад в поръчките, разрастване на корабостроенето в Азия и интензивна световна конкуренция(6);

Ж.  като има предвид, че политиките на субсидиране, преференциалното данъчно третиране, като например държавните помощи, и по-ниските разходи за труд в източноазиатските държави са довели до загуби на пазара за корабостроителите от Съюза;

З.  като има предвид, че корабостроителниците в Галисия строят високотехнологични военни кораби, нефтени танкери, химикаловози, снабдителни кораби за съоръжения, разположени в морето, кораби за океанографски и сеизмични проучвания, влекачи и пътнически кораби и риболовни кораби;

И.  като има предвид, че закриването на корабостроителницата Factorias Vulcano през юли 2019 г. и искането на корабостроителницата HJ Barreras през октомври 2019 г. за предприемане на оздравителни мерки от страна на кредиторите, за да се предотврати обявяването ѝ в несъстоятелност, са довели до съкращенията, тъй като половината от съкращенията, предмет на това заявление, са извършени в дружества, които са кредитори на HJ Barreras;

Й.  като има предвид, че подизпълнителите на Factorias Vulcano имат висока степен на специализация и следователно висока степен на зависимост от основната корабостроителница с взаимозависимости и последици за заетостта в спомагателната корабостроителна промишленост, както ако дружествата се намираха в един-единствен икономически сектор по NACE.

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 2 054 400 EUR съгласно този регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 3 424 000 EUR и включва разходи за персонализирани услуги в размер на 3 274 000 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 150 000 EUR;

2.  отбелязва, че испанските органи са подали заявлението на 13 май 2020 г. и че след като Испания е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката на заявлението на 11 септември 2020 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Испания започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 13 август 2020 г. и че следователно разходите за действията са допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в периода от 13 август 2020 г. до 13 август 2022 г.;

4.  отбелязва, че Испания започна да извършва административни разходи по прилагането на ЕФПГ на 8 юни 2020 г. и че следователно разходите за дейности по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 8 юни 2020 г. до 13 февруари 2023 г.;

5.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации със социалните партньори и че социалните партньори ще участват и в изпълнението на услугите по силата на споразумение за сътрудничество;

6.  приветства участието на ASIME и профсъюзите CCOO(7) и UGT(8), социалните партньори, които участват в социалния диалог в Галисия, в изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги и в изпълнението на услугите; подчертава, че социалните партньори следва да бъдат включени активно и в мониторинга на мерките;

7.  взема предвид, че корабостроителният сектор (корабостроителниците и спомагателните индустрии) в Галисия е имал годишен оборот от около 2 милиарда евро през 2018 г., както и че 10 000 преки работни места и 25 000 непреки работни места са зависили от корабостроенето, докато миналата година оборотът на сектора е намалял с 11%, а броят на работните места – с 20,8% (около 2 000);

8.  подчертава, че тези съкращения са извършени в контекста на високо равнище на безработица (11,7% през 2019 г.) в региона на Галисия; поради това приветства мерките за преквалификация и повишаване на квалификацията, осигурени от тази подкрепа по линия на ЕФПГ, за да може регионалният корабостроителен сектор, трансграничната икономика и цялостният пазар на труда да станат по-устойчиви и конкурентоспособни в бъдеще;

9.  подчертава, че ефективните научни изследвания, специализацията и технологичните иновации са от ключово значение за укрепването на европейския корабостроителен сектор и за превръщането му в конкурентоспособен в световен мащаб спрямо държави, разчитащи на по-ниски разходи за труд, политики на субсидиране и преференциално данъчно третиране;

10.  подчертава, че персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени на съкратените работници, трябва да бъдат съобразени с всеки профил;

11.  отбелязва, че 94% от бенефициерите от целевата група са мъже, като 78,2% от тях са на възраст между 30 и 54 години; отбелязва, че персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени на съкратените работници, включват: сесии за информиране и подготвителни семинари, професионално ориентиране с цел намиране на работа или самостоятелна заетост, обучение (включително обучение по предприемачество за онези, които се стремят към самостоятелна заетост), наставничество след реинтеграция на пазара на труда, помощ за интензивно търсене на работа, както и различни стимули;

12.  приветства включването на стимули за насърчаване на участието до 400 EUR, частично покриване на разходите за път от 0,19 EUR/км плюс допълнителни разходи като пътни такси и такси за паркиране, частично покриване на разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица, до 20 EUR на ден, докато трае участието им в мерките, стимули при пренасочване, при които завърналите се на работа като наети работници или като самостоятелно заети лица ще получават по 200 EUR на месец за период от максимум шест месеца, с цел подпомагане на бенефициерите от целевата група при дейности по търсене на работа или обучение, при условие че участват активно в мерките;

13.  припомня, че предложените действия представляват активни мерки на пазара на труда в рамките на допустимите действия по член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила;

14.  отбелязва, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират Европейския социален фонд, и че Xunta de Galicia(9) ще бъде междинното звено за управляващия орган;

15.  подчертава, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

16.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действията, които са задължение на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

17.  припомня, че съгласно действащите правила биха могли да се мобилизират средства от ЕФПГ в подкрепа на постоянно уволнените работници и самостоятелно заетите лица в контекста на глобалната криза вследствие на COVID-19, без да се изменя Регламента за ЕФПГ, тъй като Испания е една от силно негативно засегнатите от пандемията държави членки;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) По смисъла на член 3 от Регламента за ЕФПГ.
(5) Строителството на търговски плавателни съдове обхваща строителството на танкери, кораби за насипни товари и контейнеровози.
(6) През 2018 г. Китай вече е заемал челно място (35,5%), следван от Япония (23,4%) и Южна Корея (22,7%), а пазарният дял на Европа е намалял на едва 6,8%. От гледна точка на поръчките през 2019 г. пазарният лидер Китай е държал 34%, Южна Корея – 26%, а Япония – 15%.
(7) Федерация на работническите комисии (CCOO) в промишлеността на Галисия.
(8) Федерация на общите съюзи на работниците (UGT) в металургията, строителството и свързаните с тях индустрии (MCA‑UGT).
(9) Xunta de Galicia, и по-специално Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios, в сътрудничество с Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais, ще бъде междинното звено за управляващия орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (Галисия, спомагателни сектори в корабостроенето)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2020/1598.)

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност