Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/1996(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0192/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0192/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/10/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0269

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 45k
Tiistai 20. lokakuuta 2020 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0192/2020),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille; toteaa, että apu annetaan taloudellisena tukena työntekijöille ja yrityksille, joiden palveluksessa he ovat työskennelleet;

B.  ottaa huomioon, että Espanja toimitti hakemuksen EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden 960 työntekijävähennyksen(4) vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 24 (Metallien jalostus), 25 (Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)), 30 (Muiden kulkuneuvojen valmistus), 32 (Muu valmistus), 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus) ja 43 (Erikoistunut rakennustoiminta) luokitelluilla toimialoilla NUTS 2 -tason alueella Galicia (ES11) Espanjassa;

C.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jonka mukaan yhdellä alueella sijaitsevia pk-yrityksiä koskevat joukkohakemukset voivat kattaa eri NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyillä toimialoilla toimivia pk-yrityksiä edellyttäen, että kyseisellä alueella toimii pääasiassa tai yksinomaan pk-yrityksiä;

D.  ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat alueen talouden selkäranka, sillä 95 prosenttia alueen yrityksistä työllistää alle 250 työntekijää, ja ottaa huomioon, että tämän hakemuksen piiriin kuuluvista yrityksistä 38 on pk-yrityksiä; ottaa huomioon, että Galicia on osa Atlantin akselia ja että sen talous on huomattavan riippuvainen rajatylittävistä yrityksistä ja työntekijöistä;

E.  ottaa huomioon, että Galician laivanrakennusala noudattaa Euroopan laivanrakennusalan alihankintamallia eli se koostuu enimmäkseen pienistä ja keskisuurista telakoista ja alihankinnan osuus arvosta ja työllisyydestä on erittäin suuri;

F.  ottaa huomioon, että Espanja väittää, että Eurooppa on menettänyt vuodesta 2004 alkaen kaupallista laivanrakennusteollisuuttaan Itä-Aasiaan(5) ja että vuonna 2008 alkaneen talous- ja rahoituskriisin vuoksi tilaukset ovat vähentyneet, laivanrakennusteollisuus on kasvanut Aasiassa ja maailmanlaajuinen kilpailu on kovaa(6);

G.  ottaa huomioon, että tukipolitiikka ja veroetuuskohtelu, kuten valtiontuet, ja alhaisemmat työvoimakustannukset Itä-Aasian maissa ovat aiheuttaneet markkinatappioita unionin laivanrakentajille;

H.  ottaa huomioon, että Galician telakoilla rakennetaan teknisesti kehittyneitä sotilasaluksia, öljy- ja kemikaalisäiliöaluksia, offshore-aluksia, merentutkimuksen ja seismisen tutkimuksen aluksia, hinaajia sekä matkustaja- ja kalastusaluksia;

I.  toteaa, että työntekijävähennyksiin johtivat Factorias Vulcano -telakan sulkeminen heinäkuussa 2019 sekä HJ Barreras -telakan velkojille esittämä konkurssia edeltävää menettelyä koskeva pyyntö lokakuussa 2019, sillä puolet hakemuksen kohteena olevista irtisanomisista tehtiin yrityksissä, jotka ovat HJ Barrerasin velkojia;

J.  ottaa huomioon, että Factorias Vulcanon alihankkijat ovat pitkälle erikoistuneita ja näin ollen voimakkaasti riippuvaisia päätelakasta ja että keskinäiset riippuvuussuhteet ja niiden vaikutukset työllisyyteen laivanrakennuksen liitännäisaloilla ovat samat, kuin jos yritykset toimisivat samaan NACE-luokitukseen kuuluvalla talouden alalla;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Espanja on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 2 054 400 euroa eli 60 prosenttia 3 424 000 euron kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen osuus on 3 274 000 euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien osuus 150 000 euroa;

2.  toteaa, että Espanjan viranomaiset jättivät EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 13. toukokuuta 2020 ja että Espanjan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 11. syyskuuta 2020 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille, että Espanja aloitti yksilöllisten palvelujen tarjoamisen tuen kohteena oleville edunsaajille 13. elokuuta 2020, joten kausi, jolle EGR-rahoitusta voidaan myöntää, alkaa 13. elokuuta 2020 ja päättyy 13. elokuuta 2022;

4.  toteaa, että Espanjalle on aiheutunut hallinnollisia kuluja EGR:n täytäntöönpanosta 8. kesäkuuta 2020 alkaen ja että valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien menoihin voidaan siten myöntää EGR:n rahoitustukea 8. kesäkuuta 2020 ja 13. helmikuuta 2023 väliseltä ajalta;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että Espanja kuuli yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa työmarkkinaosapuolia ja että työmarkkinaosapuolet osallistuvat yhteistyösopimuksen myötä myös palvelujen toteuttamiseen;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun Galiciassa osallistuvat työmarkkinaosapuolet ASIME ja ammattiliitot CCOO(7) ja UGT(8) osallistuvat yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadintaan ja palvelujen toteuttamiseen; korostaa, että työmarkkinaosapuolten olisi osallistuttava myös toimenpiteiden seurantaan;

7.  ottaa huomioon, että vuonna 2018 Galician telakoiden ja laivanrakennuksen liitännäisalojen vuotuinen liikevaihto oli noin 2 000 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja että laivanrakennuksesta riippui suoraan 10 000 työpaikkaa ja välillisesti 25 000 työpaikkaa; ottaa huomioon, että viime vuonna alan liikevaihto laski 11 prosenttia ja työpaikkojen määrä 20,8 prosenttia (noin 2 000);

8.  korostaa, että työntekijävähennykset tapahtuivat tilanteessa, jossa Galician alueen työttömyysaste oli korkea (11,7 prosenttia vuonna 2019); suhtautuu siksi myönteisesti tämän EGR-tuen avulla tarjottaviin uudelleenkoulutus- ja taitojen parantamistoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tehdä alueellisesta laivanrakennusalasta, rajatylittävästä taloudesta ja koko työmarkkinoista tulevaisuudessa kestävämmät ja kilpailukykyisemmät;

9.  korostaa, että tehokas tutkimus, erikoistuminen ja teknologinen innovointi ovat avainasemassa pyrittäessä vahvistamaan Euroopan laivanrakennusalaa, jotta se kykenee kilpailemaan maailmanlaajuisesti alhaisempiin työvoimakustannuksiin, tukipolitiikkaan ja veroetuuskohteluun tukeutuvien maiden kanssa;

10.  korostaa, että vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut on räätälöitävä kunkin profiilin tarpeita vastaaviksi;

11.  ottaa huomioon, että 94 prosenttia tuen kohteena olevista edunsaajista on miehiä ja heistä 78,2 prosenttia on 30–54-vuotiaita; panee merkille, että vähennetyille työntekijöille tarjottavia yksilöllisiä palveluja ovat muun muassa: tiedotustilaisuudet ja valmistelevat työpajat, ammatillinen ohjaus, jolla pyritään työllistymiseen tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, koulutus (mukaan lukien yrittäjyyskoulutus, jota tarjotaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi pyrkiville), työhönpaluun jälkeen annettava ohjaus, tehostettu työnhakuneuvonta sekä useat erilaiset kannustimet;

12.  suhtautuu myönteisesti siihen, että palveluihin sisältyy osallistumisen kannustimia enintään 400 euroa, tukea matkakustannuksiin 0,19 euroa kilometriä kohden sekä lisäkustannuksiin, kuten tietullit ja pysäköintikulut, huoltaja-avustus enintään 20 euroa päivässä osallistumisen aikana ja työhön sijoittumisen kannustimet, joiden nojalla palkkatyöhön palaavat tai itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ryhtyvät työntekijät saavat 200 euroa kuukaudessa enintään kuuden kuukauden ajan, jotta voidaan tukea kohteena olevia edunsaajia työnhaussa tai koulutustoiminnassa edellyttäen, että he osallistuvat aktiivisesti toimenpiteisiin;

13.  korostaa, että ehdotetut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä;

14.  panee merkille, että rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, jotka hallinnoivat ja valvovat ESR:ää ja että Xunta de Galicia(9) toimii hallintoviranomaisen välittävänä elimenä;

15.  korostaa Espanjan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

16.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuulle kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

17.  muistuttaa, että nykyisten sääntöjen mukaan EGR:stä voitaisiin ottaa käyttöön varoja covid-19-pandemian aiheuttaman globaalin kriisin yhteydessä pysyvästi irtisanottujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien tukemiseksi muuttamatta EGR-asetusta, sillä Espanja on yksi niistä jäsenvaltioista, joihin pandemia on vaikuttanut erittäin kielteisesti;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EGR-asetuksen 3 artiklan mukaisessa merkityksessä.
(5) Kaupallinen laivanrakennus kattaa säiliöalusten, irtorahtialusten ja konttialusten rakentamisen.
(6) Vuoteen 2018 mennessä johtavaan asemaan oli noussut Kiina (35,5 prosenttia) ennen Japania (23,4 prosenttia) ja Etelä-Koreaa (22,7 prosenttia). Euroopan markkinaosuus oli laskenut vain 6,8 prosenttiin. Vuonna 2019 Kiina oli markkinajohtaja, ja sen osuus tilauskannasta oli 34 prosenttia, Etelä-Korean osuus oli 26 prosenttia ja Japanin 15 prosenttia.
(7) Teollisuusliitto CCOO Galicia.
(8) Metalli- ja rakennusteollisuuden ja niihin liittyvien teollisuudenalojen liitto UGT (MCA-UGT).
(9) Xunta de Galicia ja erityisesti Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios yhteistyössä Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais -elimen kanssa toimii hallintoviranomaisen välittävänä elimenä.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä EU) 2020/1598.)

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö