Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/1996(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0192/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0192/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 20/10/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0269

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 48k
Utorak, 20. listopada 2020. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 20. listopada 2020. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva koji je podnijela Španjolska – (EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji) (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Europski parlament

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0192/2020),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada; budući da se ta pomoć pruža u obliku financijske potpore radnicima i trgovačkim društvima za koja su radili;

B.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 960 radnika(4) u gospodarskim sektorima razvrstanima u odjeljak 24 NACE-a Revizija 2 (Proizvodnja metala), 25 (Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme), 30 (Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava), 32 (Ostala prerađivačka industrija), 33 (Popravak i instaliranje strojeva i opreme) i 43 (Specijalizirane građevinske djelatnosti) u regiji Galicija (ES11), regiji razine NUTS 2 u Španjolskoj;

C.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u koji omogućuju da se zajedničkim zahtjevom koji uključuje MSP-ove smještene u jednoj regiji mogu obuhvatiti MSP-ovi koji posluju u različitim gospodarskim sektorima kako su definirani na razini NACE Revizija 2, pod uvjetom da su MSP-ovi glavna ili jedina vrsta poslovne djelatnosti u predmetnoj regiji;

D.  budući da su MSP-ovi okosnica gospodarstva te regije, u kojoj 95 % poduzeća ima manje od 250 zaposlenih, te budući da svih 38 poduzeća na koja se odnosi ovaj zahtjev ima status MSP-a; budući da je Galicija dio atlantske regije i da se njezino gospodarstvo u velikoj mjeri oslanja na prekogranična poduzeća i radnike;

E.  budući da brodogradnja u Galiciji slijedi obrazac podugovaranja karakterističan za europski sektor brodogradnje koji čine uglavnom mala i srednja brodogradilišta s vrlo visokim postotkom podugovaranja, i u pogledu vrijednosti posla i u pogledu radne snage;

F.  budući da Španjolska tvrdi da Europa od 2004. gubi svoju industriju trgovačke brodogradnje(5) u korist istočne Azije i da je gospodarska i financijska kriza koja je započela 2008. dovela do znatnog pada narudžbi, širenja brodogradnje u Aziji i intenzivnog globalnog tržišnog natjecanja(6);

G.  budući da su politike subvencija, povlašteni fiskalni tretman, primjerice državne potpore i niži troškovi rada u istočnoazijskim zemljama doveli do gubitka tržišta za brodogradilišta Unije;

H.  budući da brodogradilišta u Galiciji grade tehnološki napredne vojne brodove, tankere za naftu i kemikalije, odobalna plovila, plovila za oceanografska i seizmička istraživanja, tegljače, putničke brodove i ribarska plovila;

I.  budući da su zatvaranje brodogradilišta Factorias Vulcano u srpnju 2019. i zahtjev za predstečajni postupak vjerovnika brodogradilišta HJ Barreras u listopadu 2019. doveli do otpuštanja, a polovina otpuštanja koja pokriva ovaj zahtjev dogodila se u poduzećima koja su vjerovnici HJ Barrerasa;

J.  budući da su podugovaratelji Factorias Vulcano-a vrlo specijalizirani i da stoga uvelike ovise o glavnom brodogradilištu te da su međuovisnost i posljedice za zaposlenost u pomoćnoj brodograđevnoj industriji isti kao da se poduzeća nalaze unutar jednog gospodarskog sektora NACE-a;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 054 400 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 3 424 000 EUR, što obuhvaća troškove za usluge prilagođene potrebama u iznosu od 3 274 000 EUR i troškove za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje u iznosu od 150 000 EUR;

2.  napominje da su španjolske vlasti zahtjev podnijele 13. svibnja 2020. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Španjolska pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 11. rujna 2020. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je Španjolska počela s pružanjem usluga prilagođenih potrebama ciljnim korisnicima 13. kolovoza 2020., pa će stoga razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a trajati od 13. kolovoza 2020. do 13. kolovoza 2022.;

4.  napominje da je Španjolska počela imati administrativne rashode za provedbu EGF-a 8. lipnja 2020. i da su stoga rashodi za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje nastali u razdoblju od 8. lipnja 2020. do 13. veljače 2023. prihvatljivi za financijski doprinos iz EGF-a;

5.  pozdravlja činjenicu da je Španjolska usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavila u suradnji sa socijalnim partnerima i da će socijalni partneri na temelju sporazuma o suradnji biti uključeni i u pružanje usluga;

6.  pozdravlja sudjelovanje ASIME-a i sindikata CCOO(7) i UGT(8), socijalnih partnera koji sudjeluju u socijalnom dijalogu u Galiciji, u izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama te u njihovoj provedbi; ističe da bi socijalni partneri također trebali biti uključeni u praćenje provedbe mjera;

7.  uzima u obzir da je sektor brodogradilišta i pomoćnih industrija u Galiciji. imao godišnji promet od oko 2 000 milijuna EUR 2018., i da je 10 000 izravnih i 25 000 neizravnih radnih mjesta ovisilo je o brodogradnji, dok je prošle godine promet sektora pao za 11 %, a broj radnih mjesta za 20,8 % (oko 2 000);

8.  naglašava da je do tih otpuštanja došlo u kontekstu visoke razine nezaposlenosti u regiji Galiciji (11,7 % u 2019.); stoga pozdravlja mjere prekvalifikacije i dodatnog osposobljavanja koje se pružaju u okviru potpore iz EGF-a kako bi regionalni sektor brodogradnje, prekogranično gospodarstvo ali i cjelokupno tržište rada, u budućnosti postali otporniji i konkurentniji;

9.  naglašava da su za jačanje europske brodogradnje od ključne važnosti djelotvorno istraživanje, specijalizacija i tehnološke inovacije kako bi ona na globalnoj razini mogla konkurirati zemljama koje se oslanjaju na niže troškove rada, politike subvencija i povlašteni fiskalni tretman;

10.  naglašava da usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti otpuštenim radnicima moraju biti posebno prilagođene za svaki profil;

11.  prima na znanje da 94 % ciljanih korisnika čine muškarci, od kojih je 78,2 % u dobi od 30 do 54 godine; napominje da usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti radnicima proglašenima viškom obuhvaćaju: informativne sastanke i pripremne radionice, profesionalnu orijentaciju usmjerenu na zapošljavanje ili samozapošljavanje, osposobljavanje (uključujući osposobljavanje za razvoj poduzetništva za osobe s ciljem samozapošljavanja), vođenje nakon ponovnog uključivanja u rad, intenzivnu pomoć pri traženju posla i razne druge poticaje;

12.  pozdravlja uključivanje poticaja za sudjelovanje u mjerama do 400 EUR, doprinosa za troškove putovanja na posao EUR 0,19 po kilometru uvećano za dodatne troškove kao što su cestarine i troškovi parkiranja, doprinosa za pokrivanje troškova pružateljima skrbi za uzdržavane osobe do 20 EUR po danu sudjelovanja, i od poticaja za traženje novog radnog mjesta ili samozaposlenja u visini od 200 EUR mjesečno u razdoblju od najviše šest mjeseci, kako bi se pružila potpora ciljanim korisnicima u potrazi za poslom ili osposobljavanju, pod uvjetom da aktivno sudjeluju u mjerama;

13.  podsjeća da predložene mjere predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite;

14.  prima na znanje da će ista tijela zadužena za upravljanje i nadzor za ESF biti zadužena za upravljanje i kontroliranje financijskog doprinosa te da će Xunta de Galicia(9) biti posrednik za upravljačko tijelo;

15.  naglašava da su španjolske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije;

16.  ponovno ističe da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti djelovanja za koja su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

17.  podsjeća da bi se, prema postojećim pravilima, EGF mogao mobilizirati kako bi se pružila pomoć trajno otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama u kontekstu globalne krize uzrokovane bolešću COVID-19 bez izmjene Uredbe o EGF-u, s obzirom na to da je Španjolska jedna od država članica teško pogođenih tom pandemijom;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) U smislu članka 3. Uredbe o EGF-u.
(5) Brodogradnja trgovačkih brodova obuhvaća izgradnju tankera, brodova za rasuti teret i kontejnerskih brodova.
(6) Do 2018. Kina (35,5 %) je postala predvodnik, a slijede je Japan (23,4 %) i Južna Koreja (22,7 %), dok je tržišni udio Europe pao na samo 6,8 %. Uzimajući kao mjerilo knjigu narudžbi 2019., Kina je kao vodeća na tržištu imala udio od 34 %, Južna Koreja 26 % i Japan 15 %.
(7) Savez industrije CCOO Galicia.
(8) Savez metalne, građevinske i povezane industrije UGT (MCA-UGT).
(9) Xunta de Galicia, a posebno Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios u suradnji s Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais imat će ulogu posrednika za upravljačko tijelo.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2020/1598.)

Posljednje ažuriranje: 22. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti