Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/1996(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0192/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0192/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 20/10/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0269

Elfogadott szövegek
PDF 148kWORD 52k
2020. október 20., Kedd - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2020. október 20-i állásfoglalása Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság leveleire,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0192/2020),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a támogatás a munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B.  mivel a spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt 960 elbocsátást követően Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámmal kérelmet nyújtott be(4) az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 24. ágazatban (Fémalapanyag gyártása), 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések kivételével), 30. ágazatban (Egyéb jármű gyártása), 32. ágazatban (Egyéb feldolgozóipari tevékenység), 33. ágazatban (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) és 43. ágazatban (Speciális szaképítés);

C.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában rögzített beavatkozási kritériumokon alapul, ami lehetővé teszi, hogy az egy régióban működő kkv-kat érintő kollektív kérelmek, kiterjedhetnek olyan kkv-kra is, amelyek másik, a NACE Rev 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban működnek, feltéve, hogy ebben a régióban a fő vagy kizárólagos vállalkozástípus a kkv;

D.  mivel a kkv-k alkotják a régió gazdaságának gerincét, ugyanis a vállalkozások több mint 95 %-a kevesebb mint 250 munkavállalót foglalkoztat, és mivel a kérelem által érintett 38 vállalkozás kkv; mivel Galicia az Eixo Atlántico nevű szövetség tagja, és gazdasága jelentős mértékben támaszkodik a határokon átnyúló vállalatokra és a határt átlépő munkavállalókra;

E.  mivel a galiciai hajógyártás az európai hajógyártási ágazatra jellemző alvállalkozói rendszert követi, amely többnyire kis- és közepes méretű hajógyárakból áll, és az alvállalkozás aránya érték és foglalkoztatás tekintetében is magas;

F.  mivel Spanyolország azzal érvel, hogy Európa 2004 óta folyamatosan veszíti el kereskedelmi célú hajógyártási ágazatát(5) azáltal, hogy az ágazat áttevődött Kelet-Ázsiába, és hogy a 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi válság a megrendelések jelentős csökkenéséhez, a hajógyártás ázsiai bővüléséhez és intenzív globális versenyhez vezetett(6);

G.  mivel a kelet-ázsiai országokban alkalmazott támogatási politikák, kedvezményes adóügyi bánásmód — például állami támogatások — és alacsonyabb munkaerőköltségek piaci veszteségeket okoztak az uniós hajóépítők számára;

H.  mivel a galiciai hajógyárak technológiailag fejlett katonai hajókat, olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajókat, nyílt tengeri hajókat, oceanográfiai és szeizmikus kutatóhajókat, vontatóhajókat, személyszállító hajókat és halászhajókat gyártanak;

I.  mivel a Factorias Vulcano hajógyár 2019. júliusi bezárása és a HJ Barreras hajógyár 2019. októberi, csődegyezség iránti kérelme elbocsátásokhoz vezetett, mivel az e kérelem tárgyát képező elbocsátások fele a HJ Barreras hitelező vállalatainál következett be;

J.  mivel magas szintű specializációjuk miatt a Factorias Vulcano alvállalkozói nagymértékben függnek a fő hajógyártól, így a hajógyártáshoz kapcsolódó ágazatokban ugyanolyan egymásrautaltság és foglalkoztatási következmények tapasztalhatók, mintha a vállalatok egyetlen NACE szerinti gazdasági ágazatba tartoznának;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 054 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 424 000 EUR-t kitevő összes kiadás 60 %-a, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 3 274 000 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre szánt 150 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2.  megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2020. május 13-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Spanyolország általi benyújtását követően – 2020. szeptember 11-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy Spanyolország 2020. augusztus 13-án kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, ezért az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka 2020. augusztus 13-tól 2022. augusztus 13-ig fog tartani;

4.  megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásával összefüggésben a spanyol hatóságoknál 2020. június 8-tól kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy ezért 2020. június 8. és 2023. február 13. közötti előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

5.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját Spanyolország a szociális partnerekkel konzultálva készítette el, és hogy egy együttműködési megállapodás révén a szociális a szociális partnereket is bevonják a szolgáltatások végrehajtásába;

6.  üdvözli az ASIME, valamint a galiciai szociális párbeszédben részt vevő CCOO(7) és UGT(8) szakszervezetek bevonását a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kidolgozásába és a szolgáltatások végrehajtásába; hangsúlyozza, hogy a szociális partnereket az intézkedések nyomon követésébe is aktívan be kell vonni;

7.  figyelembe veszi, hogy Galiciában a hajóépítési és a kapcsolódó iparágak ágazata 2018-ban körülbelül 2000 millió EUR éves forgalmat ért el, 10 000 közvetlen és 25 000 közvetett munkahely a hajógyártástól függött, míg tavaly az ágazat forgalma 11 %-kal, a munkahelyek száma pedig 20,8 %-kal (körülbelül 2000-rel) csökkent;

8.  hangsúlyozza, hogy az elbocsátások idején a galiciai régióban magas munkanélküliségi ráta volt tapasztalható (2019-ben 11,7 %); ezért üdvözli a szóban forgó EGAA-támogatás által biztosított átképzési és továbbképzési intézkedéseket, amelyek célja, hogy a jövőben ellenállóbbá és versenyképesebbé tegyék a regionális hajógyártási ágazatot, a határokon átnyúló gazdasági tevékenységeket és az egész munkaerőpiacot;

9.  hangsúlyozza, hogy a hatékony kutatás, szakosodás és technológiai innováció kulcsfontosságú az európai hajógyártási ágazat megerősítéséhez és ahhoz, hogy képes legyen globális szinten versenyezni az alacsonyabb munkaerőköltségekre, támogatási politikákra és kedvezményes adóügyi elbánásra támaszkodó országokkal;

10.  hangsúlyozza, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatásokat az egyes profilokhoz kell igazítani;

11.  megjegyzi, hogy a célzott kedvezményezettek 94 %-a férfi, és hogy 78,2 %-uk 30 és 54 év közötti; megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások a következő intézkedéseket foglalják magukban: tájékoztató ülések és előkészítő munkaértekezletek, pályaorientációs tanácsadás a foglalkoztatáshoz vagy az önfoglalkoztatáshoz, képzés (ideértve az önfoglalkoztatást célzó képzést is), konzultáció a munkába való visszailleszkedést követően, intenzív munkakeresési támogatás és különféle ösztönzők;

12.  üdvözli a legfeljebb 400 eurós részvételi ösztönzők beépítését, az ingázási költségekhez való 0,19 EUR/km-es hozzájárulásokat plusz az olyan többletköltségekre vonatkozó hozzájárulásokat, mint az úthasználati díjak és a parkolási díjak, az eltartott személyek gondozóinak költségeihez való részvételi naponkénti 20 eurós hozzájárulást, az újbóli elhelyezkedés esélyének javítására irányuló ösztönzőket, amelyek keretében a gazdaságilag függő munkavállalók vagy önálló vállalkozók havi 200 eurós támogatást kapnak majd legfeljebb hat hónapos időtartamra a megcélzott kedvezményezetteknek az álláskeresési vagy képzési tevékenységekben történő támogatása érdekében, feltéve, hogy aktívan részt vesznek az intézkedésekben;

13.  emlékeztet, hogy a javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a szociális védelmi intézkedéseket;

14.  megjegyzi, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alapot irányítják és ellenőrzik, valamint hogy az irányító hatóság regionális szinten közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia”(9) lesz;

15.  hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

16.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem léphet azon intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak;

17.  emlékeztet arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint az EGAA-t a Covid19 okozta globális válság miatt véglegesen elbocsátott munkavállalók és az önálló vállalkozók támogatására az EGAA-rendelet módosítása nélkül lehetne igénybe venni, mivel Spanyolország az egyik olyan tagállam, amely a világjárvány súlyos negatív hatásaival küzd;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.
(5) A kereskedelmi célú hajógyártás magában foglalja a tartályhajók, az ömlesztettáru-szállító teherhajók és a konténerszállító hajók építését.
(6) 2018-ra Kína vált vezetővé (35,5 %-kal), Kínát Japán (23,4 %-kal) és Dél-Korea (22,7 %-kal) követi, míg Európa piaci részesedése mindössze 6,8 %-ra esett vissza. Ami a 2019. évi megrendeléseket illeti, a piacvezető Kína részesedése 34 %, Dél-Koreáé 26 %, Japáné pedig 15 % volt.
(7) A CCOO Galiciai Ipari Szövetség.
(8) Az UGT Fém-, Építő- és Kapcsolódó Iparágak Szövetsége (MCA-UGT).
(9) Az irányító hatóság közreműködő szervezete a „Xunta de Galicia” és mindenekelőtt a „Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios” lesz, együttműködésben a „Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións” egységgel.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2020/1598 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2021. január 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat