Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/1996(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0192/2020

Pateikti tekstai :

A9-0192/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0269

Priimti tekstai
PDF 145kWORD 44k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Rezoliucija
 Priedas

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors“ (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Regioninės plėtros komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0192/2020),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetinių priemonių; kadangi ši pagalba yra darbuotojams ir įmonėms, kuriose jie dirbo, teikiama finansinė parama;

B.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors“ dėl EGF finansinės paramos, nes iš ekonominės veiklos sektorių, priskiriamų NACE 2 red. 24 skyriui (Pagrindinių metalų gamyba), 25 skyriui (Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba), 30 skyriui (Kitos transporto įrangos gamyba), 32 skyriui (Kita gamyba), 33 skyriui (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas) ir 43 skyriui (Specializuota statybos veikla), įmonių Ispanijos Galisijos (ES11) NUTS 2 lygmens regione buvo atleista 960 darbuotojų(4);

C.  kadangi paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos leidžiama į kolektyvinę paraišką, kurią teikia vieno regiono MVĮ, įtraukti MVĮ, vykdančias veiklą skirtinguose ekonomikos sektoriuose, kaip apibrėžta NACE 2 red. skyrių lygmeniu, jei tame regione MVĮ yra pagrindinis arba vienintelis įmonių tipas;

D.  kadangi MVĮ yra regiono ekonomikos, kurioje daugiau kaip 95 proc. įmonių turi mažiau kaip 250 darbuotojų, pagrindas ir kadangi su šia paraiška susijusios 38 įmonės yra MVĮ; kadangi Galisija yra Atlanto ašies asociacijos dalis ir jos ekonomika labai priklauso nuo tarpvalstybinių įmonių ir darbuotojų;

E.  kadangi Galisijos laivų statyba vykdoma pagal Europos laivų statybos sektoriaus, kurį daugiausia sudaro mažos ir vidutinės laivų statyklos, subrangos modelį, taigi subrangos sutarčių procentinė dalis pagal vertę ir užimtumą yra labai didelė;

F.  kadangi Ispanija teigia, jog nuo 2004 m. Europa praranda turimą prekinių laivų statybos pramonę(5) Rytų Azijos naudai, ir kad dėl 2008 m. prasidėjusios ekonomikos ir finansų krizės labai sumažėjo užsakymų skaičius, išsiplėtė laivų statybos rinka Azijoje ir išaugo pasaulinė konkurencija(6);

G.  kadangi dėl subsidijų politikos ir lengvatinio mokesčių režimo, pvz., valstybės pagalbos, bei mažesnių darbo sąnaudų Rytų Azijos šalyse Sąjungos laivų statytojai patyrė nuostolių;

H.  kadangi Galisijos laivų statyklose statomi technologiškai pažangūs kariniai laivai, naftos ir cheminių medžiagų tanklaiviai, jūrinių platformų laivai, okeanografijos ir seisminių tyrimų laivai, vilkikai ir keleiviniai laivai bei žvejybos laivai;

I.  kadangi laivų statyklos „Factorias Vulcano“ uždarymas 2019 m. liepos mėn. ir laivų statyklos „HJ Barreras“ prašymas paskelbti apie susitarimą su kreditoriais 2019 m. spalio mėn. paskatino darbuotojų atleidimą, nes pusė atleidimų, dėl kurių pateikta ši paraiška, įvyko bendrovėse, kurios yra „HJ Barreras“ kreditorės;

J.  kadangi „Factorias Vulcano“ subrangovų specializacijos lygis yra aukštas, todėl jie labai priklauso nuo pagrindinės laivų statyklos, o tai lemia tarpusavio priklausomybę ir tokius pačius padarinius užimtumui laivų statybos pagalbinės pramonės sektoriuje, kaip ir tuo atveju, jei įmonės priklausytų vienam NACE ekonomikos sektoriui;

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos tenkinamos ir kad Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 054 400 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 3 424 000 EUR, ir apima prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (3 274 000 EUR) bei parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidas (150 000 EUR);

2.  pažymi, kad Ispanijos institucijos paraišką pateikė 2020 m. gegužės 13 d. ir kad Ispanijai pateikus papildomą informaciją Komisija 2020 m. rugsėjo 11 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Ispanija 2020 m. rugpjūčio 13 d. tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ir kad dėl to išlaidų tinkamumo finansuoti EGF lėšomis laikotarpis bus 2020 m. rugpjūčio 13 d.–2022 m. rugpjūčio 13 d.;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad pirmąsias administracines išlaidas, skirtas EGF įgyvendinimui, Ispanija patyrė 2020 m. birželio 8 d., ir kad todėl nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2023 m. vasario 13 d. patirtos parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti EGF lėšomis;

5.  palankiai vertina tai, kad konsultuodamasi su socialiniais partneriais Ispanija parengė suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir kad sudarius susitarimą dėl bendradarbiavimo socialiniai partneriai taip pat dalyvaus teikiant šias paslaugas;

6.  palankiai vertina tai, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir teikiant šias paslaugas prisidėjo ASIME ir profesinės sąjungos CCOO(7) ir UGT(8) – socialiniai partneriai, dalyvaujantys socialiniame dialoge Galisijoje; pabrėžia, kad socialiniai partneriai taip pat turėtų būti įtraukti į priemonių stebėsenos veiklą;

7.  atsižvelgia į tai, kad 2018 m. Galisijos laivų statyklų ir pagalbinių pramonės sektorių metinė apyvarta buvo apie 2 000 mln. EUR, nuo laivų statybos priklausė 10 000 tiesioginių darbo vietų ir 25 000 netiesioginių darbo vietų, tačiau praėjusiais metais sektoriaus apyvarta sumažėjo 11 proc., o darbo vietų skaičius – 20,8 proc. (apie 2000);

8.  pabrėžia, kad darbuotojų atleidimas vykdytas esant dideliam nedarbo lygiui (11,7 proc. 2019 m.) Galisijos regione; todėl palankiai vertina pasinaudojant EGF parama teikiamas perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo priemones, kuriomis siekiama, kad regioninis laivų statybos sektorius, tarpvalstybinė ekonomika ir visa darbo rinka ateityje taptų atsparesni ir konkurencingesni;

9.  pabrėžia, kad veiksmingi moksliniai tyrimai, specializacija ir technologinės naujovės yra labai svarbūs siekiant sustiprinti Europos laivų statybos pramonę ir sudaryti sąlygas jai konkuruoti pasauliniu mastu su šalimis, kuriose mažesnės darbo sąnaudos, taikoma subsidijų politika ir lengvatinė apmokestinimo tvarka;

10.  pabrėžia, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams, turi būti pritaikytos kiekvienam profiliui;

11.  pažymi, kad 94 proc. tikslinių paramos gavėjų yra vyrai ir kad 78,2 proc. jų priklauso 30–54 metų amžiaus grupei; pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurios bus teikiamos atleistiems darbuotojams, apima: informacinius susitikimus ir parengiamuosius praktinius seminarus, profesinį orientavimą pereinant prie samdomo arba savarankiško darbo, mokymą (įskaitant verslumo mokymus asmenims, siekiantiems dirbti savarankiškai), konsultavimą sugrįžus į darbo rinką, intensyvią pagalbą ieškant darbo ir įvairią skatinamąją paramą;

12.  palankiai vertina tai, kad numatytos dalyvavimo paskatos iki 400 EUR, su kelionėmis susijusių išlaidų 0,19 EUR/km ir papildomų išlaidų, pvz., rinkliavų už kelius ir automobilio stovėjimo išlaidų padengimas, dalinis išlaidų kompensavimas tiems, kurie prižiūri priklausomus asmenis iki 20 EUR už kiekvieną dalyvavimo priemonėse dieną ir perdarbinimo paskatos į darbo rinką grįžtantiems samdomiems darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims – jie kas mėnesį (bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius) gaus 200 EUR, siekiant padėti tiksliniams paramos gavėjams dalyvauti darbo paieškos ar mokymosi veikloje, jei jie patys aktyviai dalyvaus tose priemonėse;

13.  primena, kad siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

14.  pažymi, kad finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja Europos socialinio fondo teikiamą paramą, o „Xunta de Galicia“(9) bus valdymo institucijos tarpinė įstaiga;

15.  pažymi, kad Ispanijos institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones;

16.  pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, kuriuos įmonės turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

17.  primena, kad, nekeičiant EGF reglamento, pagal galiojančias taisykles EGF lėšos galėtų būti mobilizuotos siekiant remti dėl COVID-19 kilusios pasaulinės krizės visam laikui atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, nes Ispanija yra viena iš valstybių narių, kuriai pandemija padarė labai stiprų neigiamą poveikį;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Kaip tai suprantama EGF reglamento 3 straipsnyje.
(5) Prekinių laivų statyba apima tanklaivių, balkerių ir konteinervežių statybą.
(6) 2018 m. pirmą vietą užėmė Kinija (35,5 proc.), po jos ėjo Japonija (23,4 proc.) ir Pietų Korėja (22,7 proc.), o Europos užimamos rinkos dalis buvo vos 6,8 proc. Kalbant apie užsakymus 2019 m., Kinijai, kaip rinkos lyderei, teko 34 proc., Pietų Korėjai – 26 proc., Japonijai – 15 proc. rinkos dalis.
(7) Profesinės sąjungos „CCOO Galicia“ pramonės federacija.
(8) Profesinės sąjungos UGT metalo, statybos ir susijusių pramonės šakų federacija (MCA-UGT).
(9) „Xunta de Galicia“ (ir ypač „Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios drauge su Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais“) bus valdymo institucijos tarpinė įstaiga.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2020/1598.)

Atnaujinta: 2021 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika