Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/1996(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0192/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0192/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 20/10/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0269

Pieņemtie teksti
PDF 153kWORD 53k
Otrdiena, 2020. gada 20. oktobris - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2020. gada 20. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas vēstules,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0192/2020),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B.  tā kā Spānija iesniedza pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF pēc 960 darba ņēmēju atlaišanas(4) ekonomikas nozarēs, kuras klasificētas NACE 2. redakcijas 24. nodaļā (“Metālu ražošana”), 25. nodaļā (“Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas”), 30. nodaļā (“Citu transporta līdzekļu ražošana”), 32. nodaļā (“Cita ražošana”), 33. nodaļā (“Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana”) un 43. nodaļā (“Specializētie būvdarbi”) NUTS 2. līmeņa reģionā Galisijā (ES11), Spānijā.

C.  tā kā pieteikuma pamatā ir EGF regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītie intervences kritēriji, kuros ir noteikts, ka kolektīvs pieteikums, kurā iesaistīti MVU, kas atrodas vienā reģionā, var attiekties uz MVU, kuri darbojas dažādās ekonomikas nozarēs, kas definētas NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, ar noteikumu, ka šajā reģionā galvenais vai vienīgais uzņēmējdarbības veids ir MVU;

D.  tā kā MVU ir reģiona ekonomikas pamats, kurā ir vairāk nekā 95 % uzņēmumu ar mazāk nekā 250 darba ņēmējiem, un tā kā 38 uzņēmumi, uz kuriem attiecas šis pieteikums, ir MVU; tā kā Galisija ir daļa no Atlantijas ass asociācijas un tās ekonomika lielā mērā ir atkarīga no pārrobežu uzņēmumiem un darba ņēmējiem;

E.  tā kā Galisijas kuģubūve atbilst apakšlīgumu slēgšanas modelim Eiropas kuģubūves nozarē, kuru galvenokārt veido mazas un vidējas kuģubūvētavas un kurā ir ļoti augsts apakšlīgumu īpatsvars vērtības un nodarbinātības ziņā;

F.  tā kā Spānija apgalvo, ka kopš 2004. gada Eiropa zaudē Austrumāzijai savu tirdzniecības kuģu būves pozīciju(5) un ka ekonomikas un finanšu krīze, kas sākās 2008. gadā, izraisīja ievērojamu pasūtījumu samazināšanos, kuģubūves paplašināšanos Āzijā un intensīvu globālo konkurenci(6);

G.  tā kā subsīdiju politika, preferenciāls fiskālais režīms, piemēram, valsts atbalsts un zemākas darbaspēka izmaksas Austrumāzijas valstīs ir radījušas tirgus zaudējumus Savienības kuģu būvētājiem;

H.  tā kā Galisijas kuģubūvētavas būvē tehnoloģiski modernus militāros kuģus, naftas un ķīmisko vielu tankkuģus, atkrastes kuģus, okeanogrāfijas un seismiskās izpētes kuģus, velkoņus un pasažieru kuģu, kā arī zvejas kuģus;

I.  tā kā kuģubūvētavas Factorias Vulcano slēgšana 2019. gada jūlijā un kuģubūvētavas HJ Barreras prasība kreditoriem pirms bankrota 2019. gada oktobrī izraisīja darbinieku atlaišanu — jo puse atlaišanas gadījumu, uz kuriem attiecas šis pieteikums, notika uzņēmumos, kas ir HJ Barreras kreditori;

J.  tā kā Factorias Vulcano apakšuzņēmējiem ir augsts specializācijas līmenis, un tādēļ tie ir lielā mērā atkarīgi no galvenās kuģubūvētavas, kā rezultātā savstarpēja atkarība un ietekme uz nodarbinātību kuģubūves palīgnozarē ir tāda pati kā tad, ja uzņēmumi būtu vienā NACE ekonomikas nozarē,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 2 054 400 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 3 424 000 EUR, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 3 274 000 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem 150 000 EUR apmērā;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu iesniedza 2020. gada 13. maijā un pēc tam, kad Spānija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2020. gada 11. septembrī, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  norāda, ka Spānija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2020. gada 13. augustā, tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2020. gada 13. augusta līdz 2022. gada 13. augustam;

4.  norāda, ka Spānijai administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, sāka rasties 2020. gada 8. jūnijā un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem ir no 2020. gada 8. jūnija līdz 2023. gada 13. februārim;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Spānija saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu izstrādāja, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, un ka, izmantojot sadarbības nolīgumu, pakalpojumu īstenošanā tiks iesaistīti arī sociālie partneri;

6.  atzinīgi vērtē to, ka ASIME un arodbiedrības CCOO(7) un UGT(8) — sociālie partneri, kas piedalās sociālajā dialogā Galisijā — tika iesaistīti saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma izstrādē un pakalpojumu īstenošanā; uzsver, ka sociālie partneri būtu jāiesaista arī pasākumu uzraudzībā;

7.  ņem vērā, ka Galisijas kuģubūvētavu un to palīgnozaru gada apgrozījums 2018. gadā bija aptuveni 2000 miljoni EUR un 10 000 tiešo darbvietu un 25 000 netiešo darbvietu bija atkarīgas no kuģubūves, savukārt pagājušajā gadā nozares apgrozījums samazinājās par 11 % un darbavietu skaits — par 20,8 % (aptuveni 2000);

8.  uzsver, ka šie atlaišanas gadījumi notika saistībā ar augstu bezdarba līmeni (11,7 % 2019. gadā) Galisijas reģionā; tādēļ atzinīgi vērtē pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides pasākumus, ko sniedz šis EGF atbalsts, lai padarītu reģionālo kuģubūves nozari, pārrobežu ekonomiku un vispārējo darba tirgu noturīgāku un konkurētspējīgāku nākotnē;

9.  uzsver, ka efektīva pētniecība, specializācija un tehnoloģiskā inovācija ir būtiski faktori, lai stiprinātu Eiropas kuģubūves nozari un padarītu to spējīgu pasaules mērogā konkurēt ar valstīm, kas paļaujas uz zemākām darbaspēka izmaksām, subsīdiju politiku un preferenciālu fiskālo režīmu;

10.  uzsver, ka individualizētie pakalpojumi, kas jāsniedz atlaistajiem darbiniekiem, ir jāpielāgo katram profilam;

11.  norāda, ka 94 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vīrieši un 78,2 % no tiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; norāda, ka atlaistajiem darba ņēmējiem sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: informācijas sesijas un sagatavošanās darbseminārus, profesionālo orientāciju uz nodarbinātību vai pašnodarbinātību, apmācību (turklāt personām, kuru mērķis ir pašnodarbinātība, tiks nodrošināta apmācība uzņēmējdarbības jomā), konsultācijas pēc atgriešanās darbā, intensīvu palīdzību darba meklēšanā un dažādus stimulus;

12.  atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauti līdzdalības veicināšanas stimuli līdz 400 EUR, ceļa izdevumu daļēja segšana 0,19 EUR par kilometru, kā arī papildu izmaksas, piemēram, ceļa nodevas un stāvvietas izmaksas, ar apgādājamo aprūpi saistīto izdevumu daļēja segšana līdz 20 EUR par līdzdalības dienu, un pārcelšanas veicināšanas stimuli, proti, tie, kuri atgriežas darbā kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas, saņems 200 EUR mēnesī uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, tādējādi atbalstot paredzētos atbalsta saņēmējus darba meklēšanas vai apmācības pasākumos, ar nosacījumu, ka viņi aktīvi piedalās minētajos pasākumos;

13.  uzsver, ka ierosinātās darbības ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā noteiktajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus;

14.  norāda, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas struktūras, kas pārvalda un kontrolē Eiropas Sociālo fondu, un ka Xunta de Galicia(9) būs vadošās iestādes starpniekstruktūra;

15.  uzsver — Spānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem;

16.  atkārto, ka EGF palīdzība neaizvieto pasākumus, par kuriem ir atbildīgi uzņēmumi saskaņā ar valsts likumiem vai darba koplīgumiem;

17.  atgādina, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem EGF varētu izmantot, lai atbalstītu pastāvīgi atlaistos darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas saistībā ar Covid-19 izraisīto globālo krīzi, negrozot EGF Regulu, jo Spānija ir viena no dalībvalstīm, kura pēc pandēmijas izjūt smagas negatīvas sekas;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) EGF regulas 3. panta nozīmē.
(5) Tirdzniecības kuģubūve ietver tankkuģu, balkeru un konteinerkuģu būvi.
(6) Līdz 2018. gadam par līderi bija kļuvusi Ķīna (35,5 %), tai sekoja Japāna (23,4 %) un Dienvidkoreja (22,7 %), savukārt Eiropas tirgus daļa samazinājās tikai līdz 6,8 %. Pasūtījumu reģistrā Ķīnai kā tirgus līderei bija 34 %, Dienvidkorejai — 26 % un Japānai — 15 %;
(7) CCOO Galicia Rūpniecības federācija.
(8) UGT Metālu, būvniecības un saistīto nozaru federācija (MCA-UGT).
(9) Xunta de Galicia un jo īpaši Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios sadarbībā ar Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais būs vadošās iestādes starpniekstruktūra.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2020/1598.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 22. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika