Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/1996(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0192/2020

Teksty złożone :

A9-0192/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0269

Teksty przyjęte
PDF 153kWORD 49k
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0192/2020),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy; mając na uwadze, że pomoc ta przybiera postać wsparcia finansowego udzielanego pracownikom i przedsiębiorstwom, dla których pracowali;

B.  mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 960 pracowników(4) w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych według NACE Rev. 2 do działu 24 (Produkcja metali), 25 (Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń), 30 (Produkcja pozostałego sprzętu transportowego), 32 (Produkcja wyrobów, pozostała), 33 (Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń) oraz 43 (Roboty budowlane specjalistyczne) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Galicji (ES11) w Hiszpanii;

C.  mając na uwadze, że wniosek oparty jest na kryteriach interwencji przewidzianych w art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, które dopuszczają objęcie wnioskiem zbiorowym dotyczącym MŚP położonych w jednym regionie MŚP działających w różnych sektorach gospodarczych według klasyfikacji NACE Rev. 2, pod warunkiem że w regionie tym funkcjonują głównie lub wyłącznie MŚP;

D.  mając na uwadze, że MŚP stanowią trzon gospodarki regionu, w którym ponad 95 % jego przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 250 pracowników, oraz że 38 przedsiębiorstw, których dotyczy niniejszy wniosek, to MŚP; mając na uwadze, że Galicja jest częścią stowarzyszenia osi atlantyckiej, a jej gospodarka w znacznym stopniu opiera się na przedsiębiorstwach i pracownikach transgranicznych;

E.  mając na uwadze, że sektor stoczniowy w Galicji stosuje ten sam schemat podwykonawstwa co europejski sektor stoczniowy, który składa się głównie z małych i średnich stoczni, o bardzo dużym odsetku podwykonawstwa pod względem wartości i zatrudnienia;

F.  mając na uwadze, że Hiszpania argumentuje, iż od 2004 r. Europa traci swój przemysł stoczniowy(5) zajmujący się statkami handlowymi na rzecz Azji Wschodniej, oraz że kryzys gospodarczy i finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., spowodował znaczny spadek zamówień, ekspansję przemysłu stoczniowego w Azji i intensywną konkurencję w skali światowej(6);

G.  mając na uwadze, że w wyniku polityki dotacji i preferencyjnego traktowania podatkowego, takiego jak pomoc państwa, oraz niższych kosztów pracy w krajach Azji Wschodniej, stocznie w Unii poniosły straty rynkowe;

H.  mając na uwadze, że stocznie w Galicji budują zaawansowane technologicznie okręty, zbiornikowce olejowe i chemikaliowce, statki obsługujące instalacje przybrzeżne, statki do badań oceanograficznych i sejsmicznych, holowniki, statki pasażerskie i statki rybackie;

I.  mając na uwadze, że zamknięcie stoczni Factorias Vulcano w lipcu 2019 r. oraz wystosowane do wierzycieli wezwanie do rozpoczęcia negocjacji w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości przez stocznię HJ Barreras w październiku 2019 r. doprowadziło do zwolnień, ponieważ połowa zwolnień będących przedmiotem niniejszego wniosku miała miejsce w przedsiębiorstwach będących wierzycielami HJ Barreras;

J.  mając na uwadze, że podwykonawcy Factorias Vulcano mają wysoki poziom specjalizacji i w związku z tym wysoki stopień zależności od głównej stoczni, co pociąga za sobą współzależności i konsekwencje dla zatrudnienia w stoczniowym sektorze pomocniczym, takie same jak w przypadku przedsiębiorstw należących do jednego sektora gospodarczego według klasyfikacji NACE;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 054 400 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 3 424 000 EUR, na które składają się wydatki na zindywidualizowane usługi w wysokości 3 274 000 EUR oraz wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, informacji, reklamy, kontroli i sprawozdawczości w wysokości 150 000 EUR;

2.  zauważa, że władze hiszpańskie złożyły wniosek 13 maja 2020 r. oraz że po przekazaniu przez Hiszpanię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę wniosku 11 września 2020 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że Hiszpania rozpoczęła świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą 13 sierpnia 2020 r. oraz że okres kwalifikowalności do uzyskania wkładu finansowego z EFG będzie zatem trwał od 13 sierpnia 2020 r. do 13 sierpnia 2022 r.;

4.  zauważa, że Hiszpania zaczęła ponosić wydatki administracyjne w celu wdrożenia EFG 8 czerwca 2020 r. oraz że wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, informacji, reklamy, kontroli i sprawozdawczości od 8 czerwca 2020 r. do 13 lutego 2023 r. kwalifikują się zatem do przyznania wkładu finansowego z EFG;

5.  przyjmuje z zadowoleniem, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług został opracowany przez Hiszpanię w drodze konsultacji z partnerami społecznymi oraz że na podstawie umowy o współpracy partnerzy społeczni również będą zaangażowani w realizację usług;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie ASIME(7) i związków zawodowych CCOO(8) i UGT, partnerów społecznych, którzy uczestniczą w dialogu społecznym w Galicji, w opracowanie skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i w realizację tych usług; podkreśla, że partnerzy społeczni byli aktywnie zaangażowani w przygotowywanie środków;

7.  bierze pod uwagę, że w 2018 r. obroty sektora stoczniowego i sektorów pomocniczych w Galicji wynosiły około 2 000 mln EUR rocznie, a 10 000 bezpośrednich miejsc pracy i 25 000 pośrednich miejsc pracy zależnych było od przemysłu stoczniowego, podczas gdy w ubiegłym roku obroty sektora spadły o 11 %, a liczba miejsc pracy o 20,8 % (około 2000);

8.  podkreśla, że zwolnienia te miały miejsce w kontekście wysokiego poziomu bezrobocia (11,7 % w 2019 r.) w regionie Galicji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje środki na rzecz przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji oferowane w ramach tego wsparcia z EFG, dzięki którym regionalny sektor stoczniowy, gospodarka transgraniczna i cały rynek pracy staną się w przyszłości bardziej odporne i konkurencyjne;

9.  podkreśla, że efektywne badania naukowe, specjalizacja i innowacje technologiczne mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia europejskiego sektora stoczniowego i umożliwienia mu konkurowania w skali globalnej z krajami stosującymi niższe koszty pracy, politykę subwencji i preferencyjne traktowanie podatkowe;

10.  podkreśla, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, muszą być dostosowane do każdego profilu;

11.  zauważa, że 94 % beneficjentów objętych pomocą to mężczyźni, a 78,2 % z nich jest w wieku od 30 do 54 lat; zauważa, że usługi zindywidualizowane, które mają być świadczone na rzecz zwolnionych pracowników, obejmują: spotkania informacyjne i warsztaty przygotowawcze, poradnictwo zawodowe na temat zatrudnienia w stosunku pracy lub samozatrudnienia, szkolenia (w tym szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla osób dążących do samozatrudnienia), opiekę dydaktyczną po reintegracji na rynku pracy, intensywną pomoc w poszukiwaniu pracy oraz szereg zachęt;

12.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie zachęt do uczestnictwa w wysokości do 400 EUR, dopłat do kosztów dojazdów w wysokości 0,19 EUR/kilometr plus dodatkowe koszty, takie jak opłaty drogowe i koszty parkowania, dopłat do wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu w wysokości do 20 EUR za każdy dzień uczestnictwa i środków zachęcających w związku ze zwolnieniami monitorowanymi, dzięki którym osoby, które powrócą do pracy jako pracownicy zależni lub samozatrudnieni, będą otrzymywać 200 EUR miesięcznie przez okres maksymalnie sześciu miesięcy, w celu wsparcia objętych pomocą beneficjentów w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach, pod warunkiem czynnego uczestnictwa w środkach;

13.  przypomina, że zaproponowane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej;

14.  zauważa, że zarządzanie wkładem finansowym i nadzór nad nim będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym i nadzór nad nim, i że Xunta de Galicia(9) (rząd Galicji) będzie instytucją pośredniczącą dla instytucji zarządzającej;

15.  podkreśla, że władze Hiszpanii potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy lub instrumentów finansowych Unii;

16.  przypomina, że pomoc z EFG nie może zastępować działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

17.  przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest uruchomienie EFG, aby udzielić stałego wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom samozatrudnionym w kontekście globalnego kryzysu spowodowanego COVID-19 bez zmiany rozporządzenia w sprawie EFG, ponieważ Hiszpania jest jednym z tych państw członkowskich, w których pandemia ma poważne negatywne skutki;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) W rozumieniu art. 3 rozporządzenia w sprawie EFG.
(5) Przemysł stoczniowy zajmujący się budową statków handlowych obejmuje budowę zbiornikowców, masowców i kontenerowców.
(6) Do 2018 r. Chiny stały się liderem (35,5 %), następne w kolejności były Japonia (23,4 %) i Korea Południowa (22,7 %), natomiast udział Europy w rynku spadł do zaledwie 6,8 %. Jeżeli chodzi o portfel zamówień w 2019 r., udział Chin jako lidera rynku wyniósł 34 %, Korei Południowej – 26 %, a Japonii – 15 %.
(7) Federacja Przemysłu CCOO Galicia.
(8) Federacja Przemysłu Metalowego, Budowlanego i Sektorów Powiązanych (MCA-UGT).
(9) Rząd Galicji, a w szczególności Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios we współpracy z Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais będzie instytucją pośredniczącą dla instytucji zarządzającej.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku z Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2020/1598.)

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności