Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/1996(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0192/2020

Texte depuse :

A9-0192/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/10/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0269

Texte adoptate
PDF 146kWORD 50k
Marţi, 20 octombrie 2020 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisorile din partea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0192/2020),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a le oferi un sprijin în plus lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de consecințele crizei economice și financiare mondiale și pentru a-i ajuta să revină pe piața muncii; întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și societăților pentru care au lucrat;

B.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a concedierii a 960 de persoane(4) în sectoarele economice clasificate în diviziunile 24 (Prelucrarea metalelor de bază), 25 (Fabricarea produselor metalice cu excepția mașinilor și echipamentelor), 30 (Fabricarea altor echipamente de transport), 32 (Alte industrii manufacturiere), 33 (Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor) și 43 (Lucrări de construcții specializate) ale NACE Rev. 2, în regiunea spaniolă Galicia, regiune de nivel NUTS 2 (ES11);

C.  întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție de la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind FEG, care permite ca o cerere colectivă ce implică IMM-uri situate într-o singură regiune să vizeze IMM-uri care își desfășoară activitatea în sectoare economice diferite, astfel cum sunt definite la nivelul diviziunilor NACE Rev. 2, cu condiția ca IMM-urile să fie principalul sau singurul tip de întreprinderi din regiunea respectivă;

D.  întrucât IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei regiunii, în cadrul căreia peste 95 % din întreprinderi au mai puțin de 250 de lucrători și întrucât cele 38 de întreprinderi vizate de această cerere sunt IMM-uri; întrucât Galicia face parte din Axa atlantică, iar economia sa se bazează considerabil pe întreprinderi și lucrători transfrontalieri;

E.  întrucât sectorul construcțiilor navale din Galicia urmează modelul de subcontractare al sectorului european al construcțiilor navale, alcătuit în cea mai mare parte din șantiere navale mici și mijlocii, cu un procent foarte mare de subcontractare, în ceea ce privește atât valoarea, cât și ocuparea forței de muncă;

F.  întrucât Spania susține că, începând cu 2004, Europa a pierdut capacități de construcție de nave comerciale(5) în favoarea Asiei de Est, iar criza economică și financiară care a început în 2008 a dus la o scădere semnificativă a comenzilor, la extinderea sectorului construcțiilor navale în Asia și la o concurență mondială intensă(6);

G.  întrucât politicile de subvenționare, tratamentul fiscal preferențial, cum ar fi ajutoarele de stat și costurile mai scăzute ale forței de muncă în țările din Asia de Est au dus la pierderi pe piață pentru constructorii de nave din Uniune;

H.  întrucât șantierele navale din Galicia construiesc nave militare avansate din punct de vedere tehnologic, petroliere și nave-cisternă pentru produse chimice, nave de pescuit în larg, nave de cercetare oceanografică și seismică, remorchere, nave de pasageri și nave de pescuit;

I.  întrucât închiderea șantierului naval Factorias Vulcano în iulie 2019 și solicitarea de concordat preventiv formulată de șantierul naval HJ Barreras în octombrie 2019 au dus la concedieri, jumătate dintre concedierile care au făcut obiectul acestei cereri având loc în societăți care sunt creditori ai HJ Barreras;

J.  întrucât subcontractanții lui Factorias Vulcano au un nivel ridicat de specializare și, prin urmare, depind în mare măsură de principalul șantier naval, existând aceleași relații de interdependență și aceleași consecințe asupra ocupării forței de muncă în sectoarele auxiliare construcțiilor navale ca și când întreprinderile s-ar afla în același sector economic NACE,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că Spania are dreptul, în temeiul regulamentului menționat, la o contribuție financiară în valoare de 2 054 400 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 424 000 EUR, incluzând cheltuielile pentru servicii personalizate de 3 274 000 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 150 000 EUR;

2.  constată că autoritățile spaniole au depus cererea la 13 mai 2020 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Spania, Comisia și-a finalizat evaluarea la 11 septembrie 2020, aducând-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3.  constată că Spania a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 13 august 2020, astfel încât perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din partea FEG se întinde între 13 august 2020 și 13 august 2022;

4.  constată că Spania a început să facă cheltuieli administrative pentru a executa FEG la 8 iunie 2020 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare făcute între 8 iunie 2020 și 13 februarie 2023 vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG;

5.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de Spania în consultare cu partenerii sociali și că, prin intermediul unui acord de colaborare, partenerii sociali vor fi și ei implicați în punerea în aplicare a serviciilor;

6.  salută implicarea ASIME și a sindicatelor CCOO(7) și UGT(8), partenerii sociali care participă la dialogul social în Galicia, în elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate și în implementarea serviciilor; subliniază că partenerii sociali ar trebui să fie implicați și în monitorizarea măsurilor;

7.  ține seama de faptul că sectorul șantierelor navale și al industriilor auxiliare din Galicia a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 000 de milioane EUR, 10 000 de locuri de muncă directe și 25 000 de locuri de muncă indirecte depinzând de sectorul construcțiilor navale, iar anul trecut, cifra de afaceri a sectorului a scăzut cu 11 % și numărul de locuri de muncă cu 20,8 % (aproximativ 2 000);

8.  subliniază că aceste concedieri au avut loc în contextul unui nivel ridicat al șomajului (11,7 % în 2019) în regiunea Galicia; salută din acest motiv măsurile de recalificare și de perfecționare profesională oferite cu ajutorul acestui sprijin din partea FEG pentru a crește în viitor reziliența și competitivitatea sectorului regional al construcțiilor navale, ale economiei transfrontaliere și ale pieței forței de muncă în general;

9.  subliniază că cercetarea, specializarea și inovarea tehnologică eficiente sunt esențiale pentru a consolida industria europeană a construcțiilor navale și pentru a-i permite să concureze la nivel mondial cu țări care au costuri salariale mai scăzute, politici de subvenționare și tratament fiscal preferențial;

10.  subliniază că serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați trebuie să fie adaptate fiecărui profil;

11.  observă că 94 % dintre beneficiarii vizați sunt bărbați, iar 78,2 % dintre aceștia au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; constată că serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați includ: sesiuni de informare și ateliere pregătitoare, orientare profesională pentru angajare sau activități independente, formare profesională (inclusiv formare în domeniul antreprenoriatului pentru cei care doresc să desfășoare o activitate independentă), sprijin după reintegrarea profesională, asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă și diferite stimulente;

12.  salută includerea stimulentelor de participare de până la 400 EUR, contribuțiile la cheltuielile de deplasare de 0,19 EUR/kilometru plus costurile suplimentare, cum ar fi taxele de trecere și costurile de parcare, contribuțiile la cheltuielile pentru îngrijitorii persoanelor aflate în întreținere de până la 20 EUR pe zi de participare, și stimulentele pentru plasarea pe piața muncii a personalului disponibilizat, angajații sau persoanele care desfășoară o activitate independentă urmând să primească 200 EUR pe lună, pe o perioadă de cel mult șase luni, cu scopul de a-i sprijini pe beneficiarii vizați care își caută un loc de muncă sau desfășoară activități de formare, cu condiția participării active la măsuri;

13.  reamintește că acțiunile propuse constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială;

14.  observă că contribuția financiară va fi gestionată și controlată de aceleași organisme care gestionează și controlează Fondul social european și că Xunta de Galicia(9) va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management;

15.  subliniază că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

16.  reamintește că asistența financiară din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea societăților în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

17.  reamintește că, în conformitate cu normele actuale, FEG ar putea fi mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați permanent și persoanele care desfășoară o activitate independentă în contextul crizei globale cauzate de pandemia de COVID-19, fără a modifica Regulamentul FEG, deoarece Spania este unul dintre statele membre în care pandemia a avut un impact negativ grav;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) În sensul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.
(5) Construcția de nave comerciale cuprinde construcția navelor-cisternă, a vrachierelor și a portcontainerelor.
(6) Până în 2018, China (35,5 %) devenise lider, urmată de Japonia (23,4 %) și de Coreea de Sud (22,7 %), în timp ce cota de piață a Europei a scăzut la numai 6,8 %. În ceea ce privește registrul de comenzi din 2019, China, în calitate de lider de piață, avea o cotă de 34 %, Coreea de Sud de 26 % și Japonia de 15 %.
(7) Federația industrială CCOO Galicia.
(8) Federația metalurgiei, a construcțiilor și a industriilor conexe a UGT (MCA-UGT).
(9) Xunta de Galicia și în mod specific Consellería de Facenda –Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios în cooperare cu Consellería de Economía, Emprego e Industria –Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2020/1598.)

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate