Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/1996(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0192/2020

Ingivna texter :

A9-0192/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0269

Antagna texter
PDF 137kWORD 48k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri
P9_TA(2020)0269A9-0192/2020
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1)(EGF-förordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0192/2020), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Detta stöd ges genom ekonomiskt stöd till arbetstagare och till de företag som de har arbetat för.

B.  Spanien lämnade in ansökan EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 960 uppsägningar(4) inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 24 (Stål- och metallframställning), 25 (Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater), 30 (Tillverkning av andra transportmedel), 32 (Annan tillverkning), 33 (Reparation och installation av maskiner och apparater) och 43 (Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet) i Nuts 2-regionen Galicia (ES11) i Spanien.

C.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.2 a i EGF-förordningen, som gör det möjligt för en gemensam ansökan som gäller små och medelstora företag i en region att täcka små och medelstora företag inom olika näringsgrenar som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2, förutsatt att små och medelstora företag är den huvudsakliga eller enda företagstypen i regionen.

D.  Små och medelstora företag utgör ryggraden i regionens ekonomi, där mer än 95 % av företagen har färre än 250 anställda, och de 38 företag som berörs av denna ansökan är små och medelstora företag. Galicien är en del av Atlantaxeln och dess ekonomi är i hög grad beroende av gränsöverskridande företag och arbetstagare.

E.  Den galiciska varvsindustrin följer underleverantörsmönstret inom den europeiska varvsindustrin, som till största delen utgörs av små och medelstora varv, där underleverantörerna står för en mycket hög andel av värdet och sysselsättningen.

F.  Spanien hävdar att Europa sedan 2004 har förlorat sin handelsvarvsindustri(5) till Asien och att den ekonomiska och finansiella kris som bröt ut 2008 orsakade en betydande minskning av orderingången, en expansion av varvsindustrin i Asien och en intensiv global konkurrens(6).

G.  Subventionspolitik och förmånlig skattebehandling såsom statligt stöd och lägre arbetskostnader i de östasiatiska länderna har lett till marknadsförluster för skeppsbyggare i unionen.

H.  Varven i Galicien bygger teknologiskt avancerade militärfartyg, olje- och kemikalietankfartyg, offshorefartyg, fartyg för oceanografisk och seismisk forskning, bogserbåtar, passagerarfartyg och fiskefartyg.

I.  Stängningen av varvet Factorias Vulcano i juli 2019, och varvet HJ Barreras begäran om kreditgivare före konkursen i oktober 2019, var händelser som ledde till uppsägningarna, eftersom hälften av de uppsägningar som omfattas av denna ansökan ägde rum i företag som är fordringsägare i HJ Barreras.

J.  Underleverantörerna till Factorias Vulcano är mycket specialiserade och därför i hög grad beroende av det största varvet och det ömsesidiga beroendet mellan och följderna desamma för sysselsättningen inom varvsindustrins stödsektorer som om företagen ingick i en enda ekonomisk Nace-sektor.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.2 i EGF-förordningen är uppfyllda och att Spanien är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 054 400 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 3 424 000 EUR, inbegripet utgifter för individanpassade tjänster på 3 274 000 EUR och utgifter för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering på 150 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in ansökan den 13 maj 2020 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Spanien lämnade, slutförde sin bedömning den 11 september 2020 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Spanien började erbjuda de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna den 13 augusti 2020, och att den period som berättigar till ekonomiskt stöd från EGF därför löper från och med den 13 augusti 2020 till och med den 13 augusti 2022.

4.  Europaparlamentet noterar att Spanien började få administrativa utgifter för genomförandet av EGF den 8 juni 2020 och att utgifterna för förberedande åtgärder, förvaltning, information och marknadsföring samt kontroll och rapportering mellan den 8 juni 2020 och den 13 februari 2023 därför ska berättiga till ekonomiskt stöd från EGF.

5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att det samordnade paketet med individanpassade tjänster utarbetades av Spanien i samråd med arbetsmarknadens parter och att arbetsmarknadens parter genom ett samarbetsavtal också kommer att delta i genomförandet av tjänsterna.

6.  Europaparlamentet välkomnar att ASIME och fackföreningarna CCOO(7) och UGT(8), dvs. de arbetsmarknadsparter som deltar i den sociala dialogen i Galicien, deltagit i utarbetandet av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och i genomförandet av tjänsterna. Parlamentet betonar att arbetsmarknadens parter också bör delta i övervakningen av åtgärderna.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar att varvsindustrin med stödsektorer i Galicien hade en årlig omsättning på cirka 2 000 miljoner EUR 2018, och att 10 000 direkta arbetstillfällen och 25 000 indirekta arbetstillfällen var beroende av varvsindustrin. Förra året sjönk sektorns omsättning med 11 % och 20,8 % (omkring 2000) av arbetstillfällena gick förlorade.

8.  Europaparlamentet understryker att uppsägningarna skedde mot bakgrund av en hög arbetslöshet (11,7 % för 2019) i regionen Galicien. Parlamentet välkomnar därför de åtgärder för omskolning och fortbildning som tillhandahålls genom detta stöd från fonden för att göra den regionala varvsindustrin, den gränsöverskridande ekonomin och hela arbetsmarknaden mer motståndskraftiga och konkurrenskraftiga i framtiden.

9.  Europaparlamentet betonar att effektiv forskning, specialisering och teknisk innovation är avgörande för att stärka den europeiska varvsindustrin och se till att den kan konkurrera på global nivå med länder med lägre arbetskraftskostnader, subventionspolitik och förmånlig skattebehandling.

10.  Europaparlamentet betonar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas arbetstagare som blivit uppsagda måste skräddarsys för varje profil.

11.  Europaparlamentet konstaterar att 94 % av de berörda stödmottagarna är män och 78,2 % av dem är mellan 30 och 54 år. Parlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas uppsagda arbetstagare omfattar följande: informationsträffar och förberedande seminarier, yrkesvägledning mot anställning eller eget företagande, utbildning (även entreprenörskapsutbildning kommer att ges till dem som siktar på att bli egenföretagare), handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete, intensivt stöd vid arbetssökande och en rad olika incitament.

12.  Europaparlamentet välkomnar att man för att stödja de berörda stödmottagarna i jobbsöknings- eller utbildningsverksamhet, under förutsättning att de berörda stödmottagarna aktivt deltar i åtgärderna, inkluderat incitament till deltagande upp till 400 EUR, resebidrag på 0,19 EUR/kilometer plus för andra kostnader såsom vägtullar och parkeringsavgifter, bidrag till personer med omsorgsansvar på 20 EUR per dag för deltagande och incitament att söka jobb, vilket innebär att de som återgår till arbetslivet som anställda eller egenföretagare kommer att få 200 EUR per månad under en period på högst sex månader.

13.  Europaparlamentet betonar att de föreslagna åtgärderna utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden och att åtgärderna inte ersätter passiva socialskyddsåtgärder.

14.  Europaparlamentet noterar att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar Europeiska socialfonden och att Xunta de Galicia(9) kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.

15.  Europaparlamentet betonar att de spanska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från någon annan unionsfond eller något annat av unionens finansieringsinstrument.

16.  Europaparlamentet påminner om att stöd från fonden inte får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

17.  Europaparlamentet påminner om att enligt de nuvarande reglerna skulle fonden kunna utnyttjas för att stödja permanent uppsagda arbetstagare och egenföretagare i samband med den globala kris som orsakats av covid-19 utan att ändra EGF-förordningen eftersom Spanien är en av de medlemsstater som har drabbats mycket negativt av pandemin.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) I den mening som avses i artikel 3 i förordningen om fonden.
(5) Handelsvarvsindustrin omfattar byggandet av tank-, bulk- och containerfartyg.
(6) År 2018 hade Kina (35,5 %) blivit marknadsledare, följt av Japan (23,4 %) och Sydkorea (22,7 %), medan Europas marknadsandel hade sjunkit till endast 6,8 %. När det gäller orderboken 2019 hade Kina som marknadsledare en andel på 34 %, Sydkorea 26 % och Japan 15 %.
(7) Galiciens industrifederation CCOO.
(8) Federationen för metall-, bygg- och anknutna industrier UGT (MCA-UGT).
(9) Xunta de Galicia och särskilt Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios i samarbete med Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/1598.)

Senaste uppdatering: 22 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy