Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2060(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0188/2020

Внесени текстове :

A9-0188/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0270

Приети текстове
PDF 164kWORD 54k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
P9_TA(2020)0270A9-0188/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (2019/2060(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0055/2019)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид своето решение от 13 май 2020 г.(5) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2018 година, както и резолюцията, която го придружава,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(6) на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0188/2020),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2018 г., стp. 1.
(3) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(5) Приети текстове, P9_TA(2020)0120.
(6) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2019/2060(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0188/2020),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на органите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че въз основа на резултатите и препоръките на разследването, проведено от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), комисията по бюджетен контрол на Парламента очаква да бъде информирана от Европейския икономически и социален комитет (Комитета) относно мерките, предприети за коригиране на неправомерните действия;

1.  приветства подобренията в състоянието на пренесените бюджетни кредити, свързани с бюджетния ред „Членове на институцията и делегати“, чрез определянето на срок от шест седмици за подаване на заявления за възстановяване на разходи; приветства факта, че от 1 януари 2019 г. насам е постигнато намаление на преносите;

2.  отбелязва, че поради по-големия брой изготвени становища и доклади, които изискваха по-голямо участие на членовете в подготовката, са налице по-високи разходи за пътуване и възстановяване на други средства;

3.  оценява факта, че Комитетът планира да увеличи значително своя бюджет за ИТ с цел да навакса и преодолее разликата спрямо останалите органи на Съюза и да продължи да прилага стратегията за цифровите технологии на Комитета, приета през юни 2019 г.; отбелязва усилията, необходими за укрепване на капацитета на мрежите и оборудването за крайните потребители, за да могат 100% от служителите да работят дистанционно;

4.  отбелязва, че в новата структура на Комитета, въведена от 1 януари 2020 г., правната служба e прикрепена пряко към генералния секретар, като декларираните цели са да се увеличи видимостта и въздействието на правната служба и да ѝ се даде възможност да предоставя правна подкрепа на хоризонтална основа; приема за сведение обосновката, предоставена от Комитета, но изразява загриженост, че автономността и пълната независимост на правната служба могат да бъдат засегнати; призовава Комитета да гарантира, че правната служба участва официално и системно по най-важните въпроси в рамките на Комитета, като решението дали да се консултират с нея не е оставено на различните служби; приветства факта, че беше засилен правния капацитет в отдела по условията на труд на членовете, за да се даде възможност за разглеждане на конкретни въпроси във връзка със статута на членовете; отбелязва някои мнения относно освобождаването на специализирания персонал, включително на персонала, който е част от правната служба, от политиката за мобилност на Комитета и го призовава да докладва за заключенията от този процес на органа за освобождаване от отговорност;

5.  потвърждава, че Комитетът е получил сертификат за сграда VMA, който удостоверява отсъствието на риск от азбест при нормално ползване на сградата; при все това отбелязва, че е налице ограничено количество азбест, което беше потвърдено чрез допълнителен анализ; потвърждава, че ограничено количество материали, съдържащи азбестови влакна, са разположени извън офисното пространство на сградата VMA и че е планирано всички тези материали да бъдат отстранени по време на периода на изпълнение на ремонтните работи;

6.  подкрепя искането на Комитета да засили усилията си да се придържа към съдържанието на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета; припомня обаче, че съгласно споразумението от 2014 г. Комитетът прехвърли общо 36 преводачи на Парламента, като в замяна получи единствено достъп до Службата на ЕП за парламентарни изследвания; отбелязва, че вследствие на това Комитетът беше принуден да наеме договорно наети служители и да възложи услугите си по писмени преводи на външни изпълнители; отбелязва със загриженост, че за да компенсира намаляването на персонала за писмени преводи, Парламентът е предоставил на Комитета допълнителни средства за възлагане на писмени преводи на външни изпълнители и че Комитетът може да преразпредели тези средства към други области на политиката, ако те не се използват изцяло за външен превод, което се случи през предходните години; счита, че тази разпоредба не отговаря на принципите за разумно и добро финансово управление и следва да бъде преразгледана в бъдеще;

Актуално състояние

7.  припомня, че в доклада си от януари 2020 г. OLAF заключава, че тогавашният председател на група I на Комитета е отговорен за действия на тормоз спрямо двама служители, неуместно поведение (сериозно нарушение) по отношение на член на Комитета и на член на персонала, както и на неправомерно поведение спрямо други служители, които работят в секретариата на група I;

8.  припомня, че OLAF стигна до заключението, че тогавашният председател на група I е извършил нарушения на задълженията, произтичащи от Правилника за дейността на Комитета и неговия кодекс за поведение; припомня, че OLAF препоръчва Комитетът да инициира подходящите процедури по отношение на съответния член, както е предвидено в член 8, четвърта част от Правилника за дейността на Комитета, и да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на всякакви други случаи на тормоз от страна на съответния член на работното място;

9.  изразява съжаление, че няколко служители са претърпели психически тормоз от тогавашния председател на група I за необосновано дълъг период от време; изразява съжаление, че мерките за борба с тормоза, предприети в рамките на Комитета, не са успели да се справят и да разрешат този случай по-рано поради високия пост, заеман от съответния член; изразява съжаление, че до приключването на разследването от страна на OLAF може да се каже, че мерките, предприети за защита на жертвите, са били импровизирани и недостатъчни, особено с оглед на решението по дело F-50/15(1), FS с/у Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), което е трябвало да послужи за урок на Комитета; отбелязва със загриженост, че недостатъците на вътрешното производство са довели до бездействие от страна на администрацията на Комитета, което се изразява в нарушение на задължението за полагане на грижа, и е наложило докладването пред OLAF; призовава Комитета да вземе това предвид в рамките на предприетото преразглеждане на съответните решения;

10.  отбелязва, че председателят на Комитета е получил доклада и препоръките на OLAF на 17 януари 2020 г.; отбелязва, че случаят е бил отнесен до консултативния комитет на ЕИСК относно поведението на членовете на 23 януари 2020 г.; отбелязва освен това, че на 28 април 2020 г. консултативният комитет е представил своите заключения, че съответният член е бил поканен да представи забележките си и че председателят на Комитета е приканил разширеното председателство на Комитета да представи коментарите си;

11.  отбелязва, че Бюрото на Комитета с мнозинство е взело решение да поиска от съответния член да се откаже от задълженията си като председател на група I и да оттегли кандидатурата си за длъжността председател на Комитета; отбелязва, че Бюрото е освободило съответния член от всички дейности, включващи управлението или администрацията на персонала; отбелязва, че Бюрото е възложило на генералния секретар да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че в случай на започване на производство от прокурора срещу съответния член, Комитетът ще се конституира като граждански ищец по тези производства; отбелязва, че Бюрото е възложило на генералния секретар да уведоми OLAF и Парламента за това решение; отбелязва, че това решение може, по целесъобразност, да бъде съобщено и на други институции или органи на държавите членки;

12.  отбелязва със загриженост, че не е било възможно решението на Бюрото на Комитета относно тогавашния президент на I група да бъде изпълнено изцяло чрез вътрешната процедура на Комитета; отбелязва, че въпросният член е решил да оттегли кандидатурата си за длъжността председател на Комитета почти четири месеца след решението на Бюрото и то само по своя собствена инициатива; отбелязва със загриженост, че въпреки констатациите на OLAF и решението на Бюрото, съответният член е в състояние да наложи волята си и да продължи да бъде председател на група I до края на мандата си; призовава Комитета да извърши преразглеждане на Правилника за дейността на Комитета и на кодекса за поведение, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще;

13.  отбелязва, че OLAF е отнесла случая до белгийските органи и че белгийският прокурор започва съдебно производство срещу съответния член, тъй като психическият тормоз може да бъде преследван съгласно белгийското законодателство; отбелязва, че на заседанието си от юли 2020 г. пленарната сесия на Комитета взе решение да снеме имунитета на въпросния член, за да позволи на белгийския прокурор да продължи със съдебното производство;

14.  посочва, че нарушенията на Комитета по този случай са довели до материални загуби на публични средства във връзка с произтеклите от него правни услуги, отпуски по болест, защита на жертвите, намалена производителност, заседания на Бюрото и други органи и т.н.; следователно счита, че това е повод за загриженост по отношение на отчетността, бюджетния контрол и доброто управление на човешките ресурси в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза; в този смисъл припомня, че в Специален доклад № 13/2019 на Европейската сметна палата „Етичните рамки на одитираните институции на ЕС — възможности за подобрение“ се заявява, че етичното поведение по отношение на публичните дела допринася за по-стабилно финансово управление и повишено обществено доверие, както и че всяко неетично поведение на служители и членове на институциите и органите на Съюза привлича силен обществен интерес и намалява доверието в институциите на Съюза;

15.  изразява удивлението си от факта, че на уебсайта на Комитета е публикувано изявление от страна на съответния член в качеството му на председател на група I, което в действителност представлява свидетелски показания за лична самозащита, с утежняващия фактор, че делата вече са висящи или се очаква да се решат от съдебните органи на Съюза и от белгийските органи; изразява дълбоко съжаление, че разногласията между председателството на Комитета и председателството на група I се оповестяват публично по този начин, което има висока цена за репутацията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и доверието в тях;

16.  приветства факта, че Комитетът е започнал задълбочена оценка и обмисляне по отношение на цялостната съществуваща рамка в подкрепа на политиката на нулева толерантност към всяко поведение, което може да подкопае човешкото достойнство; отбелязва, че този процес има за цел да установи потенциалните пропуски и да търси допълнителни подобрения в интерес на неговите служители и членове;

17.  изисква от Комитета да информира органа по освобождаване от отговорност относно всички текущи разследвания на OLAF и започването на нови разследвания на OLAF по отношение на членове или служители на Комитета във връзка с тормоз или други проблеми;

18.  отбелязва, че разпоредбите на Правилника за длъжностните лица не са приложими за членовете на Комитета, тъй като те не са служители, а са назначени за членове на Комитета; отбелязва, че това обстоятелство не е попречило на други институции, органи, служби и агенции на Съюза да имат специфични, адекватни и полезни правила, приложими за техните членове; в този смисъл припомня например, че член 8, част 4 от Кодекса за поведение на Комитета на регионите забранява на члена на Комитета, извършил нарушението, да бъде избиран за мандатна длъжност в Комитета, а ако той вече заема такива длъжности, предвижда освобождаването му от тях; приветства факта, че Комитетът е готов да обмисли по-нататъшни подобрения в своята система след размисъл, който продължава вече повече от две години; счита, че това е необосновано дълъг период от време; изразява съжаление, че след гореспоменатия период Комитетът е в състояние да предложи единствено мерки за повишаване на осведомеността и обучение на членовете, въпреки ясната необходимост от допълнителни мерки, както е посочено в доклада на Европейския омбудсман относно достойнството на работното място в институциите и агенциите на ЕС (SI/2/2018/AMF) и в препоръките на Парламента;

19.  изисква от Комитета да информира органа по освобождаване от отговорност относно процедурите и процесите, които Комитетът е започнал или възнамерява да проведе, относно начина, по който в бъдеще ще бъдат избегнати случаите на тормоз или подобни въпроси по отношение на персонала, за да се гарантира, че няма да се повтарят подобни достойни за съжаление явления, които причиниха отрицателен публичен отзвук и увредиха репутацията на Комитета;

20.  приветства увеличаването на броя на доверените съветници с цел подобряване на неформалната процедура и възможността служителите да споделят своите опасения относно всяко положение, което се възприема като тормоз;

21.  горещо приветства размисъла на Комитета, който ще доведе до изготвянето на подробен план за действие за засилване на политиката на нулева толерантност към тормоза в Комитета, за да се гарантира, че такова поведение няма да бъде толерирано при никакви обстоятелства; приветства и подкрепя настоящия пакет за преразглеждане относно тормоза, подаването на сигнали за нередности и дисциплинарните процедури, който допълнително ще подобри механизмите, позволяващи на служителите да подават официални жалби за тормоз, както и устойчивостта на съответните правни структури; при все това припомня, че Комитетът докладва пред Парламента за този процес от години, но едва сега изглежда, че се вземат конкретни мерки; приветства създаването на работна група, която да включва представители на администрацията и на комитета по персонала с цел събиране на възможно най-широк принос за внасянето на подобрения; изразява разочарование, че през последните години Комитетът е постигнал минимален напредък въпреки конкретните препоръки на Парламента, в които Комитетът настоятелно се призовава да въведе правила и процедури относно членовете, замесени в случаи на тормоз;

22.  приветства продължаването на различните инициативи за повишаване на осведомеността с цел съответно информиране на персонала относно последващите действия във връзка с кампанията „Respect@work“; приветства организирането на дейности за обучение, които имат за цел да гарантират, че служителите са запознати със съответните етични и организационни ценности и свързаните с тях правила и процедури.

(1) Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (трети състав) от 12 май 2016 г., FS/Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), F-50/15 ECLI:EU:F:2016:119.

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност