Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2060(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0188/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0188/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0270

Usvojeni tekstovi
PDF 152kWORD 51k
Utorak, 20. listopada 2020. - Bruxelles
Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
P9_TA(2020)0270A9-0188/2020
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 20. listopada 2020. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2019/2060(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 13. svibnja 2020.(5) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2018., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(7), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0188/2020),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 57, 28.2.2018.
(2) SL C 327, 30.9.2018., str. 1.
(3) SL C 340, 8.10.2019., str. 1.
(4) SL C 340, 8.10.2019., str. 9.
(5) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0120.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(7) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 20. listopada 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2019/2060(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0188/2020),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dodatno ojačati demokratski legitimitet tijela Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta očekuje da ga Europski gospodarski i socijalni odbor (Odbor) na temelju ishoda i preporuka istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) obavijesti o mjerama koje su poduzete kako bi se ispravile nepravilnosti;

1.  pozdravlja napredak koji je postignut u pogledu prijenosa u vezi s proračunskom linijom „Članovi institucije i izaslanici” postavljanjem roka od šest tjedana za podnošenje zahtjeva za povrat troškova; cijeni to što je od 1. siječnja 2019. smanjen broj prijenosa;

2.  napominje da su zbog većeg broja izdanih mišljenja i izvješća zastupnici morali biti više uključeni u njihovu pripremu, zbog čega su nastali veći troškovi za putovanja i druge povrate;

3.  cijeni plan Odbora da znatno poveća svoj proračun za informacijske tehnologije kako bi se nadoknadio i smanjio nedostatak između njega i drugih tijela Unije i nastavila provoditi digitalna strategija za Odbor usvojena u lipnju 2019.; primjećuje napore koje je potrebno uložiti kako bi se pojačali kapaciteti mreže i opreme za krajnje korisnike čime bi se omogućio rad na daljinu za sve članove osoblja;

4.  napominje da je nova struktura Odbora, koja je započela s radom 1. siječnja 2020., pravnu službu pripojila izravno glavnom tajniku pri čemu je izjavljeno da su ciljevi toga da se povećaju vidljivost i utjecaj pravne službe te da joj se omogući da pruža pravnu potporu na horizontalnoj osnovi; prima na znanje obrazloženje Odbora, no zabrinut je da bi to moglo utjecati na autonomiju i potpunu neovisnost pravne službe; traži od Odbora da zajamči da pravna služba bude službeno i sustavno uključena u najvažnija pitanja Odbora, a da pritom ne prepusti odluku o tome hoće li se različite službe s njome savjetovati njima samima; pozdravlja pojačanje pravne sposobnosti u odjelu za radne uvjete članova kako bi se omogućilo rješavanje specifičnih pitanja u vezi sa statutom članova; prima na znanje razmatranja o izuzimanju specijaliziranog osoblja iz politike mobilnosti Odbora, uključujući osoblje koje pripada pravnoj službi, te poziva Odbor da o zaključcima tog postupka obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

5.  potvrđuje da je Odbor za zgradu VMA dobio potvrdu da je sigurna za uporabu u pogledu prisutnosti azbesta; međutim napominje da je ograničena količina azbesta bila prisutna, što je potvrđeno daljnjom analizom; uviđa da se manja količina materijala koji sadrže azbestna vlakna nalazi izvan ureda u zgradi VMA i da je planirano uklanjanje svih tih materijala tijekom obnove zgrade;

6.  podupire zahtjev Odbora da se pojačaju svi napori u pogledu poštovanja sadržaja sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora; no podsjeća da je prema sporazumu iz 2014. Odbor premjestio ukupno 36 prevoditelja u Parlament, a zauzvrat samo stekao pristup Službi Europskog parlamenta za istraživanja; primjećuje da je Odbor zbog toga morao zaposliti ugovorno osoblje i eksternalizirati prevoditeljske usluge; sa zabrinutošću primjećuje da je, kako bi nadoknadio smanjenje broja zaposlenika u prevoditeljskom radu, Parlament Odboru dodijelio dodatna sredstva za eksternaliziranje prijevoda te da Odbor ta sredstva može preraspodijeliti na druga područja politike ako se ne iskoriste u potpunosti za eksternaliziranje prijevoda, što se prethodnih godina i događalo; mišljenja je da ta odredba nije u skladu s načelima razboritog i dobrog financijskog upravljanja te da bi je u budućnosti trebalo izmijeniti;

Trenutačno stanje

7.  podsjeća da je OLAF u svojem izvješću iz siječnja 2020. zaključio da je tadašnji predsjednik Skupine I Odbora bio odgovoran za uznemiravanje dvoje članova osoblja, neprikladno ponašanje (teška povreda dužnosti) prema jednom članu Odbora i jednom članu osoblja te kršenje pravila u odnosu prema drugim članovima osoblja koji rade u tajništvu Skupine I;

8.  podsjeća da je OLAF zaključio da je tadašnji predsjednik Skupine I prekršio obveze preuzete iz Poslovnika Odbora i njegova Kodeksa ponašanja; podsjeća da je OLAF preporučio da Odbor započne odgovarajuće postupke u vezi s dotičnim članom u skladu s člankom 8. dijelom četvrtim Poslovnika Odbora te da poduzme sve potrebne korake kako bi se spriječili daljnji slučajevi uznemiravanja od strane dotičnog člana na radnom mjestu;

9.  žali zbog toga što je nekoliko članova osoblja pretrpjelo psihičko uznemiravanje tadašnjeg predsjednika Skupine I tijekom neopravdano dugog razdoblja; žali zbog toga što se mjerama protiv uznemiravanja koje su na snazi u Odboru taj slučaj nije uspjelo riješiti i ispraviti ranije zbog visokog položaja dotičnog člana; žali zbog toga što su mjere poduzete za zaštitu žrtava do završetka istrage OLAF-a bile navodno improvizirane i nedovoljne, posebno u svjetlu presude u predmetu F-50/15(1), FS protiv Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), koji je trebao poslužiti kao pouka za Odbor; sa zabrinutošću napominje da su nedostaci u internim postupcima doveli do nedjelovanja administracije Odbora, što je pak dovelo do kršenja dužnosti brižnog postupanja i obveze izvješćivanja OLAF-a; poziva Odbor da to primi na znanje u okviru provedene revizije relevantnih odluka;

10.  napominje da je predsjednik Odbora 17. siječnja 2020. primio izvješće OLAF-a i njegove preporuke; napominje da je taj predmet 23. siječnja 2020. proslijeđen savjetodavnom odboru Odbora nadležnom za ponašanje članova; nadalje napominje da je savjetodavni odbor predstavio zaključke 28. travnja 2020., da je dotični član pozvan kako bi iznio svoja opažanja i da je predsjednik Odbora pozvao prošireno predsjedništvo Odbora da komentira slučaj;

11.  napominje da je Predsjedništvo Odbora većinom glasova donijelo odluku da se od dotičnog člana zatraži podnošenje ostavke na mjesto predsjednika Skupne I i povlačenje prijave za mjesto predsjednika Odbora; napominje da je Predsjedništvo isključilo dotičnog člana iz svih aktivnosti koje uključuju upravljanje ili rukovođenje osobljem; napominje da je Predsjedništvo glavnom tajniku dalo zadatak da poduzme sve potrebne korake kako bi se osiguralo da se Odbor može pridružiti postupku kao stranka u parničnom postupku u slučaju da javni tužitelj započne postupak protiv dotičnog člana; napominje da je Predsjedništvo glavnom tajniku dalo zadatak da obavijesti OLAF i Parlament o toj odluci; napominje da se ta odluka po potrebi može proslijediti i drugim institucijama ili tijelima država članica;

12.  sa zabrinutošću primjećuje da se odluka Predsjedništva Odbora u pogledu tadašnjeg predsjednika Skupine I nije mogla u potpunosti provesti internim postupcima Odbora; napominje da je dotični član odlučio povući svoju kandidaturu za položaj predsjednika Odbora gotovo četiri mjeseca nakon odluke Predsjedništva, a i tada tek na vlastitu inicijativu; sa zabrinutošću primjećuje da, unatoč nalazima OLAF-a i odluci Predsjedništva, dotični član može nametnuti svoju volju i ostati predsjednikom Skupine I do kraja svojeg mandata; poziva Odbor da nastavi s revizijom Poslovnika i Kodeksa ponašanja Odbora kako bi se takva situacija izbjegla u budućnosti;

13.  napominje da je OLAF predao predmet belgijskim vlastima i da belgijski javni tužitelj pokreće pravni postupak protiv dotičnog člana s obzirom na to da se psihičko uznemiravanje može kazneno goniti u skladu s belgijskim zakonodavstvom; napominje da je na plenarnoj sjednici Odbora odlučeno da se ukine imunitet dotičnom članu na sastanku u srpnju 2020. kako bi se belgijskom tužitelju omogućilo da nastavi sudski postupak;

14.  ističe da su nepravilnosti Odbora u ovom slučaju dovele do materijalnoga gubitka javnih sredstava u pogledu pravnih usluga, bolovanja, zaštite žrtava, smanjenja produktivnosti, sastanaka Predsjedništva i drugih tijela itd.: stoga smatra da je to slučaj koji izaziva zabrinutost u pogledu odgovornosti, proračunskog nadzora i dobrog upravljanja ljudskim resursima u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije; u tom smislu podsjeća da je Revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 13/2019 naslovljenom „Etički okviri u institucijama EU-a nad kojima je provedena revizija: ima prostora za poboljšanja” naveo da etičko postupanje u javnim poslovima doprinosi pouzdanijem financijskom upravljanju i većem povjerenju javnosti te da svako neetičko postupanje osoblja i članova institucija i tijela Unije izaziva veliko zanimanje javnosti i narušava povjerenje u institucije Unije;

15.  zatečen je time što internetska stranica Odbora sadržava izjavu dotičnog člana u svojstvu predsjednika Skupine I koja je u stvarnosti osobno samoobrambeno svjedočanstvo, uz otegotnu okolnost da su predmeti već u tijeku ili se očekuju pred pravosudnim tijelima Unije i belgijskim vlastima; duboko žali zbog toga što je neslaganje između Predsjedništva Odbora i predsjedništva Skupine I objavljeno na taj način, za što je plaćena velika cijena u smislu ugleda i vjerodostojnosti institucija, tijela, ureda i agencija Unije;

16.  pozdravlja to što je Odbor započeo dubinsku procjenu i razmatranje cjelokupnog postojećeg okvira kojim se podupire politika nulte tolerancije prema svakom postupanju za koje je vjerojatno da će povrijediti ljudsko dostojanstvo; napominje da je svrha tog postupka da se ustanove mogući nedostaci i da se nastoje postići daljnja poboljšanja u interesu osoblja i članova;

17.  traži od Odbora da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o svim istragama OLAF-a koje su u tijeku i o pokretanju novih istraga OLAF-a koje se odnose na članove ili osoblje Odbora zbog uznemiravanja ili bilo kojeg drugog pitanja;

18.  napominje da se odredbe Pravilnika o osoblju ne mogu primijeniti na članove Odbora s obzirom na to da oni nisu zaposlenici, nego su imenovani članovima Odbora; primjećuje da ta okolnost nije spriječila druge institucije, tijela, urede i agencije Unije da imaju posebna, odgovarajuća i korisna pravila koja se primjenjuju na njihove članove; u tom smislu podsjeća da se, primjerice, člankom 8. dijelom 4. Kodeksa ponašanja Odbora regija zabranjuje da se člana koji krši propise izabere za obnašanje dužnosti u Odboru te da, ako član već obnaša takve dužnosti, to podrazumijeva njegovo razrješenje; pozdravlja činjenicu da je Odbor spreman razmotriti daljnja poboljšanja svojeg sustava nakon razmatranja koje je trajalo više od dvije godine; smatra da je to nerazumno dugo razdoblje; žali zbog toga što je nakon navedenog razdoblja Odbor uspio samo predložiti mjere za podizanje razine osviještenosti i osposobljavanje članova unatoč očitoj potrebi za daljnjim mjerama kako je navedeno u izvješću Europskog ombudsmana o dostojanstvu na radnome mjestu u institucijama i agencijama EU-a (SI/2/2018/AMF) te u preporukama Parlamenta;

19.  traži od Odbora da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postupcima i procesima koje je Odbor uveo ili namjerava uvesti u odnosu na to kako će se ubuduće izbjegavati slučajevi uznemiravanja ili slična pitanja u vezi s osobljem kako se ne bi ponovili slični žalobni događaji koji su prouzročili negativan publicitet i naštetili ugledu Odbora;

20.  pozdravlja povećanje broja povjerljivih savjetnika kako bi se poboljšao neformalni postupak i mogućnost da zaposlenici izraze svoju zabrinutost zbog bilo kojeg mogućeg slučaja uznemiravanja;

21.  s odobravanjem pozdravlja razmatranja Odbora na temelju kojih će se donijeti detaljni akcijski plan za jačanje politike nulte tolerancije prema uznemiravanju u Odboru kako bi se zajamčilo da se takvo ponašanje nikad ne tolerira; pozdravlja i podržava trenutačni paket reformi u vezi s uznemiravanjem, zviždačima i disciplinskim postupcima kojima će se dodatno unaprijediti mehanizmi za podnošenje formalnih pritužbi osoblja na uznemiravanje i poboljšati otpornost relevantnih pravnih struktura; no podsjeća da Odbor već godinama izvještava Parlament o tom procesu i da se čini da su tek sad poduzete konkretne mjere; pozdravlja osnivanje radne skupine koja bi uključivala predstavnike administracije i odbora zaposlenika radi prikupljanja najraznovrsnijih mogućih prijedloga za poboljšanja; razočaran je činjenicom da je Odbor posljednjih godina postigao minimalan napredak unatoč preciznim preporukama Parlamenta u kojima poziva Odbor da uvede pravila i postupke koji se odnose na članove uključene u slučajeve uznemiravanja;

22.  pozdravlja nastavak provođenja raznih inicijativa za podizanje razine osviještenosti kako bi se osoblje na prikladan način obavijestilo o daljnjim aktivnostima u kampanji „Respect@work”; pozdravlja organizaciju aktivnosti osposobljavanja kojima se želi osigurati da je osoblje upoznato s relevantnim etičkim i organizacijskim vrijednostima i povezanim pravilima i postupcima.

(1) Presuda Službeničkog suda Europske unije (treće vijeće) od 12. svibnja 2016., FS protiv Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Posljednje ažuriranje: 22. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti