Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2060(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0188/2020

Pateikti tekstai :

A9-0188/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0270

Priimti tekstai
PDF 157kWORD 51k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
P9_TA(2020)0270A9-0188/2020
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2019/2060(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9‑0055/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A9-0188/2020),

1.  nepatvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 57, 2018 2 28.
(2) OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
(3) OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
(4) OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0120.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį (2019/2060(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A9-0188/2020),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos įstaigų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atlikto tyrimo rezultatais ir rekomendacijomis, Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas tikisi, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (toliau – Komitetas) praneš apie priemones, kurių imtasi siekiant ištaisyti pažeidimus;

1.  palankiai vertina su biudžeto eilute „Institucijos nariai ir atstovai“ susijusios asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį padėties pagerėjimą nustačius šešių savaičių prašymų kompensuoti išlaidas pateikimo terminą; palankiai vertina tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. sumažėjo perkėlimų į kitą laikotarpį;

2.  pažymi, kad dėl didesnio skaičiaus pateiktų nuomonių ir pranešimų, kuriems parengti reikėjo daugiau narių, padidėjo kelionės ir kitų išlaidų kompensavimo sąnaudos;

3.  palankiai vertina tai, kad Komitetas planuoja gerokai padidinti IT skiriamą biudžetą siekdamas pasivyti kitas Sąjungos įstaigas, panaikinti atotrūkį nuo jų ir toliau įgyvendinti 2019 m. birželio mėn. priimtą Komiteto skaitmeninę strategiją; atkreipia dėmesį į pastangas, kurių reikia siekiant sustiprinti tinklo pajėgumus ir pagerinti galutinių vartotojų įrangą, kad 100 proc. darbuotojų galėtų dirbti nuotoliniu būdu;

4.  pažymi, kad pagal naują Komiteto struktūrą, kuri taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d., Teisės tarnyba yra tiesiogiai pavaldi generaliniam sekretoriui ir nustatyti tikslai – padidinti Teisės tarnybos matomumą ir poveikį bei sudaryti jai galimybes teikti horizontaliąją teisinę paramą; atkreipia dėmesį į Komiteto pateiktą pagrindimą, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad gali būti daromas poveikis Teisės tarnybos savarankiškumui ir visiškam nepriklausomumui; ragina Komitetą užtikrinti, kad Teisės tarnyba oficialiai ir sistemingai dalyvautų sprendžiant svarbiausius Komiteto klausimus, ir nepalikti įvairioms tarnyboms spręsti, ar konsultuotis su Teisės tarnyba; palankiai vertina tai, kad buvo sustiprintas Narių darbo sąlygų skyriaus veiksnumas, kad būtų galima spręsti konkrečius klausimus, susijusius su Narių statutu; atkreipia dėmesį į svarstymus dėl Komiteto judumo politikos netaikymo specialiesiems darbuotojams, įskaitant Teisės tarnybai priklausančius darbuotojus, ir ragina Komitetą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio proceso išvadas;

5.  patvirtina, kad Komitetas gavo VMA pastato saugumo, kiek tai susiję su asbestu, sertifikatą, kuriame nurodyta, jog nėra pavojaus normaliam pastato naudojimui; vis dėlto pažymi, kad rastas nedidelis asbesto kiekis, ir tai patvirtinta atlikus tolesnę analizę; pripažįsta, kad nedidelis kiekis medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto skaidulų, yra ne VMA pastato biurų zonoje ir kad per renovacijos darbų vykdymo laikotarpį planuojama pašalinti visas šias medžiagas;

6.  pritaria Komiteto prašymui dėti daugiau pastangų siekiant laikytis Parlamento ir Komiteto bendradarbiavimo susitarimo turinio; vis dėlto primena, kad pagal 2014 m. susitarimą Komitetas iš viso į Parlamentą perkėlė 36 vertėjus ir mainais gavo tik prieigą prie Europos Parlamento tyrimų tarnybos; pažymi, kad dėl to Komitetas turėjo samdyti sutartininkus ir naudotis užsakomosiomis vertimo raštu paslaugomis; susirūpinęs pažymi, kad Parlamentas, siekdamas kompensuoti vertimo raštu darbuotojų skaičiaus sumažėjimą, suteikė papildomų lėšų Komitetui, kad jis galėtų padengti užsakomųjų vertimo raštu paslaugų išlaidas, ir Komitetas gali šias lėšas perskirti į kitas politikos sritis, jei jos nėra visiškai panaudojamos užsakomosioms vertimo raštu paslaugoms, kaip tai atsitiko ankstesniais metais; mano, kad tokia nuostata nesuderinama su apdairaus ir patikimo finansų valdymo principais ir ateityje turėtų būti persvarstyta;

Dabartinė padėtis

7.  primena, kad OLAF savo 2020 m. sausio mėn. ataskaitoje daro išvadą, jog Komiteto I grupės pirmininkas buvo atsakingas už priekabiavimą prie dviejų darbuotojų, netinkamą elgesį (sunkų nusižengimą) Komiteto nario ir darbuotojo atžvilgiu ir netinkamą elgesį su kitais I grupės sekretoriate dirbančiais darbuotojais;

8.  primena, kad OLAF padarė išvadą, jog I grupės pirmininkas pažeidė prievoles, kylančias iš Komiteto darbo tvarkos taisyklių ir elgesio kodekso; primena, kad OLAF rekomenduoja Komitetui pradėti atitinkamas procedūras susijusio nario atžvilgiu, kaip numatyta Komiteto darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio ketvirtoje dalyje, ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta bet kokių tolesnių šio nario vykdomų priekabiavimo darbo vietoje atvejų;

9.  apgailestauja dėl to, kad kai kurie darbuotojai nepagrįstai ilgą laiką patyrė tuometinio I grupės pirmininko psichologinį priekabiavimą; apgailestauja, kad Komitete taikomomis kovos su priekabiavimu priemonėmis nepavyko greičiau išspręsti šio klausimo ir imtis taisomųjų veiksmų dėl to, jog atitinkamas narys ėjo aukšto lygio pareigas; apgailestauja, kad priemonės, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti aukas iki OLAF tyrimo pabaigos, be abejonės, buvo netinkamos ir nepakankamos, ypač atsižvelgiant į sprendimą byloje F-50/15(1), FS prieš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK) – tai Komitetui turėtų būti pamoka; susirūpinęs pažymi, kad dėl vidaus procedūrų trūkumų Komiteto administracija nesiėmė veiksmų, todėl buvo pažeista rūpestingumo pareiga ir pareiga pranešti OLAF; ragina Komitetą į tai atsižvelgti atliekant atitinkamų sprendimų peržiūrą;

10.  pažymi, kad 2020 m. sausio 17 d. Komiteto pirmininkas gavo OLAF ataskaitą ir rekomendacijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. sausio 23 d. šis atvejis buvo perduotas Komiteto Patariamajam narių elgesio klausimais komitetui; taip pat pažymi, kad Patariamasis komitetas savo išvadas pateikė 2020 m. balandžio 28 d.; nurodo, kad atitinkamas narys buvo pakviestas pateikti savo pastabas ir kad Komiteto pirmininkas paprašė išplėstos sudėties Komiteto prezidiumo pakomentuoti šį atvejį;

11.  pažymi, kad Komiteto biuras balsų dauguma priėmė sprendimus prašyti atitinkamo nario atsistatydinti iš einamų I grupės pirmininko pareigų ir atsiimti savo kandidatūrą į Komiteto pirmininko pareigas; pažymi, kad biuras nušalino atitinkamą narį nuo visos veiklos, susijusios su personalo valdymu ar administravimu; atkreipia dėmesį į tai, kad biuras įpareigojo generalinį sekretorių imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad tuo atveju, jei prokuroras imtųsi teisinių veiksmų prieš atitinkamą narį, Komitetas prisijungtų prie šio proceso kaip civilinis ieškovas; pažymi, kad biuras pavedė generaliniam sekretoriui pranešti apie šį sprendimą OLAF ir Parlamentui; pažymi, kad apie šį sprendimą prireikus taip pat gali būti pranešta kitoms valstybių narių institucijoms ar įstaigoms;

12.  susirūpinęs pažymi, kad Komiteto biuro sprendimas dėl tuometinio I grupės pirmininko negalėjo būti visapusiškai įgyvendintas taikant Komiteto vidaus procedūras; pažymi, kad atitinkamas narys nusprendė atsiimti savo kandidatūrą į Komiteto pirmininko pareigas praėjus beveik keturiems mėnesiams po to, kai biuras priėmė sprendimą, ir tai atliko vien tik savo iniciatyva; susirūpinęs pažymi, kad, nepaisant OLAF išvadų ir biuro sprendimo, atitinkamas narys gali primesti savo valią ir likti I grupės pirmininku iki savo kadencijos pabaigos; ragina Komitetą tęsti Komiteto darbo tvarkos taisyklių ir elgesio kodekso peržiūrą, kad ateityje būtų išvengta tokios padėties;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad OLAF perdavė bylą Belgijos valdžios institucijoms ir kad Belgijos prokuroras pradeda teismo procesą prieš atitinkamą narį, nes pagal Belgijos teisę už psichologinį priekabiavimą galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn; pažymi, kad 2020 m. liepos mėn. Komiteto plenariniame posėdyje nuspręsta atšaukti susijusio nario imunitetą, kad Belgijos prokuroras galėtų tęsti teismo procesą;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Komiteto pažeidimų šioje byloje buvo patirta su viešosiomis lėšomis susijusi materialinė žala dėl teisinių paslaugų, laikinojo nedarbingumo atostogų, nukentėjusiųjų apsaugos, sumažėjusio našumo, biuro ir kitų organų posėdžių ir kt.; todėl mano, kad tai kelia susirūpinimą dėl atskaitomybės, biudžeto kontrolės ir gero žmogiškųjų išteklių valdymo Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose; šiuo atžvilgiu primena, kad Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 13/2019 „Audituotų ES institucijų etikos sistemos: galimybės tobulinti“ teigia, jog etišku elgesiu viešųjų reikalų srityje prisidedama prie patikimesnio finansų valdymo ir didesnio visuomenės pasitikėjimo ir kad bet koks neetiškas Sąjungos institucijų ir įstaigų darbuotojų ir narių elgesys sukelia didelį visuomenės susidomėjimą ir mažina jos pasitikėjimą Sąjungos institucijomis;

15.  yra nustebęs, kad Komiteto interneto svetainėje yra atitinkamo nario, kaip I grupės pirmininko, pareiškimas, kuris iš tikrųjų yra asmeninė savigynos tikslais pateikta nuomonė, o atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad Sąjungos teisminėse institucijose ir Belgijos institucijose jau laukiama arba tikimasi bylų nagrinėjimo; labai apgailestauja dėl to, kad Komiteto prezidiumo ir I grupės prezidiumo nesutarimai buvo viešai paskelbti tokiu būdu, kad tai labai pakenkė Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų reputacijai ir patikimumui;

16.  palankiai vertina tai, kad Komitetas inicijavo išsamų vertinimą ir apmąstymą bendros esamos sistemos, kuri yra bet kokio elgesio, galinčio pakenkti žmogaus orumui, visiško netoleravimo politikos pagrindas; pažymi, kad šio proceso tikslas – nustatyti galimas spragas ir ieškoti, kokius dar patobulinimus būtų galima atlikti atsižvelgiant į darbuotojų ir narių interesus;

17.  prašo Komiteto nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus šiuo metu vykdomus OLAF tyrimus ir apie pradedamus naujus OLAF tyrimus dėl Komiteto narių ar darbuotojų, susijusius su priekabiavimu ar bet kokiu kitu susirūpinimą keliančiu klausimu;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad Tarnybos nuostatų nuostatos netaikomos Komiteto nariams, nes jie nėra darbuotojai, o yra skiriami Komiteto nariais; pažymi, kad šis faktas neužkerta kelio kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms nustatyti konkrečias, tinkamas ir naudingas taisykles, taikomas jų nariams; šiuo atžvilgiu primena, kad, pavyzdžiui, Regionų komiteto elgesio kodekso 8 straipsnio 4 dalyje draudžiama, kad pažeidimą padaręs narys būtų išrinktas Komiteto nariu ir, jei narys jau eina tokias pareigas, jis turi būti atleistas iš jų; palankiai vertina tai, kad Komitetas yra pasirengęs apsvarstyti tolesnius savo sistemos patobulinimus po svarstymų, kurie jau trunka ilgiau nei dvejus metus; mano, kad tai yra nepagrįstai ilgas laikotarpis; apgailestauja dėl to, kad pasibaigus minėtam laikotarpiui Komitetas gali tik pasiūlyti narių informuotumo didinimo ir mokymo priemones, nepaisant aiškaus poreikio imtis papildomų priemonių, kaip nurodyta Europos ombudsmeno pranešime dėl orumo darbe ES institucijose ir agentūrose (SI/2/2018/AMF) ir Parlamento rekomendacijose;

19.  prašo Komiteto informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie procedūras ir procesus, kuriuos Komitetas pradėjo ar ketina pradėti taikyti, dėl to, kaip ateityje bus išvengta priekabiavimo atvejų ar panašių su darbuotojais susijusių problemų, siekiant užtikrinti, kad nepasikartotų panašūs apgailestaujami įvykiai, kurie padarė neigiamą reklamą Komitetui ir pakenkė jo reputacijai;

20.  palankiai vertina tai, kad padidėjo konfidencialių patarėjų skaičius siekiant pagerinti neformalią procedūrą ir galimybę darbuotojams pasidalyti savo susirūpinimu dėl bet kokios numanomos priekabiavimo padėties;

21.  labai palankiai vertina Komiteto svarstymus, po kurių bus parengtas išsamus veiksmų planas, skirtas visiško priekabiavimo netoleravimo politikai Komitete stiprinti, kad būtų užtikrinta, jog toks elgesys niekada nebūtų toleruojamas; palankiai vertina ir remia dabartinį peržiūros dokumentų rinkinį, susijusį su priekabiavimu, informavimu apie pažeidimus ir drausminėmis procedūromis, kuriuo bus toliau tobulinami mechanizmai, leidžiantys darbuotojams teikti oficialius skundus dėl priekabiavimo, ir gerinamas atitinkamų teisinių struktūrų tvirtumas; vis dėlto primena, kad Komitetas jau daugelį metų praneša Parlamentui apie šį procesą ir kad tik dabar, atrodo, imamasi konkrečių priemonių; palankiai vertina tai, kad įsteigta darbo grupė, kurią sudaro administracijos ir Personalo komiteto atstovai, siekiant surinkti kuo daugiau informacijos patobulinimams atlikti; yra nusivylęs dėl to, kad pastaraisiais metais Komitetas padarė minimalią pažangą, nepaisydamas tikslių Parlamento rekomendacijų, kuriomis Komitetas raginamas nustatyti taisykles ir procedūras, taikytinas su priekabiavimo atvejais susijusiems nariams;

22.  palankiai vertina tai, kad tęsiamos įvairios informuotumo didinimo iniciatyvos siekiant atitinkamai informuoti darbuotojus apie tolesnius veiksmus, susijusius su pagarbos darbe kampanija „Respect@work“; džiaugiasi tuo, kad organizuojama mokymo veikla, kuria siekiama užtikrinti, jog darbuotojai būtų susipažinę su atitinkamomis etinėmis ir organizacinėmis vertybėmis ir su susijusiomis taisyklėmis bei procedūromis.

(1) 2016 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas, FS prieš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika