Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2060(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0188/2020

Ingivna texter :

A9-0188/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0270

Antagna texter
PDF 145kWORD 53k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
P9_TA(2020)0270A9-0188/2020
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 20 oktober 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2019/2060(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0055/2019)(2),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2018, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 13 maj 2020(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2018 samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0188/2020),

1.  Europaparlamentet beviljar inte Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 57, 28.2.2018.
(2) EUT C 327, 30.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 340, 08.10.2019, s. 1.
(4) EUT C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Antagna texter, P9_TA(2020)0120.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2019/2060(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0188/2020), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet vill den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betona den särskilda betydelsen av att ytterligare stärka unionsorganens demokratiska legitimitet genom ökad transparens och redovisningsskyldighet och genom att tillämpa en resultatbaserad budgetering och sörja för en god förvaltning av personalresurser.

B.  Parlamentets budgetkontrollutskott förväntar sig att på grundval av resultatet och rekommendationerna från den utredning som gjorts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), bli informerats av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (kommittén) om de åtgärder som vidtagits för att rätta till missförhållandena.

1.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts när det gäller situationen för överföringar kopplade till budgetposten ”Institutionens ledamöter och delegater”, genom att det fastställts en tidsfrist på sex veckor för att lämna in ersättningskraven. Parlamentet uppskattar att det sedan den 1 januari 2019 har skett en minskning av överföringarna.

2.  Europaparlamentet noterar att på grund av att ett ökat antal yttranden och rapporter har lagts fram, vilket har krävt att fler ledamöter har deltagit i utarbetandet, har kostnaderna för resor och andra ersättningar stigit.

3.  Europaparlamentet uppskattar att kommittén planerar att avsevärt öka sin it-budget för att komma ikapp, minska klyftan i förhållande till övriga unionsorgan och fortsätta genomförandet av kommitténs digitala strategi som antogs i juni 2019. Parlamentet noterar de insatser som krävs för att stärka nätverkskapaciteten och slutanvändarnas utrustning, så att 100 % av personalen kan arbeta på distans.

4.  Europaparlamentet noterar att kommitténs nya struktur, som trädde i kraft den 1 januari 2020, innebar att rättstjänsten knöts direkt till generalsekreteraren med det uttalade målet att öka rättstjänstens synlighet och genomslagskraft och göra det möjligt för den att tillhandahålla rättsligt stöd på en övergripande nivå. Parlamentet noterar den motivering som kommittén har lämnat, men är oroat över att rättstjänstens självständighet och fullständiga oberoende kan komma att påverkas. Parlamentet uppmanar kommittén att se till att rättstjänsten är officiellt och systematiskt involverad i kommitténs viktigaste frågor och att inte låta de olika avdelningarna avgöra huruvida rättstjänsten ska rådfrågas. Parlamentet välkomnar att den rättsliga kapaciteten stärkts inom ledamöternas enhet för arbetsvillkor för att möjliggöra hanteringen av specifika frågor med anknytning till ledamotsstadgan. Parlamentet noterar diskussionerna om att undanta specialiserad personal, inklusive personal som tillhör rättstjänsten, från kommitténs rörlighetspolicy, och uppmanar kommittén att rapportera om slutsatserna av denna process till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

5.  Europaparlamentet bekräftar att kommittén erhöll ett asbestsäkerhetsintyg för VMA‑byggnaden, enligt vilket byggnaden är ofarlig så länge den används på normalt sätt. Parlamentet noterar dock förekomsten av en begränsad mängd asbest, vilket bekräftats genom ytterligare analyser. Parlamentet konstaterar att det bara finns en liten mängd material som innehåller asbestfibrer utanför kontorslokalerna i VMA-byggnaden och att det är planerat att allt sådant material ska avlägsnas i samband med renoveringsarbetet.

6.  Europaparlamentet stöder kommitténs begäran om att öka alla insatser för att respektera innehållet i samarbetsavtalet mellan parlamentet och kommittén. Parlamentet påminner dock om att kommittén enligt avtalet från 2014 överförde totalt 36 översättare till parlamentet och endast fick tillgång till Europaparlamentets utredningstjänst i utbyte. Parlamentet noterar att kommittén till följd av detta var tvungen att anställa kontraktsanställda och utkontraktera sin översättningstjänst. Parlamentet är bekymrat över att parlamentet för att kompensera för det minskade antalet översättare har tillhandahållit extra medel till kommittén för utkontrakteringen av översättningen och att kommittén kan omfördela dessa medel till andra politikområden om de inte helt och hållet utnyttjas för utkontrakterad översättning, vilket kommittén också har gjort de senaste åren. Parlamentet anser att denna bestämmelse inte är förenlig med principerna om en försiktig och sund ekonomisk förvaltning och bör ses över i framtiden.

Lägesrapport

7.  Europaparlamentet påminner om att Olaf i sin rapport från januari 2020 konstaterar att den dåvarande ordföranden för kommitténs grupp I var ansvarig för trakasserier mot två anställda, olämpligt uppträdande (allvarlig försummelse) mot en kommittéledamot och en anställd samt olämpligt uppförande mot andra anställda vid grupp I:s sekretariat.

8.  Europaparlamentet påminner om att Olaf drar slutsatsen att den dåvarande ordföranden för grupp I har åsidosatt de skyldigheter som följer av kommitténs arbetsordning och dess uppförandekod. Parlamentet påminner om att Olaf rekommenderar att kommittén inleder lämpliga förfaranden med avseende på den berörda ledamoten, i enlighet med artikel 8, del fyra, i kommitténs arbetsordning, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra ytterligare trakasserier från den berörda ledamotens sida på arbetsplatsen.

9.  Europaparlamentet beklagar att flera anställda under en orimligt lång period har utsatts för mobbning av den dåvarande ordföranden för grupp I. Parlamentet beklagar att de åtgärder mot trakasserier som kommittén infört inte var tillräckliga för att hantera och åtgärda detta fall tidigare på grund av den berörda ledamotens höga ställning. Parlamentet beklagar att de åtgärder som vidtogs för att skydda offren fram till dess att Olafs utredning var klar förmodligen var improviserade och otillräckliga, särskilt mot bakgrund av domen i mål F-50/15(1), FS mot Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som kommittén borde ha dragit lärdom av. Parlamentet noterar med oro att bristerna i de interna förfarandena ledde till att kommitténs administration inte vidtog några åtgärder, vilket ledde till ett åsidosättande av aktsamhetsplikten och skyldigheten att rapportera till Olaf. Parlamentet uppmanar kommittén att beakta detta inom ramen för den pågående översynen av de relevanta besluten.

10.  Europaparlamentet noterar att kommitténs ordförande mottog Olafs rapport och rekommendationer den 17 januari 2020. Parlamentet noterar att ärendet hänsköts till kommitténs rådgivande kommitté för ledamöters uppförande den 23 januari 2020. Parlamentet noterar också att den rådgivande kommittén redogjorde för sina slutsatser den 28 april 2020, att den berörda ledamoten hade bjudits in för att redogöra för sina synpunkter och att kommitténs ordförande hade bjudit in kommitténs utvidgade ordförandeskap att lämna synpunkter.

11.  Europaparlamentet noterar att kommitténs presidium med majoritet fattade besluten att begära att den berörda ledamoten skulle avgå från sin tjänst som ordförande för grupp I samt dra tillbaka sin ansökan till tjänsten som kommitténs ordförande. Parlamentet noterar att presidiet befriade den berörda ledamoten från alla uppgifter som rör personalförvaltning eller personaladministration. Parlamentet noterar att presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kommittén, om ett förfarande inleds av den allmänna åklagaren mot den berörda ledamoten, ska träda in som civilrättslig part. Parlamentet noterar att presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag att informera Olaf och parlamentet om detta beslut. Parlamentet noterar att detta beslut vid behov också kan meddelas andra institutioner eller organ i medlemsstaterna.

12.  Europaparlamentet noterar med oro att kommitténs presidiebeslut om den dåvarande ordföranden för grupp I inte kunde verkställas fullt ut genom kommitténs interna förfaranden. Parlamentet noterar att den berörda ledamoten beslutade att dra tillbaka sin kandidatur till posten som kommitténs ordförande nästan fyra månader efter presidiets beslut och då endast på eget initiativ. Parlamentet noterar med oro att trots Olafs slutsatser och presidiets beslut kan den berörda ledamoten driva igenom sin vilja och förbli ordförande för grupp I fram till slutet av sin mandatperiod. Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta med revideringen av kommitténs arbetsordning och uppförandekod för att undvika att en sådan situation uppstår igen.

13.  Europaparlamentet noterar att Olaf har hänskjutit ärendet till de belgiska myndigheterna och att den belgiska åklagaren håller på att inleda ett rättsligt förfarande mot den berörda ledamoten, eftersom mobbning är straffbart enligt belgisk rätt. Parlamentet noterar att kommitténs plenarförsamling beslutade att upphäva immuniteten för den berörda ledamoten vid sitt sammanträde i juli 2020 för att den belgiska åklagaren skulle kunna fortsätta det rättsliga förfarandet.

14.  Europaparlamentet påpekar att kommitténs felaktiga hantering i detta fall har lett till en ekonomisk skada och förlust av offentliga medel med avseende på juridiska tjänster, sjukledighet, skydd av offren, minskad produktivitet, sammanträden i presidiet och andra organ osv. Parlamentet anser därför att denna situation ger upphov till oro när det gäller ansvarsskyldighet, budgetkontroll och god förvaltning av personalresurser inom unionens institutioner, organ och byråer. Parlamentet påminner i detta avseende om att revisionsrätten i sin särskilda rapport nr 13/2019, EU-institutionernas etiska ramar: det finns utrymme för förbättringar, konstaterar att etiskt uppträdande inom offentlig förvaltning bidrar till sundare ekonomisk förvaltning och ökat förtroende hos allmänheten, och att oetiskt beteende av anställda vid och ledamöter av unionens institutioner och organ tilldrar sig stort intresse bland allmänheten och minskar förtroendet för unionens institutioner.

15.  Europaparlamentet är förvånat över att kommitténs webbplats innehåller ett uttalande från den berörda ledamoten i dennes egenskap av ordförande för grupp I, som i själva verket är en personlig åsikt som han uttrycker till sitt eget försvar, samtidigt som – vilket är en försvårande omständighet – ärendena antingen redan har anhängiggjorts eller förväntas anhängiggöras vid unionens rättsliga myndigheter och de belgiska myndigheterna. Parlamentet beklagar djupt att oenigheten mellan kommitténs presidium och presidiet för grupp I har offentliggjorts på detta sätt, något som har varit till stor skada för EU-institutionernas, EU-organens och EU-byråernas anseende och trovärdighet.

16.  Europaparlamentet välkomnar att kommittén har tagit initiativ till en djupgående bedömning av och diskussion om den övergripande befintliga ramen till stöd för sin nolltoleranspolicy mot allt beteende som kan undergräva den mänskliga värdigheten. Parlamentet noterar att denna process syftar till att identifiera eventuella kryphål och att man strävar efter ytterligare förbättringar för de anställda och ledamöterna.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommittén att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten underrättad om alla pågående Olaf-utredningar och om inledandet av nya Olaf-utredningar som rör kommitténs ledamöter eller personal med avseende på trakasserier eller andra problem.

18.  Europaparlamentet noterar att bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna inte är tillämpliga på kommitténs ledamöter, eftersom de inte är anställda, utan utnämnda till ledamöter i kommittén. Parlamentet konstaterar att denna omständighet inte har hindrat andra av unionens institutioner, organ och byråer från att ha särskilda, lämpliga och användbara regler som gäller för deras ledamöter. Parlamentet påminner i detta avseende till exempel om att artikel 8.4 i Regionkommitténs uppförandekod innehåller ett förbud för ledamoten som begått överträdelsen att väljas till en befattning vid kommittén och, om ledamoten redan innehar någon sådan befattning, avsked från denna. Parlamentet välkomnar att kommittén är beredd att överväga ytterligare förbättringar av sitt system efter en period av eftertanke som nu har pågått i mer än två år. Parlamentet anser att detta är en orimligt lång tid. Parlamentet beklagar att kommittén efter denna period endast kan föreslå medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder för ledamöterna, trots det tydliga behovet av ytterligare åtgärder i enlighet med rapporten från Europeiska ombudsmannen om värdighet på arbetsplatsen inom EU:s institutioner och byråer (SI/2/2018/AMF) och parlamentets rekommendationer.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommittén att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de förfaranden och processer som kommittén har infört eller har för avsikt att införa för att undvika att fall av trakasserier eller liknande frågor som rör personalen uppkommer i framtiden, och för att säkerställa att liknande beklagliga händelser, som har orsakat negativ publicitet och skadat kommitténs anseende, inte upprepas.

20.  Europaparlamentet välkomnar ökningen av antalet konfidentiella rådgivare i syfte att förbättra det informella förfarandet och ge de anställda möjlighet att förmedla sin oro över en upplevd situation med trakasserier.

21.  Europaparlamentet välkomnar i hög grad kommitténs överväganden, som kommer att utmynna i en detaljerad handlingsplan för att stärka nolltoleranspolicyn mot trakasserier inom kommittén, för att försäkra sig om att ett sådant beteende aldrig kan tolereras. Parlamentet välkomnar och stöder det nuvarande revideringspaketet för trakasserier, visselblåsning och disciplinära förfaranden som ytterligare kommer att förbättra de mekanismer som gör det möjligt för personalen att lämna in formella klagomål om trakasserier och göra de relevanta rättsliga strukturerna mer robusta. Parlamentet påminner dock om att kommittén har rapporterat om denna process till parlamentet i flera år och att konkreta åtgärder tycks vidtas först nu. Parlamentet välkomnar inrättandet av en arbetsgrupp med företrädare för administrationen och personalkommittén i syfte att samla in så många underlag som möjligt för förbättringar. Parlamentet är besviket över att kommittén har gjort minimala framsteg under de senaste åren trots parlamentets detaljerade rekommendationer, där kommittén har uppmanats att införa regler och förfaranden för ledamöter som är inblandade i fall av trakasserier.

22.  Europaparlamentet välkomnar de fortsatta insatserna för att öka medvetenheten i syfte att informera personalen om uppföljningen av kampanjen ”Respect@work”. Parlamentet välkomnar anordnandet av utbildningar för att se till att personalen är medveten om relevanta etiska och organisatoriska värden och tillhörande regler och förfaranden.

(1) Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 maj 2016, FS mot Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Senaste uppdatering: 22 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy