Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2057(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0189/2020

Внесени текстове :

A9-0189/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0271

Приети текстове
PDF 138kWORD 50k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
P9_TA(2020)0271A9-0189/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2019/2057(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0052/2019)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своето решение от 13 май 2020 г.(5) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2018 година, както и резолюцията, която го придружава,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0189/2020),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) Приети текстове, P9_TA(2020)0090.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2019/2057(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0189/2020),

А.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството им на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред всички граждани на Съюза за средствата, които са им предоставени с цел изпълнение на техните задължения;

Б.  като има предвид, че от институциите на Съюза Парламентът е единственият пряко избран орган, който има задължението да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че е необходима открита и прозрачна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета с цел защита на финансовите интереси на Съюза, за предприемане на необходимите мерки за борба с измамите и за гарантиране на прозрачността и демократичната отчетност пред гражданите на Съюза, при което всяка институция на Съюза подлежи на отчетност за бюджета, който изпълнява;

1.  подчертава, че в продължение на 10 години Съветът отказва да сътрудничи в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и по този начин принуждава Парламента да откаже да го освободи от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отбелязва, че решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г. беше отсрочено през май 2020 г., аналогично на отсрочванията през предходните години;

2.  подчертава, че това положение не е приемливо за нито една от двете институции: за Съвета не е, тъй като от 2009 г. насам не е било вземано положително решение относно изпълнението на неговия бюджет, а за Парламента не е, тъй като то показва липса на уважение към ролята на Парламента като орган по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и гарант за прозрачността и демократичната отчетност на бюджета на Съюза;

3.  заявява, че това положение нанася вреди на общественото доверие във финансовото управление на институциите на Съюза; счита, че запазването на сегашното положение е в ущърб на отчетността на Съюза и неговите институции;

4.  припомня, че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Финансовия регламент Парламентът е единственият орган на Съюза, който освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, като обаче напълно отчита ролята на Съвета като институция, която дава препоръки относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; във връзка с това изисква от Съвета да формулира препоръки относно освобождаването от отговорност на другите институции на Съюза;

5.  припомня, че съгласно ДФЕС институциите се ползват с административна автономия, техните разходи се посочват в отделни части на бюджета и всяка от институциите носи отговорност за изпълнението на своя бюджет;

6.  припомня, че Парламентът освобождава от отговорност всички институции и органи на Съюза въз основа на технически документи, отговори на парламентарни въпроси и изслушвания; изразява съжаление, че поради липсата на сътрудничество Парламентът постоянно среща трудности при получаването на отговори от Съвета и така се стигна до ситуацията Съветът да не е освобождаван от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета вече повече от 10 години;

7.  припомня, че ефективният контрол на изпълнението на бюджета на Съюза изисква лоялно сътрудничество между институциите; припомня желанието на Парламента да започне преговори със Съвета с цел постигане на взаимно удовлетворително споразумение за окончателно преодоляване на тази безизходица;

8.  припомня писмото, изпратено от комисията по бюджетен контрол на Парламента на 25 май 2020 г. до генералния секретар на Съвета, с което тя го информира, че комисията по бюджетен контрол на Парламента е била упълномощена от Председателския съвет на Парламента да възобнови преговорите със Съвета относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  информира, че преговарящият екип на Парламента се състои от председателя на комисията по бюджетен контрол на Парламента, г-жа Моника Холмайер, докладчика за освобождаването от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г., г-н Томаш Здеховски, и първия заместник-председател на комисията по бюджетен контрол на Парламента, г-жа Исабел Гарсия Муньос;

10.  информира, че към писмото, посочено в точка 8, е приложена актуализирана версия на неофициалния документ относно сътрудничеството между Парламента и Съвета по време на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, като преговарящият екип на Парламента е предложил тази версия на 20 февруари 2020 г.; отбелязва, че Парламентът счита „неофициалния документ“ за базата за започване на преговорите;

11.  информира, че в неофициалния документ се отчитат съответните, но различаващи се роли на двете институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, като се заключава, че Парламентът и Съветът се нуждаят от сходна фактологическа основа с оглед представяне на препоръка (Съветът) или вземане на решение (Парламентът);

12.  обяснява, че в посоченото в точка 8 писмо Съветът се приканва да предложи подходяща дата за започване на преговорите; информира, че положителната насока, в която се е развивал този процес, е била прекъсната от пандемията от COVID-19;

13.  посочва, че позицията на Парламента не се променя, докато не се провеждат преговори между страните, и че преговорите между страните са предпоставка за разрешаване на проблема;

14.  настоява бюджетът на Европейския съвет и бюджетът на Съвета да бъдат разделени, за да се допринесе за по-голяма прозрачност, отчетност и ефикасност по отношение на разходите на двете институции, както препоръчваше Парламентът в много от своите резолюции за освобождаване от отговорност през последните години;

15.  настоява, че обединяването на усилията за постигане на междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност за лобистите, достъпен в машинночетим формат, е неизбежно, за да се повиши откритостта на процеса на вземане на решения в Съюза и отчетността на институциите на Съюза; отново изразява дълбоко съжаление, че Съветът не се е присъединил към проекта за регистър за прозрачност; призовава Съвета да продължи да участва в разискванията относно създаването на общ регистър, наред с Парламента, който се съгласи на подновяване на преговорите през март 2020 г., и наред с Комисията, така че да стане де факто задължително за лобистите да се регистрират, ако искат срещи с лица, отговорни за вземането на решения в Съюза; призовава отново екипите на всички председателстващи държави членки да дават добър пример, като отказват срещи с нерегистрирани лобисти;

16.  приветства положителната реакция на Съвета във връзка с препоръката на Европейския омбудсман по дело 1069/2019/MIG относно спонсорирането на председателството на Съвета на Европейския съюз; отбелязва проекта на насоки, изпратен от генералния секретариат на Съвета до делегациите на държавите членки на 29 юни 2020 г.; отново заявява, че всеки действителен или предполагаем конфликт на интереси застрашава репутацията на Съвета и на Съюза като цяло; призовава Съвета да обмисли незадължителния характер на насоките; настоятелно призовава Съвета да предприеме без забавяне последващи действия по този въпрос;

17.  подчертава колко е важно да се даде възможност на гражданите лесно да следят законодателния процес на Съюза; припомня на Съвета да приведе работните си методи в съответствие със стандартите на парламентарната демокрация, съгласно изискването на Договорите; припомня на Съвета да следва систематично всички препоръки, съдържащи се в решението на Европейския омбудсман в стратегическото разследване OI/2/2017/TE относно прозрачността на законодателния процес на Съвета; припомня, че Парламентът насърчи Европейския омбудсман да продължи да предприема последващи действия във връзка с нейното разследване;

18.  призовава Съвета да увеличи усилията си по отношение на прозрачността, като, наред с другото, публикува в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман законодателни документи на Съвета, включително протоколите от заседанията на работните групи и тристранните разговори и други ключови работни документи; приветства извършените подобрения на уебсайта на Съвета, по-специално във връзка с прозрачността и достъпа до документи; приветства ясно обособените раздели относно законодателната прозрачност, дневния ред и календара на заседанията на Съвета, както и протоколите от заседанията и списъците с резултатите от гласуванията; признава, че Съветът предприема стъпки за укрепване на културата на прозрачност;

19.  отново изразява своята дълбока загриженост относно корпоративното спонсориране на държавите членки, които са домакини на председателството на Съюза, и споделя опасенията, изразени от граждани на Съюза и членове на Парламента по този въпрос; изразява сериозна загриженост, че тази практика може да доведе до евентуално накърняване на репутацията на Съюза и неговите институции, и по-специално на Съвета, и да породи риск от загуба на доверие в Съюза и посочените институции, в очите на гражданите на Съюза; освен това настоятелно препоръчва Съветът да предвиди включването на председателствата в бюджета; изисква от Съвета да сподели това опасение с държавите членки, и по-специално с настоящата тройка председателства, да вземе сериозно предвид тези препоръки и да докладва на Парламента за това;

20.  отново изразява дълбоката си загриженост относно твърденията за конфликт на интереси на редица представители на държавите членки, участващи в процесите на вземане на решения в областта на политиката и на бюджета; изисква от Съвета да гарантира, че представителите на държавите членки, които получават лично субсидии от Съюза, не участват в дискусиите и гласуванията във връзка със съответните политики или области на бюджета.

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност