Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2057(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0189/2020

Předložené texty :

A9-0189/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0271

Přijaté texty
PDF 138kWORD 49k
Úterý, 20. října 2020 - Brusel
Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P9_TA(2020)0271A9-0189/2020
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. října 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada (2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 13. května 2020(5) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018, jakož i na usnesení obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0189/2020),

1.  odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2018, s. 1.
(3) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2020)0090.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada (2019/2057(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0189/2020),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jako orgány Unie měly za finanční prostředky, které jim byly za účelem plnění jejich povinností svěřeny, demokraticky zodpovídat všem občanům Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie odpovědným za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že otevřený a transparentní postup udělování absolutoria je nezbytný k ochraně finančních zájmů Unie, k vedení nezbytného boje proti podvodům a k zaručení transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči občanům Unie a každý orgán Unie se v něm zodpovídá z plnění svého rozpočtu;

1.  zdůrazňuje, že Rada již deset let po sobě odmítá na postupu udělování absolutoria spolupracovat, čímž nutí Parlament, aby absolutorium odmítl udělit; konstatuje, že podobně jako v předchozích letech bylo rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2018 v květnu 2020 odloženo;

2.  zdůrazňuje, že tento stav není ani pro jeden z obou orgánů obhajitelný: pro Radu proto, že jí již od roku 2009 nebylo uděleno žádné kladné rozhodnutí o plnění jejího rozpočtu, a pro Parlament proto, že to ukazuje, že není respektován jako orgán příslušný k udělení absolutoria ani jako garant transparentnosti a demokratické odpovědnosti za rozpočet Unie;

3.  konstatuje, že tento stav poškozuje důvěru veřejnosti ve finanční řízení orgánů Unie; považuje pokračování současné situace za škodlivé pro odpovědnost Unie a jejích orgánů;

4.  připomíná, že podle Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU) a finančního nařízení je Parlament jediným orgánem Unie příslušným k udělení absolutoria, přičemž se plně uznává úloha Rady jakožto orgánu, který dává v souvislosti s postupem udělování absolutoria doporučení; v této souvislosti žádá Radu, aby předkládala doporučení k udělení absolutoria ostatním orgánům a institucím Unie;

5.  připomíná, že podle Smlouvy o fungování EU požívají orgány správní autonomie, jejich výdaje jsou stanoveny v samostatných oddílech rozpočtu a za plnění svého rozpočtu odpovídá každý orgán sám;

6.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium všem orgánům a institucím Unie na základě předložených technických dokumentů a odpovědí na parlamentní otázky a slyšení; vyjadřuje politování nad tím, že se Parlament při přijímání odpovědí Rady opakovaně potýká s obtížemi z důvodu nedostatečné spolupráce, což již více než deset let vede k odmítnutí absolutorium udělit;

7.  připomíná, že účinná kontrola plnění rozpočtu Unie vyžaduje loajální spolupráci mezi orgány; připomíná přání Parlamentu zahájit jednání s Radou s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivé dohody, která by tuto patovou situaci konečně překonala;

8.  upozorňuje na dopis, který dne 25. května 2020 zaslal Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu generálnímu tajemníkovi Rady, aby jej informoval o tom, že Konference předsedů Parlamentu pověřila Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby obnovil jednání s Radou o postupu udělování absolutoria;

9.  informuje o tom, že vyjednávací tým Parlamentu tvoří předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová, zpravodaj pro udělení absolutoria Radě za rok 2018 Tomáš Zdechovský a první místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Isabel García Muñozová;

10.  sděluje, že k dopisu zmíněnému v bodě 8 byl přiložen aktualizovaný neoficiální dokument, který vyjednávací tým Parlamentu navrhl dne 20. února 2020, týkající se spolupráce mezi Parlamentem a Radou během každoročního postupu udělování absolutoria; konstatuje, že Parlament považuje tento neoficiální dokument za výchozí bod pro jednání;

11.  sděluje, že neoficiální dokument uznává, že každý z orgánů plní při postupu udělování absolutoria svou vlastní, byť odlišnou úlohu, a uzavírá, že Parlament a Rada potřebují k tomu, aby mohly vydat doporučení (Rada) nebo přijmout rozhodnutí (Parlament), podobný skutkový základ;

12.  vysvětluje, že dopis zmíněný v bodě 8 vybízí Radu, aby navrhla vhodné datum pro zahájení jednání; uvádí, že další pozitivní vývoj tohoto procesu přerušila pandemie COVID-19;

13.  zdůrazňuje, že dokud nebudou mezi oběma stranami probíhat jednání, Parlament své stanovisko nezmění, a že vzájemná jednání jsou nutnou podmínkou pro vyřešení tohoto problému;

14.  trvá na tom – jak Parlament v posledních letech doporučil v mnoha usneseních o udělení absolutoria –, že v zájmu zvýšení transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti výdajů obou orgánů, musí být rozpočet Evropské rady oddělen od rozpočtu Rady;

15.  trvá na tom, že v zájmu zvýšení otevřenosti rozhodovacího procesu Unie a odpovědnosti orgánů Unie je nutně zapotřebí vyvíjet společné úsilí a snažit se dosáhnout interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti pro lobbisty, který by byl přístupný ve strojově čitelném formátu; opět vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada se k systému rejstříku transparentnosti nepřipojila; vyzývá Radu, aby se i nadále účastnila diskusí o vytvoření společného rejstříku s Parlamentem, jenž souhlasil s opětovným zahájením jednání v březnu 2020, a Komisí s cílem dosáhnout toho, aby se registrace stala pro lobbisty, pokud se chtějí setkat s unijními činiteli s rozhodovací pravomocí, de facto povinnou; znovu vyzývá všechny týmy členských států vykonávající předsednictví Rady, aby šly příkladem a odmítaly setkání s neregistrovanými lobbisty;

16.  vítá kladnou reakci Rady na doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ve věci 1069/2019/MIG týkající se sponzorování předsednictví v Radě Evropské unie; bere na vědomí návrh pokynů, který generální sekretariát Rady zaslal dne 29. června 2020 delegacím členských států; znovu opakuje, že jakýkoli skutečný či vnímaný střet zájmů poškozuje dobré jméno Rady a celé Unie; vyzývá Radu, aby se zamyslela nad nezávazným charakterem pokynů; naléhá na Radu, aby se touto otázkou začala bezodkladně zabývat;

17.  zdůrazňuje, že je důležité umožnit občanům snadno sledovat legislativní proces Unie; připomíná Radě, aby sladila své pracovní metody se standardy parlamentní demokracie, jak to vyžadují Smlouvy; připomíná Radě, aby systematicky reagovala na všechna doporučení obsažená v rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ve strategickém šetření OI/2/2017/TE týkajícím se transparentnosti legislativního procesu v Radě; připomíná, že Parlament evropskou veřejnou ochránkyni práv vyzval, aby v návaznosti na své šetření nepřestala podnikat další kroky;

18.  vyzývá Radu, aby intenzivněji usilovala o zvýšení transparentnosti, mj. zveřejňováním svých legislativních dokumentů včetně zápisů ze schůzí pracovních skupin a třístranných jednání a dalších klíčových pracovních dokumentů v souladu s doporučeními evropské veřejné ochránkyně práv; vítá zlepšení internetových stránek Rady, zejména v souvislosti s transparentností a přístupem k dokumentům; vítá jasné kapitoly o legislativní transparentnosti, pořady jednání, harmonogram zasedání Rady, zápisy z jednání a hlasovací seznamy; uznává, že Rada přijímá opatření na podporu důslednější kultury transparentnosti;

19.  opět vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že členské státy vykonávající předsednictví Unie jsou sponzorovány podniky, a sdílí obavy, jež v tomto ohledu vyjádřili občané Unie a poslanci Parlamentu; je velmi znepokojen tím, že tato praxe by mohla poškodit pověst Unie, jejích orgánů a institucí, zejména Rady, v očích občanů Unie a vést ke ztrátě důvěry; rovněž Radě důrazně doporučuje, aby zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; žádá Radu, aby tuto znepokojivou záležitost předložila členským státům, zejména stávající trojici předsednictví, a žádá stávající trojici předsednictví, aby se těmito doporučeními vážně zabývala a následně o nich podala Parlamentu zprávu;

20.  je hluboce znepokojen údajnými střety zájmů několika zástupců členských států, kteří se podílejí na přijímání politických a rozpočtových rozhodnutí; žádá Radu, aby zajistila, aby se zástupci členských států, kteří mají osobní prospěch z dotací Unie, jednání a hlasování o politice nebo rozpočtu v dotčené oblasti neúčastnili.

Poslední aktualizace: 22. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí