Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2057(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0189/2020

Indgivne tekster :

A9-0189/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0271

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 53k
Tirsdag den 20. oktober 2020 - Bruxelles
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
P9_TA(2020)0271A9-0189/2020
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 20. oktober 2020 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2019/2057(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2018, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin afgørelse af 13. maj 2020(5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2018 og den dertil hørende beslutning,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0189/2020),

1.  nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 28.2.2017.
(2) EUT C 327 af 30.9.2018, s.1.
(3) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.
(4) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0090.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2019/2057(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0189/2020),

A.  der henviser til, at Det Europæiske Råd og Rådet i deres egenskab af EU-institutioner bør udvise demokratisk ansvarlighed over for alle Unionens borgere for så vidt angår de midler, som de er blevet betroet med henblik på at varetage deres opgaver;

B.  der henviser til, at Parlamentet er den eneste af EU-institutionerne, der er direkte valgt, og at det har ansvaret for at meddele decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget;

C.  der henviser til, at en åben og gennemsigtig dechargeprocedure er nødvendig for at beskytte Unionens finansielle interesser, foretage den nødvendige indsats mod svig og sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionsborgere, hvorved hver enkelt EU-institution er ansvarlig for det budget, den gennemfører;

1.  understreger, at Rådet i ti år i træk har nægtet at samarbejde under dechargeproceduren og således tvunget Parlamentet til at nægte at meddele decharge; bemærker, at afgørelsen om meddelelse af decharge for 2018 blev udsat i maj 2020 i lighed med, hvad der blev gjort i de foregående år;

2.  understreger, at denne situation ikke er holdbar for nogen af de to institutioner: for Rådet, fordi der ikke er truffet en positiv afgørelse om gennemførelsen af dets budget siden 2009, og for Parlamentet, fordi det viser en manglende respekt for Parlamentets rolle som dechargemyndighed og garant for EU-budgettets gennemsigtighed og demokratiske ansvarlighed;

3.  fastslår, at denne situation skader den offentlige tillid til den finansielle forvaltning af Unionens institutioner; mener, at en fortsættelse af den nuværende situation er skadelig for Unionens og dens institutioners ansvarlighed;

4.  minder om, at Parlamentet i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og finansforordningen er Unionens eneste dechargemyndighed – dog i fuld anerkendelse af Rådets rolle som en institution, der fremsætter henstillinger i forbindelse med dechargeproceduren; anmoder i denne forbindelse Rådet om at fremsætte henstillinger for så vidt angår decharge til de øvrige EU-institutioner.

5.  minder om, at institutionerne i henhold til TEUF har administrativ autonomi, at deres udgifter fremgår af særskilte dele af budgettet, og at de er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budgetter;

6.  minder om, at Parlamentet meddeler decharge til alle EU-institutioner og -organer på grundlag af bestemmelserne om tekniske dokumenter, svar på parlamentariske forespørgsler og høringer; beklager, at Parlamentet på grund af manglende samarbejde fra Rådets side gang på gang støder på vanskeligheder i sine forsøg på at få svar fra Rådet, hvilket har resulteret i, at Parlamentet har nægtet at meddele decharge i mere end ti år;

7.  minder om, at effektiv kontrol af Unionens budgetgennemførelse kræver et loyalt samarbejde mellem institutionerne; minder om Parlamentets ønske om at indlede forhandlinger med Rådet med henblik på at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende aftale om endelig at komme ud af dette dødvande;

8.  fremhæver den skrivelse, som Parlamentets Budgetkontroludvalg den 25. maj 2020 sendte til Rådets generalsekretær for at informere denne om, at Parlamentets Budgetkontroludvalg af Parlamentets Formandskonference har fået mandat til at genåbne forhandlingerne med Rådet vedrørende dechargeproceduren;

9.  oplyser, at Parlamentets forhandlingsteam består af formanden for Parlamentets Budgetkontroludvalg, Monika Hohlmeier, ordføreren for betænkningen om meddelelse af decharge til Rådet for 2018, Tomáš Zdechovský og første næstformand for Parlamentets Budgetkontroludvalg, Isabel García Muñoz;

10.  gør opmærksom på, at der som bilag til den i punkt 8 omhandlede skrivelse blev vedlagt en ajourført version af det forslag, som Parlamentets forhandlingsteam fremsatte den 20. februar 2020 vedrørende det uofficielle dokument om samarbejdet mellem Parlamentet og Rådet under den årlige dechargeprocedure; bemærker, at Parlamentet betragter det uofficielle dokument som udgangspunktet for forhandlingerne;

11.  gør opmærksom på, at det uofficielle dokument anerkender de to institutioners respektive, men forskellige roller i dechargeproceduren, idet det heri fastslås, at Parlamentet og Rådet har brug for samme faktuelle grundlag for at fremsætte henstillinger (Rådet) eller for at træffe afgørelser (Parlamentet);

12.  forklarer, at den i punkt 8 omhandlede skrivelse opfordrer Rådet til at foreslå en passende dato for indledning af forhandlinger; oplyser, at covid-19-pandemien har grebet forstyrrende ind i den positive tendens i denne proces;

13.  påpeger, at Parlamentet, så længe der ikke føres forhandlinger mellem parterne, står fast på sin holdning, og at forhandlinger mellem parterne er en forudsætning for at løse problemet;

14.  insisterer på, at Det Europæiske Råds budget og Rådets budget skal adskilles med henblik på at bidrage til at øge gennemsigtigheden, ansvarligheden og effektiviteten med hensyn til begge institutioners udgifter, således som Parlamentet har henstillet til i mange af dets dechargebeslutninger i løbet af de seneste år;

15.  insisterer på, at en kombineret indsats for at opnå en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister for lobbyister, som er tilgængeligt i et maskinlæsbart format, er absolut nødvendig med henblik på at øge åbenheden i Unionens beslutningsproces samt EU-institutionernes ansvarlighed; beklager endnu en gang dybt, at Rådet ikke har tilsluttet sig ordningen med åbenhedsregistret; opfordrer Rådet til fortsat at deltage i drøftelserne med Parlamentet, som i marts 2020 indvilligede i at genoptage forhandlingerne om oprettelsen af et fælles register, og med Kommissionen med henblik på at gøre det de facto obligatorisk for lobbyister at lade sig registrere, hvis de ønsker at mødes med Unionens beslutningstagere; opfordrer endnu engang alle medlemsstaternes formandskabstrioer til at gå foran med et godt eksempel ved at afvise at deltage i møder med uregistrerede lobbyister;

16.  glæder sig over Rådets positive svar på Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 1069/2019/MIG om virksomhedssponsorering af formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union; noterer sig udkastet til retningslinjer, som generalsekretariatet for Rådet tilsendte medlemsstaternes delegationer den 29. juni 2020; gentager, at enhver reel eller opfattet interessekonflikt bringer Rådets og Unionens omdømme som helhed i fare; opfordrer Rådet til at overveje retningslinjernes ikke-bindende karakter; opfordrer indtrængende Rådet til straks at følge op på dette spørgsmål;

17.  understreger vigtigheden af at gøre det let for borgerne at følge Unionens lovgivningsproces; minder Rådet om at tilpasse sine arbejdsmetoder til standarderne for et parlamentarisk demokrati som foreskrevet i traktaterne; minder Rådet om systematisk at følge op på alle de henstillinger, som er indeholdt i Den Europæiske Ombudsmands beslutning vedrørende strategisk undersøgelse OI/2/2017/TE af gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsproces; minder om, at Parlamentet opfordrede Den Europæiske Ombudsmand til fortsat at følge op på sin undersøgelse;

18.  opfordrer Rådet til at intensivere sine bestræbelser på at øge gennemsigtigheden ved bl.a. at offentliggøre Rådets lovgivningsdokumenter, herunder protokoller fra møder i Rådets forberedende organer og triloger og andre nøgledokumenter i overensstemmelse med Ombudsmandens henstillinger; glæder sig over forbedringerne på Rådets websted, navnlig med hensyn til gennemsigtighed og aktindsigt; glæder sig over de klare kapitler om lovgivningsmæssig gennemsigtighed, dagsordener og kalender for Rådets møder samt mødeprotokoller og afstemningslister; anerkender, at Rådet har taget skridt til at fremme en stærkere gennemsigtighedskultur;

19.  gentager sin dybe bekymring over virksomhedssponsoreringen til medlemsstater, der varetager Unionens formandskab, og deler de bekymringer, som unionsborgere og medlemmer har givet udtryk for; er dybt bekymret over den mulige skade på omdømmet og risikoen for tab af tillid, som denne praksis kan medføre for Unionen, dens institutioner og navnlig for Rådet i unionsborgeres øjne; henstiller endvidere på det kraftigste Rådet om at opføre formandskaberne på budgettet og anmoder Rådet om at videresende denne bekymring til medlemsstaterne, navnlig til den nuværende formandskabstrio, og opfordrer den nuværende formandskabstrio til seriøst at overveje disse henstillinger og rapportere tilbage til Parlamentet herom;

20.  gentager sin dybe bekymring over de påståede interessekonflikter vedrørende en række repræsentanter for medlemsstaterne, der er involveret i den politiske og budgetmæssige beslutningsproces; anmoder Rådet om at sikre, at repræsentanter for medlemsstaterne, som har mulighed for at drage personlig fordel af EU-støtte, ikke deltager i de tilknyttede politiske eller budgetmæssige drøftelser og afstemninger;

Seneste opdatering: 22. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik