Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2057(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0189/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0189/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0271

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 48k
Tiistai 20. lokakuuta 2020 - Bryssel
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
P9_TA(2020)0271A9-0189/2020
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 20. lokakuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2019/2057(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 13. toukokuuta 2020 tekemänsä päätöksen(5), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2018 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä olevan päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(7) ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 262 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0189/2020),

1.  epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 51, 28.2.2017.
(2) EUVL C 327, 30.9.2018, s. 1.
(3) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0090.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2019/2057(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa‑neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0189/2020),

A.  katsoo, että unionin toimieliminä Eurooppa-neuvoston ja neuvoston olisi oltava demokraattisesti vastuuvelvollisia kaikille unionin kansalaisille varoista, jotka toimielimille on uskottu niiden tehtävien hoitamista varten;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti on ainoa välittömillä vaaleilla valittu unionin toimielin ja sen tehtävänä on myöntää vastuuvapaus Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta;

C.  ottaa huomioon, että unionin taloudellisten etujen suojaaminen, välttämättömän petosten torjunnan jatkaminen ja avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden takaaminen unionin kansalaisia kohtaan edellyttävät avointa ja läpinäkyvää vastuuvapausmenettelyä, jossa unionin jokainen toimielin kantaa vastuun toteuttamastaan talousarviosta;

1.  korostaa, että neuvosto on kymmenen peräkkäisen vuoden ajan kieltäytynyt yhteistyöstä vastuuvapausmenettelyssä ja näin ollen pakottanut parlamentin epäämään vastuuvapauden; panee merkille, että päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2018 lykättiin toukokuussa 2020 aiempien vuosien tapaan;

2.  painottaa, että tämä asiaintila ei ole kestävä kummankaan toimielimen kannalta: neuvoston kannalta, koska sen talousarvion toteuttamisesta ei ole annettu myönteistä päätöstä sitten vuoden 2009, eikä parlamentin kannalta, sillä tilanne osoittaa, ettei parlamentin roolia vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena ja unionin talousarvion avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden takaajana kunnioiteta;

3.  toteaa tämän tilanteen vahingoittavan kansalaisten luottamusta unionin toimielinten varainhoitoon; katsoo, että tilanteen jatkuminen nykyisellään heikentää unionin ja sen toimielinten vastuuvelvollisuutta;

4.  palauttaa mieliin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja varainhoitoasetuksen mukaan parlamentti on unionin ainoa vastuuvapauden myöntävä viranomainen, mutta tunnustaa täysin neuvoston roolin toimielimenä, joka antaa vastuuvapausmenettelyä koskevia suosituksia; pyytää tässä yhteydessä neuvostoa antamaan muiden unionin toimielinten vastuuvapausmenettelyä koskevia suosituksia;

5.  palauttaa mieliin, että SEUT-sopimuksen mukaisesti toimielimet ovat hallinnollisesti riippumattomia, niiden menot esitetään talousarvion erillisissä osissa ja ne ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteuttamisesta;

6.  muistuttaa, että parlamentti myöntää vastuuvapauden kaikille unionin toimielimille ja elimille teknisten asiakirjojen sisällön, parlamentin kysymyksiin annettujen vastausten ja kuulemisten perusteella; pitää valitettavana, että parlamentilla on ollut toistuvasti vaikeuksia saada vastauksia neuvostolta yhteistyön puuttumisen vuoksi ja että tämän vuoksi neuvostolta on evätty vastuuvapaus yli kymmenen vuoden ajan;

7.  palauttaa mieliin, että unionin talousarvion toteuttamisen vaikuttava valvonta edellyttää toimielinten välistä vilpitöntä yhteistyötä; palauttaa mieliin parlamentin toiveen aloittaa neuvoston kanssa neuvottelut kumpaakin osapuolta tyydyttävään sopimukseen pääsemiseksi, jotta tämä pattitilanne voitaisiin ratkaista lopullisesti;

8.  korostaa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan 25. toukokuuta 2020 neuvoston pääsihteerille lähettämää kirjettä, jossa ilmoitettiin, että parlamentin puheenjohtajakokous on valtuuttanut parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan aloittamaan neuvoston kanssa uudelleen neuvottelut vastuuvapausmenettelystä;

9.  ilmoittaa, että parlamentin neuvotteluryhmän muodostavat parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monika Hohlmeier, vuotta 2018 koskevan neuvoston vastuuvapausmenettelyn esittelijä Tomáš Zdechovský ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Isabel García Muñoz;

10.  ilmoittaa, että 8. kohdassa mainittuun kirjeeseen liitettiin parlamentin neuvotteluryhmän 20. helmikuuta 2020 ehdottama päivitetty versio epävirallisesta asiakirjasta, joka koskee parlamentin ja neuvoston välistä yhteistyötä vuotuisessa vastuuvapausmenettelyssä; toteaa parlamentin pitävän tätä epävirallista asiakirjaa neuvottelujen lähtökohtana;

11.  ilmoittaa, että epävirallisessa asiakirjassa tunnustetaan kummankin toimielimen roolien ero vastuuvapausmenettelyssä toteamalla, että parlamentilla ja neuvostolla on oltava sama faktapohja, jonka perusteella voidaan antaa suositus (neuvosto) ja tehdä päätös (parlamentti);

12.  selventää, että 8. kohdassa mainitussa kirjeessä neuvostoa pyydetään ehdottamaan sopivaa päivämäärää neuvottelujen aloittamiselle; ilmoittaa, että covid-19-pandemia keskeytti tämän prosessin myönteisen suuntauksen;

13.  huomauttaa, että niin kauan kuin osapuolten välillä ei käydä neuvotteluja, parlamentin näkemykset pysyvät ennallaan, ja että osapuolten väliset neuvottelut ovat ennakkoedellytys asian ratkaisemiselle;

14.  katsoo ehdottomasti, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot on erotettava toisistaan, jotta kummankin toimielimen varainkäytön avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa, kuten parlamentti on viime vuosina suositellut useissa vastuuvapauspäätöslauselmissaan;

15.  on ehdottomasti sitä mieltä, että yhteiset toimet edunvalvojien pakollista, koneellisesti luettavassa muodossa olevaa avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten välisen sopimuksen aikaansaamiseksi ovat välttämättömiä, jotta voidaan lisätä unionin päätöksentekoprosessin avoimuutta ja sen toimielinten vastuuvelvollisuutta; toistaa pitävänsä erittäin valitettavana, että neuvosto ei ole liittynyt avoimuusrekisterijärjestelmään; kehottaa neuvostoa osallistumaan edelleen keskusteluihin yhteisen rekisterin perustamisesta yhdessä parlamentin kanssa, joka suostui aloittamaan neuvottelut uudelleen maaliskuussa 2020, sekä komission kanssa, jotta edunvalvojien rekisteröitymisestä voidaan tehdä tosiasiallisesti pakollista, mikäli ne haluavat tavata unionin päättäjiä; kehottaa jälleen kerran kaikkia jäsenvaltioiden puheenjohtajakolmikoita näyttämään hyvää esimerkkiä kieltäytymällä tapaamasta rekisteröimättömiä edunvalvojia;

16.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston myönteisen suhtautumisen Euroopan oikeusasiamiehen antamaan suositukseen asiassa 1069/2019/MIG Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion sponsoroinnista; panee merkille neuvoston pääsihteeristön jäsenvaltioiden valtuuskunnille 29. kesäkuuta 2020 lähettämän luonnoksen ohjeiksi; toistaa, että kaikki todelliset tai oletetut eturistiriidat vaarantavat neuvoston ja koko unionin maineen; kehottaa neuvostoa pohtimaan ohjeiden ei-sitovaa luonnetta; kehottaa neuvostoa ryhtymään viipymättä jatkotoimiin asiassa;

17.  pitää tärkeänä antaa kansalaisille mahdollisuus seurata helposti unionin lainsäädäntöprosessia; muistuttaa neuvostoa, että sen on mukautettava työmenetelmiään parlamentaarisen demokratian normeihin, kuten perussopimuksissa edellytetään; muistuttaa neuvostoa, että sen on toteutettava järjestelmällisesti jatkotoimia kaikkien Euroopan oikeusasiamiehen neuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuutta koskevassa strategisessa tutkimuksessa OI/2/2017/TE tekemään päätökseen sisältyvien suositusten johdosta; palauttaa mieliin, että parlamentti kannusti Euroopan oikeusasiamiestä toteuttamaan jatkotoimia tutkimuksensa johdosta;

18.  kehottaa neuvostoa tehostamaan avoimuustoimiaan muun muassa julkaisemalla neuvoston lainsäädäntöasiakirjoja, mukaan lukien työryhmien kokouspöytäkirjat ja trilogien ja muiden käsittelyn tärkeimpien vaiheiden työasiakirjat, Euroopan oikeusasiamiehen suositusten mukaisesti; suhtautuu myönteisesti neuvoston verkkosivustolle tehtyihin parannuksiin, jotka liittyvät erityisesti avoimuuteen ja asiakirjojen saatavuuteen; pitää myönteisinä lainsäädännön avoimuutta, neuvoston kokousten esityslistoja ja kalenteria sekä pöytäkirjoja ja äänestysluetteloita koskevia selkeitä osioita; toteaa, että neuvosto on toteuttanut toimia vahvistaakseen avoimuuden kulttuuria;

19.  toistaa olevansa syvästi huolissaan siitä, että yritykset sponsoroivat unionin puheenjohtajavaltioita, ja jakaa unionin kansalaisten ja parlamentin jäsenten ilmaiseman huolen asiasta; on erittäin huolestunut siitä, että tämä käytäntö saattaa aiheuttaa vahinkoa unionin, sen toimielinten ja etenkin neuvoston maineelle ja johtaa unionin kansalaisten luottamuksen menettämiseen; suosittelee lisäksi painokkaasti, että neuvosto harkitsisi puheenjohtajakausien sisällyttämistä talousarvioon; pyytää neuvostoa välittämään tiedon tästä huolesta jäsenvaltioille ja erityisesti nykyiselle puheenjohtajakolmikolle, ja pyytää nykyistä puheenjohtajakolmikkoa harkitsemaan näitä suosituksia vakavasti ja raportoimaan asiasta parlamentille;

20.  toistaa olevansa syvästi huolissaan erinäisten toimintapolitiikkaa ja talousarviota koskevaan päätöksentekoon osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien väitetyistä eturistiriidoista; pyytää neuvostoa varmistamaan, että henkilökohtaisesti unionin tuista hyötyvät jäsenvaltioiden edustajat eivät osallistu asianomaista toimintapolitiikkaa tai talousarviota koskeviin keskusteluihin ja äänestyksiin.

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö