Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2057(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0189/2020

Pateikti tekstai :

A9-0189/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0271

Priimti tekstai
PDF 136kWORD 48k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P9_TA(2020)0271A9-0189/2020
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2019/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9‑0052/2019)(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A9-0189/2020),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2017 2 28.
(2) OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
(3) OL C 357, 2018 10 4, p. 1.
(4) OL C 357, 2018 10 4, p. 9.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0090.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2019/2057(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A9-0189/2020),

A.  kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba kaip Sąjungos institucijos turėtų būti demokratiškai atskaitingos visiems Sąjungos piliečiams už joms savo užduotims vykdyti patikėtas lėšas;

B.  kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atsakinga už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

C.  kadangi, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, vykdyti būtiną kovą su sukčiavimu ir užtikrinti skaidrumą bei demokratinę atskaitomybę Sąjungos piliečiams, reikalinga atvira ir skaidri biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, pagal kurią kiekviena Sąjungos institucija būtų atskaitinga už savo vykdomą biudžetą;

1.  pabrėžia, kad 10 metų iš eilės Taryba atsisako bendradarbiauti vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ir tokiu būdu Parlamentas yra priverstas atsisakyti patvirtinti biudžeto įvykdymą; pažymi, kad sprendimas, ar patvirtinti 2018 m. biudžeto įvykdymą, buvo atidėtas 2020 m. gegužės mėn., panašiai kaip ir ankstesniais metais;

2.  pabrėžia, kad ši padėtis yra nemaloni abiem institucijoms – Tarybai, nes nuo 2009 m. nebuvo priimtas joks teigiamas sprendimas dėl jos biudžeto vykdymo, ir Parlamentui, nes tai rodo, kad negerbiamas Parlamento, kaip biudžeto įvykdymą tvirtinančios ir Sąjungos biudžeto skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę užtikrinančios institucijos, vaidmuo;

3.  teigia, kad tokia padėtis kenkia visuomenės pasitikėjimui Sąjungos institucijų finansų valdymu; mano, kad besitęsianti dabartinė padėtis kenkia Sąjungos ir jos institucijų atskaitomybei;

4.  primena, kad pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Finansinį reglamentą Parlamentas yra vienintelė Sąjungos biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija, tačiau visapusiškai pripažįsta Tarybos, kaip institucijos, teikiančios rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, vaidmenį; šiuo požiūriu prašo Tarybos pateikti rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo kitoms Sąjungos institucijoms;

5.  primena, kad pagal SESV institucijos yra savarankiškos administraciniu aspektu, jų išlaidos nustatytos atskirose biudžeto dalyse ir jos yra kiekviena atskirai atsakingos už savo biudžeto vykdymą;

6.  primena, kad Parlamentas patvirtina visų Sąjungos institucijų ir įstaigų biudžeto įvykdymą, remdamasis techninių dokumentų nuostatomis, atsakymais į Parlamento narių klausimus ir klausymais; apgailestauja dėl to, kad Parlamentas ne kartą susiduria su sunkumais siekdamas gauti Tarybos atsakymus dėl nepakankamo bendradarbiavimo, dėl kurio atsisakoma suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą daugiau kaip 10 metų;

7.  primena, kad veiksmingai Sąjungos biudžeto vykdymo kontrolei užtikrinti reikalingas lojalus institucijų bendradarbiavimas; primena, kad Parlamentas nori pradėti derybas su Taryba, jog būtų pasiektas abi puses tenkinantis susitarimas siekiant pagaliau išeiti iš šios aklavietės;

8.  atkreipia dėmesį į 2020 m. gegužės 25 d. Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto laišką Tarybos generaliniam sekretoriui, kuriame pranešama, kad Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui Parlamento Pirmininkų sueiga suteikė įgaliojimus iš naujo pradėti derybas su Taryba dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros;

9.  informuoja, kad Parlamento derybų grupę sudaro Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė Monika Hohlmeier, pranešėjas dėl Tarybos 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Tomáš Zdechovský ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko 1-oji pavaduotoja Isabel García Muñoz;

10.  informuoja, kad 2020 m. vasario 20 d. Parlamento derybų grupės pasiūlyta atnaujinta neoficialaus dokumento dėl Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu redakcija buvo pridėta prie 8 punkte nurodyto laiško; pažymi, kad Parlamentas šį neoficialų dokumentą vertina kaip derybų išeities tašką;

11.  informuoja, kad neoficialiame dokumente pripažįstamas abiejų institucijų atitinkamas, bet skirtingas vaidmuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu, ir daroma išvada, kad Parlamentui ir Tarybai reikia panašaus faktinio pagrindo, kad galėtų pateikti rekomendaciją (Taryba) arba priimti sprendimą (Parlamentas);

12.  paaiškina, kad minėto laiško 8 punkte Taryba raginama pasiūlyti tinkamą derybų pradžios datą; informuoja, kad teigiamą šio proceso tendenciją nutraukė COVID-19 pandemija;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad, kol tarp šalių nevyksta derybos, Parlamentas laikosi savo nuomonės ir kad šalių derybos yra išankstinė sąlyga šiam klausimui išspręsti;

14.  primygtinai reikalauja, kad Europos Vadovų Tarybos biudžetas ir Tarybos biudžetas būtų atskirti siekiant padėti užtikrinti didesnį abiejų institucijų išlaidų skaidrumą, veiksmingumą ir atskaitomybę už jas, kaip pastaraisiais metais rekomendavo Parlamentas daugelyje savo rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

15.  primygtinai reikalauja, kad bendros pastangos siekiant tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo kompiuterio skaitomu formatu prieinamo lobistų skaidrumo registro būtų neišvengiamos siekiant padidinti Sąjungos sprendimų priėmimo proceso atvirumą ir Sąjungos institucijų atskaitomybę; dar kartą labai apgailestauja dėl to, kad Taryba neprisijungė prie skaidrumo registro sistemos; ragina Tarybą kartu su Parlamentu, kuris sutiko atnaujinti derybas 2020 m. kovo mėn., ir Komisija toliau dalyvauti diskusijose dėl bendro registro sukūrimo, kad lobistai de facto privalėtų registruotis, jei norėtų susitikti su Sąjungos sprendimus priimančiais asmenimis; vėl ragina visas pirmininkaujančių valstybių narių grupes rodyti pavyzdį atsisakant rengti susitikimus su neregistruotais lobistais;

16.  palankiai vertina teigiamą Tarybos reakciją į Europos ombudsmeno rekomendaciją byloje 1069/2019/MIG dėl paramos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms; atkreipia dėmesį į 2020 m. birželio 29 d. Tarybos generalinio sekretoriato valstybių narių delegacijoms nusiųstą gairių projektą; pakartoja, kad bet koks faktinis ar numanomas interesų konfliktas kelia pavojų Tarybos ir visos Sąjungos reputacijai; ragina Tarybą apsvarstyti neprivalomą gairių pobūdį; primygtinai ragina Tarybą nedelsiant imtis tolesnių veiksmų šiuo klausimu;

17.  pabrėžia, kad svarbu leisti piliečiams lengvai stebėti Sąjungos teisėkūros procesą; primena Tarybai, kad ji turi suderinti savo darbo metodus su parlamentinės demokratijos standartais, kaip reikalaujama Sutartyse; primena Tarybai, kad reikia sistemingai atsižvelgti į visas rekomendacijas, išdėstytas Europos ombudsmeno atlikto strateginio tyrimo „Teisėkūros proceso Taryboje skaidrumas“ (OI/2/2017/TE) sprendime; primena, kad Parlamentas paragino Europos ombudsmeną imtis tolesnių su šiuo tyrimu susijusių veiksmų;

18.  ragina Tarybą dėti daugiau pastangų skaidrumo srityje, inter alia, skelbti Tarybos teisėkūros procedūra priimtus dokumentus, be kita ko, darbo grupių posėdžių ir trilogų protokolus bei kitus svarbius darbo dokumentus, atsižvelgiant į Europos Ombudsmeno rekomendacijas; palankiai vertina atliktus Tarybos interneto svetainės patobulinimus, visų pirma susijusius su skaidrumu ir galimybe susipažinti su dokumentais; palankiai vertina aiškius svetainės skyrius, skirtus teisėkūros skaidrumui, Tarybos posėdžių darbotvarkėms ir kalendoriui, taip pat posėdžių protokolams ir balsavimo sąrašams; pripažįsta, kad Taryba ėmėsi veiksmų siekdama puoselėti tvirtesnę skaidrumo kultūrą;

19.  pakartoja, kad yra itin susirūpinęs dėl įmonių teikiamos paramos valstybėms narėms, kurios pirmininkauja Sąjungai, ir atkartoja Sąjungos piliečių ir Parlamento narių išreikštą susirūpinimą šiuo klausimu; yra itin susirūpinęs, kad dėl šios praktikos Sąjungos piliečių akyse gali būti padaryta žala Sąjungos, jos institucijų ir visų pirma Tarybos reputacijai ir gali kilti pavojus, kad bus prarastas pasitikėjimas jomis; be to, primygtinai rekomenduoja Tarybai numatyti galimybę į biudžetą įtraukti pirmininkavimą Tarybai, prašo Tarybos perduoti šį susirūpinimą keliantį klausimą valstybėms narėms, visų pirma dabartiniam pirmininkaujančių valstybių narių trejetui ir ragina dabartinį pirmininkaujančių valstybių narių trejetą rimtai apsvarstyti šias rekomendacijas ir pateikti ataskaitą Parlamentui;

20.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl įtariamų interesų konfliktų, susijusių su daugeliu valstybių narių atstovų, dalyvaujančių politikos ir biudžeto sprendimų priėmimo procesuose; prašo Tarybos užtikrinti, kad valstybių narių atstovai, kurie gauna asmeninės naudos iš Sąjungos subsidijų, nedalyvautų atitinkamose diskusijose ir balsavimuose dėl politikos ar biudžeto.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika