Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2057(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0189/2020

Ingivna texter :

A9-0189/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0271

Antagna texter
PDF 127kWORD 51k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P9_TA(2020)0271A9-0189/2020
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 20 oktober 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2019/2057(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)(2),

–  med beaktande av rådets årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2018, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 13 maj 2020(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2018 samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0189/2020),

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 28.2.2017.
(2) EUT C 327, 30.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Antagna texter, P9_TA(2020)0090.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2019/2057(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0189/2020), och av följande skäl:

A.  Europeiska rådet och rådet bör i sin egenskap av EU-institutioner vara demokratiskt ansvariga inför unionens samtliga medborgare för de medel de anförtros för att utföra sina uppgifter.

B.  Parlamentet är den enda av unionens institutioner som är direktvald, och parlamentet ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

C.  Ett öppet och transparent ansvarsfrihetsförfarande är nödvändigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, föra den nödvändiga kampen mot bedrägerier och garantera transparens och demokratisk ansvarsskyldighet gentemot unionens medborgare, vilket innebär att alla unionens institutioner är ansvariga för den budget de genomför.

1.  Europaparlamentet betonar att rådet i 10 år i rad har vägrat att samarbeta i samband med ansvarsfrihetsförfarandet, och därmed tvingat parlamentet att vägra att bevilja ansvarsfrihet. Parlamentet noterar att beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för 2018 sköts upp i maj 2020 på samma sätt som tidigare år.

2.  Europaparlamentet understryker att denna situation inte är hållbar för någon av institutionerna: när det gäller rådet eftersom det inte har fattats något positivt beslut om genomförandet av dess budget sedan 2009, och när det gäller parlamentet eftersom det visar på bristande respekt för parlamentets roll som ansvarsfrihetsbeviljande myndighet och garant för transparens och demokratisk ansvarsskyldighet i samband med unionens budget.

3.  Europaparlamentet konstaterar att denna situation skadar allmänhetens förtroende för den ekonomiska förvaltningen av unionens institutioner. Parlamentet anser att om den nuvarande situationen fortgår är detta skadligt för unionens och dess institutioners ansvarsskyldighet.

4.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och budgetförordningen är unionens enda myndighet som beviljar ansvarsfrihet, men erkänner till fullo rådets roll som den institution som ger rekommendationer om förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar i detta avseende rådet att utfärda rekommendationer i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för unionens övriga institutioner.

5.  Europaparlamentet påminner om att enligt EUF-fördraget är institutionerna administrativt självständiga, deras utgifter ska tas upp i särskilda delar av budgeten och de är individuellt ansvariga för genomförandet av sina budgetar.

6.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet beviljar alla unionens institutioner och organ ansvarsfrihet på grundval av bestämmelserna i de tekniska dokumenten, svaren på parlamentets frågor och utfrågningarna. Parlamentet beklagar att det vid upprepade tillfällen har haft svårt att få svar från rådet på grund av bristande samarbete, vilket har lett till att parlamentet i mer än tio år har vägrat bevilja ansvarsfrihet.

7.  Europaparlamentet påminner om att en effektiv kontroll av genomförandet av unionens budget kräver lojalt samarbete mellan institutionerna. Parlamentet påminner om sin önskan om att inleda förhandlingar med rådet i syfte att nå en ömsesidigt tillfredsställande överenskommelse för att äntligen bryta detta dödläge.

8.  Europaparlamentet betonar den skrivelse som parlamentets budgetkontrollutskott skickade till rådets generalsekreterare den 25 maj 2020 för att informera om att parlamentets budgetkontrollutskott har fått i uppdrag av parlamentets talmanskonferens att återuppta förhandlingarna med rådet om förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

9.  Europaparlamentet informerar om att parlamentets förhandlingsgrupp består av ordföranden för parlamentets budgetkontrollutskott, Monika Hohlmeier, föredraganden för rådets ansvarsfrihet för 2018, Tomáš Zdechovský, och parlamentets budgetkontrollutskotts första vice ordförande, Isabel García Muñoz.

10.  Europaparlamentet informerar om att en uppdaterad version, som föreslogs av parlamentets förhandlingsgrupp den 20 februari 2020, av det icke-officiella dokumentet om samarbetet mellan parlamentet och rådet under det årliga ansvarsfrihetsförfarandet bifogades den skrivelse som nämns i punkt 8. Parlamentet noterar att parlamentet betraktar det icke-officiella dokumentet som utgångspunkt för förhandlingarna.

11.  Europaparlamentet informerar om att det icke-officiella dokumentet erkänner de båda institutionernas respektive men olika roller i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, genom att slå fast att parlamentet och rådet behöver utgå från samma faktagrund för att kunna utfärda en rekommendation (rådet) eller fatta ett beslut (parlamentet).

12.  Europaparlamentet förklarar att i den skrivelse som nämns i punkt 8 uppmanas rådet att föreslå ett lämpligt datum för att inleda förhandlingar. Parlamentet informerar om att den positiva utvecklingen av denna process har avbrutits av covid-19-pandemin.

13.  Europaparlamentet påminner om att så länge inga förhandlingar sker mellan parterna kvarstår parlamentets synpunkter och att förhandlingar parterna emellan är en förutsättning för att frågan ska nå en lösning.

14.  Europaparlamentet insisterar på att Europeiska rådets budget och rådets budget ska skiljas från varandra för att öka transparensen, ansvarsskyldigheten och ändamålsenligheten med avseende på de båda institutionernas utgifter, i enlighet med parlamentets rekommendationer i många av dess ansvarsfrihetsresolutioner under de senaste åren.

15.  Europaparlamentet insisterar på att de kombinerade insatserna för att uppnå ett interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister för lobbyister, tillgängligt i ett maskinläsbart format, är oundvikliga för att öka öppenheten i unionens beslutsprocess och EU-institutionernas ansvarsskyldighet. Parlamentet beklagar än en gång djupt att rådet inte har anslutit sig till systemet med öppenhetsregister. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta att delta i diskussionerna om inrättandet av ett gemensamt register tillsammans med parlamentet, som gick med på att återuppta förhandlingarna i mars 2020, och kommissionen, för att i praktiken göra det obligatoriskt för lobbyister att registrera sig om de vill ha möten med unionens beslutsfattare. Parlamentet uppmanar på nytt samtliga medlemsstaters ordförandeskapsgrupper att föregå med gott exempel genom att avstå från möten med oregistrerade lobbyister.

16.  Europaparlamentet välkomnar rådets positiva svar på Europeiska ombudsmannens rekommendation beträffande ärende 1069/2019/MIG om sponsring av ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Parlamentet noterar det utkast till vägledning som rådets generalsekretariat skickade till medlemsstaternas delegationer den 29 juni 2020. Parlamentet upprepar att alla faktiska eller upplevda intressekonflikter äventyrar rådets och unionens anseende som helhet. Parlamentet uppmanar rådet att reflektera över riktlinjernas icke-bindande karaktär. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att utan dröjsmål följa upp denna fråga.

17.  Europaparlamentet betonar vikten av att göra det enkelt för medborgarna att följa unionens lagstiftningsprocess. Parlamentet påminner rådet om att anpassa sina arbetsmetoder till normerna för parlamentarisk demokrati, i enlighet med fördragen. Parlamentet påminner rådet om att systematiskt följa upp alla rekommendationerna i Europeiska ombudsmannens beslut avseende den strategiska undersökningen OI/2/2017/TE om transparens i rådets lagstiftningsprocess. Parlamentet påminner om att parlamentet uppmanat Europeiska ombudsmannen att fortsätta att följa upp sin undersökning.

18.  Europaparlamentet uppmanar rådet att öka sina insatser för transparens genom att bland annat offentliggöra rådets lagstiftningshandlingar, inklusive protokoll från arbetsgruppsmöten och trepartsmöten och andra viktiga arbetsdokument i linje med Europeiska ombudsmannens rekommendationer. Parlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts på rådets webbplats, särskilt när det gäller transparens och tillgång till handlingar. Parlamentet välkomnar de tydliga kapitlen om insyn i lagstiftningen, dagordningar och en kalender för rådets möten samt protokoll och röstlängder. Parlamentet konstaterar att rådet har vidtagit åtgärder för att främja en starkare kultur av transparens.

19.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över företagssponsring av medlemsstater som står värd för unionens ordförandeskap och delar den oro som unionens medborgare och parlamentsledamöter uttryckt i denna fråga. Parlamentet är mycket bekymrat över den eventuella renomméskada och den risk för förlorat förtroende som denna praxis kan medföra för unionen, dess institutioner och särskilt för rådet i unionsmedborgarnas ögon. Rådet rekommenderas också starkt att överväga att integrera ordförandeskapen i budgeten, och parlamentet uppmanar rådet att vidarebefordra denna fråga till medlemsstaterna, särskilt till den nuvarande ordförandeskapstrion, och att allvarligt överväga rekommendationerna samt rapportera tillbaka till parlamentet.

20.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över de anklagelser om intressekonflikter som riktats mot ett antal företrädare för medlemsstater som deltar i den politiska och budgetmässiga beslutsprocessen. Parlamentet uppmanar rådet att se till att företrädare för medlemsstater som personligen drar fördel av EU-stöd inte deltar i de relaterade politiska eller budgetmässiga diskussionerna och omröstningarna.

Senaste uppdatering: 22 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy