Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2019(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0177/2020

Pateikti tekstai :

A9-0177/2020

Debatai :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 17
PV 20/10/2020 - 21

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0273

Priimti tekstai
PDF 236kWORD 68k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis
Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
P9_TA(2020)0273A9-0177/2020
Rezoliucija
 Priedas

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai“ (2020/2019(INL))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį ir Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)(4),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų(5),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių(6),

–  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo(7) ir 1958 m. birželio 10 d. Niujorke pasirašytą Konvenciją dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 3 d. rezoliuciją „Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo“(8),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos duomenų strategija“ (COM(2020)0066),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ (COM(2020)0067),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka. Europos galimybės ir uždaviniai“ (COM(2016)0288),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) atliktą Europos pridėtinės vertės vertinimo tyrimą „Skaitmeninių paslaugų aktas: Europos pridėtinės vertės vertinimas“(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 47 ir 54 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0177/2020),

A.  kadangi skaitmeninės paslaugos – Sąjungos ekonomikos kertinis akmuo ir daugelio jos piliečių pragyvenimo šaltinis – turi būti reguliuojamos taip, kad būtų užtikrinamos pagrindinės ir kitos piliečių teisės ir kartu remiamas vystymasis ir ekonominė pažanga, skaitmeninė aplinka ir skatinamas pasitikėjimas internete, atsižvelgiant į naudotojų ir visų rinkos dalyvių interesus, įskaitant MVĮ ir startuolius;

B.  kadangi kai kurios taisyklės, susijusios su turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjais ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis, neseniai buvo atnaujintos, visų pirma Direktyva (ES) 2018/1808 ir Direktyva (ES) 2019/790, o kai kurie pagrindiniai civilinės ir komercinės teisės aspektai Sąjungos ar nacionalinėje teisėje nebuvo tinkamai išnagrinėti, ir kadangi šis klausimas tapo dar svarbesnis dėl greitos ir spartėjančios pastarųjų dešimtmečių plėtros skaitmeninių paslaugų srityje, visų pirma atsiradus naujiems verslo modeliams, technologijoms ir socialinėms realijoms; kadangi šiomis aplinkybėmis reikia visapusiškai atnaujinti esmines civilinės ir komercinės teisės, taikytinos internetu veiklą vykdantiems komercinės veiklos subjektams, nuostatas;

C.  kadangi dėl didelio duomenimis grindžiamo tinklo poveikio kai kurios skaitmenines paslaugas teikiančios įmonės turi didelę rinkoje, todėl jos turi galimybę naudotojams primesti savo verslo praktiką, o kitiems rinkos dalyviams, ypač spartuoliams ir MVĮ, vis sunkiau konkuruoti, o naujiems verslo subjektams – netgi patekti į rinką;

D.  kadangi vien ex post konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimas negali veiksmingai pašalinti tam tikrų interneto platformų įtakos rinkoje poveikio, taip pat ir sąžiningai konkurencijai bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

E.  kadangi turinio prieglobos platformos pasikeitė – iš vien tik turinį rodančių platformų tapo labai išvystytomis struktūromis ir rinkos dalyviais, ypač socialiniai tinklai, kurie renka ir naudoja naudojimo duomenis; kadangi naudotojai turi teisėtą pagrindą tikėtis sąžiningų prieigos, skaidrumo, kainų nustatymo ir ginčų sprendimo sąlygų, susijusių su tokių platformų naudojimu ir naudotojų duomenų naudojimu platformose; kadangi skaidrumas gali padėti gerokai padidinti pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis;

F.  kadangi turinio prieglobos platformos gali nustatyti, koks turinys rodomas jų naudotojams, ir taip paveikti informacijos priėmimą ir perdavimą tokiu mastu, kad turinio prieglobos platformos de facto tampa viešosiomis erdvėmis skaitmeninėje aplinkoje; kadangi viešosios erdvės turi būti tvarkomos taip, kad būtų apsaugoti visuomenės interesai, gerbiamos naudotojų pagrindinės teisės ir civilinėje teisėje numatytos teisės, ypač teisė į saviraiškos laisvę ir teisę gauti informaciją;

G.  kadangi teisės nuostatų laikymasis skaitmeniniame pasaulyje reiškia ne tik veiksmingą pagrindinių teisių, visų pirma saviraiškos laisvės ir teisės gauti informaciją, privatumo, saugos ir saugumo, nediskriminavimo, pagarbos turtui ir intelektinės nuosavybės teisės įgyvendinimą, bet ir teisę kreiptis į teismą ir tinkamą procesą; kadangi perduodant sprendimus dėl turinio ar teisėsaugos įgaliojimų teisėtumo privačioms įmonėms gali būti pakenkta skaidrumui ir tinkamam procesui ir tai gali lemti suskaidytą požiūrį; kadangi dėl to, siekiant užtikrinti veiksmingas teisių gynimo priemones, reikalinga pagreitinta teisinė procedūra su atitinkamomis garantijomis;

H.  kadangi automatizuotomis priemonėmis šiuo metu neįmanoma patikimai atskirti neteisėto turinio nuo turinio, kuris tam tikromis aplinkybėmis yra teisėtas, todėl automatizuoti turinio aptikimo ir pašalinimo mechanizmai teisiniu požiūriu gali kelti pagrįstą susirūpinimą, visų pirma dėl galimų saviraiškos ir informacijos laisvės, saugomos pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, apribojimų; kadangi dėl to automatizuotų mechanizmų naudojimas turėtų būti proporcingas, taikomas tik pagrįstais atvejais ir laikantis skaidrių procedūrų;

I.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsniu taip pat saugoma žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, o žiniasklaidos priemonių galimybės pasiekti savo auditoriją vis labiau priklauso nuo internetinių platformų;

J.  kadangi skaitmeninėmis paslaugomis dauguma ES piliečių naudojasi kasdien, tačiau joms taikoma vis daugiau taisyklių visoje ES, tai lemia didelį rinkos susiskaidymą ir atitinkamai teisinį neapibrėžtumą ES naudotojams ir tarpvalstybinių paslaugų teikėjams; kadangi civilinės teisės sistemos, kuriomis reglamentuojama turinio prieglobos platformų turinio moderavimo praktika, grindžiamos tam tikromis konkretiems sektoriams skirtomis Sąjungos ir nacionalinio lygmens nuostatomis ir labai skiriasi nustatytos prievolės ir naudojami įvairių civilinės teisės sistemų vykdymo užtikrinimo mechanizmai; kadangi dėl šios padėties atsirado susiskaidžiusių bendrosios skaitmeninės rinkos taisyklių, į kurias reikia reaguoti Sąjungos lygmeniu;

K.  kadangi dabartinis tam tikrų turinio prieglobos platformų verslo modelis yra skatinti turinį, kuris gali pritraukti naudotojų dėmesį ir tokiu būdu generuoti daugiau profiliavimo duomenų, kad būtų galima teikti veiksmingesnę tikslinę reklamą ir taip didinti pelną; kadangi toks profiliavimas kartu su tiksline reklama gali lemti emocijas veikiančio turinio išplėtimą, o tai dažnai skatina ir padeda sukelti sensaciją naujienų sklaidos kanale ir rekomendacijų sistemose ir taip gali būti manipuliuojama naudotojais;

L.  kadangi siūlant naudotojams kontekstinius reklaminius skelbimus, reikia mažiau naudotojų duomenų, palyginti su tiksline naudotojų elgesiu pagrįsta reklama, taigi jie yra mažiau įkyrūs;

M.  kadangi algoritminės logikos, kuria grindžiamos rekomendacijų sistemos, palyginimo paslaugos, turinio kuravimas ar reklamos skelbimo vietos, pasirinkimas paliekamas turinio prieglobos platformų nuožiūrai, turint mažai galimybių vykdyti viešąją priežiūrą, o tai kelia susirūpinimą atskaitomybės ir skaidrumo atžvilgiu;

N.  kadangi didelę įtaką rinkoje turinčios turinio prieglobos platformos suteikia galimybę jų naudotojams naudotis jų profiliais prisijungiant prie trečiųjų šalių interneto svetainių, todėl jos gali sekti naudotojų veiklą net ir už savo platformos aplinkos ribų, o tai suteikia konkurencinį pranašumą prieigos prie duomenų, susijusių su turinio kuravimo algoritmais, atžvilgiu;

O.  kadangi vadinamosios išmaniosios sutartys, grindžiamos paskirstytojo registro technologijomis, įskaitant blokų grandines, kuriomis sudaromos sąlygos decentralizuotai ir visiškai atsekti įrašų registravimą ir savaiminį vykdymą, naudojamos daugelyje sričių, kuriose nėra tinkamos teisinės sistemos; kadangi yra neaiškumų dėl tokių sutarčių teisėtumo ir jų vykdymo užtikrinimo tarpvalstybiniais atvejais;

P.  kadangi nediskutuotinose platformų sąlygose dažnai nurodoma taikytina teisė ir kompetentingi teismai už Sąjungos ribų, o tai gali sutrukdyti pasinaudoti teise kreiptis į teismą; kadangi 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo(10) nustatytos jurisdikcijos taisyklės; kadangi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente aiškiai išdėstyta duomenų subjekto teisė imtis privačių vykdymo užtikrinimo veiksmų tiesiogiai prieš duomenų valdytoją ar duomenų tvarkytoją, neatsižvelgiant į tai, ar duomenys tvarkomi Sąjungoje, ar kitur, ir neatsižvelgiant į tai, ar duomenų valdytojas yra įsisteigęs Sąjungoje, ar kitur; kadangi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 79 straipsnyje numatyta, kad byla keliama valstybės narės, kurioje yra duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo buveinė, teismuose arba valstybės narės, kurioje yra nuolatinė duomenų subjekto gyvenamoji vieta, teismuose;

Q.  kadangi prieiga prie neasmeninių duomenų ir tokių duomenų gavyba yra svarbus skaitmeninės ekonomikos augimo veiksnys; kadangi duomenų sąveikumui taikomos tinkamos teisės normos ir duomenų apsaugos priemonės, pašalinus susaistymo poveikį, gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant sąžiningas rinkos sąlygas;

R.  kadangi svarbu įvertinti galimybę pavesti kokiam nors Europos subjektui užduotį užtikrinti suderintą požiūrį į Skaitmeninių paslaugų akto įgyvendinimą visoje Sąjungoje, palengvinti koordinavimą nacionaliniu lygmeniu ir spręsti naujas galimybes ir iššūkius, ypač tarpvalstybinius, kylančius dėl dabartinės technologinės raidos;

Skaitmeninių paslaugų aktas

1.  prašo Komisijos be nepagrįsto delsimo pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinio, kuris sudarytų tinkamos materialinės, asmeninės ir teritorinės taikymo srities Skaitmeninių paslaugų aktą, jame būtų apibrėžtos pagrindinės sąvokos ir įtrauktos šios rezoliucijos priede pateiktas rekomendacijos; mano, kad, nepažeidžiant išsamių būsimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų aspektų, teisinis pagrindas turėtų būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis;

2.  siūlo į Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti reglamentą, kuriuo nustatomos sutartinės teisės, susijusios su turinio valdymu, nustatomi skaidrūs, teisingi, privalomi ir vienodi turinio moderavimo standartai bei procedūros ir užtikrinamas prieinamas ir nepriklausomas apskundimas teismine tvarka; pabrėžia, kad pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti pagrįsti įrodymais ir jais turėtų būti siekiama šalinti esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu interneto platformose susijusias kliūtis ir užkirsti kelią galimoms nepagrįstoms naujoms, kartu stiprinant vartotojų ir piliečių apsaugą; mano, kad pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti siekiama užtikrinti tvarų ir pažangų augimą, atremti technologinius iššūkius bei užtikrinti, kad bendroji skaitmeninė rinka būtų teisinga ir saugi visiems;

3.  taip pat siūlo, kad siūlomos turinio moderavimo priemonės būtų taikomos tik neteisėtam turiniui, o ne turiniui, kuris yra tik žalingas; todėl siūlo į reglamentą įtraukti universalius platformų įtakos rinkoje nustatymo kriterijus, kad būtų galima aiškiai apibrėžti, kas yra didelę įtaką rinkoje turinti platforma, ir taip nustatyti, ar tam tikroms turinio prieglobos platformoms, kurios neturi didelės įtakos rinkoje, gali būti netaikomos tam tikros nuostatos; pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų aktu sukuriama sistema turėtų būti įveikiama smulkiems verslo subjektams, MVĮ ir startuoliams ir todėl joje turėtų būti nurodytos proporcingos prievolės visiems sektoriams;

4.  siūlo, kad Skaitmeninių paslaugų aktu skaitmeninių paslaugų teikėjams, įsisteigusiems už Sąjungos ribų, būtų nustatyta prievolė paskirti Sąjungos naudotojų interesams atstovaujantį teisinį atstovą, kuriam būtų galima pateikti prašymus, pavyzdžiui, kad vartotojai galėtų kreiptis dėl apgaulingos ar klaidinančios reklamos ištaisymo, o šio atstovo kontaktiniai duomenys skaitmeninių paslaugų teikėjo svetainėje būtų matomi ir prieinami;

Su turinio moderavimu susijusios teisės

5.  pabrėžia, kad atsakomybė už teisės aktų vykdymo užtikrinimą turi tekti valdžios institucijoms; mano, kad galutinį sprendimą dėl naudotojų sukurto turinio teisėtumo turi priimti nepriklausomos teisminės institucijos, o ne privatus komercinis subjektas;

6.  primygtinai reikalauja, kad reglamentu būtų uždrausta diskriminacinio pobūdžio arba susijusi su išnaudojimu ir atskirtimi, ypač pažeidžiamiausių asmenų, turinio moderavimo praktika, ir visada būtų gerbiamos pagrindinės piliečių teisės ir laisvės, visų pirma saviraiškos laisvė;

7.  pabrėžia, kad būtina geriau apsaugoti vartotojus – teikti patikimą ir skaidrią informaciją apie netinkamos veiklos, pvz., klaidinančių teiginių ir aferų, pavyzdžius;

8.  rekomenduoja, kad reglamento taikymą atidžiai stebėtų Europos subjektas, kuriam būtų pavesta užtikrinti, kad turinio prieglobos platformos laikytųsi reglamento nuostatų, visų pirma stebėtų, ar laikomasi nustatytų turinio valdymo standartų, remiantis skaidrumo ataskaitomis ir stebėsenos algoritmais, kuriuos turinio prieglobos platformos naudoja turinio valdymo tikslais; ragina Komisiją įvertinti galimybes paskirti esamą ar naują Europos agentūrą ar Europos įstaigą arba pačiai koordinuoti nacionalinių institucijų tinklą šioms užduotims atlikti (toliau – Europos subjektas);

9.  siūlo, kad turinio prieglobos platformoms reguliariai teiktų Europos subjektui išsamias skaidrumo ataskaitas, grindžiamas nuoseklia metodika ir vertinamas pagal tinkamus veiklos rezultatų rodiklius, taip pat ataskaitas dėl savo turinio valdymo politikos priemonių ir savo sąlygų atitikties Skaitmeninių paslaugų akto nuostatoms; be to, siūlo, kad turinio prieglobos platformos viešai prieinamoje duomenų bazėje skelbtų ir teiktų šias ataskaitas ir savo turinio valdymo politikos priemones, ir užtikrintų, kad jos būtų lengvai prieinamos;

10.  ragina didelę įtaką rinkoje turinčias turinio prieglobos platformas įvertinti riziką, kurią visuomenei kelia jų teisėto turinio valdymo politikos priemonės, visų pirma jų poveikį pagrindinėms teisėms, ir, remiantis skaidrumo ataskaitomis, du kartus per metus vykdyti dialogą su Europos subjektu ir atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis;

11.  rekomenduoja, kad valstybės narės įsteigtų nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas, kurioms būtų pavesta spręsti ginčus dėl turinio moderavimo; mano, kad, siekiant apsaugoti anonimines publikacijas ir bendrą interesą, ne tik turinį įkėlęs naudotojas, bet ir trečioji šalis, turinti teisėtą interesą imtis veiksmų, pvz., ombudsmenas, turėtų turėti galimybę ginčyti sprendimus dėl turinio moderavimo; patvirtina naudotojų teisę toliau kreiptis į teismus;

12.  laikosi tvirtos pozicijos, kad Skaitmeninių paslaugų aktu turinio prieglobos platformos neturi būti verčiamos taikyti bet kokios formos visiškai automatizuotą turinio ex ante kontrolę, nebent galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose nurodyta kitaip, ir mano, kad dėl mechanizmų, kuriuos savanoriškai taiko platformos, neturi būti taikomos ex ante kontrolės priemonės, grindžiamos automatizuotais įrankiais ar turinio filtravimu jo įkėlimo metu, ir kad Europos subjektas turi atlikti tokio mechanizmo auditą, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Skaitmeninių paslaugų akto;

13.  pabrėžia, kad turinio prieglobos platformos turi būti skaidrios apdorodamos algoritmus ir jiems mokyti naudojamus duomenis;

Su turinio kuravimu, duomenimis ir internetine reklama susijusios teisės

14.  mano, kad į naudotoją orientuoto turinio išplėtimas, grindžiamas tokiame turinyje pateiktomis nuomonėmis ar požiūriu, yra viena iš žalingiausių praktikų skaitmeninėje visuomenėje, ypač tais atvejais, kai tokio turinio matomumas didinamas remiantis ankstesne naudotojo sąveika su kitu išplėstiniu turiniu ir siekiant optimizuoti tikslinės reklamos naudotojų profilius; yra susirūpinęs, kad tokia praktika yra priklausoma nuo skvarbaus sekimo ir duomenų gavybos; ragina Komisiją išanalizuoti tokios praktikos poveikį ir imtis atitinkamų teisėkūros priemonių;

15.  mano, kad tikslinės reklamos naudojimas turi būti reglamentuojamas griežčiau, pirmenybę teikiant mažiau trikdančios formos reklamai, kuriai nereikia naudotojo ir turinio sąveikos sekimo, ir kad vartotojų elgesiu grindžiama reklama būtų rodoma su sąlygas, kad naudotojas davė laisvą, konkretų, pagrįstą prieš tai gauta informacija ir vienareikšmišką sutikimą;

16.  atkreipia dėmesį į Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) esančias tikslinės reklamos taisykles(11);

17.  todėl rekomenduoja, kad Skaitmeninių paslaugų akte būtų nustatytos aiškios ribos ir numatytos skaidrumo taisyklės, susijusios su duomenų kaupimo tikslinės reklamos tikslais sąlygomis, taip pat su tokios tikslinės reklamos veikimu ir atskaitomybe, ypač kai duomenys sekami trečiųjų šalių interneto svetainėse; pabrėžia, kad reikia naujų priemonių siekiant sukurti platformų ir vartotojų santykių sistemą, susijusią su reklamos skaidrumo taisyklėmis, skaitmeniniu nukreipimu ir preferencine tvarka; ragina Komisiją įvertinti tikslinės reklamos reguliavimo galimybes, įskaitant laipsnišką jos panaikinimą, dėl kurio tokia reklama būtų galiausiai uždrausta;

18.  pabrėžia, kad laikantis duomenų kiekio mažinimo principo ir siekiant užkirsti kelią neleistinam atskleidimui, tapatybės vagystėms ir kitokiam piktnaudžiavimui asmens duomenimis, Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti numatyta teisė naudotis skaitmeninėmis paslaugomis anonimiškai, kai tai techniškai įmanoma; ragina Komisiją reikalauti, kad turinio prieglobos platformos patikrintų reklamuotojų, su kuriais jos palaiko komercinius ryšius, tapatybę, siekiant užtikrinti reklamuotojų atskaitomybę tais atvejais, kai paaiškėja, kad reklamuojamas turinys yra neteisėtas; todėl rekomenduoja į Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti teisines nuostatas, kuriomis būtų užkertamas kelias platformoms komerciniais tikslais naudoti trečiųjų šalių duomenis tais atvejais, kai su tomis trečiosiomis šalimis konkuruojama;

19.  apgailestauja dėl esamos informacijos asimetrijos tarp turinio prieglobos platformų ir valdžios institucijų ir ragina supaprastinti keitimąsi būtina informacija; pabrėžia, kad, vadovaujantis teismų praktika, susijusia su ryšių metaduomenimis, valdžios institucijoms prieiga prie naudotojo metaduomenų turi būti suteikiama tik sunkiais nusikaltimais įtariamų asmenų veiklai tirti ir gavus išankstinį teismo leidimą;

20.  rekomenduoja, kad vieno prisijungimo principu veikiančią paslaugą palaikantys paslaugų teikėjai, kurie turi didelę įtaką rinkoje, privalėtų remti ir bent vieną atvirą ir decentralizuotą tapatybės nustatymo sistemą, veikiančią nenuosavybinės sistemos pagrindu; prašo Komisijos pasiūlyti bendrus Sąjungos standartus, taikomus valstybių narių numatytoms nacionalinėms sistemoms, ypač susijusius su duomenų apsaugos standartais ir tarpvalstybiniu sąveikumu;

21.  ragina Komisiją įvertinti galimybę nustatyti sąžiningas sutartines sąlygas siekiant palengvinti dalijimąsi duomenimis ir padidinti skaidrumą, kad būtų išspręsta įtakos rinkoje disbalanso problema; šiuo tikslu siūlo išnagrinėti galimybes palengvinti duomenų sąveikumą, sujungimą ir perkeliamumą; pažymi, kad dalijantis duomenimis turėtų būti taikomos adekvačios ir tinkamos apsaugos priemonės, įskaitant veiksmingą asmens duomenų anoniminimą;

22.  rekomenduoja Skaitmeninių paslaugų akte pareikalauti, kad didelę įtaką rinkoje turinčios platformos suteiktų programų sąsaja, per kurią trečiųjų šalių platformos ir jų naudotojai galėtų sąveikauti su pagrindinėmis programų sąsają teikiančios platformos funkcijomis ir naudotojais, įskaitant trečiųjų šalių paslaugas, skirtas platformos naudotojų patirties pagerinimui ir pritaikymui konkretiems poreikiams, visų pirma teikiant paslaugas, kuriomis privatumo nustatymai bei pageidavimai dėl turinio kuravimo pritaikomi asmeniniams poreikiams; siūlo, kad platformos viešai dokumentuotų visas jų teikiamas programų sąsajas, kad būtų užtikrintas paslaugų sąveikumas ir sujungiamumas;

23.  kita vertus, tvirtai laikosi nuomonės, kad didelę įtaką rinkoje turinčios platformos, teikiančios programų sąsają, neturi dalytis jokiais iš trečiųjų šalių paslaugų gaunamais duomenimis, jų pasilikti, monetizuoti ar naudoti;

24.  pabrėžia, kad sąveikumo ir sujungimo prievolėmis neturi būti ribojama turinio prieglobos platformų galimybė spręsti saugumo klausimus, jai nebūtų kenkiama arba ji nebūtų atidėta, taip pat poreikis spręsti saugumo klausimus neturėtų paskatinti nepagrįstai stabdyti taikomųjų programų sąsajų, užtikrinančių sąveikumą ir sujungimą;

25.  primena, kad nuostatos dėl sąveikumo ir sujungiamumo turi atitikti visas atitinkamas duomenų apsaugos taisykles; šiuo požiūriu rekomenduoja Skaitmeninių paslaugų akte nustatyti, kad platformos privalėtų užtikrinti technines duomenų perkeliamumo galimybes, kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnio 2 dalies nuostatose;

26.  ragina turinio prieglobos platformas suteikti naudotojams realią galimybę pasirinkti, ar iš anksto leisti rodyti tikslinę reklamą, remiantis ankstesne naudotojo sąveika su turiniu toje pačioje turinio prieglobos platformoje ar trečiųjų šalių interneto svetainėse; pabrėžia, kad ši galimybė pasirinkti turi būti nurodyta aiškiai ir suprantamai, o jos atsisakius neturi būti panaikinta prieiga prie platformos funkcijų; pabrėžia, kad sutikimas gauti tikslinę reklamą neturi būti laikomas suteiktu laisva valia ir negalioja, jeigu paslauga suteikiama su sąlyga, kad bus leista tvarkyti duomenis; dar kartą patvirtina, kad pagal Direktyvą 2002/58/EB norint rodyti tikslinę reklamą reikalingas naudotojų sutikimas, o priešingu atveju ji draudžiama; pažymi, kad asmenų veikla internete suteikia galimybę gauti išsamių žinių apie jų elgesį ir manipuliuoti jais, todėl bendras neatrankinis asmens duomenų apie kiekvieną naudojimąsi skaitmenine paslauga rinkimas neproporcingai pažeidžia teisę į privatumą; patvirtina, kad naudotojai turi teisę nebūti skvarbiai sekami, kai jie naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis;

27.  taip pat prašo Komisijos užtikrinti, kad vartotojai galėtų naudotis visomis prijungto prietaiso funkcijomis, net neduoda sutikimo dalintis neoperatyviniais duomenimis su prietaiso gamintoju ar trečiosiomis šalimis arba jį atšaukia; pakartoja, kad galimybės dalintis duomenimis su trečiosiomis šalimis ir šio dalijimosi apimties požiūriais sutarčių sąlygos turi būti skaidrios;

28.  be to, ragina naudotojams užtikrinti pakankamą skaidrumą ir įtaką kriterijams, kuriais remiantis kuruojamas ir jiems pateikiamas turinys; patvirtina, kad tai taip pat turėtų apimti galimybę atsisakyti bet kokio turinio kuravimo, išskyrus chronologinę tvarką; pažymi, kad platformų suteikiama programų sąsaja turėtų suteikti naudotojams galimybę, kad turinio kuravimas būtų vykdomas pasitelkiant jų pasirinktą programinę įrangą arba paslaugas;

29.  pabrėžia, kad svarbu, jog Skaitmeninių paslaugų aktas pasirodytų esąs teisiškai patikimas ir veiksmingas apsaugant vaikus internetinėje aplinkoje, tuo pat metu nenustatant bendrų stebėsenos ar filtravimo įpareigojimų ir užtikrinant visišką koordinavimą ir vengiant dubliavimosi su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva;

30.  primena, kad mokama reklama ar remiamo turinio talpinimas turėtų būti nurodomi aiškiai, glaustai ir suprantamai; siūlo, kad platformos atskleistų mokamų reklamų ir remiamo turinio kilmę; šiuo tikslu siūlo, kad turinio prieglobos platformos skelbtų visą remiamą turinį ir reklamą ir viešai prieinamame reklamos archyve padarytų juos aiškiai matomus savo naudotojams, nurodydamos, kas už juos sumokėjo ir, atitinkamas atvejais, kieno vardu sumokėjo; pabrėžia, kad tai taikytina tiesioginiams ir netiesioginiams mokėjimams ar bet kokiam kitam atlygiui, kurį gauna paslaugų teikėjai;

31.  laikosi nuomonės, kad, jeigu reikiami duomenys rodo dideles klaidinančios reklamos praktikos bei vykdymo užtikrinimo Sąjungoje ir trečiosiose šalyse veikiančiose platformose spragas, esama pagrindo svarstyti papildomas galimybes užtikrinti atitiktį Sąjungos galiojantiems teisės aktams; pabrėžia, kad Sąjungos ir trečiųjų šalių reklamos subjektams turi būti sudaromos vienodos sąlygos;

Su sutarčių sąlygomis, išmaniosiomis sutartimis ir blokų grandinėmis ir tarptautine privatine teise susijusios nuostatos

32.  atkreipia dėmesį į populiarėjančias vadinamąsias išmaniąsias sutartis, pvz., tas, kuriose nesivadovaujant aiškia teisine sistema remiamasi paskirstytojo registro technologijomis;

33.  ragina Komisiją įvertinti paskirstytojo registro technologijų, įskaitant blokų grandinę ir ypač išmaniąsias sutartis, kūrimą ir naudojimą, parengti gaires, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir vartotojams, visų pirma teisėtumo ir išmaniųjų sutarčių vykdymo tarpvalstybinėse situacijose užtikrinimo ir, kai taikytina, notarinių reikalavimų klausimais, ir pateikti pasiūlymų dėl tinkamos teisinės sistemos;

34.  pabrėžia, kad turi būti užtikrinta sąlygų, kurias tarpininkai taiko savo paslaugų naudotojams, atitikties pagrindinių teisių standartams ir šių sąlygų sąžiningumo teisminė peržiūra; pabrėžia, kad sąlygos, kuriomis nepagrįstai ribojamos naudotojų pagrindinės teisės, pvz., teisė į privatumą ir saviraiškos laisvę, neturėtų būti privalomos;

35.  prašo Komisijos išnagrinėti būdus, kaip būtų galima užtikrinti tinkamą išmaniųjų sutarčių šalių pusiausvyrą ir lygybę, atsižvelgiant į privatų silpnesniosios šalies susirūpinimą ar viešą susirūpinimą, pavyzdžiui, dėl kartelinių susitarimų; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog vykdant nemokumo ir restruktūrizavimo procedūras būtų gerbiamos kreditorių teisės; primygtinai rekomenduoja į išmaniąsias sutartis įtraukti mechanizmus, kuriais būtų galima sustabdyti ir atšaukti jų vykdymą ir susijusius mokėjimus;

36.  ypač prašo Komisijos atnaujinti savo dabartinį rekomendacinį dokumentą, susijusį su 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių(12), kad būtų išaiškinta, ar, jos manymu, išmaniosioms sutartims taikoma šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies l punkte numatyta išimtis, ir, jeigu taip, kokiomis aplinkybėmis, bei išaiškinti klausimą dėl teisės atsisakyti sutarties;

37.  pabrėžia, kad blokų grandinės technologijos ir visų pirma išmaniosios sutartys turi būti naudojamos vadovaujantis antimonopolinėmis taisyklėmis ir reikalavimais, taip pat tais, kuriais draudžiami karteliniai susitarimai ir suderinti veiksmai;

38.  mano, kad standartinės sąlygos neturėtų trukdyti veiksmingai pasinaudoti teise kreiptis į teismą Sąjungos teismuose ar atimti iš Sąjungos piliečių ar įmonių balsavimo teisės; ragina Komisiją įvertinti, ar prieigos prie duomenų teisių apsauga pagal tarptautinę privatinę teisę yra neapibrėžta ir dėl to Sąjungos piliečiai ir įmonės atsiduria nepalankioje padėtyje;

39.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad skaitmeninių paslaugų naudojimas Sąjungoje būtų visapusiškai reglamentuojamas pagal Sąjungos teisę, priklausančią Sąjungos teismų jurisdikcijai;

40.  taip pat daro išvadą, kad teisėkūros sprendimai dėl šių klausimų turėtų būti rasti Sąjungos lygmeniu, jeigu veiksmai tarptautiniu lygmeniu neatrodo įmanomi arba jeigu yra rizika, kad tokie veiksmai užtruks per ilgai, kad jie pasiteisintų;

41.  pabrėžia, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai neturi būti įpareigojami pašalinti informacijos, kuri yra teisėta jų kilmės šalyje, ar panaikinti prieigos prie šios informacijos;

o
o   o

42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas Komisijai ir Tarybai.

(1) OL L 186, 2019 7 11, p. 57.
(2) OL L 130, 2019 5 17, p. 92.
(3) OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
(4) OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
(5) OL L 136, 2008 5 24, p. 3.
(6) OL L 63, 2018 3 6, p. 50.
(7) OL L 339, 2007 12 21, p. 3.
(8) OL C 11, 2020 1 13, p. 7.
(9) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
(10) OL L 351, 2012 12 20, p. 1.
(11) OL L 201, 2002 07 31, p. 37.
(12) OL L 304, 2011 11 22, p. 64.


REZOLIUCIJOS PRIEDAS.

IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

A.  PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

PAGRINDINIAI PASIŪLYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

—  Pasiūlyme pateikiami abu aktai, kurie turėtų būti įtraukti į Skaitmeninių paslaugų aktą ir aktai, kurie jį papildo.

—  Pasiūlymu siekiama sugriežtinti civilinės ir komercinės teisės nuostatas, taikomas internetu veiklą vykdantiems komerciniams subjektams, susijusiems su skaitmeninėmis paslaugomis.

—  Pasiūlymu siekiama sustiprinti ir išaiškinti sutartines naudotojų teises, susijusias su turinio moderavimu ir kuravimu.

—  Pasiūlymu siekiama toliau spręsti nepriimtinų ir nesąžiningų sąlygų, taikomų teikiant skaitmenines paslaugas, problemą.

—  Pasiūlyme nagrinėjamas duomenų rinkimo aspektų, kuriais pažeidžiamos sąžiningos sutartinės naudotojų teisės, taip pat duomenų apsaugos ir konfidencialumo internete taisyklės, klausimas.

—  Pasiūlyme pabrėžiama sąžiningo naudotojų teisių, susijusių su sąveikumu ir perkeliamumu, įgyvendinimo svarba.

—  Pasiūlyme pabrėžiama tarptautinės privatinės teisės taisyklių, kuriomis užtikrinamas teisinis aiškumas dėl interneto platformų taikomų nediskutuotinų sąlygų, svarba, taip pat prieigos prie duomenų teisės ir teisės kreiptis į teismą svarba.

—  Pasiūlyme nenagrinėjami aspektai, susiję su internetinių prekyviečių reguliavimu, kuris vis dėlto turėtų būti apsvarstytas Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinyje, kurį turi pasiūlyti Komisija.

—  Pasiūlyme pabrėžiama būtinybė įvertinti, ar būtina tinkamai reglamentuoti civilinės ir komercinės teisės aspektus paskirstytojo registro technologijų srityje, įskaitant blokų grandines, ir visų pirma nurodoma būtinybė tinkamai reglamentuoti išmaniųjų sutarčių civilinės ir komercinės teisės aspektus.

I.  Į SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ AKTĄ ĮTRAUKTINI PASIŪLYMAI

Pagrindiniai pasiūlymų, kurie turi būti įtraukti į Skaitmeninių paslaugų aktą, elementai turėtų būti šie:

Reglamentas dėl sutartinių teisių, susijusių su turinio valdymu, kuris apimtų toliau pateikiamus elementus

—  Jis turėtų būti taikomas turinio valdymui, įskaitant turinio moderavimą ir kuravimą, kiek tai susiję su Sąjungoje prieinamu turiniu.

—  Jame turėtų būti nustatyti proporcingi turinio moderavimo principai.

—  Jame turėtų būti nustatyti oficialūs ir procedūriniai pranešimų ir veiksmų mechanizmo standartai, kurie būtų proporcingi platformai ir žalos pobūdžiui, būtų veiksmingi ir perspektyvūs.

—  Jame turėtų būti numatytas nepriklausomas ginčų sprendimo mechanizmas valstybėse narėse, neapribojant galimybės pasinaudoti teisminėmis teisių gynimo priemonėmis.

—  Jame turėtų būti nurodytas aiškių rodiklių rinkinys, pagal kurį būtų galima nustatyti turinio prieglobos platformų įtaką rinkoje, siekiant nustatyti, ar tam tikroms turinio prieglobos platformoms, kurios neturi didelės įtakos rinkoje, gali būti netaikomos tam tikros nuostatos. Tokie rodikliai galėtų būti platformos tinklo dydis (naudotojų skaičius), finansinis pajėgumas, prieigą prie duomenų, vertikaliosios integracijos laipsnį, susaistymo efektas.

—  Jame turėtų būti pateiktos taisyklės, susijusios su turinio prieglobos platformų atsakomybe už jose parduodamas ir reklamuojamas prekes, atsižvelgiant į veiklą, kuria remiamos MVĮ, kad būtų sumažinta prisitaikant šios atsakomybės joms tenkanti našta.

—  Jame reikėtų aiškiai atskirti neteisėtą ir kenksmingą turinį, kad būtų taikomos tinkamos galimos politikos priemonės. Šiuo atžvilgiu bet kuri Skaitmeninių paslaugų akte numatyta priemonė turėtų būti taikoma tik neteisėtam turiniui, kaip apibrėžta Sąjungos ir nacionalinėje teisėje.

—  Jis turėtų būti grindžiamas nustatytais administracinės teisės laikymuisi taikytinos teisės nustatymo principais ir, atsižvelgiant į didėjančią naudotojų teisių konvergenciją, jame turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šie principai taikomi visiems aspektams, patenkantiems į jo taikymo sritį.

—  Juo turėtų būti visapusiškai laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Sąjungos naudotojų ir jų saugumo, privatumo ir asmens duomenų apsaugos taisyklių ir pagrindinių teisių.

—   Jame turėtų būti numatyta vykdyti didelę įtaką rinkoje turinčių turinio prieglobos platformų ir Europos subjekto dialogą dėl teisėto turinio valdymo rizikos valdymo.

Komisija turėtų apsvarstyti galimybes įsteigti Europos subjektą, kuriam būtų pavesta užtikrinti pasiūlymo laikymosi užtikrinimą šiomis priemonėmis:

—  atliekant reguliarią turinio prieglobos platformų naudojamų algoritmų stebėseną turinio valdymo tikslais;

—  reguliariai stebint, kaip turinio prieglobos platformos laikosi reglamento nuostatų remiantis turinio prieglobos platformų pateiktomis skaidrumo ataskaitomis ir vieša sprendimų dėl turinio pašalinimo duomenų baze, kuri turi būti sukurta pagal Skaitmeninių paslaugų aktą;

—  bendradarbiaujant su turinio prieglobos platformomis nustatant geriausią patirtį, kad būtų laikomasi su sąlygomis susijusių skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimų, taip pat geriausią patirtį, susijusią su turinio moderavimu ir pranešimų bei veiksmų procedūrų įgyvendinimu;

—  bendradarbiaujant ir koordinuojant veiklą su valstybių narių nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad būtų įgyvendinamas Skaitmeninių paslaugų aktas;

—  valdant specialų fondą, kuris padėtų valstybėms narėms finansuoti reglamente aprašytų nepriklausomų ginčų sprendimo įstaigų veiklos išlaidas, kurios finansuojamos iš turinio prieglobos platformoms skiriamų baudų už Skaitmeninių paslaugų akto nuostatų nesilaikymą, taip pat iš turinio prieglobos platformų, turinčių didelę įtaką rinkoje, įnašo;

—  skiriant baudas už Skaitmeninių paslaugų akto nesilaikymą. Baudos turėtų būti mokamos į specialų fondą, skirtą padėti valstybėms narėms reglamente aprašytų ginčų sprendimo įstaigų veiklos išlaidoms finansuoti. Nuostatų nesilaikymu turėtų būti laikomi šie atvejai:

–  reglamento nuostatų neįgyvendinimas;

–  skaidrių, prieinamų, sąžiningų ir nediskriminacinių sąlygų nesuteikimas;

–  galimybės Europos subjektui peržiūrėti turinio valdymo algoritmus nesuteikimas;

–  skaidrumo ataskaitų nepateikimas Europos subjektui;

—  visos savo veiklos ataskaitų skelbimas kas dvejus metus ir pranešimas ES institucijoms.

Turinio valdymo skaidrumo ataskaitos turėtų būti parengtos taip:

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti pateiktos nuostatos, pagal kurias būtų reikalaujama, kad turinio prieglobos platformos reguliariai teiktų Europos subjektui skaidrumo ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti išsamios, jose turėtų būti vadovaujamasi nuoseklia metodika ir jose visų pirma reikėtų pateikti:

—  informaciją apie turinio prieglobos platformos tvarkomus pranešimus, įskaitant:

–  bendrą gautų pranešimų, suskirstytų pagal pranešimų rūšį, skaičių, ir veiksmus, kurių dėl jų imtasi,

–  gautų pranešimų skaičių pagal pranešimą teikiančio subjekto kategoriją, pvz., privačius asmenis, valdžios institucijas ar privačias įmones,

–  bendrą patenkintų turinio pašalinimo prašymų skaičių ir bendrą kompetentingoms institucijoms perduoto turinio skaičių,

–  bendrą gautų kontrapranešimų arba apeliacinių skundų skaičių, taip pat informaciją apie tai, kaip jie buvo išspręsti,

–  vidutinį laiko tarpą tarp paskelbimo, pranešimo, kontrapranešimo ir veiksmų,

—  informaciją apie darbuotojų, atsakingų už turinio moderavimą, skaičių, jų buvimo vietą, išsilavinimą ir kalbų mokėjimą, taip pat apie visus sprendimams priimti naudotus algoritmus,

—  informaciją apie valdžios institucijų, pvz., atsakingų už teisėsaugą, prašymus pateikti informaciją, įskaitant visiškai patenkintų prašymų ir prašymų, kurie nebuvo patenkinti arba buvo patenkinti tik iš dalies, skaičių,

—  informaciją apie sąlygų vykdymą ir informacija apie teismo sprendimus, kuriais nurodoma panaikinti ir (arba) pakeisti sąlygas, kurias valstybė narė laiko neteisėtomis.

Be to, turinio prieglobos platformos turėtų viešai prieinamoje duomenų bazėje skelbti savo sprendimus dėl turinio pašalinimo, kad būtų padidintas skaidrumas naudotojams.

Šiuo tikslu pagal šį reglamentą įsteigtos nepriklausomos ginčų sprendimo įstaigos turėtų teikti ataskaitas apie joms perduotų bylų skaičių, įskaitant nagrinėjamų bylų skaičių.

II.  SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ AKTĄ PAPILDANTYS PASIŪLYMAI

Priemonės, susijusios su turinio kuravimu, duomenimis ir reklama internete, kuriais pažeidžiamos sąžiningos naudotojų sutartinės teisės, turėtų apimti:

—  priemones, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti turinio prieglobos platformų renkamus duomenis, pagrįstus naudotojų ir turinio prieglobos platformose laikomo turinio sąveika, siekiant užpildyti tikslinius reklaminius profilius, visų pirma nustatant griežtas tikslinių asmeninių reklaminių skelbimų naudojimo sąlygas ir reikalaujant laisvo, konkretaus, informuoto ir vienareikšmiško išankstinio naudotojo sutikimo; sutikimas gauti tikslinę reklamą nelaikomas suteiktu laisva valia ir negalioja, jeigu paslauga suteikiama su sąlyga, kad bus leista tvarkyti duomenis;

—  turinio prieglobos platformų naudotojai informuojami, jeigu jiems skirta tikslinė reklama, suteikta prieiga prie turinio prieglobos platformų sukurto jų profilio ir galimybė jį koreguoti, suteikta galimybė pasirinkti, ar gauti tikslinę reklamą, ar jos negauti, taip pat tokios reklamos atsisakyti;

—  turinio prieglobos platformos savo naudotojams turėtų užtikrinti prieigą prie jiems rodyto remiamo turinio ir reklamos archyvo, be kita ko prie:

–  informacijos, ar remiamas turinys ar rėmimas šiuo metu yra aktyvus, ar neaktyvus,

–  laikotarpio, per kurį remiamo turinio reklama buvo aktyvi,

–  rėmėjo arba reklamos užsakovo vardo, pavardės ar pavadinimo ir kontaktinių duomenų ir, jei jie skiriasi, informacijos, kieno vardu buvo teikiamas remiamas turinys arba reklama,

–  bendro pasiektų naudotojų skaičiaus,

–  informacijos apie tikslinę naudotojų grupę.

Siekiant sąžiningai įgyvendinti naudotojų teises, susijusias su sąveikumu, sujungimu ir perkeliamumu, reikėtų:

—  įvertinti galimybes nustatyti sąžiningas sutartines sąlygas, kad būtų lengviau dalytis duomenimis siekiant panaikinti įtakos rinkoje disbalansą, visų pirma užtikrinant duomenų sąveikumą, sujungimą ir perkeliamumą;

—  reikalavimo, kad didelę įtaką rinkoje turinčios platformos teiktų taikomųjų programų sąsaja, kuria naudodamosi trečiųjų šalių platformos ir jų naudotojai galėtų sąveikauti su pagrindinėmis funkcijomis ir platformos naudotojais teikiant taikomųjų programų sąsają, įskaitant trečiųjų šalių paslaugas, skirtas platformos naudotojų patirties pagerinimui ir pritaikymui konkretiems poreikiams, visų pirma teikiant paslaugas, kuriomis privatumo nustatymai bei pageidavimai dėl turinio kuravimo pritaikomi asmeniniams poreikiams;

—  nuostatų, kuriomis užtikrinama, kad didelės įtakos rinkoje turinčios platformos, kuriose teikiama taikomųjų programų sąsaja, negalėtų platinti ir saugoti iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gautų duomenų, jų monetizuoti arba naudoti;

—  nuostatų, kuriomis būtų užtikrinta, kad sąveikumo ir sujungimo prievolėmis nebūtų ribojama turinio prieglobos platformų galimybė spręsti saugumo klausimus, jai nebūtų kenkiama arba ji nebūtų atidėta, taip pat poreikis spręsti saugumo klausimus neturėtų paskatinti nepagrįstai stabdyti taikomųjų programų sąsajų, užtikrinančių sąveikumą ir sujungimą;

—  nuostatų, kuriomis būtų užtikrinta, kad Skaitmeninių paslaugų akte būtų reikalaujama, jog platformos užtikrintų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnio 2 dalyje išdėstytų nuostatų dėl duomenų perkeliamumo techninį įgyvendinamumas;

—  nuostatų, kuriomis būtų užtikrinta, kad didelę įtaką rinkoje turinčios turinio prieglobos platformos viešais dokumentais patvirtintų visą savo teikiamą prieigą per programų sąsajas siekiant sudaryti sąlygas paslaugų sąveikumui ir sujungimui.

Siekiant tinkamai reglamentuoti paskirstytojo registro technologijų civilinės ir komercinės teisės aspektus, įskaitant blokų grandines ir ypač išmaniąsias sutartis, reikėtų pradėti taikyti:

—  priemones, kuriomis užtikrinama, kad būtų sukurta tinkama teisinė sistema skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant paskirstytojo registro technologijas, kaip antai blokų grandines ir išmaniąsias sutartis, kurti ir diegti;

—  priemones, kuriomis užtikrinama, kad išmaniosiose sutartyse būtų numatyti mechanizmai, kuriais būtų galima sustabdyti ir atšaukti jų vykdymą, visų pirma atsižvelgiant į privatų silpnesniosios šalies susirūpinimą ar viešą susirūpinimą, pavyzdžiui, dėl kartelinių susitarimų, ir gerbiant kreditorių teises nemokumo ir restruktūrizavimo atvejais;

—  priemones, kuriomis išmaniųjų sutarčių atveju užtikrinama tinkama šalių pusiausvyra ir lygybė, kurios sąlygas turėtų išnagrinėti Komisija, visų pirma atsižvelgdama į smulkiojo verslo ir MVĮ interesus;

—  atnaujinti dabartinį rekomendacinį dokumentą dėl Direktyvos 2011/83/ES, kad būtų išaiškinta, ar išmaniosioms sutartims taikoma šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies i punkte numatyta išimtis, ir išaiškinti klausimus dėl tarpvalstybinių sandorių, notarinių reikalavimų ir teisės atsisakyti sutarties.

Siekiant parengti teisingas tarptautinės privatinės teisės taisykles, kurios neatima iš naudotojų teisės kreiptis į teismą, reikėtų:

—  užtikrinti, kad į standartines sutartines sąlygas nebūtų įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios tarptautinės privatinės teisės klausimus ribojant galimybes kreiptis į teismą ir, visų pirma, šiuo požiūriu taikyti veiksmingas teisės užtikrinimo priemones;

—  įtraukti priemones, kuriomis būtų paaiškintos tarptautinės privatinės teisės taisyklės dėl platformų veiklos duomenų atžvilgiu, kad jos nebūtų nepalankios Sąjungos subjektams;

—  jas grįsti daugiašališkumu ir, jei įmanoma, dėl jų susitarti atitinkamuose tarptautiniuose forumuose.

Tik tais atvejais, kai paaiškėja, kad neįmanoma per pagrįstą laiką pasiekti daugiašališkumu grindžiamo sprendimo, turėtų būti siūlomos Sąjungoje taikomos priemonės siekiant užtikrinti, kad skaitmeninių paslaugų naudojimą Sąjungoje visapusiškai reglamentuotų Sąjungos teisė ir ji priklausytų Sąjungos teismų jurisdikcijai.

B.  PRAŠOMO PASIŪLYMO DĖL TEISĖKŪROS PROCEDŪRA PRIIMAMO AKTO TEKSTAS

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl sutartinių teisių, susijusių su turinio valdymu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  sutartinės sąlygos, kurias skaitmeninių paslaugų teikėjai taiko santykiuose su naudotojais, dažnai yra nediskutuotinos ir šie teikėjai gali vienašališkai jas keisti. Siekiant nustatyti būtiniausius tokių sutartinių sąlygų standartus, visų pirma turinio valdymo procedūrinius standartus, reikia imtis teisėkūros veiksmų;

(2)  civilinės teisės sistemos, kuriomis reglamentuojama turinio prieglobos platformų praktika, susijusi su turinio moderavimu, grindžiamos tam tikromis konkretiems sektoriams skirtomis Sąjungos lygmens nuostatomis, taip pat valstybių narių nacionaliniu lygmeniu priimtais teisės aktais, ir labai skiriasi pagal tokias civilinės teisės sistemas turinio prieglobos platformoms nustatytos prievolės ir jų vykdymo užtikrinimo mechanizmai;

(3)  dėl to, kad civilinės teisės sistemos, kuriomis reglamentuojamas turinio moderavimas turinio prieglobos platformose, yra susiskaidžiusios, ne tik atsiranda teisinis netikrumas, dėl kurio tokios platformos gali taikyti griežtesnę praktiką nei būtina, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika, kylanti dėl naudojimosi jų paslaugomis, bet ir atsiranda bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymas, kuris trukdo augimui bei inovacijoms ir Europos verslo plėtrai bendroje skaitmeninėje rinkoje;

(4)  atsižvelgiant į neigiamą bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymo poveikį ir su juo susijusį teisinį netikrumą įmonėms ir vartotojams, tarptautinį turinio prieglobos pobūdį, didžiulį turinio, kurį reikia moderuoti, kiekį ir didelę kelių turinio prieglobos platformų, esančių už Sąjungos ribų, įtaką rinkoje, įvairius su turinio priegloba susijusius klausimus reikia reglamentuoti būdu, kuris apima visišką suderinimą, taigi reglamentu;

(5)  atsižvelgiant į ryšius su naudotojais, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti turinio prieglobos platformų sutartinių sąlygų sąžiningumo, skaidrumo ir atskaitomybės būtiniausi standartai. Sutartinės sąlygos turėtų būti aiškios, prieinamos, suprantamos ir nedviprasmiškos ir jose turėtų būti numatyti sąžiningi, skaidrūs, privalomi ir vienodi turinio moderavimo standartai ir procedūros, kuriais turėtų būti užtikrintas prieinamas ir nepriklausomas apskundimas teismine tvarka ir turėtų būti paisoma pagrindinių teisių;

(6)  į naudotoją orientuoto turinio išplitimas, pagrįstas tokiame turinyje pateiktomis nuomonėmis ar požiūriu, yra viena iš žalingiausių praktikų skaitmeninėje visuomenėje, ypač tais atvejais, kai tokio turinio matomumas didinamas remiantis ankstesne naudotojo sąveika su kitu išplitusiu turiniu ir siekiant optimizuoti tikslinės reklamos naudotojų profilius;

(7)  algoritmai, pagal kuriuos priimamas sprendimas dėl paieškos rezultatų suvestinės, daro poveikį asmeniniams ir socialiniams ryšiams ir sąveikoms ir pagal juos gali būti formuojama nuomonė, visų pirma žiniasklaidos turinio atveju;

(8)  siekiant užtikrinti, be kita ko, kad naudotojai galėtų ginti savo teises, jiems turėtų būti užtikrinta pakankamai skaidrumo ir suteikta pakankama įtaka kuruojant jiems rodomą turinį, įskaitant galimybę apskritai atsisakyti bet kokio turinio kuravimo, išskyrus chronologinę tvarką. Visų pirma, naudotojų matomas turinys gali būti kuruojamas tik gavus laisvą, konkretų, pagrįstą prieš tai gauta informacija ir vienareikšmišką sutikimą; sutikimas gauti tikslinę reklamą neturėtų būti laikomas suteiktu laisva valia ir negalioja, jeigu paslauga suteikiama su sąlyga, kad bus leista tvarkyti duomenis;

(9)  bendro pobūdžio naudotojo sutikimas su turinio prieglobos platformų sutartinėmis sąlygomis arba su bet kokiu kitu bendru taisyklių, susijusių su turinio valdymu turinio prieglobos platformose, aprašymu neturėtų būti laikomas sutikimu, kurio pakanka, kad naudotojui būtų rodomas automatiškai kuruojamas turinys;

(10)  šis reglamentas nenustato pareigos turinio prieglobos platformoms naudoti bet kokios formos automatizuotą turinio išankstinę kontrolę, nebent pagal galiojančią Sąjungos teisę nustatyta kitaip, ir numato, kad platformų savanoriškai naudojamos turinio moderavimo procedūromis nebūtų priimtos išankstinės kontrolės priemonės, pagrįstos automatinėmis priemonėmis arba įkeliamo turinio filtravimo priemonėmis;

(11)  į šį reglamentą taip pat turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl diskriminacinės turinio moderavimo praktikos, išnaudojimo arba atskirties turinio moderavimo tikslais, ypač kai naudotojų sukurtas turinys pašalinamas dėl išvaizdos, etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, nėštumo ar vaikų auklėjimo, kalbos ar socialinės klasės;

(12)  teisė paskelbti pranešimą pagal šį reglamentą turėtų likti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, įskaitant viešąsias įstaigas, kuriam turinys teikiamas per interneto svetainę ar taikomąją programą;

(13)  po to, kai pateikiamas pranešimas, turinio prieglobos platforma turėtų įkėlėją informuoti apie jį ir, visų pirma, apie pranešimo ir veiksmų, kurių imtasi, priežastį, jam turėtų būti suteikta informacija apie procedūrą, įskaitant sprendimo apskundimą ir kreipimąsi į nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas, ir apie galimas teisių gynimo priemones klaidingų pranešimų atveju. Tačiau tokia informacija neturėtų būti teikiama, jei valdžios institucijos informavo turinio prieglobos platformą apie vykdomus teisėsaugos tyrimus. Tokiu atveju atitinkamos institucijos turėtų informuoti įkėlėją apie pranešimo pateikimą pagal taikytinas taisykles;

(14)  visos susijusios šalys turėtų būti informuojamos apie sprendimą dėl pranešimo. Susijusioms šalims teikiamoje informacijoje, be sprendimo rezultato, taip pat turėtų būti nurodyta bent sprendimo priežastis ir tai, ar sprendimą priėmė žmogus, taip pat turėtų būti pateikta atitinkama informacija apie peržiūrą ar teisių gynimą;

(15)  turinys turėtų būti laikomas akivaizdžiai neteisėtu, jeigu matyti, kad jis neginčytinai ir nereikalaujant išsamaus nagrinėjimo pažeidžia teisines nuostatas, kuriomis reglamentuojamas turinio internete teisėtumas;

(16)  atsižvelgiant į tiesioginį turinio prieglobos pobūdį ir dažnai trumpalaikį turinio įkėlimo tikslą, būtina įsteigti nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas, kurios užtikrintų greitą ir veiksmingą apskundimą neteismine tvarka. Tokios įstaigos turėtų būti kompetentingos spręsti ginčus dėl naudotojų įkeliamo turinio teisėtumo ir teisingo sutartinių sąlygų taikymo. Tačiau tokiu procesu neturėtų būti užkirstas kelias naudotojams naudotis teise kreiptis į teismą ir sprendimą apskųsti teismine tvarka;

(17)  įsteigus nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas būtų galima sumažinti teismams tenkančią naštą, nes būtų galima greitai išspręsti ginčus dėl turinio valdymo sprendimų, nedarant poveikio teisei sprendimą apskųsti teismine tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad turinio prieglobos platformos, turinčios didelę įtaką rinkoje, gali gauti daug naudos įsteigus nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas, tikslinga, kad jos prisidėtų prie tokių įstaigų finansavimo. Šias lėšas turėtų nepriklausomai valdyti Europos subjektas, siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti nepriklausomų ginčų sprendimo įstaigų einamąsias išlaidas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šioms įstaigoms būtų suteikiami reikiami ištekliai norint užtikrinti jų kompetenciją ir nepriklausomybę;

(18)  naudotojai turėtų turėti teisę kreiptis į sąžiningą ir nepriklausomą ginčų sprendimo įstaigą, kaip alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą, kad užginčytų turinio prieglobos platformos sprendimą, priimtą gavus pranešimą apie įkeltą turinį. Pranešėjai turėtų turėti šią teisę, jei jie turi teisę dėl atitinkamo turinio pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka;

(19)  kalbant apie jurisdikciją, kompetentinga nepriklausoma ginčų sprendimo įstaiga turėtų būti įsikūrusi toje valstybėje narėje, kurioje buvo įkeltas turinys, tapęs ginčo dalyku. Fiziniai asmenys visada turėtų turėti galimybę pateikti skundus savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybių narių nepriklausomoms ginčų sprendimo įstaigoms;

(20)  informavimas apie pažeidimus padeda užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nustatyti grėsmes ar žalą bendrajam interesui, kurios priešingu atveju liktų nenustatytos. Informatorių apsauga atlieka svarbią funkciją apsaugant saviraiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir galimybę visuomenei susipažinti su informacija. Todėl atitinkamiems šio reglamento pažeidimams turėtų būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937(1). Ši direktyva turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(21)  į šį reglamentą turėtų būti įtraukta pareiga per pagrįstą laikotarpį pranešti apie jo įgyvendinimą ir jį peržiūrėti. Šiuo tikslu pagal šį reglamentą valstybių narių įsteigtos nepriklausomos ginčų sprendimo įstaigos turėtų teikti ataskaitas apie joms perduotų pranešimų, priimtų sprendimų, atitinkamai anonimizuojant asmens duomenis, skaičių, įskaitant išnagrinėtų pranešimų skaičių, duomenis apie sistemos problemas, tendencijas ir nepriklausomos ginčų sprendimo įstaigos sprendimų nesilaikančių platformų nustatymą;

(22)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti sutartinių teisių reglamentavimo sistemą, skirtą turinio valdymui Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl šio tikslo masto arba poveikio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(23)  Sąjungos lygmens veiksmai, kaip nustatyta šiame reglamente, būtų gerokai veiksmingesni, jeigu būtų įsteigtas Europos subjektas, kuriam būtų pavesta stebėti ir užtikrinti, kad turinio prieglobos platformos laikytųsi šio reglamento nuostatų. Šiuo tikslu Komisija turėtų apsvarstyti galimybes paskirti esamą ar naują Europos agentūrą ar Europos įstaigą arba koordinuoti tinklą ar nacionalines institucijas, kad būtų patikrinta, ar laikomasi turinio valdymo standartų, paremtų skaidrumo ataskaitomis ir algoritmų, kuriuos naudoja turinio prieglobos platformos, stebėsena turinio valdymo tikslais (toliau – Europos subjektas);

(24)  kad būtų užtikrintas turinio išplitimo keliamos rizikos vertinimas, du kartu per metus turėtų būti vykdomas didelę įtaką rinkoje turinčių turinio prieglobos platformų ir Europos subjekto bei susijusių nacionalinių valdžios institucijų dialogas dėl teisėto turinio valdymo politikos poveikio pagrindinėms teisėms;

(25)  šiuo reglamentu gerbiamos visos pagrindinės teisės ir paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų laisvių ir principų, kaip įtvirtinta Sutartyse, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės ir teisės į teisių gynimo priemones ir teisingą bylos nagrinėjimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo nustatant taisykles, kurios užtikrintų, kad turinio valdymo srityje galiotų sąžiningos sutartinės teisės, ir numatytų nepriklausomus ginčų, susijusių su turinio valdymu, sprendimo mechanizmus.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas turinio prieglobos platformoms, teikiančioms turinio prieglobą ir valdančioms turinį, viešai prieinamą interneto svetainėse arba per taikomąsias programas Sąjungoje, nepriklausomai nuo turinio prieglobos platformos įsisteigimo ar registracijos vietos arba pagrindinės verslo vietos.

2.  Šis reglamentas netaikomas turinio prieglobos platformoms, kurios:

a)  yra nekomercinio pobūdžio arba

b)  turi mažiau nei [100 000](2) naudotojų.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  turinio prieglobos platforma – informacinės visuomenės paslauga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535(3) 1 straipsnio 1 dalies b punkte, kurios pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų yra leisti prisijungusiems arba neprisijungusiems naudotojams įkelti turinį, kad jis būtų rodomas viešai prieinamoje interneto svetainėje arba taikomojoje programoje;

2)  didelę įtaką rinkoje turinčios turinio prieglobos platforma – turinio prieglobos platforma, kuriai būdingi bent du iš šių požymių:

a)  pajėgumas sukurti arba išsaugoti savo naudotojų ratą dėl tinklo poveikio, kuriuo susaistoma didelė jos naudotojų dalis, arba dėl jos pozicijos galutinės grandies rinkoje, kuri suteikia galimybę kurti ekonominę priklausomybę,

b)  buvimas stambiu rinkos subjektu, vertinamas pagal aktyvių naudotojų skaičių, arba platformos bendrą metinę apyvartą,

c)  integracija į verslo ar tinklo aplinką, kurią valdo jos bendrovių grupė arba patronuojančioji įmonė, suteikiant galimybę perkelti įtaką rinkoje iš vienos rinkos į gretimą,

d)  visos turinio arba informacijos kategorijos prieigos valdytojo vaidmuo,

e)  prieiga prie didelio kiekio aukštos kokybės asmens duomenų, kuriuos pateikia naudotojai arba kurie numanomi apie naudotojus, remiantis jų elgesio internete stebėsena, kai tokie duomenys yra būtini teikiant ir tobulinant panašią paslaugą, taip pat potencialūs konkurentai negali su jais susipažinti ar juos atkartoti;

3)  turinys – bet kokia koncepcija, idėja, išraiška ar informacija, pateikta bet kokiu formatu, pavyzdžiui, tekstu, vaizdais, garso ir vaizdo medžiaga;

4)  neteisėtas turinys – bet koks Sąjungos arba tos valstybės narės, kurios prieglobos platformose jis laikomas, teisės neatitinkantis turinys;

5)  turinio valdymas – turinio moderavimas ir kuravimas turinio prieglobos platformose;

6)  turinio moderavimas – praktika stebėti ir taikyti vartotojų sukurtam, paskelbtam ar platinamam turiniui iš anksto nustatytas taisykles ir gaires, siekiant užtikrinti, kad turinys atitiktų teisinius ir kitus reguliavimo reikalavimus, bendrijos gaires ir sutartines sąlygas, taip pat visos su tuo susijusios priemonės, kurių imasi platforma, pavyzdžiui, turinio pašalinimas arba naudotojo paskyros panaikinimas ar sustabdymas, atliktas automatiškai arba operatoriais dirbančių žmonių;

7)  turinio kuravimas – turinio atranka, optimizavimas, prioritetų nustatymas ir rekomendacijos remiantis individualiais naudotojų profiliais, kad turinys būtų rodomas interneto svetainėje arba taikomojoje programoje;

8)  sutartinės sąlygos – visos sąlygos ar specifikacijos, neatsižvelgiant į jų pavadinimą ar formą, kuriomis reglamentuojami turinio prieglobos platformos ir jos naudotojų sutartiniai santykiai ir kurias vienašališkai nustato turinio prieglobos platforma;

9)  naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi turinio prieglobos platformos teikiamomis paslaugomis arba interaktyviai naudojasi toje platformoje esančiu turiniu;

10)  įkėlėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris į turinio prieglobos platformą įkelia turinį, nepriklausomai nuo jo matomumo kitiems naudotojams;

11)  pranešimas – oficialus pranešimas, kuriuo ginčijama turinio atitiktis teisiniams ir kitiems reguliavimo reikalavimams, bendrijos gairėms ir sutartinėms sąlygoms.

4 straipsnis

Turinio valdymo principai

1.  Turinys valdomas sąžiningai, teisėtai ir skaidriai. Turinys turi būti valdomas tinkamai, proporcingai turinio tipui ir mastui, tikslingai ir apsiriboti tuo, kas būtina siekiant tikslų, kuriais tas turinys tvarkomas. Turinio prieglobos platformos atsako už savo turinio valdymo praktikos sąžiningumo, skaidrumo ir proporcingumo užtikrinimą.

2.  Turinio prieglobos platformos savo naudotojams neturi taikyti nepriimtinos ar diskriminacinės praktikos, išnaudojimo arba atskirties turinio moderavimo tikslais, pavyzdžiui, pašalti naudotojų sukurta turinį dėl išvaizdos, etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, nėštumo ar vaikų auklėjimo, kalbos ar socialinės klasės.

3.  Turinio prieglobos platformos suteikia naudotojams pakankamą informaciją apie turinio kuravimo tvarką ir individualius kriterijus, pagal kuriuos turinio prieglobos platformos kuruoja naudotojams skirtą turinį, įskaitant informaciją, ar naudojami algoritmai, ir jų tikslus.

4.  Turinio prieglobos platformos sudaro naudotojams atitinkamai galimybių daryti įtaką jų matomo turinio kuravimui, įskaitant galimybę visiškai atsisakyti bet kokio turinio kuravimo. Visų pirma naudotojai turėtų matyti kuruojamą turinį tik tada, kai kuravimui duotas laisvas, konkretus, pagrįstas prieš tai gauta informacija ir vienareikšmiškas sutikimas.

5 straipsnis

Struktūruotas dialogas dėl turinio valdymo rizikos

Vykdydamos struktūruotą dialogą dėl rizikos su Europos subjektu ir susijusiomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, didelę įtaką rinkoje turinčios turinio prieglobos platformos du kartus per metus Europos subjektui pateikia ataskaitą dėl poveikio pagrindinėms teisėms, dėl turinio valdymo politikos rizikos valdymo ir dėl to, kaip jos mažina šią riziką.

6 straipsnis

Skaidrumo pareiga

1.  Skaitmeninių paslaugų teikėjai imasi būtinų priemonių, kad būtų galima atskleisti visų interesų grupių, su kuriomis yra susiję teikėjų teikiamų skaitmeninių paslaugų naudotojai, finansavimą ir išsamią informaciją apie tokių interesų grupių ir naudotojų santykių pobūdį. Toks atskleidimas sudaro galimybę nustatyti teisiškai atsakingą asmenį.

2.  Komerciniai skaitmeninių paslaugų teikėjai, neturintys nuolatinės buveinės ES, paskiria teisinį atstovą, kuris Europos Sąjungoje spręstų su naudotojų interesais susijusius klausimus, ir savo svetainėse matomai ir prieinamai pateikia jo kontaktinę informaciją.

7 straipsnis

Teisė teikti pranešimus

1.  Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba viešoji įstaiga, kuriems turinys teikiamas per interneto svetainę, taikomąją programą arba kitą programinę įrangą, turi teisę pateikti pranešimą pagal šį reglamentą.

2.  Valstybės narės numato sankcijas, kai asmuo, siekdamas su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusių tikslų, sistemingai ir pakartotinai pateikia neteisėtus pranešimus. Tokios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

8 straipsnis

Pranešimo procedūros

Turinio prieglobos platformų sutartinėse sąlygose pateikiama aiški, prieinama, suprantama ir nedviprasmiška informacija apie pranešimo procedūras, visų pirma:

a)  laikotarpis, per kurį atitinkamo turinio įkėlėjas turi būti informuotas apie pranešimo procedūrą,

b)  laikotarpis, per kurį įkėlėjas gali apskųsti sprendimą,

c)  terminas, iki kurio operatyviai išnagrinėjamas pranešimas ir priimamas turinio prieglobos platformos sprendimas,

d)  terminas, iki kurio turinio prieglobos platforma turi informuoti abi šalis apie sprendimo, į kurį reikėtų įtraukti veiksmų, kurių imtasi, pagrindimą, rezultatus.

9 straipsnis

Pranešimo turinys

1.  Pranešime pateikiama bent jau ši informacija:

a)  nuoroda į atitinkamą turinį ir, kai taikytina, pvz., vaizdo įrašų atveju, laiko žymą,

b)  pranešimo priežastis,

c)  įrodymai, pagrindžiantys pranešime pateiktą reikalavimą,

d)  pranešėjo sąžiningumo deklaracija ir

e)  pranešėjo tapatybė, pateikiama asmens teisių arba intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju.

2.  1 dalies e punkte nurodytų pažeidimų atveju pranešėjas yra asmuo, kurio asmens teisės buvo pažeistos, arba intelektinės nuosavybės teisių turėtojas, patyręs pažeidimus, arba to asmens vardu veikiantis asmuo.

10 straipsnis

Informacija įkėlėjui

1.  Gavus pranešimą ir prieš priimant bet kokį sprendimą dėl turinio, atitinkamo turinio įkėlėjui suteikiama ši informacija:

a)  pranešimo ir veiksmų, kurių turinio prieglobos platforma gali imtis, priežastis,

b)  pakankama informacija apie procedūrą, kurios reikia laikytis,

c)  informacija apie 3 dalyje išdėstytą atsakymo teisę ir

d)  informacija apie prieinamas teisių gynimo priemones, kai pranešimai klaidingi.

2.  Informacija, kurios reikalaujama pagal 1 dalį, neteikiama, jeigu valdžios institucijos informavo turinio prieglobos platformą apie vykdomus teisėsaugos tyrimus.

3.  Įkėlėjas turi teisę atsakyti turinio prieglobos platformai, pateikdamas kontrapranešimą. Turinio prieglobos platforma, priimdama sprendimą dėl veiksmų, kurių reikia imtis, atsižvelgia į įkėlėjo atsakymą.

11 straipsnis

Sprendimai dėl pranešimų

1.  Turinio prieglobos platformos užtikrina, kad kvalifikuotų darbuotojų sprendimai dėl pranešimų būtų priimami nepagrįstai nedelsiant atlikus būtinus tyrimus.

2.  Gavusios pranešimą turinio prieglobos platformos nedelsdamos nusprendžia, ar pašalinti, išimti turinį, apie kurį buvo pranešta, arba panaikinti prieigą prie jo, jeigu toks turinys neatitinka teisinių reikalavimų. Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 daliai, turinio prieglobos platformos sprendimas, kad konkretus turinys neatitinka reikalavimų, jokiu būdu nereiškia, jog kito naudotojo turinys bus automatiškai pašalintas, išimtas arba panaikinta prieiga prie jo.

12 straipsnis

Informacija apie sprendimus

Priėmusios sprendimą, turinio prieglobos platformos informuoja visas pranešimo procedūroje dalyvaujančias šalis apie sprendimo rezultatus ir aiškiai bei paprastai pateikia šią informaciją:

a)  sprendimo priežastis,

b)  ar sprendimą priėmė tik žmogus, ar žmogus, naudodamas algoritmą,

c)  informaciją apie peržiūros galimybę, kaip nurodyta 13 straipsnyje, ir bet kurios iš šalių apskundimo teismine tvarka galimybę.

13 straipsnis

Sprendimų peržiūra

1.  Turinio prieglobos platformos gali nustatyti mechanizmą, pagal kurį naudotojai galėtų prašyti peržiūrėti priimtus sprendimus.

2.  Didelę įtaką rinkoje turinčios turinio prieglobos platformos nustato 1 dalyje nurodytą peržiūros mechanizmą.

3.  Visais atvejais galutinį sprendimą dėl peržiūros priima žmogus.

14 straipsnis

Turinio pašalinimas

1.  Nedarant poveikio teismo ar administracinėms nutartims, susijusioms su turiniu internete, turinys, apie kurį pranešta, išlieka matomas tol, kol galutinai įvertinamas jo teisėtumas.

2.  Turinio prieglobos platformos nedelsdamos imasi veiksmų, kad būtų panaikinta prieiga prie akivaizdžiai neteisėto turinio arba jis būtų pašalintas.

15 straipsnis

Nepriklausomas ginčų sprendimas

1.  Valstybės narės įsteigia nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas, kurios užtikrintų greitą ir veiksmingą apskundimą neteismine tvarka, kai skundžiami sprendimai dėl turinio moderavimo.

2.  Nepriklausomas ginčų sprendimo įstaigas sudaro nepriklausomi teisės ekspertai, įgalioti spręsti turinio prieglobos platformų ir naudotojų ginčus dėl atitinkamo turinio atitikties teisiniams ir kitiems reguliavimo reikalavimams, bendrijos gairėms ir sutartinėms sąlygoms.

3.  Klausimo dėl turinio moderavimo perdavimas nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai neužkerta kelio naudotojui toliau kreiptis į teismus, išskyrus atvejus, kai ginčas išsprendžiamas bendru susitarimu.

4.  Didelę įtaką rinkoje turinčios turinio prieglobos platformos per tam skirtą Europos subjekto valdomą fondą finansiškai prisideda prie nepriklausomų ginčų sprendimo įstaigų veiklos išlaidų padengimo, kad padėtų valstybėms narėms finansuoti šias įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausomoms ginčų sprendimo įstaigoms būtų suteikiami reikiami ištekliai, taip užtikrinant jų kompetenciją ir nepriklausomybę.

16 straipsnis

Nepriklausomo ginčų sprendimo procedūrinės taisyklės

1.  Įkėlėjas ir trečioji šalis, pavyzdžiui, ombudsmenas, turintys teisėtą interesą imtis veiksmų, turi teisę perduoti turinio moderavimo atvejį kompetentingai nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai, jeigu turinio prieglobos platforma nusprendė pašalinti, išimti turinį arba panaikinti prieigą prie jo ar imtis kitų veiksmų, kurie prieštarauja įkėlėjo pasirinktam veiksmui, kaip įkėlėjas nurodė, arba jeigu tokiais sprendimais pažeidžiamos pagrindinės teisės.

2.  Jei turinio prieglobos platforma nusprendžia neišimti turinio, apie kurį pranešama, pranešėjas turi teisę perduoti klausimą kompetentingai nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai tuo atveju, jei pranešėjas turi teisę pareikšti ieškinį civiliniame procese dėl atitinkamo turinio.

3.  Kalbant apie jurisdikciją, kompetentinga nepriklausoma ginčų sprendimo įstaiga turi būti įsikūrusi toje valstybėje narėje, kurioje buvo įkeltas turinys, tapęs ginčo dalyku. Fiziniai asmenys visada gali pateikti skundus savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybių narių nepriklausomoms ginčų sprendimo įstaigoms;

4.  Jeigu pranešėjas turi teisę perduoti turinio moderavimo atvejį nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai pagal 2 dalį, tai pranešėjas gali jį perduoti nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai, esančiai pranešėjo arba įkėlėjo įprastinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jeigu pastarasis paslaugomis naudojasi nekomerciniais tikslais.

5.  Jeigu turinio moderavimo atvejis, susijęs su tuo pačiu klausimu, gali būti perduodamas kitai nepriklausomai ginčų sprendimo įstaigai, nepriklausoma ginčų sprendimo įstaiga gali sustabdyti perduodamo atvejo nagrinėjimo procedūrą. Jeigu nepriklausoma ginčų sprendimo įstaiga pateikė turinio moderavimo rekomendacijas, ši nepriklausoma ginčų sprendimo įstaiga, gali atsisakyti perduoti nagrinėjimo procedūrą.

6.  Valstybės narės nustato visas kitas reikiamas taisykles ir procedūras dėl jų jurisdikcijai priklausančių nepriklausomų ginčų sprendimo įstaigų.

17 straipsnis

Asmens duomenys

Pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB(5).

18 straipsnis

Pranešimai apie pažeidimus ir pranešimų teikėjų apsauga

Pranešimams apie šio reglamento pažeidimus ir asmenims, pranešantiems apie tokius pažeidimus, taikoma Direktyva (ES) 2019/1937.

19 straipsnis

Direktyvos (ES) 2019/1937 daliniai pakeitimai

Direktyva (ES) 2019/1937 iš dalies keičiama taip:

1)  2 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„xi) internetinio turinio valdymo;“;

2)  Priedo I dalis papildoma šiuo punktu:

„K. 2 straipsnio 1 dalies a punkto xi papunktis – internetinis turinio valdymas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [XXX] dėl sutartinių teisių, susijusių su turinio valdymu.“.

20 straipsnis

Ataskaitų teikimas, vertinimas ir peržiūra

1.  Valstybės narės Komisijai pateikia visą svarbią informaciją apie šio reglamento įgyvendinimą ir taikymą. Remdamasi pateikta informacija ir viešomis konsultacijomis Komisija ne vėliau kaip... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ir taikymo ataskaitą ir apsvarsto papildomų priemonių poreikį, įskaitant, kai tinkama, šio reglamento pakeitimus.

2.  Nedarant poveikio kituose Sąjungos teisės aktuose nustatytoms ataskaitų teikimo prievolėms, valstybės narės kasmet Komisijai pateikia šiuos statistinius duomenis:

a)  nepriklausomoms ginčų sprendimo įstaigoms perduotų ginčų skaičių ir turinio, dėl kurio kilo ginčai, rūšį;

b)  nepriklausomų ginčų sprendimo įstaigų išnagrinėtų atvejų skaičių, suskirstytą į kategorijas pagal rezultatus.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [data].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ....

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
(2) Komisija, nustatydama naudotojų skaičių, turėtų atsižvelgti į VMĮ ir startuolių padėtį.
(3) 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).
(4) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(5) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Atnaujinta: 2021 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika