Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2014(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0178/2020

Esitatud tekstid :

A9-0178/2020

Arutelud :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Hääletused :

PV 20/10/2020 - 21

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0276

Vastuvõetud tekstid
PDF 236kWORD 84k
Teisipäev, 20. oktoober 2020 - Brüssel
Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord
P9_TA(2020)0276A9-0178/2020
Resolutsioon
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2020. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta (2020/2014(INL))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 114 ja 169,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiivi 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta(1) (tootevastutuse direktiiv),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv)(2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbijaõiguste kohta(3), samuti muid tarbijakaitset käsitlevaid õigusnorme,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrust (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid(4),

–  võttes arvesse nõukogu 28. septembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1488, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/770 digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta(6),

–  võttes arvesse 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet ja parema õigusloome suuniseid(7),

–  võttes arvesse 6. juuni 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm (COM(2018)0434),

–  võttes arvesse komisjoni 25. aprilli 2018. aasta teatist „Tehisintellekt Euroopa huvides“ (COM(2018)0237),

–  võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2018. aasta teatist „Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava“ (COM(2018)0795),

–  võttes arvesse komisjoni 8. aprilli 2019. aasta teatist „Usalduse loomine inimkeskse tehisintellekti vastu“ (COM(2019)0168),

–  võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta, milline on tehisintellekti, asjade interneti ja robootika mõju ohutusele ja vastutusele (COM(2020)0064),

–  võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valget raamatut „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“ (COM(2020)0065),

–  võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta(8),

–  võttes arvesse oma 1. juuni 2017. aasta resolutsiooni Euroopa tööstuse digiteerimise kohta(9),

–  võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni autonoomsete relvasüsteemide kohta(10),

–  võttes arvesse oma 12. veebruari 2019. aasta resolutsiooni tervikliku Euroopa tööstuspoliitika kohta tehisintellekti ja robootika valdkonnas(11),

–  võttes arvesse oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsiooni automatiseeritud otsustusprotsesside, tarbijakaitse ning kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamise kohta(12),

–  võttes arvesse kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma 8. aprilli 2019. aasta aruannet „Usaldusväärse tehisintellekti eetikasuunised“ („Ethics Guidelines for Trustworthy AI“),

–  võttes arvesse kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma 8. aprilli 2019. aasta aruannet „Tehisintellekti määratlus: peamised võimalused ja teadusvaldkonnad“ („A definition of AI: Main Capabilities and Disciplines“),

–  võttes arvesse kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma 26. juuni 2019. aasta aruannet „Poliitilised ja investeerimissoovitused seoses usaldusväärse tehisintellektiga“ („Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI“),

–  võttes arvesse vastutust ja uusi tehnoloogiaid käsitleva eksperdirühma – uute tehnoloogiate rühma 21. novembri 2019. aasta aruannet „Vastutus tehisintellekti ja teiste kujunemisjärgus digitehnoloogiate eest“ („Liability for Artificial Intelligence and Other Emerging Digital Technologies“),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse Euroopa lisaväärtuse hinnangu uuringut „Euroopa lisaväärtuse hinnang tehisintellekti tsiviilvastutuse korrale“ („Civil liability regime for artificial intelligence: European added value assessment“)(13),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse teaduslike tuleviku‑uuringute üksuse 2016. aasta juuni poliitikaülevaadet robootikaga seotud õiguslike ja eetiliste kaalutluste kohta(14),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi 2016. aasta oktoobri uuringut õiguskomisjoni jaoks „Euroopa tsiviilõiguse normid robootika valdkonnas“ („European Civil Law Rules in Robotics“)(15),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 47 ja 54,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0178/2020),

A.  arvestades, et vastutuse mõistel on meie igapäevaelus oluline topeltroll: ühelt poolt tagab see, et kahju kannatanud isikul on õigus nõuda ja saada hüvitist sellelt isikult, kes tõendatult kahju tekitamise eest vastutab, ning teiselt poolt pakub see füüsilistele ja juriidilistele isikutele majanduslikke stiimuleid kahju tekitamisest hoidumiseks või siis kalkuleerimaks oma käitumisse sisse ka hüvitise maksmise risk;

B.  arvestades, et igasugune tulevikku suunatud tsiviilvastutuse õigusraamistik peab tekitama usalduse toodete ja teenuste, sealhulgas ka digitaaltehnoloogia ohutuse, usaldusväärsuse ja terviklikkuse suhtes, nii et omavahel oleksid tasakaalus ühelt poolt võimalike kahjuohvrite tõhus ja õiglane kaitse ja samas jääks teiselt poolt piisavalt tegutsemisruumi, mis võimaldaks ettevõtetel, eeskätt väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel arendada uusi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid; arvestades, et see aitab suurendada usaldust ja tekitada stabiilsust investeeringute jaoks; arvestades, et igasuguse vastutusraamistiku lõppeesmärk peaks olema õiguskindluse tagamine kõigile osalistele, olgu selleks tootja, käitaja, mõjutatud isik või mis tahes muu kolmas isik;

C.  arvestades, et liikmesriigi õigussüsteem võib kohandada oma vastutust käsitlevaid õigusnorme teatavate osalejate jaoks või siis neid teatavate tegevuste puhul karmistada; arvestades, et mittesüüline vastutus tähendab seda, et osapoolt võib lugeda süü puudumisest hoolimata vastutavaks; arvestades, et paljudes lepinguvälist kahju käsitlevates riiklikes õigusaktides loetakse kostja mittesüüliselt vastutavaks juhul, kui risk, mille ta on näiteks autode või ohtliku tegevuse kujul üldsusele tekitanud või mida ta ei saa kontrollida, nagu näiteks loomade puhul, viib kahju või kahjustuse põhjustamiseni;

D.  arvestades, et igale tulevasele liidu õigusaktile, mille eesmärk on selge vastutuse määramine seoses tehisintellektisüsteemidega, peaks eelnema analüüs ja konsulteerimine liikmesriikidega selle üle, kuidas kavandatav õigusakt vastab majanduslikele, õiguslikele ja sotsiaalsetele tingimustele;

E.  arvestades, et tehisintellekti tsiviilvastutuse kord peaks olema laiapõhjalise avaliku arutelu teema, mille juures võetaks arvesse kõiki kaalul olevaid huve, eelkõige eetilisi, õiguslikke, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte, et vältida arusaamatusi ja põhjendamatuid kartusi, mida selline tehnoloogia võib kodanike seas põhjustada; arvestades, et edasiste seadusandlike sammude eeltingimusena tuleks mõjuhinnangus hoolikalt uurida, kuidas mis tahes uus reguleeriv raamistik kõiki osalejaid mõjutab;

F.  arvestades, et tehisintellektisüsteemide mõiste hõlmab paljusid eri tehnoloogiaid, sealhulgas lihtsat statistikat, masinõpet ja süvaõpet;

G.  arvestades, et mõiste „tehisintellekt“ võimalikku ebaselgust saaks vältida „automatiseeritud otsustusprotsessi“ mõiste kasutamisega; arvestades, et automatiseeritud otsustusprotsess tähendab seda, et kõigepealt delegeerib kasutaja tarkvara või teenust kasutades otsuse tegemise kas osaliselt või täielikult mingile muule üksusele; arvestades, et asjaomane üksus kasutab seejärel omakorda automaatselt toimivaid otsustamismudeleid kasutaja asemel mingi toimingu tegemiseks või et aidata kasutajal toimingu tegemisel teadlikku otsust teha;

H.  arvestades, et teatavad tehisintellektisüsteemid tekitavad kehtivas vastutusraamistikus suuri õiguslikke probleeme ja võivad viia olukordadeni, kus nende läbipaistmatuse tõttu võib olla äärmiselt kulukas või lausa võimatu kindlaks teha, kes omas tehisintellektisüsteemiga seotud riski üle kontrolli või milline kood, sisend või millised andmed lõppkokkuvõttes kahjustava tegevuse põhjustasid; arvestades, et see tegur võib raskendada kahju või kahjustuse ja seda põhjustava käitumise vahelise seose tuvastamist, mistõttu ohvrid ei pruugi saada piisavat hüvitist;

I.  arvestades, et õiguslikke probleeme põhjustab ka tehisintellektisüsteemi ühenduvus teiste tehisintellektisüsteemide ja muude süsteemidega, sõltuvus välisandmetest, ohustatus küberturvalisuse rikkumistest ning samuti üha autonoomsemate, muu hulgas masinõpet ja süvaõpet kasutavate tehisintellektisüsteemide ülesehitus;

J.  arvestades, et tehisintellektisüsteemide usaldusväärsed eetikastandardid koos kindlate ja õiglaste hüvitamismenetlustega võivad aidata neid õiguslikke probleeme lahendada ja vältida ohtu, et kasutajad ei soovi uut arenevat tehnoloogiat omaks võtta; arvestades, et õiglase vastutuse menetlus tähendab, et igal inimesel, kes kannatab tehisintellektisüsteemide põhjustatud kahju või kellele tehisintellektisüsteemid põhjustasid varalise kahju, peaks olema samasugune kaitsetase nagu juhtudel, mis ei hõlma tehisintellektisüsteeme; arvestades, et kasutajal peab olema kindlus, et tehisintellekti kasutavate süsteemide põhjustatud võimalikul kahjul on piisav kindlustuskate ning et on kindlaks määratud seaduslik hüvitusmenetlus;

K.  arvestades, et õiguskindlus on ka tehisintellektil põhineva tehnoloogia dünaamilise arengu ja innovatsiooni ning selle igapäevase praktilise rakendamise oluline eeltingimus, eelkõige idufirmade ning mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks; arvestades, et idufirmade ning mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete keskne tähtsus, eriti Euroopa majanduses, õigustab rangelt proportsionaalset lähenemisviisi, mis võimaldab neil areneda ja uuendusi teha;

L.  arvestades, et tehisintellektisüsteemide ja ka sellest tehnoloogiast tingitud ohtude paljusus ja mitmekesisus raskendab kõigi eri riskide jaoks sobiva ühtse lahenduse leidmist; arvestades, et seetõttu tuleks lähtuda käsitlusest, mille puhul kasutatakse eksperimente, katseprojekte ja katselisi regulatsioone proportsionaalsete ja tõenduspõhiste lahenduste leidmiseks, vajaduse korral konkreetsete olude ja sektorite jaoks,

Sissejuhatus

1.  on seisukohal, et tehisintellektisüsteemide ühiskonda, töökohtadele ja majandusse kaasamisega seotud väljakutse on praeguse poliitilise tegevuskava üks kõige olulisemaid küsimusi; arvestades, et tehisintellektipõhiste tehnoloogiate abil saaks ja tuleks püüda parandada meie elu pea igas valdkonnas, alates isiklikust sfäärist (nt transpordisektor, personaalne haridus, ohustatud isikute abistamine, terviseprogrammid ja laenude andmine) kuni töökeskkonna (nt rasketest ja korduvatest töödest vabastamine) ja selliste globaalprobleemideni nagu kliimamuutused, tervishoid, toitumine ja logistika;

2.  on kindlalt veendunud et tehisintellektisüsteemide eeliste tõhusaks ärakasutamiseks ja nende võimaliku väärkasutamise ja liidusisese õigusliku killustatuse vältimiseks on väga oluline, et kogu ELis kehtiksid kõigi tehisintellektisüsteemide suhtes ühesugused, põhimõtteil rajanevad ja tulevikukindlad õigusaktid; on seisukohal, et ehkki eelistada tuleks sektoripõhiseid õigusnorme arvukate võimalike eri rakenduste jaoks, näib olevat vajalik ka ühistel põhimõtetel rajanev horisontaalne õigusraamistik, mis tagaks õigusselguse ja kogu liidus võrdsed standardid ning kaitseks mõjusalt meie euroopalikke väärtusi ja kodanike õigusi;

3.  väidab, et digitaalne ühtne turg tuleb täielikult ühtlustada, kuna digitaalvaldkonda iseloomustavad kiire piiriülene dünaamika ja rahvusvahelised andmevood; on seisukohal, et liit saavutab eesmärgi säilitada liidu digitaalne suveräänsus ning edendada Euroopas toimuvat digitaalset innovatsiooni üksnes ühiste, järjepidevate ja innovatsioonikultuurile vastavate õigusnormide abil;

4.  märgib, et tehisintellekti valdkonnas on ülemaailmne võidujooks juba käimas ja et liit peaks oma teaduslikku ja tehnoloogilist potentsiaali ära kasutades olema selle eesotsas; rõhutab tungivalt, et tehnoloogia areng ei tohi õõnestada kasutajate kaitset kahju eest, mida võivad põhjustada tehisintellekti kasutavad seadmed ja süsteemid; soovitab edendada rahvusvahelisel tasandil liidu tsiviilvastutuse standardeid;

5.  on kindlalt veendunud, et tehisintellektisüsteeme käsitlevad uued ühised õigusnormid tuleks kehtestada ainult määruse vormis; on seisukohal, et vastutus tehisintellektisüsteemi põhjustatud kahju eest on üks peamisi aspekte, mida tuleb selles raamistikus käsitleda;

Vastutus ja tehisintellekt

6.  on veendunud, et hästitoimivat vastutuskorda ei ole vaja täielikult muuta, kuid tehisintellektisüsteemide keerukus, ühenduvus, läbipaistmatus, kaitsetus, uuenduste läbi ajakohastatavus, iseõppimisvõime ja võimalik autonoomia, samuti nendega seotud osalejate arvukus kujutavad endast siiski liidu ja liikmesriikide vastutusraamistike õigusnormide jaoks suurt väljakutset; on seisukohal, et vastutuskordade spetsiifilised ja kooskõlastatud kohandused on vajalikud selleks, et vältida olukorda, kus isikud, kes kannavad kahju või kelle vara on kahjustatud, jäävad hüvitiseta;

7.  märgib, et mis tahes füüsiline või virtuaalne tegevus, seadmed või protsessid, mida juhivad tehisintellektisüsteemid, võivad tehniliselt olla kahju otseseks või kaudseks põhjustajaks, kuid pea alati on põhjus selles, et keegi on need süsteemid üles ehitanud, kasutusele võtnud või neisse sekkunud; sellega seoses märgib, et tehisintellektisüsteemidele juriidilise isiku staatuse andmiseks puudub vajadus; on seisukohal, et tehisintellektisüsteemide läbipaistmatuse, ühenduvuse ja autonoomia tõttu võib praktikas olla väga raske või isegi võimatu teha kindlaks tehisintellektisüsteemide konkreetsete kahjulike tegevuste aluseks olnud konkreetne inimtegevus või süsteemi kavandamist mõjutanud otsused; tuletab meelde, et laialdaselt aktsepteeritud vastutuse kontseptsioonide kohaselt saab sellest takistusest siiski mööda minna, muutes vastutavaks tehisintellektisüsteemiga seotud riske tekitavad, alal hoidvad või kontrollivad isikud kogu väärtusahela ulatuses;

8.  on seisukohal, et ehkki tootevastutuse direktiiv on rohkem kui 30 aasta jooksul võimaldanud defektsest tootest põhjustatud kahju tulemuslikku hüvitamist, tuleks seda siiski muuta, et kohandada direktiivi digitaalmaailmaga ja lahendada kujunemisjärgus digitehnoloogiatest tingitud probleeme, mis võimaldab tagada kõrgetasemelise tulemusliku tarbijakaitse, anda tarbijatele ja ettevõtetele õigusselguse ning VKEdel ja idufirmadel vältida riske ja suuri kulusid; nõuab tungivalt, et komisjon hindaks, kas tootevastutuse direktiiv tuleks muuta määruseks, et „toote“ mõiste selgitamiseks määrata kindlaks, kas digitaalne sisu ja digitaalteenused jäävad selle õigusakti kohaldamisalasse, ning kaaluda selliste mõistete nagu „tootja“, „kahju“ ja „defekt“ kohandamist; on seisukohal, et tootevastutuse direktiivi läbivaatamise järel kogu liidu ulatuses õigusselguse saavutamiseks peaks „tootja“ mõiste hõlmama toote valmistajaid, arendajaid, programmeerijaid, teenusepakkujaid ja tagasüsteemi käitajaid; palub komisjonil kujunemisjärgus digitaaltehnoloogiate põhjustatud kahjude puhul kaaluda tõendamiskohustust reguleerivate õigusnormide muutmist, seda selgelt määratletud juhtudel ja pärast nõuetekohast hindamist; juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on tagada, et ajakohastatud liidu õigusakt piirduks selgelt määratletud probleemidega, mille jaoks on juba olemas teostatavad lahendused, ning samas võimaldaks hõlmata edasist tehnoloogia arengut, sealhulgas tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvaral põhinevaid arenguid; märgib, et tootevastutuse direktiivi tuleks jätkuvalt kasutada ka defektse tehisintellektisüsteemi tootja vastu esitatud tsiviilvastutusnõuete puhul, kui tehisintellektisüsteem kvalifitseerub kõnealuse direktiivi kohaselt tooteks; juhib tähelepanu sellele, et tootevastutuse raamistiku mis tahes ajakohastamine peaks käima käsikäes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta)(16) ajakohastamisega, et tagada ohutuse ja turvalisuse integreerimine tehisintellektisüsteemidesse juba nende kavandamisetapis;

9.  on seisukohal, et liikmesriikide kehtiv, süül põhinev kahjuõigus pakub enamikul juhtudel piisavat kaitset isikutele, kes kannatavad kahju, mille on põhjustanud sekkuv kolmas osapool, näiteks häkker, või kelle vara selline kolmas isik on kahjustanud, kuna sekkumine kujutab endast harilikult süülist tegevust; märgib, et kehtiva riikliku kahjuõiguse täiendamine vastutust käsitlevate õigusnormidega näib olevat vajalik vaid erijuhtudel, sealhulgas juhul, kui kolmas isik ei ole kättesaadav või on maksejõuetu;

10.  peab seetõttu asjakohaseks keskenduda käesolevas raportis tehisintellektisüsteemi käitaja vastu esitatud tsiviilvastutusnõuetele; kinnitab, et käitaja vastutus on põhjendatud asjaoluga, et ta kontrollib tehisintellektisüsteemiga seotud riski sarnaselt auto omanikuga; on seisukohal, et tehisintellektisüsteemi keerukuse ja ühenduvuse tõttu on käitaja paljudel juhtudel mõjutatud isiku esimene nähtav kontaktpunkt;

Käitaja vastutus

11.  on seisukohal, et käitajat hõlmavad vastutust käsitlevad õigusnormid peaksid hõlmama igasugust tehisintellektisüsteemide käitamist, sõltumata sellest, kus käitamine toimub ja kas see toimub füüsiliselt või virtuaalselt; märgib, et avalikus ruumis toimuvad ja paljusid isikuid ohustavad käitamised on siiski juhtumid, mis vajavad täiendavat kaalumist; on seisukohal, et võimalikud kahjuohvrid ei ole sageli käitamisest teadlikud ning nad ei saa tavaliselt esitada käitaja vastu lepingulise vastutusega seotud nõudeid; märgib, et kahju realiseerumise korral saavad sellised isikud esitada ainult süülise vastutuse nõude ning neil võib olla keeruline tehisintellektisüsteemi käitaja süüd tõestada, mistõttu nõuded võivad jääda rahuldamata;

12.  peab asjakohaseks hõlmata käitaja mõistega nii esi- kui ka tagasüsteemi käitajat, niivõrd kui tootevastutuse direktiiv viimast ei hõlma; märgib, et esisüsteemi käitaja all tuleks mõista füüsilist või juriidilist isikut, kes omab teataval määral kontrolli tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riskide üle ja saab süsteemi käitamisest kasu; väidab, et tagasüsteemi käitaja tuleks määratleda füüsilise või juriidilise isikuna, kes pidevalt määratleb kasutatava tehnoloogia omadused, tagab andmed ja olulised tagasüsteemi tugiteenused ning kes seetõttu omab teataval määral kontrolli tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riskide üle; on seisukohal, et kontroll tähendab käitaja mis tahes tegevust, mis mõjutab tehisintellektisüsteemi toimimist ja seeläbi kolmandate osapoolte selle võimalike riskidega kokkupuutumise määra; on seisukohal, et selline tegevus võib mõjutada tehisintellektisüsteemi toimimist kogu selle ulatuses, määratledes süsteemi sisendi, väljundi või tulemused, või siis muuta selle süsteemi teatavaid kindlaid funktsioone või protsesse;

13.  märgib, et võib esineda olukordi, kus käitajaid on mitu, näiteks esisüsteemi ja tagasüsteemi käitaja; on seisukohal, et sellisel juhul peaksid kõik käitajad olema solidaarselt vastutavad ning omama samas õigust esitada üksteise vastu proportsionaalseid nõudeid; on seisukohal, et vastutuse ulatuse peaks määrama see, kui suurel määral mingi käitaja omas kontrolli tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riski üle; on seisukohal, et eri etappides osalejate paremaks väljaselgitamiseks tuleks parandada toodete jälgitavust;

Erinevad vastutust käsitlevad õigusnormid erinevate riskide korral

14.  tunnistab, et vastutuse puhul on määravaks teguriks see, millist tüüpi tehisintellektisüsteemi käitaja kontrollib; märgib, et suure olemusliku riskiga ja autonoomselt toimiv tehisintellektisüsteem võib üldsust palju suuremal määral ohustada; on seisukohal, et õiguslike probleemide tõttu, mida tehisintellektisüsteemid tekitavad olemasolevale tsiviilvastutuskorrale, näib olevat mõistlik kehtestada kõrge riskitasemega autonoomsete tehisintellektisüsteemide jaoks ühtne mittesüülise vastutuse kord; rõhutab, et selline riskipõhine käsitlus, mis võib hõlmata mitut riskitaset, peaks põhinema selgetel kriteeriumidel ja kõrge riski asjakohasel määratlusel ning tagama õiguskindluse;

15.  on veendunud, et tehisintellektisüsteem on kõrge riskitasemega, kui selle autonoomse käitamisega kaasneb märkimisväärne võimalus tekitada kahju ühele või mitmele inimesele viisil, mis on juhuslik ja mille ettenägemist ei saa mõistlikul viisil eeldada; on seisukohal, et selle otsustamisel, kas tehisintellektisüsteem on kõrge riskitasemega, tuleb arvestada ka sooritatud tegevuste iseloomu ja seda, millises sektoris võib eeldada oluliste riskide tekkimist; on seisukohal, et riskipotentsiaali olulisus sõltub võimaliku kahju tõsiduse, riskist tingitud kahju tekkimise tõenäosuse ja tehisintellektisüsteemi kasutamise viisi vahelistest seostest;

16.  soovitab kõik kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemid ammendavalt loetleda kavandatava määruse lisas; tunnistab, et tehnoloogia kiiret arengut ja vajalikke tehnilisi ekspertteadmisi silmas pidades peaks komisjon selle lisa asjatute viivitusteta ja vähemalt iga kuue kuu järel läbi vaatama ja vajaduse korral seda delegeeritud õigusaktiga muutma; on veendunud, et komisjon peaks tegema tihedat koostööd uue alalise komiteega, mis sarnaneb olemasoleva alalise lähteainete komitee või mootorsõidukite tehnilise komiteega, kuhu kuuluvad liikmesriikide eksperdid ja sidusrühmad; on seisukohal, et kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma tasakaalustatud koosseis võiks olla sidusrühmade grupi moodustamisel eeskujuks ning selle koosseisus võiks olla ka eetikaküsimuste ja vaimse tervise spetsialiste, antropolooge ja sotsiolooge; on lisaks seisukohal, et Euroopa Parlament peaks vastloodud alalise komitee nõustamiseks nimetama nõuandeeksperdid;

17.  märgib, et tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate areng on väga dünaamiline ja üha kiirenev; rõhutab, et kasutajatele piisava kaitse tagamiseks on vaja kiirkäsitlusest lähtudes analüüsida Euroopa turule tulevate tehisintellektisüsteeme kasutavate uute seadmete ja süsteemidega seotud võimalikke riske; soovitab kõiki sellega seotud menetlusi võimalikult palju lihtsustada; teeb lisaks ettepaneku, et seda, kas tehisintellektisüsteem kujutab endast suurt riski, peaks komisjon hakkama hindama samal ajal tooteohutuse hindamisega, et vältida olukorda, kus kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteem on juba turul heaks kiidetud, kuid ei ole veel liigitatud kõrge riskitasemega süsteemiks ja toimib seega ilma kohustusliku kindlustuskaitseta;

18.  märgib, et komisjon peaks hindama, kuidas teha uurimisasutusele kättesaadavaks ja kasutatavaks kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemides kogutud, salvestatud või säilitatavad andmed, et koguda tõendeid selle tehisintellektisüsteemi põhjustatud kahju kohta, ning kuidas saaks parandada selliste andmete jälgitavust ja auditeeritavust, kahjustamata seejuures põhiõigusi ja eraelu puutumatust;

19.  väidab, et sarnaselt liikmesriikide mittesüülise vastutuse süsteemidega peaks kavandatav määrus hõlmama selliste tähtsate ja õiguslikult kaitstud õiguste rikkumist nagu õigus elule, tervisele, füüsilisele puutumatusele ja varale, ning selles tuleks sätestada hüvitiste summad ja ulatus ning aegumistähtaeg; on seisukohal, et kavandatav määrus peaks hõlmama ka märkimisväärset mittemateriaalset kahju, mis põhjustab tõendatavat ja liidu vastutusõigusega ühtlustatud piirmäära ületavat majanduslikku kahju, ning selles peaks asjaomaste isikute juurdepääs õiguskaitsele olema tasakaalus teiste asjaomaste isikute huvidega; nõuab tungivalt, et komisjon liidu õiguses sätestatud kahju piirmäärasid uuesti hindaks ja need ühtlustaks; on seisukohal, et komisjon peaks põhjalikult analüüsima kõigi liikmesriikide õigustavasid ja nende kehtivaid siseriiklikke õigusakte, millega nähakse ette mittemateriaalse kahju hüvitamine, et hinnata, kas mittemateriaalse kahju lisamine tehisintellektiga seotud õigusaktidesse on vajalik ja ega see ei ole vastuolus liidu kehtiva õigusraamistikuga ega kahjusta liikmesriikide riigisisest õigust;

20.  määrab kindlaks, et kõik tehisintellektisüsteemide juhitud tegevused, seadmed või protsessid, mis põhjustavad kahju, kuid mida ei ole loetletud kavandatava määruse lisas, peaksid jääma süülise vastutuse alla; on veendunud, et mõjutatud isik peaks siiski saama kasu käitaja süü presumptsioonist, ning käitaja peaks saama oma süütust tõestada, kui ta tõendab, et ta on hoolsuskohustust täitud;

21.  on seisukohal, et tehisintellektisüsteemi suhtes, mida komisjon ja vastloodud alaline komitee ei ole veel hinnanud ning mida seetõttu ei ole veel liigitatud kõrge riskitasemega süsteemiks ega ole kantud kavandatava määruse lisas esitatud loetellu, tuleks erandina lõikes 20 sätestatud korrast siiski kohaldada mittesüülist vastutust, kui see on korduvalt põhjustanud vahejuhtumeid, mille tagajärjeks on tõsine kahju; märgib, et sellisel juhul peaks komisjon ka põhjendamatu viivituseta hindama, kas nimetatud lisa tuleb läbi vaadata ja kõnealune tehisintellektisüsteem sinna lisada; on seisukohal, et kui komisjon sellise hindamise järel otsustab asjaomase tehisintellektisüsteemi loendisse lisada, peaks sellel lisamisel olema tagasiulatuv mõju kuni esimese süsteemi poolt tõendatult põhjustatud vahejuhtumini, mille tagajärjeks oli tõsine kahju;

22.  nõuab, et komisjon hindaks vajadust liidu tasandi lepinguõiguse normide järele, et vältida lepingulisi vastutusest vabastamise klausleid, sealhulgas ettevõtjatevahelistes ning ettevõtjate ja haldusasutuste vahelistes suhetes;

Kindlustus ja tehisintellektisüsteemid

23.  peab vastutuskindlustust üheks peamiseks teguriks, mis määrab uute tehnoloogiate, toodete ja teenuste edu; märgib, et nõuetekohane vastutuskindlustus on oluline ka selleks, et tõendada üldsusele, et uut tehnoloogiat võib usaldada, hoolimata sellest, et mõjutatud isikud võivad kannatada kahju või esitada õiguslikke nõudeid; märgib seejuures, et käsitletav reguleerimissüsteem keskendub vajadusele kasutada ja suurendada tehisintellektisüsteemide eeliseid, ning samal ajal kehtestab tugevad kaitsemeetmed;

24.  on seisukohal, et arvestades märkimisväärset kahju tekitamise potentsiaali ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta(17), peaks kõigil kavandatava määruse lisas loetletud kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide käitajatel olema sõlmitud vastutuskindlustuse leping; on seisukohal, et selline kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide kohustusliku kindlustamise kord peaks hõlmama kavandatavas määruses sätestatud hüvitiste suurust ja ulatust; on teadlik asjaolust, et selline tehnoloogia on praegu veel väga haruldane, kuna see eeldab suurel määral iseseisvat otsustusprotsessi, ja seetõttu on praegused arutelud peamiselt tulevikku suunatud; on sellegipoolest veendunud, et riskide osas valitsev ebakindlus ei tohiks muuta kindlustusmakseid üle jõu käivalt kõrgeks ning seeläbi takistada teadusuuringuid ja innovatsiooni;

25.  on veendunud, et avaliku sektori vahenditest rahastatav liidu tasandi hüvitusmehhanism ei ole võimalike kindlustuslünkade täitmiseks õige viis; on seisukohal, et andmete puudumine tehisintellektisüsteemidega seotud riskide kohta koos ebakindlusega tulevaste arengute suhtes raskendab kindlustussektoril kohandatud või uute kindlustustoodete väljatöötamist; on seisukohal, et kui jätta kohustusliku kindlustuse arendamine täielikult turu hooleks, toob see tõenäoliselt kaasa lähenemisviisi „üks lahendus kõigi jaoks“ koos ebaproportsionaalselt kõrgete kindlustusmaksete ja valede stiimulitega, paneb ettevõtjad valima kõige odavamat kindlustust ja mitte parimat kindlustuskatet ning võib pidurdada teadusuuringuid ja innovatsiooni; on seisukohal, et komisjon peaks tegema tihedat koostööd kindlustussektoriga, et näha, kuidas saab andmeid ja uuenduslikke mudeleid kasutada selliste kindlustuspoliiside loomiseks, mis pakuvad piisavat kindlustuskatet mõistliku hinnaga;

Lõpetuseks

26.  palub komisjonil esitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 225 ettepaneku võtta vastu määrus, mis käsitleb vastutust tehisintellektisüsteemide käitamise eest, järgides lisas toodud soovitusi;

27.  on seisukohal, et taotletaval ettepanekul puudub finantsmõju;

o
o   o

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud soovitused komisjonile ja nõukogule.

(1) ELT L 210, 7.8.1985, lk 29.
(2) ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
(3) ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
(4) ELT L 117, 5.5.2017, lk 1.
(5) ELT L 252, 8.10.2018, lk 1.
(6) ELT L 136, 22.5. 2019, lk 1.
(7) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(8) ELT C 252, 18.7.2018, lk 239.
(9) ELT C 307, 30.8.2018, lk 163.
(10) ELT C 433, 23.12.2019, lk 86.
(11) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0081.
(12) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0032.
(13) https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654178
(14) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563501/EPRS_STU(2016)563501(ANN)_EN.pdf
(15) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf
(16) ELT L 11, 15.1.2002, lk 4.
(17) ELT L 263, 7.10.2009, lk 11.


RESOLUTSIOONI LISA:

ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED EESMÄRGIGA TÖÖTADA VÄLJA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MIS KÄSITLEB VASTUTUST TEHISINTELLEKTISÜSTEEMIDE KÄITAMISE EEST

A.  ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

Käesolevas raportis käsitletakse digiteerimise üht olulist aspekti, mida omakorda kujundavad piiriülene tegevus, ülemaailmne konkurents ja olulised sotsiaalsed kaalutlused. Juhinduda tuleks alljärgnevatest põhimõtetest.

1.  Tõeline digitaalne ühtne turg vajab täielikku ühtlustamist määruse abil.

2.  Tehisintellektisüsteemide arengust tulenevad uued õiguslikud probleemid tuleb lahendada sellega, et tootjale, käitajale, mõjutatud isikule ja mis tahes muule kolmandale isikule tagatakse kogu vastutusahela ulatuses maksimaalne õiguskindlus.

3.  Tuleb vältida ülereguleerimist ja bürokraatiat, sest see takistaks Euroopa tehisintellektialast innovatsiooni, eriti kui tehnoloogia, toote või teenuse on välja töötanud VKEd või idufirmad.

4.  Tehisintellekti tsiviilvastutust käsitlevate õigusnormidega tuleks püüda saavutada tasakaal ühelt poolt üldsuse kaitse ja teiselt poolt innovatsiooni, eelkõige tehisintellektisüsteemidesse investeerimise äriliste stiimulite vahel.

5.  Praeguse hästitoimiva vastutuskorra asendamise asemel tuleks teha mõned vajalikud kohandused, võttes kasutusele uued ja tulevikusuunitlusega ideed.

6.  Tulevane määruse ettepanek ja tootevastutuse direktiiv on tehisintellektisüsteemide ühise vastutusraamistiku kaks sammast, mis vajavad tihedat kooskõlastamist ja ühtlustamist kõigi, nii liidu kui ka riikliku tasandi poliitikas osalejate vahel.

7.  Selleks, et kodanikud uut tehnoloogiat rohkem usaldaksid, peab neil olema õigus samal tasemel kaitsele ja õigustele, sõltumata sellest, kas kahju põhjustajaks on tehisintellektisüsteem või midagi muud või kas kahju on tekkinud füüsiliselt või virtuaalselt.

8.  Tulevases määruse ettepanekus tuleks käsitleda nii materiaalset kui ka mittemateriaalset kahju. Euroopa Komisjoni kutsutakse üles põhjalikult analüüsima kõigi liikmesriikide õigustavasid ja kehtivaid õigusnorme, millega nähakse ette mittemateriaalse kahju hüvitamine, et hinnata, kas mittemateriaalse kahju lisamine tulevasse määruse ettepanekusse on õiguslikult korrektne ja mõjutatud isiku seisukohast vajalik. Komisjon peaks siinjuures lähtuma muu hulgas oma 19. veebruari 2020. aasta teatisest tehisintellekti ja robootika ohutuse ja vastutusega seotud mõju kohta. Praegu kättesaadava teabe põhjal on Euroopa Parlament veendunud, et oluline mittemateriaalne kahju tuleks õigusakti lisada juhul, kui mõjutatud isik kannab märgatavat, see tähendab tõendatavat majanduslikku kahju.

B.  TAOTLETAVA ETTEPANEKU TEKST

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb vastutust tehisintellektisüsteemide käitamise eest

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Vastutuse mõistel on meie igapäevaelus oluline topeltroll: ühelt poolt tagab see, et kahju kannatanud isikul on õigus nõuda hüvitist sellelt isikult, kes kahju tekitamise eest vastutab, ning teiselt poolt pakub see isikutele majanduslikke stiimuleid kahju tekitamisest hoidumiseks. Igasuguse vastutusraamistikuga tuleks püüda suurendada usaldust toodete ja teenuste, sealhulgas kujunemisjärgus digitehnoloogiate (nt tehisintellekt, asjade internet või robootika) ohutuse, usaldusväärsuse ja järjepidevuse vastu, et saavutada tasakaal võimalike kahjuohvrite tõhusa kaitse ning samal ajal piisava tegevusvabaduse andmise vahel, et võimaldada uute tehnoloogiate, toodete või teenuste arendamist.

(2)  Eelkõige uute toodete ja teenuste olelusringi alguses, pärast eeltestimist, esineb kasutajale ja kolmandatele isikutele teatav risk, et miski ei toimi nõuetekohaselt. See katse ja eksituse meetod on samal ajal peamine tehnilise progressi võimaldaja, milleta enamikku meie tehnoloogiaid ei eksisteeriks. Seni on uute toodete ja teenustega kaasnevaid riske nõuetekohaselt leevendanud tooteohutust ja vastutust käsitlevad ranged õigusaktid.

(3)  Tehisintellekti areng on kehtivate vastutusraamistike jaoks siiski suur väljakutse. Tehisintellektisüsteemide igapäevane kasutamine põhjustab olukordi, kus nende läbipaistmatus (nn musta kasti element) ja nende olelusringis osalejate arvukus muudavad väga kulukaks või isegi võimatuks selle kindlakstegemise, kes vastutas kõnealuse tehisintellektisüsteemi kasutamise riski kontrollimise eest või milline kood või sisend põhjustas kahjuliku toimingu. Sellele probleemile lisandub tehisintellektisüsteemi ja teiste tehisintellektisüsteemide ning muude kui tehisintellektisüsteemide vaheline ühenduvus, nende sõltuvus välisandmetest, kaitsetus küberturvalisuse rikkumiste ees ning tehisintellektisüsteemide masinõppe ja süvaõppe suutlikkusest tulenev kasvav autonoomia. Lisaks neile keerulistele omadustele ja võimalikele nõrkustele võib tehisintellektisüsteeme kasutada ka tõsise kahju tekitamiseks, näiteks selleks, et kahjustada inimväärikust ja Euroopa väärtusi ja vabadusi, jälgides üksikisikuid nende tahte vastaselt, võttes kasutusele ühiskondlikud hindamissüsteemid, langetades tervisekindlustuse, laenude andmise, kohtumääruste, töölevõtmise või tööhõive valdkonnas kallutatud otsuseid või luues autonoomseid surmavaid relvasüsteeme.

(4)  On oluline rõhutada, et tehisintellektisüsteemide kasutuselevõtu eelised kaaluvad tugevalt üles nende puudused. Need aitavad tõhusamalt võidelda kliimamuutuste vastu, parandada arstlikku läbivaatust ja töötingimusi, integreerida puuetega ja eakamaid inimesi paremini ühiskonda ja pakkuda igat liiki õpilastele kohandatud koolituskursusi. Selleks et kasutada erinevaid tehnoloogilisi võimalusi ja suurendada inimeste usaldust tehisintellektisüsteemide kasutamise vastu, ennetades samal ajal kahjulikke stsenaariume, on parimaks edasiseks sammuks usaldusväärsed eetikastandardid koos kindla ja õiglase hüvitise menetlusega.

(5)  Et võidelda ohutusreeglite rikkumise vastu, on vaja ka sobivat vastutuskorda. Käesolevas määruses sätestatud vastutuskord peab aga arvesse võtma kõiki kaalul olevaid huve. Edasiste seadusandlike meetmete eeltingimusena tuleks hoolikalt uurida, kuidas mõjutaks uus reguleeriv raamistik väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid) ja idufirmasid. Selliste ettevõtete keskne roll Euroopa majanduses õigustab rangelt proportsionaalset lähenemisviisi, et nad saaksid areneda ja uuendusi teha. Teisest küljest peab ohvritel, kellele tehisintellektisüsteem on tekitanud kahju või kahjustusi, olema õigus kahju hüvitamisele ja täielikule kompensatsioonile kannatatud kahju või kahjustuse eest.

(6)  Kehtiva õigusraamistiku vajalikud muudatused peaks algama selgitusega, et tehisintellektisüsteemid ei ole juriidilised isikud ega oma inimteadvust ning et nende ainus ülesanne on teenida inimkonda. Paljud tehisintellektisüsteemid ei erine ka nii palju teistest tehnoloogiatest, mis mõnikord põhinevad veelgi keerulisemal tarkvaral. Lõpuks kasutatakse enamikku tehisintellektisüsteeme teisejärguliste ülesannete täitmiseks, ilma et see ohustaks ühiskonda rohkem kui minimaalselt. Termini „tehisintellekt“ võimalikku ebaselgust saaks vältida, kui kasutada terminit „automatiseeritud otsustusprotsess“. See termin tähistab olukorda, kus kasutaja delegeerib tarkvara või teenust kasutades otsuse tegemise esialgu kas osaliselt või täielikult mingile muule üksusele. Asjaomane üksus kasutab seejärel omakorda automaatselt toimivaid otsustamismudeleid kasutaja asemel mingi toimingu tegemiseks või et aidata kasutajal toimingu tegemisel teadlikku otsust teha.

(7)  Siiski on olemas ka tehisintellektisüsteemid, mis on välja töötatud ja mida kasutatakse kriitilise tähtsusega valdkondades ning mis põhinevad sellistel tehnoloogiatel nagu neuronvõrgud ja süvaõppe protsessid. Nende läbipaistmatus ja autonoomsus võib teha väga keeruliseks teha tagantjärele kindlaks, millised nende süsteemide projekteerimisel või käitamisel tehtud inimotsused olid konkreetsete tegevuste aluseks. Sellise tehisintellektisüsteemi käitaja võib näiteks väita, et kahju või kahjustuse põhjustanud füüsiline või virtuaalne tegevus, seade või protsess ei olnud tema kontrolli all, sest selle põhjustas tema tehisintellektisüsteemi autonoomne töö. Lisaks ei peaks ainuüksi autonoomse tehisintellektisüsteemi käitamine olema piisav alus vastutusnõude aktsepteerimiseks. Selle tulemusena võib esineda vastutusega seotud juhtumeid, kus vastutuse jaotus võib olla ebaõiglane või ebatõhus, või kus isik, kes saab tehisintellektisüsteemi tõttu kahju või kahjustuse, ei suuda tõendada tootja, sekkuva kolmanda isiku või käitaja süüd ja jääb ilma hüvitiseta.

(8)  Siiski peaks alati olema selge, et igaüks, kes tehisintellektisüsteemi loob, seda hooldab või kontrollib või sellesse sekkub, peaks vastutama tegevuse, seadme või protsessi põhjustatud kahju või kahjustuse eest. See tuleneb õiguse üldistest ja üldtunnustatud vastutuse käsitlustest, mille kohaselt üldsusele riski tekitav isik vastutab, kui see risk põhjustab kahju või kahjustusi, ning peaks seega kas riski eelnevalt minimeerima või tagantjärele hüvitama. Sellest tulenevalt ei ole tehisintellektisüsteemide arvu suurenemise tõttu vaja kogu liidus vastutust käsitlevaid õigusnorme täielikult läbi vaadata. Tehisintellektiga seotud probleemide lahendamiseks piisaks, kui olemasolevaid õigusakte konkreetselt kohandada ning kehtestada selgelt hinnatud ja sihipäraseid uusi sätteid, et vältida õiguslikku killustatust ja tagada kogu liidus seoses tehisintellektiga tsiviilvastutust käsitlevate õigusaktide ühtlustamine.

(9)  Nõukogu direktiiv 85/374/EMÜ(3) (tootevastutuse direktiiv) on olnud üle 30 aasta tõhus vahend defektse toote tekitatud kahju hüvitamisel. Seega tuleks seda kasutada ka defektse tehisintellektisüsteemi tootja vastu kahju või kahjustuse saanud poole esitatud tsiviilvastutusnõuete puhul. Kooskõlas liidu parema õigusloome põhimõtetega tuleks kõiki vajalikke seadusandlikke parandusi arutada kõnealuse direktiivi vajaliku läbivaatamise käigus. Liikmesriikide kehtiv süülist vastutust käsitlev õigus pakub enamikul juhtudel samuti piisavat kaitset isikutele, kes saavad kahju või kahjustuse, mille on põhjustanud sekkuv kolmas isik, kuna selline sekkumine kujutab endast regulaarselt süülist tegevust, kui kolmas isik kasutab tehisintellektisüsteemi kahju tekitamiseks. Seepärast peaks käesolev määrus keskenduma tehisintellektisüsteemi käitaja vastu esitatavatele nõuetele.

(10)  Käitaja vastutus käesoleva määruse alusel põhineb asjaolul, et ta kontrollib tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riske samal määral nagu auto omanik. Mida keerukam ja autonoomsem on süsteem, seda suuremat mõju avaldab algoritmide määratlemine ja mõjutamine, näiteks pideva ajakohastamise teel. Kuna tehisintellektisüsteemi käitajaks võib sisuliselt pidada sageli rohkem kui ühte isikut, tuleks käesoleva määruse kohaselt käitajaks lugeda nii esisüsteemi kui ka tagasüsteemi käitajat. Kuigi üldiselt näib esisüsteemi käitaja olevat isik, kes peamiselt otsustab tehisintellektisüsteemi kasutamise üle, võib tagasüsteemi käitajal olla operatsiooniriskide üle tegelikult suurem kontroll. Kui tagasüsteemi käitaja on ühtlasi „tootja“ tootevastutuse direktiivi artikli 3 tähenduses, siis tuleks direktiivi kohaldada ka tema suhtes. Kui on ainult üks käitaja, kes on ühtlasi tehisintellektisüsteemi tootja, peaks käesolev määrus olema tootevastutuse direktiivi suhtes ülimuslik.

(11)  Kui kasutaja, täpsemalt tehisintellektisüsteemi kasutav isik, osaleb kahju põhjustavas sündmuses, peaks ta käesoleva määruse kohaselt vastutama üksnes juhul, kui ta kvalifitseerub ka käitajaks. Kui see nii ei ole, võib kasutaja raske hooletuse või tahtliku riskipanuse ulatus tuua kaasa kasutaja süülise vastutuse nõude esitaja ees. See ei tohiks mõjutada kasutaja kohaldatavaid tarbijaõigusi.

(12)  Käesolev määrus peaks võimaldama mõjutatud isikul esitada vastutusnõudeid kogu vastutusahela kohta ja tehisintellektisüsteemi kogu kasutustsükli jooksul. Määrus peaks ka põhimõtteliselt hõlmama kõiki tehisintellektisüsteeme, sõltumata sellest, kus neid käitatakse ja kas käitamine toimub füüsiliselt või virtuaalselt. Suurem osa käesoleva määruse kohastest vastutusnõuetest peaks siiski käsitlema kolmanda isiku vastutuse juhtumeid, kui tehisintellektisüsteemi käitatakse avalikus ruumis ja see seab paljud isikud ohtu. Sellises olukorras ei ole mõjutatud isikud sageli käitatavast tehisintellektisüsteemist teadlikud ning neil ei ole käitajaga lepingulisi ega õiguslikke suhteid. Seega asetab tehisintellektisüsteemi käitamine nad olukorda, kus kahju või kahjustuse tekkimise korral on neil ainult süülisel vastutusel põhinevad nõuded tehisintellektisüsteemi käitaja vastu, samas kui neil on tõsiseid raskusi käitaja süü tõendamisega.

(13)  Määrav tegur on see, millist liiki tehisintellektisüsteemi käitaja kontrollib. Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteem ohustab kasutajat või üldsust potentsiaalselt palju suuremal määral ja viisil, mis on juhuslik ja mida ei ole põhjendatult võimalik ette ennustada. See tähendab, et tehisintellektisüsteemi autonoomse käitamise alguses on enamik potentsiaalselt mõjutatud isikutest tundmatud ja tuvastamatud (nt inimesed avalikul väljakul või naabermajas) võrreldes tehisintellektisüsteemi käitamisega, mis hõlmab konkreetseid isikuid, kes on andnud käitamiseks korrapäraselt eelneva nõusoleku (nt operatsioon haiglas või müügiesitlus väikeses kaupluses). Selle kindlaksmääramine, kui oluline on kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi poolt kahju või kahjustuse tekitamise potentsiaal, sõltub selliste tegurite koosmõjust nagu tehisintellektisüsteemi turulelaskmise kasutuseesmärk, tehisintellektisüsteemi kasutamise viis, võimaliku kahju või kahjustuse tõsidus, võimalikku kahju tekitava otsustusprotsessi sõltumatuse määr ja riski realiseerumise tõenäosus. Tõsidusaste tuleks kindlaks määrata selliste tegurite alusel nagu käitamisest tuleneva võimaliku kahju ulatus mõjutatud isikutele, sh eelkõige mõju põhiõigustele, mõjutatud isikute arv, võimaliku kahjustuse koguväärtus ja ühiskonnale tervikuna tekitatud kahju. Kahju või kahjustuse tekkimise tõenäosuse kindlaksmääramisel tuleks lähtuda asjakohastest teguritest nagu algoritmiliste arvutuste roll otsustusprotsessis, otsuse keerukus ja mõju pöörduvus. Lõppkokkuvõttes peaks kasutusviis sõltuma asjakohastest teguritest, näiteks kontekstist ja sektorist, kus tehisintellektisüsteemi käitatakse, sellest, kas sellel võib olla õiguslik või faktiline mõju mõjutatud isiku tähtsatele õiguslikult kaitstud õigustele, ning sellest, kas mõju on võimalik mõistlikult vältida.

(14)  Kõik kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemid peaksid olema ammendavalt loetletud käesoleva määruse lisas. Pidades silmas kiiret tehnilist ja turuarengut kogu maailmas ning tehisintellektisüsteemide nõuetekohaseks läbivaatamiseks vajalikku tehnilist oskusteavet, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesolevat määrust seoses kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide liikidega ja kriitilise tähtsusega sektoritega, kus neid kasutatakse. Käesolevas määruses sätestatud mõistete ja sätete alusel peaks komisjon selle lisa põhjendamatu viivituseta, kuid vähemalt iga kuue kuu järel läbi vaatama ja vajaduse korral seda delegeeritud õigusaktidega muutma. Seda, kas tehisintellektisüsteem kujutab endast suurt riski, peaks komisjon hakkama hindama samal ajal tooteohutuse hindamisega, et vältida olukorda, kus kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteem on juba turul heaks kiidetud, kuid ei ole veel liigitatud kõrge riskitasemega süsteemiks ja toimib seega ilma kohustusliku kindlustuskaitseta. Äriühingutele ja teadusuuringute organisatsioonidele piisava planeerimis- ja investeerimiskindluse andmiseks tuleks kriitilise tähtsusega sektorite loendit muuta ainult iga 12 kuu järel. Käitajaid tuleks kutsuda üles teavitama komisjoni, kui nad töötavad uue tehnoloogia, toote või teenusega, mis kuulub mõnda lisas sätestatud olemasolevasse kriitilise tähtsusega sektorisse ja mis võib hiljem kvalifitseeruda kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemiks.

(15)  On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone huvirühmadega, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(4) sätestatud põhimõtetega. Komisjoni peaks käesoleva määruse kohasel regulaarsel läbivaatamisel abistama alaline komitee – kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide tehniline komitee (TCRAI‑komitee). Alaline komitee peaks koosnema liikmesriikide esindajatest ning sidusrühmade, sealhulgas tarbijaorganisatsioonide, mõjutatud isikuid esindavate ühenduste, eri sektorite ja suurusega ettevõtjate esindajate ning teadlaste tasakaalustatud valikust. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade ja alalise TCRAI‑komitee koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(16)  Käesolev määrus peaks hõlmama kahju või kahjustuse tekitamist elule, tervisele, kehalisele puutumatusele ja varale, samuti märkimisväärset mittemateriaalset kahju, mis põhjustab tõendatavat ja liidu vastutusõigusega ühtlustatud piirmäära ületavat majanduslikku kahju, ning selles peaks asjaomaste isikute juurdepääs õiguskaitsele olema tasakaalus teiste asjaomaste isikute huvidega. Komisjon peaks uuesti hindama liidu õiguses sätestatud kahju piirmäärasid ja need ühtlustama. Olulist mittemateriaalset kahju tuleks mõista kui kahju, mille tagajärjel kannatab mõjutatud isik märkimisväärset kahju, tema isiklike huvide objektiivset ja tõendatavat kahjustamist ning majanduslikku kahju, mille arvutamisel võetakse arvesse näiteks minevikus teenitud aasta keskmist tulu ja muid asjakohaseid asjaolusid. Määruses tuleks kindlaks määrata ka hüvitise suurus ja ulatus ning vastutusnõuete esitamise aegumistähtaeg. Käesolevas määruses tuleks sätestada märkimisväärselt madalam hüvitise ülemmäär, kui on sätestatud tootevastutuse direktiivis, kuna käesolevas määruses osutatakse ainult ühele inimesele tekitatud kahjule, mis tuleneb tehisintellektisüsteemi ühest toimingust, samas kui esimeses osutatakse mitmele tootele või isegi tootesarjale, millel on sama puudus.

(17)  Igasuguse füüsilise või virtuaalse tegevuse, seadmete või protsesside suhtes, mida juhivad tehisintellektisüsteemid, mida ei ole käesoleva määruse lisas loetletud kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemina, tuleks kohaldada süülist vastutust, juhul kui riigi tasandil ei kehti rangemad seadused ja tarbijakaitse õigusaktid. Hüvitise suuruse ja ulatuse ning aegumistähtaja suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada liikmesriikide siseriiklikke õigusakte, sealhulgas mis tahes asjakohast kohtupraktikat. Isik, kes saab kahju või kahjustuse tehisintellektisüsteemi tõttu, mida ei loeta kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemiks, peaks siiski saama lähtuda käitaja süü eeldusest.

(18)  Hoolsus, mida võib käitajalt eeldada, peaks olema vastavuses i) tehisintellektisüsteemi olemusega, ii) seadusjärgse õigusega, mida see võib mõjutada, iii) võimaliku kahjuga, mida tehisintellektisüsteem võib põhjustada, ja iv) sellise kahju tõenäosusega. Sealjuures tuleks võtta arvesse, et käitajal võivad olla piiratud teadmised tehisintellektisüsteemis kasutatavatest algoritmidest ja andmetest. Tuleks eeldada, et käitaja on sobiva tehisintellektisüsteemi valimisel rakendanud nõuetekohast hoolsust, mida temalt võib põhjendatult eeldada, kui ta on valinud tehisintellektisüsteemi, mis on sertifitseeritud samasuguse süsteemi alusel nagu komisjoni kavandatud vabatahtliku sertifitseerimise süsteem(5). Tuleks eeldada, et käitaja on rakendanud tehisintellektisüsteemi käitamisel nõuetekohast hoolsust sellises ulatuses, mida temalt võib põhjendatult eeldada, kui ta suudab tõendada, et ta on selle käitamise ajal tehisintellektisüsteemi tegelikult ja korrapäraselt jälginud ning on teavitanud tootjat võimalikest ebareeglipärasustest käitamise ajal. Tuleks eeldada, et käitaja on töökindluse säilitamisel rakendanud nõuetekohast hoolsust sellises ulatuses, mida temalt võib põhjendatult eeldada, kui ta on installeerinud kõik tehisintellektisüsteemi tootja pakutavad saadaolevad värskendused. Kuna käitajate teadmiste tase võib varieeruda sõltuvalt sellest, kas nad on lihtsalt tarbijad või spetsialistid, tuleks hoolsuskohustust vastavalt kohandada.

(19)  Et võimaldada käitajal tõendada, et ta ei ole süüdi, või et mõjutatud isik saaks tõendada süü olemasolu, peaks tootjatel olema kohustus teha koostööd mõlema asjaomase poolega, sealhulgas esitada hästi dokumenteeritud teavet. Nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool asuvatel tootjatel peaks olema kohustus määrata liidus tehisintellekti eest vastutav esindaja, kes oleks käitajate kõikidele taotlustele vastamise kontaktisik, sarnaselt andmekaitseametnikele, kes tegutsevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679(6) artikli 37 alusel, tootja esindajatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858(7) artikli 3 punkti 41 ja artikli 13 lõike 4 alusel ning volitatud esindajatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020(8) artikli 4 lõike 2 ja artikli 5 alusel.

(20)  Seadusandja peab arvesse võtma tehisintellektisüsteemidega seotud vastutusriske kogu nende olelusringi jooksul alates arendamisest ja kasutusest kuni kasutusea lõpuni, sh jäätmete ja ringlussevõtu majandamine. Tehisintellektisüsteemide lisamine tootesse või teenusesse kujutab endast ettevõtjate jaoks finantsriski ning mõjutab seega oluliselt VKEde ning idufirmade suutlikkust ja võimalusi oma uutel tehnoloogiatel põhinevate projektide ning teadus- ja arendusprojektide kindlustamiseks ja rahastamiseks. Vastutuse eesmärk ei ole seega mitte ainult kaitsta üksikisikute olulisi seadusjärgseid õigusi, vaid ka määrata kindlaks, kas ettevõtjad, eelkõige VKEd ja idufirmad, suudavad kapitali kaasata, uuendusi teha ning lõppkokkuvõttes uusi tooteid ja teenuseid pakkuda, samuti kas kliendid usaldavad selliseid tooteid ja teenuseid ning on valmis kasutama, hoolimata nendega seotud võimalikest riskidest ja nende vastu esitatud õiguslikest nõuetest.

(21)  Kindlustus võib aidata tagada, et ohvrid saavad tõhusat hüvitist, ning koondada kõigi kindlustatud isikute riskid. Üks tegureid, millele kindlustusandjad kindlustustoodete ja -teenuste pakkumisel tuginevad, on riskihindamine, mis põhineb juurdepääsul piisavatele varasematele andmetele nõuete kohta. Kvaliteetsetele andmetele juurdepääsu puudumine või nende ebapiisav hulk võib olla põhjus, miks kindlustustoodete loomine uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiate jaoks on alguses keeruline. Parem juurdepääs uute tehnoloogiatega loodud andmetele ja nende kasutamise optimeerimine koos kohustusega esitada põhjalikult dokumenteeritud andmeid suurendab kindlustusandjate võimet modelleerida tekkivaid riske ja edendada uuenduslikuma kindlustuskaitse arengut.

(22)  Arvestades, et varasemad andmed nõuete kohta puuduvad, tuleks uurida, kuidas ja millistel tingimustel vastutust kindlustada, et siduda kindlustus tootega, mitte vastutava isikuga. On juba olemas kindlustustooted, mis on tehnoloogia arenedes välja töötatud valdkondade ja kindlustuskaitse liikide kaupa. Paljud kindlustusandjad on spetsialiseerunud teatavatele turusegmentidele (nt VKEd) või pakuvad kindlustuskaitset teatavatele tooteliikidele (nt elektrikaubad), mis tähendab, et tavaliselt on kindlustustoode kindlustatud isikule kättesaadav. Kõigile sobivat lahendust on aga raske ette kujutada ja kindlustusturg vajab kohanemiseks aega. Komisjon peaks tegema kindlustussektoriga tihedat koostööd, et töötada välja uuenduslikud kindlustustooted, mis võiksid vähendada kindlustuse puudujääke. Erandjuhtudel, näiteks kollektiivset kahju tekitanud sündmuse korral, kui hüvitis ületab oluliselt käesolevas määruses sätestatud maksimumsummasid, tuleks liikmesriike julgustada looma piiratud ajavahemikuks spetsiaalset hüvitusfondi, mis tegeleks kõnealuste juhtumite konkreetsete vajadustega. Samuti võiks luua spetsiaalsed hüvitusfondid, et katta need erandjuhud, mil kahju põhjustab tehisintellektisüsteem, mida ei ole veel liigitatud kõrge riskiga tehisintellektisüsteemiks ja mis seega ei ole veel kindlustatud. Õiguskindluse tagamiseks ja kõikide potentsiaalselt mõjutatud isikute teavitamise kohustuse täitmiseks tuleks spetsiaalse hüvitusfondi olemasolu ja fondist kasu saamise tingimused avalikustada selgelt ja kõikehõlmavalt.

(23)  On äärmiselt oluline, et käesoleva määruse mis tahes tulevased muudatused käiksid käsikäes tootevastutuse direktiivi vajaliku läbivaatamisega, et see põhjalikult ja järjepidevalt läbi vaadata ning tagada kõigi osaliste õigused ja kohustused kogu vastutusahelas. Uue vastutuskorra kehtestamine tehisintellektisüsteemide käitajale nõuab, et käesoleva määruse üle peetavaid läbirääkimisi ja tootevastutuse direktiivi läbivaatamist koordineeritaks põhjalikult nii sisu kui ka lähenemisviisi osas, nii et need koos moodustaksid tehisintellektisüsteemide ühtse vastutusraamistiku, tasakaalustades tootjate, käitajate, tarbijate ja mõjutatud isikute huvisid seoses vastutusriskiga ja asjaomase hüvitamise korraga. Seepärast on vaja kohandada ja ühtlustada tehisintellektisüsteemi, esisüsteemi ja tagasüsteemi käitaja, tootja, arendaja, defekti, toote ja teenuse määratlusi kõigis õigusaktides ja seda tuleks ette näha paralleelselt.

(24)  Kuna käesoleva määruse eesmärk on luua liidu tasandil tulevikku suunatud ja ühtne lähenemisviis, millega kehtestatakse Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele ühised Euroopa standardid, ning tagada õiguste järjepidevus ja õiguskindlus kogu liidus ja vältida digitaalse ühtse turu killustumist, mis takistaks digitaalse suveräänsuse säilitamist ja digitaalse innovatsiooni edendamist Euroopas, samuti tagada kodanike ja tarbijaõiguste kõrgel tasemel kaitse, eeldab see tehisintellektisüsteemide vastutuskorra täielikku ühtlustamist. Kuna liikmesriigid ei suuda neid eesmärke kiirete tehnoloogiliste muutuste, tehisintellektisüsteemide piiriülese arengu ja kasutamise ning lõpuks vastuoluliste seadusandlike lähenemisviiside tõttu kogu liidus piisavalt saavutada, saab neid meetme ulatuse või toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil. Liit võib võtta vastu meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I peatükk

Üldsätted

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid füüsiliste ja juriidiliste isikute tsiviilvastutusel põhinevate nõuete kohta, mis on tekkinud tehisintellektisüsteemide käitajate vastu.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidu territooriumil, kui tehisintellektisüsteemil põhinev füüsiline või virtuaalne tegevus, seade või protsess on põhjustanud kahju või kahjustusi füüsilise isiku elule, tervisele, kehalisele puutumatusele või füüsilise või juriidilise isiku varale või märkimisväärset mitteainelist kahju, mis on toonud kaasa tõendatavat majanduslikku kahju.

2.  Kõik tehisintellektisüsteemi käitaja ning tehisintellektisüsteemi tõttu kahju või kahjustusi saanud füüsilise või juriidilise isiku vahelised kokkulepped, millega hoitakse kõrvale käesolevas määruses sätestatud õigustest ja kohustustest või piiratakse neid, olenemata sellest, kas need on sõlmitud enne või pärast kahju või kahjustuse tekitamist, loetakse seoses käesolevas määruses sätestatud õiguste ja kohustustega õigustühiseks.

3.  Käesolev määrus ei piira täiendavaid nõudeid, mis tulenevad lepingulistest suhetest ning tootevastutust, tarbijakaitset, diskrimineerimisvastast võitlust, töösuhteid ja keskkonnakaitset käsitlevatest õigusaktidest käitaja ja füüsilise või juriidilise isiku vahel, kes on tehisintellektisüsteemi tõttu kahju kannatanud, ning mida võib liidu või siseriikliku õiguse alusel käitaja vastu esitada.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  „tehisintellektisüsteem“ – tarkvarapõhine või riistvarasse integreeritud intellekti matkiv süsteem, mis suudab muu hulgas oma tegutsemiskeskkonna kohta andmeid koguda ning neid töödelda, analüüsida ja tõlgendada ning sooritab teataval määral autonoomseid toiminguid, et saavutada konkreetseid eesmärke;

b)  „autonoomne“ – tehisintellektisüsteem, mis tõlgendab teatavat sisendit ja kasutab kindlaksmääratud juhiseid, ilma et need juhised süsteemi piiraksid, sest süsteemi käitumist piiravad ja suunavad süsteemile seatud eesmärk ja muud arendaja poolt arendamise käigus tehtud valikud;

c)  „kõrge riskitase“ – autonoomselt toimiva tehisintellektisüsteemi märkimisväärne potentsiaal põhjustada ühele või mitmele isikule juhuslikult ja ettearvamatul viisil kahju; potentsiaali olulisus sõltub võimaliku kahju või kahjustuse tõsiduse, otsuste tegemise autonoomia määra, riski realiseerumise tõenäosuse ja tehisintellektisüsteemi kasutamise viisi ja konteksti vastastikusest mõjust;

d)  „käitaja“ – nii esisüsteemi kui ka tagasüsteemi käitaja, kui viimase vastutus ei ole juba hõlmatud direktiiviga 85/374/EMÜ;

e)  „esisüsteemi käitaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes omab teataval määral kontrolli tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riskide üle ja saab süsteemi käitamisest kasu;

f)  „tagasüsteemi käitaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes pidevalt määratleb kasutatava tehnoloogia omadused, tagab andmed ja olulised tagasüsteemi tugiteenused ning seetõttu omab teataval määral kontrolli tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riskide üle;

g)  „kontroll“ – käitaja mis tahes tegevus, mis mõjutab tehisintellektisüsteemi toimimist ja seeläbi kolmandate osapoolte selle võimalike riskidega kokkupuutumise määra; selline tegevus võib mõjutada toimimist kogu selle ulatuses, määrates kindlaks süsteemi sisendi, väljundi või tulemused, või siis muuta selle süsteemi konkreetseid funktsioone või protsesse; see, kui suurel määral selline tegevus tehisintellektisüsteemi toimimise neid aspekte kindlaks määrab, sõltub sellest, kui palju saab käitaja tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riski mõjutada;

h)  „mõjutatud isik“ – isik, kes saab tehisintellektisüsteemi juhitud füüsilise või virtuaalse tegevuse, seadme või protsessi tõttu kahju või kahjustusi ning kes ei ole selle süsteemi käitaja;

i)  „kahju või kahjustused“ – kahjulik mõju füüsilise isiku elule, tervisele, kehalisele puutumatusele või füüsilise või juriidilise isiku varale või märkimisväärse mitteainelise kahju tekitamine, mis on toonud kaasa tõendatavat majanduslikku kahju;

j)  „tootja“ – tootja direktiivi 85/374/EMÜ artikli 3 tähenduses.

II peatükk

Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemid

Artikkel 4

Mittesüüline vastutus kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide eest

1.  Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi käitaja on sõltumata oma süüst vastutav kõigi tehisintellektisüsteemi juhitud füüsilise ja virtuaalse tegevuse, seadme ja protsessi tekitatud kahjude ja kahjustuste eest.

2.  Kõik kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemid ja kriitilise tähtsusega sektorid, kus neid kasutatakse, on loetletud käesoleva määruse lisas. Komisjonil on vastavalt artiklile 13 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte selle ammendava loendi muutmiseks,

a)  lisades sinna uusi kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide liike ja kriitilise tähtsusega sektoreid, kus neid juurutatakse,

b)  jättes loendist välja süsteemid, mida ei saa enam lugeda kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemideks ja/või

c)  muutes kriitilise tähtsusega sektoreid, kus olemasolevaid kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteeme kasutatakse.

Delegeeritud õigusakt, millega lisa muudetakse, jõustub kuus kuud pärast selle vastuvõtmist. Otsustades, milliseid uusi kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteeme ja/või kriitilise tähtsusega sektoreid tuleks delegeeritud õigusaktidega lisasse kanda, võtab komisjon täielikult arvesse käesolevas määruses ja eelkõige artikli 3 punktis c sätestatud kriteeriumeid.

3.  Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi käitaja ei saa vastutusest vabaneda, väites, et ta toimis nõutava hoolsusega või et kahju või kahjustuse põhjustas tema tehisintellektisüsteemi juhitud autonoomne tegevus, seade või protsess. Kui kahju või kahjustuse põhjustas vääramatu jõud, ei ole käitaja selle eest vastutav.

4.  Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi esisüsteemi käitaja peab tagama, et tema süsteemi tegevus on kaetud vastutuskindlustusega, mis on käesoleva määruse artiklites 5 ja 6 sätestatud hüvitise suurust ja ulatust arvestades piisav. Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi tagasüsteemi käitaja peab tagama, et tema tegevus on kaetud ettevõtte- või tootevastutuskindlustusega, mis on käesoleva määruse artiklites 5 ja 6 sätestatud hüvitise suuruse ja ulatust arvestades piisav. Kui leitakse, et tehisintellektisüsteemi käitamisele või pakutavale teenusele annavad kindlustuskaitse teised, muude liidu või riiklike õigusaktide kohaselt juba toimivad esisüsteemi või tagasüsteemi käitajate kohustusliku kindlustuse skeemid või olemasolevad ettevõtete vabatahtliku kindlustuse fondid, loetakse käesoleva määruse kohane tehisintellektisüsteemi või pakutava teenuse kindlustuslepingu sõlmimise kohustus täidetuks niivõrd, kui asjaomane olemasolev kohustuslik kindlustus või ettevõtte vabatahtliku kindlustuse fond katab käesoleva määruse artiklites 5 ja 6 sätestatud hüvitise suuruse ja hüvitise ulatuse.

5.  Tehisintellektisüsteemidega seotud süüst sõltumatu vastutuse liigitusest tuleneva vastuolu korral on käesolev määrus riikliku vastutuskorra suhtes ülimuslik.

Artikkel 5

Hüvitise suurus

1.  Kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi käitaja, kes on käesoleva määruse kohaselt kahju või kahjustuse eest vastutav, tasub hüvitisena:

a)  kuni kaks miljonit eurot mõjutatud isiku surma või tema tervisele või kehalisele puutumatusele tekitatud kahju eest kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi käitamise tagajärjel;

b)  kuni miljon eurot märkimisväärse mitteainelise kahju eest, mis on toonud kaasa tõendatavat majanduslikku kahju või kahjustanud mõjutatud isiku vara, sealhulgas juhul, kui isiku mitut varaühikut kahjustati ühe ja sama kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi ühe ja sama käitamise tagajärjel; kui mõjutatud isikul on käitaja vastu ka lepingulisel vastutusel põhinev nõue, ei maksta käesoleva määruse alusel hüvitist, kui varalise kahju või märkimisväärse mitteainelise kahju kogusumma on väiksem kui [500 eurot](9).

2.  Kui ühe ja sama kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi ühe ja sama käitamise tagajärjel mitmele isikule tekitatud kahju või kahjustuse eest makstava hüvitise kogusumma ületab lõikes 1 sätestatud maksimumsumma, vähendatakse igale isikule makstavat summat proportsionaalselt nii, et hüvitise kogusumma ei ületaks lõikes 1 sätestatud maksimumsummasid.

Artikkel 6

Hüvitise ulatus

1.  Kui käitaja loetakse mõjutatud isiku surmaga lõppenud tervisekahju eest vastutavaks, arvutatakse artikli 5 lõike 1 punktis a märgitud summa raames makstava hüvitise suurus järgmiselt: aluseks võetakse mõjutatud isiku surmale eelnenud ravi kulud ning surma eel saadud rahaline kahju tulenevalt tema töövõime kaotusest või vähenemisest või tema suurenenud vajadustest enne surma kannatatud kahju kestuse ajal. Lisaks hüvitab vastutav käitaja surnud mõjutatud isiku matusekulud isikule, kes vastutab nende kulude kandmise eest.

Kui mõjutatud isik oli tema surmaga lõppenud kahju põhjustanud vahejuhtumi ajal suhtes kolmanda isikuga ja oli õiguslikult kohustatud seda kolmandat isikut toetama, maksab vastutav käitaja sellele kolmandale isikule hüvitist, tasudes tema ülalpidamise eest sama palju, kui oleks pidanud tasuma mõjutatud isik, ning seda aja jooksul, mis vastab selle isiku vanuses ja temaga üldjoontes sarnase inimese keskmisele oodatavale elueale. Käitaja maksab hüvitist ka sellisele kolmandale isikule, kes oli surma põhjustanud vahejuhtumi ajal juba eostatud, aga veel sündimata.

2.  Vastutava käitaja poolt artikli 5 lõike 1 punktis b märgitud summa raames mõjutatud isiku tervise või kehalise puutumatuse kahjustamise eest makstav hüvitis peab katma seonduvad ravikulud ning mis tahes rahalise kahju, mida mõjutud isik on kandnud seoses tema töövõime ajutise peatamise, vähenemise või püsiva kaotusega või sellest tuleneva meditsiiniliselt tõendatud vajaduste suurenemisega.

Artikkel 7

Aegumistähtaeg

1.  Artikli 4 lõike 1 kohaselt esitatud tsiviilvastutusel põhinevate nõuete, mis tulenevad elu, tervise või kehalise puutumatuse kahjustamisest, erakorraline aegumistähtaeg on 30 aastat alates kahju tekkimise kuupäevast.

2.  Artikli 4 lõike 1 kohaselt esitatud tsiviilvastutusel põhinevate nõuete, mis tulenevad varalise kahju või märkimisväärse mitteainelise kahju tekitamisest, mis on põhjustanud tõendatavat majanduslikku kahju, erandlik aegumistähtaeg on:

a)  10 aastat alates varalise kahju tekkimise kuupäevast või märkimisväärse mitteainelise kahju tekkimise kuupäevast, mis on põhjustanud tõendatavat majanduslikku kahju;

b)  30 aastat alates kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemi sellise käitamise kuupäevast, mille tagajärjeks oli varaline kahju või mitteaineline kahju.

Esimeses lõigus osutatud tähtaegadest kohaldatakse seda, mis saabub varem.

3.  Käesolev artikkel ei piira selliste siseriiklike õigusaktide kohaldamist, millega reguleeritakse aegumistähtaegade peatumist või katkemist.

III peatükk

Muud tehisintellektisüsteemid

Artikkel 8

Süüline vastutus muude tehisintellektisüsteemide eest

1.  Sellise tehisintellektisüsteemi käitaja, mis ei ole artikli 3 punkti c ja artikli 4 lõike 2 kohaselt kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteem ja mida seega käesoleva määruse lisas ei loetleta, on süü korral vastutav kõigi tehisintellektisüsteemi juhitud füüsilisest või virtuaalsest tegevusest, seadmest või protsessist tingitud kahjude või kahjustuste eest.

2.  Käitaja ei ole vastutav, kui ta suudab tõendada, et ta ei ole kahju või kahjustuse tekkimises süüdi, tuues põhjenduseks järgmised asjaolud:

a)  tehisintellektisüsteem aktiveeriti tema teadmata, samas kui olid võetud kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed selle aktiveerimise ärahoidmiseks väljaspool käitaja kontrolli, või

b)  hoolsuskohustus oli täidetud kõigi järgmiste toimingutega: valiti vajalike ülesannete ja oskuste jaoks sobiv tehisintellektisüsteem, pandi see nõuetekohaselt tööle, jälgiti selle toiminguid ja süsteemi töökindluse säilitamiseks installeeriti korrapäraselt kõik saadavalolevad värskendused.

Käitajat ei vabasta vastutusest väide, et kahju või kahjustuse põhjustas tema tehisintellektisüsteemi juhitud autonoomne tegevus, seade või protsess. Kui kahju või kahjustuse põhjustas vääramatu jõud, ei ole käitaja selle eest vastutav.

3.  Kui kahju või kahjustuse põhjustas kolmas isik, kes tehisintellektisüsteemi sekkudes muutis selle toimimist või mõju, peab käitaja ikkagi hüvitist maksma juhul, kui sellist kolmandat isikut ei leita või kui ta on maksejõuetu.

4.  Tehisintellektisüsteemi tootja on käitaja või mõjutatud isiku nõudel kohustatud temaga koostööd tegema ja esitama talle teavet määral, mis sõltub nõude tähtsusest, et vastutuse saaks kindlaks määrata.

Artikkel 9

Hüvitist ja aegumistähtaega reguleerivad liikmesriigi õigusnormid

Artikli 8 lõike 1 kohaselt esitatud tsiviilvastutusel põhinevate nõuete aegumistähtaja ning hüvitise suuruse ja ulatuse suhtes kohaldatakse selle liikmesriigi õigusnorme, kus kahju või kahjustus tekkis.

IV peatükk

Vastutuse jagunemine

Artikkel 10

Kannatanu kaassüü

1.  Kui kahju või kahjustuse põhjustasid nii tehisintellektisüsteemi juhitud füüsiline või virtuaalne tegevus, seade või protsess kui ka mõjutatud isiku või tema vastutuse alla kuuluva isiku tegevus, vähendatakse vastavalt sellele käesolevas määruses sätestatud käitaja vastutuse ulatust. Käitaja ei ole vastutav juhul, kui kahju või kahjustuse tekitas ainult mõjutatud isik või tema vastutuse alla kuuluv isik.

2.  Vastutav käitaja võib mõjutatud isiku kaassüü tõendamiseks kasutada tehisintellektisüsteemi genereeritud andmeid, järgides määrust (EL) 2016/679 ja muid asjaomaseid andmekaitseseadusi. Ka mõjutatud isik võib kasutada selliseid andmeid tõendi või selgitusena vastutusnõudes.

Artikkel 11

Solidaarvastutus

Kui tehisintellektisüsteemil on mitu käitajat, on nad solidaarselt vastutavad. Kui esisüsteemi käitaja on ühtlasi tehisintellektisüsteemi tootja, on käesolev määrus tootevastutuse direktiivi suhtes ülimuslik. Kui tagasüsteemi käitaja on ühtlasi tootja tootevastutuse direktiivi artikli 3 tähenduses, siis tuleks direktiivi kohaldada ka tema suhtes. Kui on ainult üks käitaja, kes on ühtlasi tehisintellektisüsteemi tootja, peaks käesolev määrus olema tootevastutuse direktiivi suhtes ülimuslik.

Artikkel 12

Regressiõigus hüvitise maksmise korral

1.  Käitajal ei ole õigust regressinõuet esitada enne, kui mõjutatud isik on täielikult kätte saanud hüvitise, millele tal on käesoleva määruse kohaselt õigus.

2.  Kui käitaja on mõjutatud isiku suhtes teiste käitajatega solidaarselt vastutav ning on vastavalt artikli 4 lõikele 1 või artikli 8 lõikele 1 sellele mõjutatud isikule hüvitise täielikult välja maksnud, võib see käitaja oma vastutusega proportsionaalse osa hüvitisest teistelt käitajatelt sisse nõuda.

Vastutuse ulatus põhineb sellel, kui suurel määral käitaja omas kontrolli tehisintellektisüsteemi käitamise ja toimimisega seotud riski üle. Kui solidaarselt vastutava käitaja panust temalt kätte ei saada, katavad teised käitajad puudujäägi. Selles ulatuses, milles solidaarselt vastutav käitaja tasub mõjutatud isikule hüvitise ja nõuab teistelt vastutavatelt käitajatelt ettemaksete korrigeerimist, läheb mõjutatud isiku teiste käitajate vastu esitatud nõue üle sellele käitajale. Nõudeõiguse üleminek ei tohi algset nõuet kahjustada.

3.  Kui defektse tehisintellektisüsteemi käitaja hüvitab täielikult mõjutatud isikule tekitatud kahju või kahjustuse vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõikele 1 või artikli 8 lõikele 1, võib ta vastavalt direktiivile 85/374/EMÜ ja tootevastutust käsitlevatele siseriiklikele õigusnormidele taotleda defektse tehisintellektisüsteemi tootjalt hüvitist.

4.  Kui mõjutatud isikule hüvitab kahju või kahjustuse vastavalt artikli 4 lõikele 1 või artikli 8 lõikele 1 käitaja kindlustusandja, lähevad kõik mõjutatud isiku sama kahju eest mõnele teisele isikule esitatud tsiviilvastutusel põhinevad nõuded üle käitaja kindlustusandjale summas, mille ulatuses kindlustusandja mõjutatud isikule kahju hüvitas.

V peatükk

Lõppsätted

Artikkel 13

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 4 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega kõrge riskitasemega tehisintellektisüsteemide alalise tehnilise komiteega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 4 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 14

Läbivaatamine

Hiljemalt 1. jaanuariks 202X [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele põhjaliku aruande, mis sisaldab käesoleva määruse läbivaatamist tehisintellekti edasiarendamise valguses.

Esimeses lõigus osutatud aruande koostamisel nõuab komisjon liikmesriikidelt asjakohast teavet kohtupraktika ja kohtulike kokkulepete kohta ning õnnetuste statistikat (õnnetuste arv, kannatatud kahju, asjaomased tehisintellekti rakendused, kindlustusseltside makstud hüvitised), samuti teavet mõjutatud isikute individuaalselt või kollektiivselt esitatud nõuete arvu ja ajavahemiku kohta, mil neid nõudeid kohtus menetleti.

Vajaduse korral lisatakse komisjoni aruandele seadusandlikud ettepanekud, millega kõrvaldada aruandes tuvastatud võimalikud puudujäägid.

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 202X.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT ...
(2) ELT ...
(3) Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29).
(4) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(5) Vt komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valge raamatu „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“ lk 24 (COM(2020)0065).
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.6.2019, lk 1).
(9) Euroopa Komisjon vaatab selle läbi, nagu on märgitud resolutsiooni punktis 19.


LISA

[…]

Viimane päevakajastamine: 22. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika