Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/2080(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0165/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0165/2020

Díospóireachtaí :

PV 19/10/2020 - 21
CRE 19/10/2020 - 21

Vótaí :

PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 21

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0278

Téacsanna atá glactha
PDF 156kWORD 57k
Dé Máirt, 20 Deireadh Fómhair 2020 - Brussels
Moladh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an VPC/HR maidir le cur chun feidhme agus rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
P9_TA(2020)0278A9-0165/2020

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Deireadh Fómhair 2020 chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun feidhme agus rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO) (2020/2080(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), go háirithe Airteagal 36, Airteagal 42(6) agus Airteagal 46 de mar aon lena Phrótacal (Uimh. 10) maidir leis an mBuanchomhar Struchtúrtha,

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2017/2315 ón gComhairle an 11 Nollaig 2017 lena mbunaítear buanchomhar struchtúrtha (PESCO) agus lena gcinntear liosta na mBallstát rannpháirteach(1),

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/340 ón gComhairle an 6 Márta 2018 lena mbunaítear liosta na dtionscadal atá le forbairt faoi PESCO(2),

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/909 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2018 lena mbunaítear tacar coiteann rialacha rialachais do thionscadail PESCO(3),

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/1797 ón gComhairle an 19 Samhain 2018 lena ndéantar Cinneadh (CBES) 2018/340 lena mbunaítear liosta na dtionscadal atá le forbairt faoi PESCO a leasú agus a nuashonrú(4),

–  ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2019/1909 ón gComhairle an 12 Samhain 2019 lena ndéantar Cinneadh (CBES) 2018/340 lena mbunaítear liosta na dtionscadal atá le forbairt faoi PESCO a leasú agus a nuashonrú(5),

–  ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 13 Samhain 2017 maidir le slándáil agus cosaint i gcomhthéacs Straitéis Dhomhanda AE,

–  ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 19 Samhain 2018 maidir le slándáil agus cosaint i gcomhthéacs Straitéis Dhomhanda AE,

–  ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 17 Meitheamh 2019 maidir le slándáil agus cosaint i gcomhthéacs Straitéis Dhomhanda AE,

–  ag féachaint don Mholadh ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2018 maidir le comhlíonadh na ngealltanas níos ceangailtí atá tugtha faoi chuimsiú PESCO a sheicheamhú agus cuspóirí níos beaichte a shonrú (2018/C374/01)(6),

–  ag féachaint do rún an 16 Márta 2017 uaithi maidir leis na himpleachtaí bunreachtúla, dlíthiúla agus institiúideacha atá ag comhbheartas slándála agus cosanta: deiseanna atá ar fáil trí Chonradh Liospóin(7),

–  ag féachaint don Conradh Trádála Arm, a tháinig i bhfeidhm i mí na Nollag 2014,

–  ag féachaint d’athbhreithniú Chúirt Iniúchóirí na hEorpa Uimh. 09/2019, Meán Fómhair 2019 maidir le Cosaint Eorpach,

–  ag féachaint do Riail 118 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0165/2020),

A.  de bhrí, i gcomhréir le hAirteagal 42(2) CAE, go bhfuil comhbheartas cosanta an Aontais a chumadh go comhleanúnach ar áireamh sa chomhbheartas slándála agus cosanta (CBSC) agus go bhféadfadh comhchosaint a bhunú éirí as sin sa chás go gcinneann an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú d’aon toil di, déanamh amhlaidh; de brí gur céim thábhachtach é PESCO ionsar an cuspóir sin a ghnóthú;

B.  de bhrí gur cheart PESCO a úsáid chun tuilleadh oibríochtúlachta agus forbartha a dhéanamh ar an oibleagáid a leagtar síos in Airteagal 42(7) CAE chun cúnamh agus cabhair frithpháirteach a thabhairt, de réir mar a mheabhraítear san fhógra comhpháirteach ó na Ballstáit chuig an gComhairle agus chuig Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le PESCO, arna shíniú ag 23 Bhallstát an 13 Samhain 2017, chun feabhas a chur ar ullmhacht na mBallstát dlúthpháirtíocht a léiriú le Ballstát eile sa chás go dtiocfadh an Ballstát sin chun bheith ina íospartach d’ionsaí armtha ar a chríoch;

C.  de bhrí, de réir Airteagal 1(a) de Phrótacal (Uimh. 10) maidir le buanchomhar struchtúrtha arna bhunú le hAirteagal 42 CAE, gurb é ceann de na cuspóirí atá ag PESCO ná go bhforbródh na Ballstáit a gcumas cosanta ar mhodh níos tréine trína rannchuidiú náisiúnta a fhorbairt agus trí bheith rannpháirteach, i gcás inarb iomchuí, i bhfórsaí ilnáisiúnta, sna príomhchláir Eorpacha trealaimh agus i ngníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint;

D.  de bhrí go luaitear in Airteagal 1b de Phrótacal Uimh. 10 go bhfuil na Ballstáit leis an gcumas a bheith acu ‘faoi 2010 ar a dhéanaí, bíodh sé ar leibhéal náisiúnta nó mar chomhbhall de ghrúpaí ilnáisiúnta d’fhórsaí, spriocaonaid chomhraic a chur ar fáil do na misin a phleanálfar, a bheidh struchtúrtha ar leibhéal na hoirbheartaíochta mar chathghrúpa, a mbeidh eilimintí tacaíochta acu lena n-áirítear iompar agus lóistíocht, a bheidh in ann na cúraimí dá dtagraítear in Airteagal 43 CAE a chur i gcrích laistigh de thréimhse 5 go 30 lá, go háirithe chun freagairt d’iarrataí ó Eagraíocht na Náisiún Aontaithe, agus a fhéadfar a choimeád ar bun ar feadh tréimhse tosaigh 30 lá agus leanúint leo ar feadh 120 lá ar a laghad’; de bhrí gur gá Airteagal 1(b) a athbhreithniú chun freagairt go leormhaith don timpeallacht dhúshlánach gheopholaitiúil; de bhrí go bhfuil na Ballstáit fós i bhfad ón sprioc sin a ghnóthú;

E.  de bhrí, i gcomhthéacs na mbagairtí iolracha agus méadaitheacha atá ann, gur gá anois níos mó ná riamh straitéis chomhchosanta AE a bhunú;

F.  de bhrí go bhfuil bainistiú géarchéime agus forbairt cumais i dtíortha comhpháirtíochta, agus é mar aidhm leis an Eoraip agus a saoránaigh a chosaint, cuimsithe sa leibhéal uaillmhéine faoi Straitéis Dhomhanda AE i réimse na slándála agus na cosanta; de bhrí nach bhfuil aon Bhallstát ann féin in ann é féin amháin a chosaint, ós rud é gur bagairtí ilghnéitheacha coiteanna nach féidir le haon Bhallstát aonair ann féin dul i ngleic leo atá sna bagairtí slándála agus cosanta atá os comhair an Aontais agus atá spriocdhírithe ar na saoránaigh, ar na críocha agus ar na bonneagair; de bhrí go mbeadh córas éifeachtach AE le haghaidh úsáid éifeachtach, chomhleanúnach, straitéiseach agus chomhpháirteach acmhainní ina bhuntáiste do leibhéal foriomlán an Aontais sa tslándáil agus cosaint agus go bhfuil sé sin riachtanach anois níos mó ná riamh i dtimpeallacht slándála atá ag meath go tapa; de bhrí go dteastaíonn iarrachtaí méadaithe ar chomhar sa chibearchosaint, amhail comhroinnt faisnéise, oiliúint agus tacaíocht oibríochtúil, chun gníomhú ar bhealach níos fearr in aghaidh bagairtí hibrideacha;

G.  de bhrí gurb iad na Ballstáit rannpháirteacha atá mar phríomhghníomhaithe in PESCO, agus gurb iadsan a sholáthraíonn na cumais chun CBSC a chur chun feidhme (Airteagal 42(1) agus Airteagal 42(3) CAE), gurb iad a dhéanann an t-imlonnú in oibríochtaí agus misin AE nuair a chuireann an Chomhairle forghníomhú an chúraim sin ar a n-iontaoibh laistigh de chreat an Aontais (Airteagal 42(1), (4) agus (5), Airteagal 43 agus Airteagal 44 CAE) agus gurb iad a fhorbraíonn a gcumais chosanta, inter alia, nuair is iomchuí an méid sin faoi chuimsiú na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (Airteagal 42(3) agus Airteagal 45 CAE);

H.  de bhrí gurb í an fhís fhadtéarmach atá le PESCO ná cumas oibríochtúil a sholáthar don Aontas trí tharraingt as sócmhainní míleata a bhfuil meáin sibhialtach mar chomhlánú orthu ar mhaithe le pacáiste comhleanúnach uileréimseach d’fhórsaí a bheidh ar fáil do na Ballstáit le haghaidh CBSC míleata a bhaint amach; de bhrí gur cheart do PESCO feabhas a chur ar chumas an Aontais gníomhú mar sholáthraí slándála idirnáisiúnta chun rannchuidiú go héifeachtach agus go hinchreidte le slándáil idirnáisiúnta, réigiúnach agus Eorpach, lena n-áirítear trí allmhairiú easlándála a chosc agus chun feabhas a chur ar idirinoibritheacht ar mhaithe le saoránaigh AE a chosaint agus éifeachtacht an chaiteachais cosanta a uasmhéadú trí dhúbailt, róthoilleas agus éadáil neamh-chomhordaithe a laghdú;

I.  de bhrí, de réir Chinneadh (CBES) 2017/2315 ón gComhairle lena mbunaítear PESCO, go rachaidh sé chun tairbhe do ECAT freisin má dhéantar, de réir phrionsabal an tacair aonair d’fhórsaí, acmhainneachtaí cosanta feabhsaithe na mBallstát a bheith ann, ar choinníoll go seachnaítear dúbailt agus go dtugtar tús áite d’idir-inoibritheacht, agus, ag an am céanna, go neartóidh sé sin an colún Eorpach laistigh den chomhghuaillíocht sin agus gur freagairt é an méid sin ar na hiarrataí a rinneadh arís agus arís eile go mbeadh an chomhroinnt ualaigh trasatlantach níos cothroime; de bhrí gurb é ECAT fós an chloch choirnéil don struchtúr slándála ag go leor Ballstát;

J.  de bhrí go gcruthaíonn PESCO creat ceangailteach idir na Ballstáit rannpháirteacha, a bhfuil siadsan tar éis a dtiomantas a thabhairt i leith infheistiú ar bhonn comhpháirteach a dhéanamh i gcumais chosanta, mar aon leis na cumais sin a phleanáil, a fhorbairt agus a oibriú go comhpháirteach, laistigh de chreat an Aontais agus ar mhodh buan agus struchtúrtha trí aontú le 20 gealltanas ceangailteach i gcúig réimse atá leagtha síos in CAE; de bhrí gur cheart go mbeadh na gealltanais sin ina bheart is ionann le gluaiseacht ó chomhar cosanta ann féin ionsar idir-inoibritheacht iomlán chomh maith le feabhsú ar fhórsaí cosanta na mBallstát trí chomhpháirtíochtaí déthaobhacha comhthairbheacha; de bhrí go ndéanann rúnaíocht PESCO meastóireacht bhliantúil ina phleananna cur chun feidhme náisiúnta ar na gealltanais cheangailteacha sin, agus gur féidir leis na Ballstáit rannpháirteacha an mheastóireacht sin a cheadú; de bhrí, in ainneoin na ngealltanas ceangailteach sin, nach ann d’aon sásra éifeachtach comhlíontachta le haghaidh PESCO; de bhrí gur cheart tionscadail PESCO a chur chun feidhme ar shlí a léiríonn an acmhainneacht thionsclaíoch, buarthaí i dtaobh dúbailt agus srianta buiséadacha na mBallstát rannpháirteach; de bhrí gur cheart feabhas a chur ar an sásra comhlíontachta le haghaidh PESCO;

K.  de bhrí go gcaithfidh na Ballstáit rannpháirteacha a léiriú go bhfuil siad tiomanta go hiomlán ar bhonn polaitiúil do na 20 gealltanas ceangailteach a bhfuil siad tar éis síniú suas dóibh; de bhrí go maireann timthrialla pleanála do chumais mhíleata níos mó ná trí bliana de ghnáth; de bhrí go bhfuil na timthrialla pleanála náisiúnta do chumais mhíleata atá faoi láthair ann faoi threallús go príomha ag Próiseas Pleanála um Chosaint ECAT atá leagtha síos cheana féin; de bhrí gur cheart tuilleadh dul chun cinn a bhaint amach i leith PESCO a neadú go suntasach sna próisis phleanála náisiúnta um chosaint chun acmhainneacht na mBallstát ó thaobh tabhairt chun críche thionscadail PESCO a áirithiú;

L.  de bhrí gur ceapadh PESCO an chéad lá riamh mar avant-garde, a bheadh comhdhéanta de na Ballstáit a bheadh toilteanach agus ábalta an leibhéal comhair i gcúrsaí cosanta a bhí acu go dtí sin a uasghrádú go dtí leibhéal nua uaillmhéine; de bhrí nach bhféadfaidh an fíoras go bhfuil 25 Bhallstát rannpháirteach ann an staid a chruthú go mbeidh PESCO srianta ag cur chuige an ‘chomhainmneora is lú’; de bhrí go bhfuil líon áirithe Ballstát rannpháirteach tar éis a thabhairt le fios go bhfuil siad toilteanach tabhairt faoi chomhar níos dlúithe sa tslándáil agus sa chosaint;

M.  de bhrí gur lean bunú agus glacadh 47 dtionscadal as an obair ar na chéad trí bhabhta de thionscadail PESCO; de bhrí, go dtí seo, nach bhfuil ceachtar díobh sin tagtha i gcrích; de bhrí gur tionscadail forbartha cumais lena mbaineann an méid Ballstát is féidir atá go príomha sna tionscadail ón gcéad bhabhta; de bhrí nár cheart go bhfágfadh nádúr cuimsitheach thionscadail PESCO go mbeidh ar na Ballstáit rannpháirteacha a bheith ag lagú a gcuid uaillmhianta; de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach go ndíreodh PESCO isteach ar thionscadail a thugann fíor-bhreisluach i gcrích;

N.  de bhrí gur dealraitheach nach bhfuil aon loighic choiteann fhorghabhálach idir na 47 tionscadal PESCO; de bhrí go bhfuil easpa comhleanúnachais, scóipe agus uaillmhéine straitéisí sa liosta reatha de thionscadail sa mhéid agus nach líonfar na bearnaí cumais is léire ann agus nach dtugann sé aghaidh go leormhaith ná go hiomlán ar na heasnaimh chriticiúla faoi mar atá sainaitheanta i bPróiseas na bPríomhspriocanna tríd an bPlean Forbraíochta um Chumas (CDP) agus tríd an Athbhreithniú Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint (CARD); de bhrí gur stopadh ceann de na tionscadail sin ar mhaithe le dúbailt gan ghá a sheachaint; de bhrí go bhfuil tionscadail eile ann nach ndearna dul chun cinn leordhóthanach nó go bhfuil siad i mbaol a stoptha, agus go bhfuil thart ar 30 tionscadal ann atá fós ag an gcéim forbartha coincheapúla nó ullmhúcháin; de bhrí go bhféadfadh sé go dtógfadh sé suas go dtí 10 mbliana tionscadail uaillmhianacha sa chumas míleata a fhorbairt; de bhrí go bhfuil tromlach mór thionscadail PESCO ag tarlú ar aon am le heasnaimh sa Chiste Eorpach Cosanta (EDF) agus le heasnaimh i gcistí ECAT;

O.  de bhrí go bhfuil an dara céim de PESCO le tosú in 2021; de bhrí go ndéanfaidh an dara céim seo torthaí nithiúla agus suntasacha a thabhairt i gcrích, rud a chiallaíonn go bhfuil gá le tosaíochtú a dhéanamh ar thionscadail;

P.  de bhrí go bhfuil tionscadail áirithe de chuid PESCO dírithe isteach ar imlonnú oibríochtúil, amhail Lárionad Oibríochtaí EUFOR um Fhreagairt Géarchéimeanna (EUFOR CROC), Soghluaisteacht Mhíleata agus Líonra na Mol Lóistíochta, cé go bhfuil cuid eile acu atá dírithe isteach ar chumais mhíleata a fhorbairt, amhail Foirne Mearfhreagartha Cibirtheagmhas agus Cúnamh Frithpháirteach maidir le Cibearshlándáil (CRRTanna); de bhrí go gcaithfidh an dá chur chuige rannchuidiú go cinntitheach leis an éabhlú ionsar comhstraitéis chomhtháite slándála agus cosanta san Aontas;

Q.  de bhrí go bhfuil an acmhainn ag na tionscadail is straitéisí de chuid PESCO rannchuidiú go cinntitheach le huathriail straitéiseach an Aontais agus rannchuidiú go cinntitheach le pacáiste comhleanúnach uileréimseach d’fhórsaí a chruthú;

R.  de bhrí go bhfuil mórthionscadail cosanta Eorpacha, amhail an Córas Aerchomhraic don Todhchaí (FCAS) agus an Príomhchóras Talamhchomhraic (MGCS), fós lasmuigh de raon feidhme PESCO;

S.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach ord tosaíochta a lua leis na bearnaí cumais atá sainaitheanta in CDP, agus aghaidh a thabhairt ar na bearnaí sin, agus chomh maith leis sin tógáil ar CARD leis an aidhm uathriail straitéiseach na hEorpa a mhéadú;

T.  de bhrí nach bhfuil ach cuid de thionscadail reatha PESCO ag tabhairt aghaidh go leordhóthanach ar na heasnaimh chumais atá sainaitheanta faoi CDP agus CARD nó ag cur na Spriocanna Ardtionchair Cumais arna ndíorthú ó CDP san áireamh go leordhóthanach, agus gur cheart iad sin a mheas mar thosaíocht;

U.  de bhrí go gcaithfear tuilleadh feabhais, comhleanúnachais agus atreisiú frithpháirteach a dhéanamh idir PESCO, CARD, na pleananna cur chun feidhme náisiúnta (NIPanna) agus CDP;

V.  de bhrí go rannchuidíonn Próiseas Pleanála um Chosaint ECAT (NDPP) le próisis pleanála náisiúnta um chosaint in 21 Bhallstát rannpháirteach atá ina gcomhaltaí de ECAT;

W.  de bhrí gur cheart d’idirghníomhaíochtaí idir tosaíochtaí náisiúnta na mBallstát, tosaíochtaí AE agus tosaíochtaí ECAT tarlú a luaithe agus is féidir, i gcás inarb iomchuí agus i gcás inarb ábhartha; de bhrí gur cheart tosaíochtaí AE agus ECAT a chomhchuibhiú níos fearr chun spriocanna cumais AE a bhaint amach;

X.  de bhrí, agus nádúr éagsúil an dá eagraíocht agus a bhfreagrachtaí faoi seach á gcur san áireamh, gur cheart do PESCO a bheith ina uirlis éifeachtach agus comhlántach chun aghaidh a thabhairt ar na tosaíochtaí a bhaineann le forbairt cumais agus gur cheart dó na cumais mhíleata atá sainaitheanta san Aontas agus a d’fhéadfadh rannchuidiú le cuspóirí ECAT a sholáthar;

Y.  de bhrí, in éineacht le Straitéis Dhomhanda AE, go bhféadfadh straitéis shonrach cosanta agus slándála, amhail Leabhar Bán Slándála agus Cosanta AE mar atá molta san iomad tuarascáil ón bParlaimint, tuiscint chomhroinnte ar dhúshláin reatha agus sa todhchaí a éascú agus go dtabharfadh sé treorú tábhachtach do PESCO agus do CDP a bheadh ag eascairt as tuiscint ar na huaillmhianta agus gníomhaíochtaí straitéiseacha a bheadh le déanamh san fhadtéarma;

Z.  de bhrí, i láthair na huaire, go bhfuil tionscadail PESCO ag brath ar ranníocaíochtaí airgeadais ó na 25 Bhallstát rannpháirteacha; de bhrí go bhfuiltear ag dréim leis, mar thoradh ar phaindéim COVID-19, go dtarlóidh laghduithe sna buiséid chosanta náisiúnta; de bhrí, go saobhchiallda, go bhféadfadh cuid de 47 dtionscadal PESCO atá faoi láthair ann, má mhaoinítear dá réir iad, cumas ullmhachta na mBallstát a neartú sa chás go dtarlódh géarchéim ollmhór sláinte poiblí eile: Soghluaisteacht Mhíleata, an Cheannasaíocht Leighis Eorpach agus go leor tionscadal eile i réimsí a bhaineann le lóistíocht agus iompar, cúram sláinte, fóirithint tubaistí, ullmhacht in aghaidh airm cheimiceacha, bhitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha (CBRN) agus an comhrac in aghaidh cibearghníomhaíochtaí mailíseach agus feachtais naimhdeacha mífhaisnéise; de bhrí go bhfágfadh ciorrú ar mhaoiniú do chumais straitéiseacha nach bhfuil faoi láthair ag AE agus a chuid Ballstát go gcaolófaí a gcumas gníomhú go comhpháirteach i gcoinne paindéimí amach anseo, i coinne bagairtí CBRN agus i gcoinne rioscaí eile le mórthionchair idirnáisiúnta nach féidir a thuar;

AA.  de bhrí go rachaidh cistiú ar bhonneagar iompair dé-úsáide chun tairbhe don tsoghluaisteacht shibhialtach agus don tsoghluaisteacht mhíleata araon, agus de bhí go bhféadfadh sé gurb é a bheadh mar thoradh ar nósanna imeachta riaracháin comhchuibhithe a chur chun feidhme ná go ndéanfaí acmhainní a ghluaiseacht trí bhealaí soláthair cuí trasna an Aontais agus go gcuideodh sé sin le comhthimpeallacht slándála agus cosanta a fhorbairt;

AB.  de bhrí go gcaithfidh PESCO agus an EDF todhchaíoch a bheith ag treisiú a chéile agus de bhrí go gcaithfear idirnaisc eatarthu a fhorbairt tuilleadh chun acmhainneachtaí criticiúla arna sainaithint faoi CDP a thabhairt i gcrích;

AC.  de bhrí gurb é atá mar thoradh ar an ionchas go bhfaighidís cómhaoiniú le haghaidh acmhainneachtaí taighde agus forbartha a dhíorthaíonn ó thionscadail áirithe PESCO tríd an EDF todhchaíoch ná go bhfuil Ballstáit rannpháirteach tar éis a gcuid tograí a mhéadú agus go bhfuil sé sin tar éis malartuithe agus comhar a spreagadh; de bhrí go gcaithfidh sár-chomhleas straitéiseach an Aontais a bheith i gceist leis na tograí uile;

AD.  de bhrí go bhféadfadh sé a bheith chun leasa straitéisí an Aontais, i roinnt cásanna ar leith, go mbeadh tríú tíortha páirteach i dtionscadail aonair de chuid PESCO, ar choinníoll go gcomhlíonann na tríú tíortha sin sraith coinníollacha polaitiúla, substainteacha agus dlíthiúla comhaontaithe, go háirithe a mhéid a bhaineann le saineolas teicniúil nó acmhainneachtaí breise a sholáthar i gcás comhpháirtithe straitéiseacha; de bhrí nár cheart d’aon rannpháirtíocht ag tríú tíortha i dtionscadail PESCO an bonn a bhaint den chuspóir go ndéanfaí EU CSDP a chothú;

AE.  de bhrí gur ar bhonn eisceachtúil, cinntithe agus cás ar chás amháin a fhéadfaidh tríú tír a bheith páirteach, agus é sin ar chuireadh a fháil ó Bhallstáit AE; de bhrí gur cheart go ndéanfadh aon rannpháirtíocht den sórt sin breisluach a sholáthar do thionscadail áirithe agus go rannchuideodh sí le PESCO agus CSDP a neartú agus le tiomantais níos déine a chomhlíonadh, faoi réir ag coinníollacha an-diana a bheith i bhfeidhm agus ar bhonn cómhalartachta seanbhunaithe agus éifeachtach;

AF.  de bhrí go bhfuil sé i bhfad thar am comhaontú i dtaobh rannpháirtíocht tríú tíortha i dtionscadail PESCO a bheith ann;

AG.  de bhrí, i ndáil leis an ról atá faoi láthair ag an gCoiste Polaitiúil agus Slándála (PSC) i gcomhthéacs PESCO agus forbairt an chumais, go bhfuil sé iarrtha cheana féin ag an bParlaimint ‘go gcaithfear sainordú PSC dá dtagraítear in Airteagal 38 CAE a léirthuiscint go cúng’;

AH.  de bhrí gur faoi cheannaireacht na mBallstát rannpháirteach atá rialachas PESCO; de bhrí gur cheart do rúnaíocht PESCO leanúint d’idirchaidreamh a éascú le gníomhaithe eile de chuid an Aontais maidir le sineirgí a d’fhéadfadh a bheith ann le hionstraimí agus le tionscnaimh eile AE chun trédhearcacht agus cuimsitheacht a áirithiú agus dúbláil neamhriachtanach a sheachaint;;

AI.  de bhrí gur cheart go mbeadh neartú ar chumhachtaí grinnscrúdaithe pharlaimint na mBallstát agus Pharlaimint na hEorpa ag gabháil go nádúrtha leis an doimhniú ar an gcomhar cosanta i measc na mBallstát ar leibhéal AE;

AJ.  de bhrí gur cheart don tSaoráid um Chónascadh na hEorpa díriú isteach ar thionscadail a bhaineann le soghluaisteacht agus idir-inoibritheacht mhíleata, atá ríthábhachtach a mhéid a bhaineann le coinbhleacht agus géarchéim gan choinne; de bhrí gur cheart do PESCO rannchuidiú le limistéar éifeachtach Schengen a chruthú don tsoghluaisteacht mhíleata, agus é mar aidhm leis sin na nósanna imeachta ag na teorainneacha a laghdú agus na hualaí bonneagair a choinneáil chomh híseal agus is féidir; de bhrí, ina leith sin, gur cheart fáiltiú roimh thionscadal Rail Baltica, atá fíor-riachtanach do lánpháirtiú thíortha Mhuir Bhailt i líonra iarnróid na hEorpa, agus gur cheart lánéifeachtúlacht an tionscadail sin a áirithiú;

AK.  de bhrí gur féidir le PESCO, ina leith sin, rannchuidiú le comhleanúnachas, comhordú agus idir-inoibritheacht níos fearr i slándáil agus cosaint, agus gur féidir leis rannchuidiú le dlúthpháirtíocht, comhtháthú agus athléimneacht an Aontais a chomhdhlúthú;

AL.  de bhrí gur cheart don Pharlaimint, i gcomhpháirt leis an gComhairle, feidhmeanna reachtacha agus buiséadacha a fheidhmiú, mar aon le feidhmeanna i rialú agus comhairliúchán polaitiúil faoi mar a leagtar síos sna Conarthaí;

AM.  de bhrí go n-iarrann an Pharlaimint ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a thuarascáil bhliantúil maidir le cur chun feidhme PESCO a chur ar aghaidh;

AN.  de bhrí go n-éireoidh fionnachtana teicneolaíochta suntasacha as iarrachtaí cónasctha taighde agus forbartha na mBallstát rannpháirteach faoi PESCO, agus, ar a shea, go dtabharfaidh sé sin buntáiste iomaíochta don Aontas i réimsí na gcumas cosanta nua-aimseartha;

1.  ag moladh an mhéid seo a leanas don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála:

   (a) an Pharlaimint a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle léi i dtaobh athbhreithniú PESCO agus a áirithiú go dtugtar aird chuí ar dhearcadh na Parlaiminte, i gcomhréir le hAirteagal 36 CAE, go háirithe i gcomhthéacs an athbhreithnithe straitéisigh reatha ar an gcéad chéim de PESCO, atá ag críochnú in 2020, chun cuntasacht, trédhearcacht agus grinnscrúdú treisithe a áirithiú;
   (b) a chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé dul i mbun coinbhleachtaí a réiteach mar thosaíocht;
   (c) fís straitéiseach an Aontais a chur chun feidhme agus bagairtí coiteanna a shainiú trí bhíthin, inter alia, an leibhéal uaillmhéine atá sainithe i Straitéis Dhomhanda AE 2016 a chur chun feidhme, lena n-áirítear tríd an obair reatha ar an gCompás Straitéiseach, a chaithfear a dhéanamh i gcomhar leis na geallsealbhóirí agus insititiúidí ábhartha go léir agus gné oibríochtúil PESCO a neartú;
   (d) bunaithe ar na torthaí ón bplé ar an gCompás Straitéiseach, Leabhar Bán Slándála agus Cosanta AE, lánfhorbartha, a ullmhú chomh luath agus is féidir; aird a thabhairt ar an bhfíoras go meastar go mbeidh na chéad torthaí den Chompás Straitéiseach ann sa chéad leath de 2022;
   (e) éifeachtaí sineirge agus comhleanúnachas idir na tionscnaimh agus oibríochtaí cosanta AE éagsúla a áirithiú;
   (f) trí thograí fócasaithe agus cumarsáid leormhaith, na Ballstáit rannpháirteacha a spreagadh le héabhlú ó fhócas náisiúnta amháin ar chúrsaí cosanta go dtí fócas Eorpach níos tréine agus iarrachtaí struchtúrtha a dhéanamh chun an úsáid a bhaintear as cur chuige comhoibritheach Eorpach a mhéadú mar ábhar tosaíochta, ós rud é nach bhfuil sé d’acmhainn ag aon Bhallstát rannpháirteach aonair na heasnaimh acmhainneachta atá sainaitheanta a réiteach iad féin; na Ballstáit rannpháirteacha agus na Ballstáit i gcoitinne a spreagadh gan laghdú a dhéanamh ar a gcaiteachas cosanta sna blianta seo amach romhainn, agus go háirithe i ndáil lena rannpháirtíocht airgeadais i dtionscadail comhair Eorpacha;
   (g) uaillmhian bhuiséadach AE i leith neartú na n-acmhainneachtaí cosanta a mhéadú, go sonrach trí mhaoiniú leordhóthanach ar an EDF todhchaíoch agus ar an tSoghluaisteacht Mhíleata sa chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) atá ar na bacáin;
   (h) a áirithiú go ndéantar PESCO a úsáid go héifeachtach mar ionstraim ionsar chomhar cosanta AE atá inbhuanaithe agus éifeachtach, lena bhfeabhsaítear acmhainneachtaí cosanta na mBallstát rannpháirteach mar aon leis an idir-inoibritheacht mar sprioc choiteann, go háirithe ó thaobh infhaighteacht, idir-inoibritheacht, solúbthacht agus cumas imlonnaithe na bhfórsaí i gcomhréir leis an uaillmhian go mbeadh uathriail straitéiseach AE feabhsaithe ann, ach fós dlúthchomhar a choimeád idir na Ballstáit rannpháirteacha atá toilteanach, comhar idir AE agus ECAT a mhéadú i ndáil le comhaltaí AE-ECAT agus dlúthchomhar a choimeád le comhpháirtithe idirnáisiúnta eile;
   (i) a áirithiú go bhfuil an cistiú do chumais a dhíorthaíonn ó thionscadail PESCO trí EDF saindírithe ar shraith de phríomhthionscadail straitéiseacha, i gcomhréir le CDP, chun a thionchar a uasmhéadú; a áirithiú go mbíonn roghnú thionscadail PESCO ag teacht le Spriocanna Ardtionchair Cumais CDP;
   (j) a aithint go ndéanann an Pharlaimint, i gcomhpháirt leis an gComhairle, feidhmeanna reachtacha agus buiséadacha a fheidhmiú, mar aon le feidhmeanna i rialú agus comhairliúchán polaitiúil faoi mar a leagtar síos sna Conarthaí;
   (k) an nasc idir PESCO agus an Clár Soláthair Tionsclaíoch sa Chosaint Eorpach (EDIDP) agus EDF a ionchorprú go díreach i dtimthriall tionscadail PESCO, leis an aidhm rannchuidiú ar bhealach níos éifeachtaí le gnóthú uaillmhianta an Aontais i réimse na slándála agus na cosanta; an doiciméadacht do gach tionscadal a shuíomh, sula ndéantar roghnúchán ar an taobh buiséadach;
   (l) iarrachtaí PESCO a dhíriú isteach ar thionscadail a bhfuil sé mar aidhm leo neartú córasach a dhéanamh ar CSDP míleata
   (i) a rannchuidíonn le heasnaimh shuntasacha cumais a leigheas trí bhíthin fócas níos fearr ar oibríochtaí, mar fhreagairt dhíreach ar riachtanais na bhfórsaí armtha Eorpacha a bhíonn ag gabháil do na hoibríochtaí,
   (ii) ag a bhfuil toise straitéiseach agus comhtháiteach, amhail EUFOR CROC, an tSoghluaisteacht Mhíleata, Líonra na Mol Lóistíochta nó CRRT, nó
   (iii) a chruthaíonn sineirgí breise agus barainneachtaí scála, i gcás inarb iomchuí;
   (m) PESCO a dhíriú isteach ar thionscadail foirgníochta lena ngabhann fíorthoise straitéiseach Eorpach, agus ar an gcaoi sin bonn cosanta tionsclaíoch agus teicneolaíoch na hEorpa a neartú;
   (n) béim a chur ar a thábhachtaí atá líon beag tionscadal straitéiseach, go háirithe cumasóirí straitéiseacha (ceannas agus rialú, iompar, faisnéis), ar cheart tosaíocht a thabhairt dóibh mar go leagann siad síos an dúshraith do chosaint Eorpach atá níos comhtháite;
   (o) aird a thabhairt ar an bhfíoras gur measadh, le cruthú PESCO faoi chuimsiú Chonradh Liospóin, gur bunú avant-garde i measc Ballstát a bhí ann, ar Ballstáit iad a bhí toilteanach acmhainní agus cumais a chomhthiomsú chun cuspóirí coiteanna uaillmhianacha i réimse na slándála agus na cosanta a bhaint amach; a bhreithniú gur gá don Aontas comhchreat a fhorbairt go leanúnach faoi fhreagracht an Leas-Uachtaráin de chuid an Choimisiún / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, ina ndéanfadh Ballstáit a n-athbhreithnithe féin ar bheartas cosanta náisiúnta, torthaí a roinnt agus faisnéis a chomhthiomsú mar mhodh chun dúshraith d’fhíorchosaint Eorpach a bhunú;
   (p) a aithint, ina leith sin, go bhfuil luach le treoirlínte polaitiúla an Choimisiúin maidir leis an mbeartas slándála, agus go háirithe maidir leis an ngá atá le bearta misniúla i dtreo fíor-Aontas Eorpach um Chosaint, agus le cur chuige comhtháite agus cuimsitheach i leith shlándáil AE; an dearcadh a ghlacadh gur cheart go mbeadh Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin um an Tionscal Cosanta agus an Spás a chruthú mar eintiteas nua ag feidhmiú mar chatalaíoch do chomhleanúnachas feabhsaithe, do chomhar cóir agus do chomhordú comhtháite i gcruthú acmhainneachtaí cosanta ar fud na mBallstát, mar aon le bonneagar míleata AE a neartú agus éifeachtúlacht thionscal AE agus an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú;
   (q) a aithint gur cheart go mbeadh ról lárnach ag an bParlaimint ó thaobh grinnscrúdú agus maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme agus ar mheastóireacht CSDP; an Pharlaimint a choinneáil go hiomlán ar an eolas agus dul i gcomhairle léi i gcomhthéacs an athbhreithnithe straitéisigh ar an gcéad chéim de PESCO atá ar siúl faoi láthair agus a thiocfaidh chun deiridh in 2020; an dearcadh a ghlacadh gur cheart go mbeadh neartú ar chumhacht grinnscrúdaithe na Parlaiminte ag gabháil go nádúrtha le haon mhéadú a dhéanfaí ar an gcomhar cosanta i measc na mBallstát ar leibhéal AE;
   (r) féachaint lena áirithiú go ndéanfar príomhacmhainneachtaí amhail príomhardáin talún, mara, aeir, cibearghníomhaíochta agus eile le haghaidh fórsaí armtha na mBallstát sa todhchaí a thabhairt isteach faoi PESCO nó, ar a laghad, go mbeidh siad bainteach go dlúth leis, de réir mar is iomchuí, chun
   (i) ullmhacht oibríochtúil CSDP míleata a mhéadú, agus
   (ii) a áirithiú go bhfuil iarrachtaí PESCO comhlántach leis na hacmhainneachtaí reatha agus go n-úsáidtear iad ar shlí a réitíonn na heasnaimh atá anois ann agus a fhritháiríonn speansais forchostais;
   (s) dreasachtaí nuálacha a cheapadh chun feabhas a chur ar idir-inoibritheacht agus imlonnú misin agus oibríochtaí CSDP;
   (t) infheistíocht a mhéadú i mbonneagar idirnasctha iompar sibhialtach atá comhoiriúnach leis an bpleanáil don tsoghluaisteacht mhíleata;
   (u) a scrúdú, mar chuid den athchóiriú ar chóras bhuíon chatha AE (EU BG), an bhfuil an bhuíon chatha sin le tabhairt isteach faoi PESCO chun go méadófaí a hacmhainneacht oibríochtúil, a modúlacht agus a lúfaireacht, trí buanaonaid ilnáisiúnta a bhunú a bheadh tiomanta do chúraimí míleata a chomhall faoi mar a shonraítear in Airteagal 43 CAE agus chun feabhas a chur ar chumas an Aontais oibríocht bainistithe géarchéime a sheoladh, lena n-áirítear na cinn sin is dúshlánaí amhail síochánaíocht, agus í a úsáid mar fhórsa straitéiseach ar fuireachas;
   (v) i gcás inarb ábhartha, tacú le tionscadail PESCO a ghrúpáil ina mbraislí cumais, agus an méid sin a chur chun cinn, agus measúnú a dhéanamh ar a n-ábharthacht straitéiseach, á mheabhrú gurb é an cuspóir atá ann ná pacáiste comhleanúnach uileréimseach d’fhórsaí a bhaint amach, agus iarrachtaí a dhíriú isteach orthu sin a bhfuil an poitéinseal is airde acu ó thaobh uathriail straitéiseach Eorpach a thabhairt i gcrích; athbhreithniú a dhéanamh ar an liosta reatha de 47 dtionscadal agus tionscadail a bhraisliú nó a chealú, de réir lánrogha na mBallstát rannpháirteach, sa chás nach bhfuil dul chun cinn leordhóthanach á dhéanamh sna tionscadail sin nó nach léiríonn siad gnóthachan dóthanach atá tairbhiúil go comhpháirteach don Aontas;
   (ww) comhlíontacht le 20 gealltanas PESCO a chur chun cinn trí shainmhíniú níos soiléire agus níos simplí ar na tagarmharcanna comhlíontachta a leagan síos agus trína áirithiú go dtabharfaidh tograí le haghaidh tionscadail amach anseo aghaidh ar cheann sonrach de Thosaíochtaí Forbartha Cumais AE; a áirithiú go mbeidh aon athbhreithnithe ar dhul chun cinn tionscadail bunaithe ar chritéir shoiléire agus thrédhearcacha, lena n-áirítear nuair a dhéantar iad a cómhaoiniú faoi chuimsiú EDIDP/EDF todhchaíoch; a áirithiú go bhfónfaidh na critéir sin mar tháscairí do na Ballstáit go léir atá rannpháirteach i dtionscadail PESCO; a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit rannpháirteacha tuilleadh méadaithe ar cháilíocht agus leibhéal mionsonraí na faisnéise a sholáthraítear ina bPleananna Náisiúnta Cur Chun Feidhme, ina dtugann siad cuntas ar an gcaoi a bhfuil sé i gceist acu 20 tiomantas PESCO a chomhlíonadh;
   (x) an comhleanúnachas idir pleanáil cosanta AE agus uirlisí agus tionscnaimh forbartha a mhéadú; na sineirgí idir timthriall tionscadail PESCO agus próisis cumais cosanta eile, amhail Próiseas na bPríomhspriocanna AE, CDP agus CARD, a úsáid chun go bhféadfar tionscadail níos fócasaithe, níos aibí, dea-dhoiciméadaithe agus níos struchtúrtha a chur isteach; a chinntiú go mbeidh an timthriall do chur isteach na dtionscadal in ann cur chun feidhme sioncrónaithe a dhéanamh ar roinnt tionscnamh Eorpach, lena n-áirítear EDF;
   (y) na Ballstáit rannpháirteacha a spreagadh le CDP a neadú ina bpróiseas pleanála náisiúnta um chosaint d’fhonn cabhrú leo an ceann is fearr a fháil ar easnaimh chumais;
   (z) an ról lárnach atá ag rúnaíocht PESCO mar phointe teagmhála aonair do na tionscadail ar fad a athdhearbhú agus a iarraidh ar an rúnaíocht nuashonruithe tráthrialta ar staidphointí i dtaobh dhul chun cinn na dtionscadal a dhéanamh don Pharlaimint agus é sin chun tairbhe na ngeallsealbhóirí go léir, trí fhaisnéis a bhailíonn an Ballstát nó na Ballstáit atá i gceannas ar chomhordú an tionscadail a úsáid; na Ballstáit rannpháirteacha a spreagadh le leanúint de bheith páirteach in idirphlé níos éifeachtaí le rúnaíocht PESCO i ndáil leis an athbhreithniú agus an nuashonrú ar a bPleananna Cur Chun Feidhme Náisiúnta;
   (aa) a iarraidh ar na Ballstáit rannpháirteacha dul chun cinn inláimhsithe a áirithiú ó thaobh bhaint amach thionscadail reatha PESCO;
   (ab) soiléiriú a thabhairt ar an ról atá ag an gCoiste Polaitiúil agus Slándála i bpróiseas PESCO, rud nach bhforáiltear dó in CAE, agus, sa chomhthéacs sin, an ról tábhachtach atá ag Coiste Míleata an Aontais Eorpaigh (EUMC) i soláthar comhairle míleata ad hoc a chur ar fáil do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a áirithiú;
   (ac) EUMC a rannpháirtiú san obair a bhaineann le pacáiste uileréimseach d’fhórsaí a shainiú;
   (ad) scrúdú a dhéanamh ar bhunú Chomhairle AE um Chosaint, bunaithe ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha i gcumraíocht na n-airí cosanta atá cheana ann, arb í sin freisin Bord Stiúrtha Aireachta EDA, agus ar fhormáid PESCO atá ag Airí Cosanta AE, chun tosaíochtú acmhainní a ráthú mar aon le comhar agus comhtháthú éifeachtach i measc na mBallstát, de réir mar is iomchuí;
   (ae) an nasc idir rialachas PESCO agus rialachas EDF a shoiléiriú agus a shainiú, agus an Pharlaimint a choinneáil ar an eolas sa phróiseas rialaithe ex post a mhéid a bhaineann le cistiú ó EDF do thionscadail PESCO;
   (af) a bhreithniú, faoi mar atá iarrtha ag cuid de na Ballstáit rannpháirteacha, an féidir athrú a dhéanamh ar an timthriall chun tionscadail PESCO a chur isteach, agus é mar aidhm leis sin fócas agus aibíocht a mhéadú agus struchtúr na dtionscadal sin a fheabhsú;
   (ag) soiléiriú a thabhairt ar na rialacha lena rialaítear rannpháirteacht tríú páirtí in PESCO, agus aird á tabhairt ar a thábhachtaí atá uathriail chinnteoireachta AE agus ar chómhalartacht iomlán, agus a thuiscint gur cur chuige cás ar chás é an bealach is fearr a rachaidh chun tairbhe don Aontas, á chur san áireamh
   (i) gur gá doiciméad cuimsitheach agus bunúsach a ullmhú agus a ghlacadh ar mhaithe le comhar sa todhchaí a rialú nuair a bhíonn tríú páirtithe páirteach i dtionscadail PESCO, agus
   (ii) gur cheart socrú a dhéanamh i dtaobh an phróisis cinnteoireachta i ndáil le rannpháirtíocht tríú páirtí ar leibhéal gach tionscadail de chuid PESCO;
   (ah) an téarma ‘bagairtí sa todhchaí’ a úsáid mar bhonn d’aon tograí amach anseo le haghaidh tionscadail de chuid PESCO; comhpháirtíochtaí le ECAT, leis na NA agus leis an tAontas Afracach, agus le heagraíochtaí tharstu sin, a neartú; a áirithiú go bhfuil rannpháirtíocht agus cuimsiú FBManna á meas i ngach ceann de na gnéithe atá ábhartha do thionscadail PESCO;
   (ai) a áirithiú go ndéanann tionscadail PESCO cumas tionsclaíoch na mBallstát rannpháirteach a fhorbairt agus a mhéadú tuilleadh i réimsí na nanaitheicneolaíochtaí, na sár-ríomhairí, na hintleachta saorga, na drónteicneolaíochtaí, na róbataice agus réimsí eile, agus, ina sea, go slánaítear féin-athléimneacht agus neamhspleáchas na hEorpa ó allmhaireoirí iasachta sna réimsí sin, agus chomh maith leis sin go n-éascaítear poist nua a chruthú;
   (aj) a thabhairt ar aire go bhfuil sé léirithe ag paindéim COVID-19 nach bhfuil dóthain inniúlachta ag an Aontas a mhéid a bhaineann le cúram sláinte; a aithint i gcomhthráth leis sin, gur gá straitéis chomhchosanta AE a bhunú chun freagairt i gcás ionsaí ar theorainneacha agus críocha an Aontais, agus gur céim dhearfach é PESCO chun an cuspóir sin a bhaint amach;
   (ak) a aithint go bhfuil ról ríthábhachtach le himirt ag fórsaí armtha na hEorpa chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19, ó thaobh éigeandáil sláinte a bhainistiú agus tacaíocht a thabhairt do mhisin agus oibríochtaí sibhialtach, agus go bhfuil gné thrasteorann agus feidhm dhlúthpháirtíochta ag baint leo freisin; a fheiceáil go bhfuil tairbhí ann do thionscadail uaillmhianacha nua de chuid PESCO le haghaidh cumais choiteanna Eorpacha sa réimse sin a fhorbairt, lena bhforbraítear obair na dtionscadal roimhe sin, go háirithe an Pacáiste chun Cumas Míleata Fóirithinte a Imlonnú i gcás Tubaistí agus an Cheannasaíocht Leighis Eorpach;
   (al) a iarraidh ar an gComhairle agus ar na Ballstáit rannpháirteacha go ndíreoidh siad ar chibear-athléimneacht agus go n-ullmhóidh siad straitéis agus nósanna imeachta coiteanna chun freagairt do chibirtheagmhais trí thionscadail PESCO ionas go gcruthófar timpeallacht níos athléimní laistigh de na Ballstáit;
   (am) a thabhairt ar aire go bhfuil seasamh tógtha ag an bParlaimint maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus go ndearna sí an seasamh sin a chur in iúl ina rún an 15 Eanáir 2020(8), eadhon gur cheart slándáil agus ról AE ar domhan a shainaithint i measc tosaíochtaí beartais atá réamhshainithe ach neamh-uileghabhálach, agus a aithint go mbeadh sé sin ina dheis chun saoránaigh a pháirtiú sa díospóireacht maidir le neartú PESCO mar bhealach dul chun cinn a dhéanamh chuig comhbheartas féinrialaitheach eachtrach agus slándála dár nAontas;

2.  á threorú dá hUachtarán an moladh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

(1) IO L 331, 14.12.2017, lch. 57.
(2) IO L 65, 8.3.2018, lch. 24.
(3) IO L 161, 26.6.2018, lch. 37.
(4) IO L 294, 21.11.2018, lch. 18.
(5) IO L 293, 14.11.2019, lch. 113.
(6) IO C 374, 16.10.2018, lch. 1.
(7) IO C 263, 25.7.2018, lch. 125.
(8) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0010.

An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais