Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2167(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0145/2020

Внесени текстове :

A9-0145/2020

Разисквания :

PV 22/10/2020 - 5
CRE 22/10/2020 - 5

Гласувания :

PV 22/10/2020 - 16
PV 23/10/2020 - 7

Приети текстове :

P9_TA(2020)0286

Приети текстове
PDF 218kWORD 65k
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел
Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
P9_TA(2020)0286A9-0145/2020

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2020 г. относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС (2019/2167(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално цели 5 и 16,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид Стратегическото партньорство между ООН и ЕС в областта на мироопазващите операции и управлението на кризи: приоритети за периода 2019 – 2021 г., което беше одобрено от Съвета на 18 септември 2018 г. и в рамките на което жените, мирът и сигурността са водещ приоритет,

–  като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети през 1995 г. на Четвъртата световна конференция относно жените, и резултатите от конференциите за преразглеждане на платформата за действие,

–  като взе предвид Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността от 31 октомври 2000 г. и последващите резолюции, а именно резолюции № 1820 (19 юни 2008 г.), № 1888 (30 септември 2009 г.), № 1889 (5 октомври 2009 г.), № 1960 (16 декември 2010 г.), № 2106 (24 юни 2013 г.), № 2122 (18 октомври 2013 г.), № 2242 (13 октомври 2015 г.), № 2467 (23 април 2019 г.) и № 2493 (29 октомври 2019 г.),

–  като взе предвид споразумението, прието на 12 декември 2015 г. по време на 21-вата конференция на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКOОНИК) в Париж (Парижкото споразумение),

–  като взе предвид съвместната декларация относно търговията и икономическото овластяване на жените по повод на министерската конференция на Световната търговска организация (СТО) в Буенос Айрес през декември 2017 г.,

–  като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(1) и Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(2),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея, и по-специално Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца,

–  като взе предвид инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2018 г. относно жените, мира и сигурността,

–  като взе предвид стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността и неговия план за действие за периода 2019 – 2024 г.,

–  като взе предвид насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от страна на лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), приети от Съвета на Европейския съюз на неговото заседание от 24 юни 2013 г.,

–  като взе предвид списъка на действията за постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ, публикуван от Комисията през декември 2015 г.,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г. (GAP II), приет от Съвета на 26 октомври 2015 г., и годишните доклади за неговото изпълнение,

–  като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182), озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“(3), и своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността(4),

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 19 май 2017 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за равенство между половете от 5 март 2020 г. (COM(2020)0152),

–  като взе предвид оперативните насоки за управление на мисиите и персонала относно интегрирането на принципа на равенство между половете, изготвени от командващия гражданските операции на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от 8 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид документа със заглавие „Изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността в контекста на мисиите и операциите по линия на ОПСО“, приет от Съвета на 22 март 2012 г.,

–  като има предвид Актуализираните общи стандарти за поведение за мисиите и операциите по линия на ОПСО от 22 януари 2018 г.,

–  като взе предвид Стратегията на ЕСВД за равенство между половете и равни възможности за периода 2018 – 2023 г. от ноември 2017 г.,

–  като взе предвид доклада на ЕСВД от 10 ноември 2016 г. за базовото проучване относно интегрирането на въпросите за правата на човека и равенството между половете в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз,

–  като взе предвид Глобалната стратегия на ЕСВД за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г.,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и член 21, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по външни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A9-0145/2020),

A.  като има предвид, че принципът на равенство между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, заложена в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че поради това принципът на равенство между половете следва да се прилага и интегрира като хоризонтален принцип във всички дейности и политики на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да допринася за създаването на свят, в който всички хора, независимо от своя пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност, могат да живеят мирно, да се ползват от равни права и да реализират своя потенциал;

Б.  като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие (ЦУР 5) е да се постигне равенство между половете и да се овластят жените и момичетата в цял свят; като има предвид, че стратегията за развитие не може да бъде ефективна, ако жените и момичетата не играят централна роля, и като има предвид, че ЦУР 5 трябва да бъде интегрирана хоризонтално в различните области на политиката, в които ЕС има правомощия да предприема действия;

В.  като има предвид, че няколко държави, например Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия, приеха рамки за осъществяване на напредък с оглед на провеждането на външна политика със силен акцент върху равенството между половете, и като има предвид, че Франция, Испания, Люксембург, Ирландия, Кипър и Германия, наред с други, обявиха намерението си да превърнат равенството между половете в приоритет на външната си политика; като има предвид, че такъв вид политика следва да насърчава осъществяването на преобразяваща визия за половете в рамките на външната политика, която да дава предимство на равенството между половете, да защитава и насърчава човешките права на жените и на други традиционно маргинализирани групи, да гарантира техния справедлив достъп до социални, икономически и политически ресурси и тяхното участие на всички равнища, да предоставя подходящи ресурси за реализирането на тази визия и да отчита позициите на жените защитници на правата на човека и на гражданското общество; като има предвид, че всяка бъдеща външна политика и политика на сигурност на ЕС следва да се стреми към постигането на тези цели;

Г.  като има предвид, че жените и момичетата са особено силно засегнати от физическото, психологическото и сексуалното насилие, бедността, въоръжените конфликти и въздействието на извънредните ситуации, свързани с изменението на климата и общественото здраве, и други извънредни ситуации, и че тяхното овластяване е от съществено значение за справянето с тези проблеми; като има предвид, че е налице враждебна реакция срещу правата на жените и правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и куиър лицата (ЛГБТИК+); като има предвид, че всяка концепция за сигурността трябва да съдържа ясен акцент върху правата на човека, за да се насърчават действията, които водят до мир; като има предвид, че насоките на Съвета относно ЛГБТИ лица са ефективен инструмент за насърчаване на пълното упражняване на правата на човека от страна на ЛГБТИ лица, както и добра основа за изграждането на амбициозна бъдеща стратегия за равенство на ЛГБТИ лица;

Д.  като има предвид, че ако външната политика и политика на сигурност не представлява правата на жените, момичетата и ЛГБТИ+ лица и не е насочена срещу съществуващите несправедливости, то тя допълнително задълбочава дисбалансите; като има предвид, че всеки, който иска да сложи край на тези несправедливости, трябва да признае неравното съотношение на силите между половете;

Е.  като има предвид, че преобладаващият в общественото пространство образ на жените и момичетата като жертви ги лишава от тяхната способност за действие и унищожава техния капацитет като носители на промяната; като има предвид, че има все по-голям корпус от данни, които илюстрират, че пълноценното участие на жените и момичетата в предотвратяването и разрешаването на конфликти, изграждането на мира и възстановяването след конфликти увеличава устойчивостта, качеството и стабилността на мира и устойчивостта на местните общности и спомага за предотвратяване на всички форми на насилие, основано на пола; като има предвид, че въпреки че жените играят толкова решаваща роля за установяването на траен мир, през периода от 1992 г. до 2018 г. те представляваха едва 13% от преговарящите лица, едва 4% от подписалите лица и едва 3% от посредниците в рамките на основните мирни процеси;

Ж.  като има предвид, че жените и момичетата могат да бъдат подложени на множество форми на дискриминация; като има предвид, че насилието, основано на пола, включително ранните и принудителните бракове и гениталното осакатяване на жени, недостатъчният достъп до здравеопазване, образование, чиста вода, канализация и хранене, ограниченият достъп до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права, и неравномерното участие в процеса на вземане на политически решения, както и в публичните и частните институции, допринасят за дискриминацията и маргинализацията; като има предвид, че защитата на момичетата от насилие и дискриминация, по-специално по отношение на образованието, информацията и здравните услуги, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права, е от особено значение за гарантиране на пълноценното упражняване на техните човешки права; като има предвид, че момичетата бежанци и мигранти са в особено уязвимо положение;

З.  като има предвид, че днешните момичета са тези, които в бъдеще ще трябва да се справят с последиците от конфликтите и извънредните ситуации, а в случаите на дългогодишни конфликти те са тези, които растат във вредни условия с дълготрайни последици; като има предвид, че момичетата имат специфични потребности и са изправени пред специфични предизвикателства, които са различни от предизвикателствата пред възрастните жени, но които в много случаи не се отчитат от по-широките категории „деца“ и „жени“;

И.  като има предвид, че през 2020 г. се честват годишнини от приемането на важни рамкови документи в областта на правата на жените и равенството между половете, включително Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие от 1995 г. и Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността от 2000 г.;

Й.  като има предвид, че стратегическият подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността представлява значителен напредък, що се отнася до ангажираността на ЕС по отношение на програмата „Жените, мирът и сигурността“; като има предвид, че в него се подчертава необходимостта от конкретни ангажименти и действия, както и необходимостта от участие, закрила и подкрепа на жените и момичетата с оглед на постигането на траен мир и сигурност; като има предвид, че планът за действие на ЕС за жените, мира и сигурността беше приет през 2019 г. с цел да се приложи стратегическият подход, но че превръщането на този политически ангажимент в действие продължава да бъде трудно; като има предвид, че е от изключително значение членовете на персонала на ЕС да увеличат усилията си за интегриране на жените, мира и сигурността в работата си, с цел не само да се подобри ефективността на мисиите, но и за да се гарантират правата на жените и равенството между половете сами по себе си;

К.  като има предвид, че Вторият план за действие относно равенството между половете (GAP II) се основава на препоръките на Парламента и поставя акцент върху промяната на институционалната култура на ЕС на равнище централно управление и делегации с цел постигане на системна промяна в подхода на ЕС към принципа на равенство между половете, както и върху преобразяването на живота на жените и момичетата в четири основни области; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете и насърчаването на равенството между половете във външната политика и политика на сигурност на ЕС зависи в голяма степен от успешното прилагане и извършването на оценки на GAP II, така че да могат да се препоръчат действия за бъдеща подобрена рамка за нов план за действие (Трети план за действие относно равенството между половете (GAP III) през 2020 г.);

Л.  като има предвид, че първоначалният план за действие относно равенството между половете (GAP I) постигна известен напредък, но също така беше белязан от редица недостатъци: тесен обхват, липса на съобразено с равенството между половете бюджетиране, слабо разбиране на уредбата в областта на равенството между половете от страна на делегациите на ЕС, липса на ангажираност на ръководството на ЕС и липса на институционална структура и стимули, за да се мотивират и да се подпомагат по подходящ начин служителите; като има предвид, че GAP II представляваше важна стъпка напред с оглед на насърчаването на равенството между половете във външните отношения на ЕС и доведе до редица положителни тенденции, но че той изисква пълна осведоменост и непоколебим ангажимент от страна на ЕС и неговите държави членки като гаранция срещу влошаването на ситуацията и с цел ускоряване на напредъка; като има предвид, че в рамките на GAP II все още се наблюдават редица недостатъци по отношение на изпълнението на ключовите приоритети и свързаните с равенството между половете цели за устойчиво развитие, предизвикателствата, свързани с точното докладване на напредъка по всички цели и предоставянето на качествени данни, както и интегрирането на принципа на равенство между половете в политическите диалози; като има предвид, че все още съществува необходимост от допълнително разширяване на неговия обхват, целесъобразно прилагане на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и съгласуване на сроковете между програмните и бюджетните цикли; като има предвид, че по-голямата ангажираност от страна на лидерите на ЕС и въвеждането на институционална структура и стимули за мотивиране и подходящо подпомагане и обучение на персонала са от жизнено значение за постигането на осезаеми резултати по отношение на повишаването на равенство между половете в световен мащаб;

М.  като има предвид, че в GAP II се набеляза целта свързаните с пола дейности да бъдат интегрирани в 85% от всички нови инициативи на ЕС в срок до 2020 г.; като има предвид, че през 2018 г., въпреки постигнатия напредък, аспектите на пола бяха интегрирани само в 55% – 68% от новите програми;

Н.  като има предвид, че делегациите и мисиите на ЕС са на предна линия при изпълнението на GAP II в страните партньори и че ръководната роля и знанията на ръководителите и служителите на делегациите и мисиите са от съществено значение за гарантиране на успешното изпълнение на GAP II; като има предвид, че се препоръчва жените да получат по-широк достъп до ръководни и управленски длъжности в делегациите на ЕС;

О.  като има предвид, че жените продължават да бъдат до голяма степен по-слабо представени и подценявани в рамките на политическите процеси и процесите на вземане на решения, включително в областта на външната политика и международната сигурност в ЕС и в световен мащаб; като има предвид, че в ЕС жените, които заемат длъжността министър на отбраната, са 6 и че само 3 от 27-те външни министри са жени; като има предвид, че постигането на равновесие между половете при назначаването на нови лица осигурява висока добавена стойност в рамките на процесите на вземане на решения;

П.  като има предвид, че в рамките на Стратегията за равенство между половете за периода 2020 – 2024 г. се набеляза към края на 2024 г. да се постигне баланс между половете от 50% на всички равнища на управление на Комисията;

Р.  като има предвид, че в ЕСВД 75% от длъжностите на средно управленско равнище и 87% от висшите ръководни длъжности се заемат от мъже; като има предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) пое ангажимент до края на мандата си да постигне целта 40% от ръководните длъжности да бъдат заемани от жени; като има предвид, че вследствие на последните назначения от заместник-председателя/върховен представител структурата от заместник генерални секретари се състои единствено от мъже;

С.  като има предвид, че в рамките на политиките на ЕС се наблюдава тенденцията жените да се представят като жертви на сексуално и основано на пола насилие и да се предвиждат мерки за тяхната защита предимно след като те вече са били подложени на такъв вид насилие; като има предвид, че една по-силна политика и един оперативен акцент върху предотвратяването на нарушенията на правата на човека, които са насочени към преодоляване на дисбаланса на силите в отношенията между половете, ще подобрят политиките на ЕС в тази област;

Т.  като има предвид, че е постигнат напредък в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права в цял свят, но че продължават да съществуват сериозни недостатъци по отношение на обезпечаването на сексуалното и репродуктивното здраве и права и достъпа до тях; като има предвид, че в цял свят се наблюдават будещи тревога враждебни реакции срещу правата на жените и ЛГБТИК+, които включват ограничаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права и забрана на сексуалното възпитание и изследванията на пола; като има предвид, че броят на действията на ЕС в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права намаля през 2018 г. и че в рамките на действията в световен мащаб на службите на Комисията в областта на равенството между половете най-малко действия бяха предприети именно във връзка със сексуалното и репродуктивното здраве и права; като има предвид, че е силно необходимо да се потвърди ангажиментът на ЕС по отношение на насърчаването, защитата и упражняването на правото на всяко лице да има пълен контрол по въпросите, свързани със тяхното сексуално и репродуктивно здраве и права, без дискриминация и насилие;

У.  като има предвид, че работата на съветниците и координационните звена по въпросите на равенството между половете е важно за въплътяването на политиките на ЕС в областта на равенството между половете и жените, мира и сигурността в анализ, планиране, изпълнение и оценяване, както и за интегрирането на аспектите на равенството между половете в ежедневните задачи и операции; като има предвид, че съветниците и координационните звена по въпросите на равенството между половете играят важна роля за хоризонталното интегриране на политиките, свързани с равенството между половете; като има предвид, че предоставянето на по-приоритетно място на равенството между половете в делегациите на ЕС, отделянето на достатъчно време за интегрирането на принципа на равенство между половете и ангажираността на ръководителите на проекти да вземат предвид в достатъчна степен въпросите, свързани с пола, в своята работа, са необходими елементи, за да се гарантира, че координационните звена могат да изпълняват своите задължения по подходящ начин; като има предвид, че са необходими допълнителни действия, за да се гарантира, че длъжностната характеристика на членовете на координационните звена по въпросите на равенството между половете отразява техните задачи, свързани с отговорността за интегрирането на принципа на равенство между половете и насърчаването на равенството между половете;

Ф.  като има предвид, че едва една трета от всички делегации на ЕС работят в областта на правата на ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че насоките на ЕС относно ЛГБТИК+ не се прилагат по еднакъв начин и че вместо да се следва структурен подход, тяхното прилагане зависи до голяма степен от познанията на ръководителите на делегациите и техния интерес към тази тематика;

Х.  като има предвид, че организациите на жените и жените активисти в рамките на гражданското общество играят важна роля за постигането на напредък по програмата за мир и сигурност и че тяхното участие е от съществено значение за интегрирането на въпросите, свързани с равенството между половете; като има предвид, че пространството на гражданското общество се стеснява в различни сфери, включително по отношение на организациите на жените и жените – защитници на правата на човека, сексуалното и репродуктивното здраве и права и правата на ЛГБТИК+; като има предвид, че жените защитници на правата на човека често са изправени пред допълнителни и различни рискове и пречки, които са междусекторни и са обусловени от дълбоко вкоренени стереотипи, свързани с пола; като има предвид, че трябва да се гарантира наличието на последователна ангажираност спрямо организациите на жените и жените – защитници на правата на човека, през целия цикъл на планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на GAP III; като има предвид, че са необходими по-амбициозни вътрешни и външни действия, за да се противодейства активно на всяка форма на враждебни реакции и да се продължи напредъкът към изграждането на общества, в които половете са равни;

Ц.  като има предвид, че ограниченото финансиране и недостигът на персонал са основни пречки пред постигането на целите на ЕС в областта на равенството между половете; като има предвид, че също така липсва съгласуваност на политиките в областта на равенството между половете и че все още няма единна система, която да улеснява еднаквото тълкуване и прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в институциите на ЕС;

Ч.  като има предвид, че включването на призмата на равенството между половете във външната политика и политика на сигурност на ЕС също така предполага да се отчитат и преодоляват специфичните измерения и последици, свързани с пола, на световни явления като изменението на климата, миграцията, търговията и сигурността, както и при формулирането на политиките да се изведат на преден план опитът и потребностите на жените и групите, изправени пред множество и пресичащи се форми на дискриминация и маргинализация;

1.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да укрепват правата на жените и момичетата и да постигнат напредък по отношение на прилагането на външна политика и политика на сигурност, която интегрира промени в подкрепа на равенството между половете; подчертава необходимостта тази политика да се основава на последователно интегриране на принципа на равенство между половете, на анализ от гледна точка на равенството между половете чрез разбити по пол и възраст данни и чрез показатели, чувствителни към аспектите на пола, и на систематични оценки на въздействието по признак пол с оглед на определянето, формулирането и проследяването на действията във всички сектори с цел укрепване на равенството между половете и с оглед на изпълняването от жените и хората с различен произход на значима и справедлива роля в процеса на вземане на решения; насърчава ЕС да проучи възможностите за по-систематично споделяне, управление и актуализиране на анализа от гледна точка на равенството между половете;

2.  настойчиво приканва Комисията, заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да окажат още по-силна подкрепа за равенството между половете, пълноценното упражняване на човешките права от всички жени и момичета и тяхното овластяване в целия свят и да изпълняват ключова и все по-активна роля за рационализирането и мобилизирането на ресурси за тази цел;

3.  посреща със задоволство трите тематични стълба на GAP II, а именно: 1) осигуряване на физическата и психическата неприкосновеност на момичетата и жените, 2) насърчаване на икономическите и социалните права и овластяването на момичетата и жените и 3) укрепване на правото на глас и участието на момичетата и жените в обществения живот; отбелязва, че напредъкът в рамките на тематичните приоритети и сред различните участници от ЕС е неравномерен; поради това призовава за по-големи усилия от страна на Комисията, заместник-председателя/върховен представител и всички държави членки за пълното прилагане на плана за действие относно равенството между половете и за постигането на набелязаните в него стандарти; изразява съжаление, че през 2018 г. целта, по която са били отчетени най-малък брой действия в рамките на GAP II, е борбата с трафика на жени и момичета, предназначен за всякакви форми на експлоатация, и че това е единствената цел, при която е отбелязано понижение на отчетените действия спрямо 2017 г.;

4.  посреща със задоволство предложението на Комисията да извърши преглед и да представи през 2020 г. нов план за действие относно равенството между половете (GAP III); подчертава, че GAP III следва да продължи по пътя, очертан в настоящия план за действие относно равенството между половете (GAP II), да разшири обхвата на действията и да вземе предвид поуките, извлечени от изпълнението на текущия план; подчертава, че този документ трябва да бъде под формата на официално съобщение, за да се гарантира неговото ефективно прилагане; припомня, че общата външна политика и политика на сигурност подлежи на специфични правила и процедури и че политиките за сътрудничество за развитие на ЕС и на държавите членки следва да се допълват и укрепват взаимно при пълно зачитане на принципите и договорите на ЕС, включително на членове 2, 3 и 5 от ДЕС; посреща със задоволство препоръките на Комисията към държавите членки по отношение на техния подход към равенството между половете чрез външни действия да преследват политически цели в съответствие с плана за действие относно равенството между половете в своите области на компетентност;

5.  посреща със задоволство Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността и призовава за неговото стриктно прилагане; посреща със задоволство включването на „насърчаване на Програмата за жените, мира и сигурността“ в Съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО от 2018 г.; посреща със задоволство решението за подновяване на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията и призовава за интегриране на принципа на равенство между половете и за предприемане на целенасочени действия в подкрепа на равенството между половете и правата на жените, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права; освен това приветства новата стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора, предвидена за 2021 г.;

6.  призовава за допълнително съгласуване и координация на политиките при изпълнението на всички ангажименти по отношение на равенството между половете, включени във външната дейност на ЕС; подчертава, че Стратегическият подход на ЕС следва да бъде обвързан и синхронизиран с новия GAP III, и призовава Планът за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността от 2019 г. да бъде включен в GAP III като отделна глава; подчертава значението на съществуващата нормативна рамка, свързана с Програмата за жените, мира и сигурността; настоява, че тази рамка следва да служи за основа за всички действия на равнището на ЕС и на международно равнище и че всеки опит за отстъпление или оттегляне от поетите задължения в тази област трябва да бъде категорично отхвърлен;

7.  призовава всички държави членки да възприемат феминистка външна политика и политика на сигурност, която премахва пречките пред жените да бъдат назначавани и да се задържат не само на ръководни позиции на високо равнище и ключови позиции като посланици и посредници в рамките на международни мирни преговори, но също така и на позиции на най-ниско равнище; припомня, че следва да се вземат предвид факторите, които биха могли да възпрат жените да участват, например липсата на политики, допринасящи за постигането на равновесие между професионалния и личния живот, неравномерното разпределение на семейните отговорности и очакването, че жените ще поемат основната част от грижите за членове на семейството, което често води до прекъсване на кариерата или до преминаване на непълно работно време, както и преобладаващата в обществото представа за изпълняването от жени на ръководни роли; освен това подчертава, че що се отнася до постигането на напредък по отношение на целите за изпълнението от жени на ръководни роли в рамките на Програмата за жените, мира и сигурността, равното заплащане за равен труд е един от основополагащите принципи на ЕС и то следва да бъде интегрирано чрез осъществяването на напредък по отношение на икономическите и социалните права на жените както извън, така и в рамките на ЕС; припомня, че държавите членки са задължени да премахнат дискриминацията, основана на пола, по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждението за равен труд или за труд с равна стойност;

Равенството между половете като ръководен принцип на външната дейност на ЕС

8.  призовава ЕСВД, съответните служби на Комисията, европейските агенции, работещи извън границите на Европейския съюз, и държавите членки системно да интегрират принципа на равенство между половете, както и междусекторна призма, в политиката на ЕС в областта на външните отношения и сигурността, разширяването, търговията и развитието, включително в рамките на многостранните форуми и при формулирането на политиките, политическите и стратегическите диалози, публичните изявления, изготвянето на доклади за правата на човека в световен мащаб и процесите на мониторинг, оценка и докладване; настоява, че равенството между половете следва да бъде основна ценност във всички външни действия на ЕС;

9.  подчертава, че е необходимо да се извърши допълнителен анализ на динамиката на властта, която е присъща за политиките и практиката на ЕС и която се наблюдава в настоящия програмен цикъл, с цел да се анализират и разгледат последиците от нея за равенството между половете;

10.  припомня значението на интегрирането на междусекторна призма във всички външни действия на ЕС и напомня, че действията на ЕС следва да отразяват опита на жените с различен произход и особено на жените, които са изправени пред пресичащи се форми на дискриминация и маргинализация въз основа на тяхната възраст, пол, раса, религия, социално-икономически и правен статус, способности, сексуална ориентация и полова идентичност; припомня, че жените не са хомогенна група, нито изразяват единна позиция;

11.  подчертава, че е необходимо да се гарантира траен ангажимент на най-високо политическо равнище по отношение на изпълнението на GAP III; отправя искане в GAP III да се уточни, че 85% от официалната помощ за развитие следва да се отпуска за програми, за които равенството между половете е съществена или основна цел, и призовава в рамките на този по-широк ангажимент съществена част от официалната помощ за развитие да се разпредели за програми, чиято основна цел е равенството между половете, в т.ч. сексуалното и репродуктивното здраве и права; призовава за допълнителни целенасочени действия за постигане на равенство между половете; освен това призовава новият план относно равенството между половете да укрепи подхода, основаващ се на надеждни данни, в рамките на GAP II, като се използват качествени анализи, за да се оцени реалното въздействие на тези програми за постигането на напредък по отношение на равенството между половете; призовава да се подобри отчитането на финансирането от ЕС за равенството между половете, отпуснато и изплатено в държавите партньори чрез GAP III;

12.  препоръчва GAP III да бъде придружен от ясни, измерими, обвързани със срокове показатели за успех, за да се наблюдават кратко-, средно- и дългосрочните промени, възлагането на отговорност на различни участници и ясните цели във всяка държава партньор, разработени в тясно сътрудничество със съответната държава партньор и с активното участие на местни организации на гражданското общество, други съответни участници от гражданското общество и местни малки и средни предприятия (МСП); призовава ЕСВД, Комисията и държавите – членки на ЕС, да поемат наново ангажимент посредством новия план за действие относно равенството между половете по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички сектори; призовава ЕСВД, съответните служби на Комисията и държавите – членки на ЕС, да предложат по-нататъшни действия, насочени към постигането на равенство между половете;

13.  призовава GAP III да противодейства на враждебните реакции срещу правата на жените, като укрепи достъпа до образование, информация и сексуално и репродуктивно здраве и права за жените и момичетата и осигури тяхната защита от принуда, насилие, дискриминация и злоупотреби; подчертава също така, че новият план за действие относно равенството между половете следва изрично да обхваща защитата, участието и насърчаването на правата на жените във всякакъв контекст, включително в нестабилните държави и в ситуации на конфликт;

14.  счита, че образованието е от ключово значение за постигането на равенство между половете и овластяването на жените и момичетата; поради това призовава ЕС да поеме по-голям ангажимент по отношение на насърчаването на равенството между половете и борбата със свързаните с пола стереотипи в рамките на – както и чрез – образователните системи в предстоящия GAP III; във връзка с това призовава да се проучат множество възможности в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката;

15.  посреща със задоволство стратегическия подход на ЕС към жените, мира и сигурността и Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността, приет през 2019 г., и призовава за тяхното стриктно прилагане; при все това изразява съжаление, че въпреки ясните цели и показатели превръщането на този политически ангажимент в действие продължава да бъде проблематично и изисква трайни усилия; подчертава значението на националните планове за действие за изпълнението на Програмата за жените, мира и сигурността; посреща със задоволство факта, че до края на годината почти всички държави – членки на ЕС, ще приемат свои национални планове за действие във връзка с Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН; при все това изразява съжаление, че само една от тях е отпуснала бюджет за изпълнението на националния си план; призовава държавите – членки на ЕС, да предвидят такъв бюджет и да разработят национални механизми за парламентарен контрол, както и да въведат квоти за участието на жените в механизмите за контрол, оценка и надзор; изразява съжаление във връзка с това, че много служители на ЕС не са интегрирали Програмата за жените, мира и сигурността в своята работа и че се счита, че тази програма може да се прилага по усмотрение на служителите с цел подобряване на ефективността на мисиите, а не като начин за гарантиране на правата на жените и равенството между половете сами по себе си;

16.  призовава Комисията да увеличи усилията си за прилагане на структуриран подход за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, с цел точно проследяване на всички относими разходи, включително в областта на външната дейност, и да организира предварителни и последващи оценки на въздействието на различните програми, финансирани от ЕС, върху равенството между половете и да докладва на Европейския парламент; подчертава, че тази оценка следва да се основава на разбити по пол и възраст данни и че резултатите от нея следва да бъдат интегрирани в програмния цикъл; подчертава необходимостта от подобряване на надеждността на анализа от гледна точка на равенството между половете чрез хармонизиране на събраните от делегациите на ЕС данни по такъв начин, че те да бъдат сравними; призовава анализът от гледна точка на равенството между половете да играе роля при определянето на целите, програмите, проектите и диалога в рамките на националните стратегии;

17.  призовава в предложения регламент относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество 85% от специалното целево финансиране да се предоставят за програми, в които равенството между половете е важна или основна цел, както и да се намалят административните ограничения, за да се даде възможност за достъп до финансиране за местните и малките организации на гражданското общество; подчертава, че е важно допълнителното интегриране на принципа на равенство между половете и целенасочените действия да се включат като ясни цели в Регламента относно Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, както и да се гарантира, че партньорите могат да разчитат на достатъчна политическа и финансова подкрепа за изпълнението му; призовава да се прилагат специфични за пола показатели на етапите на подбор на проекти, мониторинг и оценка по отношение на всички действия на външната политика и политика на сигурност на ЕС, които получават финансиране от бюджета на ЕС; подчертава необходимостта от увеличаване на ефективното използване на съществуващите и бъдещите ресурси на ЕС чрез бюджетиране, съобразено с равенството между половете, по-специално с оглед на предстоящите предизвикателства като следващата многогодишна финансова рамка, бюджетните ограничения и последиците от кризата, предизвикана от COVID-19;

18.  призовава Комисията, ЕСВД и делегациите на ЕС да признаят момичетата и младите жени като двигатели на промяната и да подкрепят тяхното безопасно, съдържателно и приобщаващо участие в публичния и обществения живот, включително като вземат под внимание отзивите на ръководените от млади хора организации и като им предоставят подкрепа чрез изграждане на капацитет; подчертава положителната роля, която момичетата, младите жени и жените изпълняват за постигането на траен мир и социално сближаване, включително чрез ръководени от момичета и жени местни инициативи в областта на предотвратяването на конфликти и изграждането на мир; призовава ЕС и държавите членки да осигурят достатъчен бюджет за образованието при възникването на извънредни ситуации, за да се гарантира, че всички момичета получават възможност да успеят дори в ситуации на конфликт и природни бедствия;

19.  отчита факта, че хуманитарните кризи засилват свързаните със сексуалното и репродуктивното здраве и права предизвикателства, и припомня, че в кризисните зони, по-специално сред уязвимите групи като бежанците и мигрантите, жените и момичетата са изложени в особено висока степен на сексуално насилие, предавани по полов път болести, сексуална експлоатация, изнасилване като военно средство и нежелана бременност; призовава Комисията и държавите членки в рамките на своите действия за предоставяне на хуманитарна помощ да отдадат приоритетно значение на равенството между половете и сексуалното и репродуктивното здраве и права, както и на отчетността и достъпа до правосъдие и правна защита във връзка с нарушенията на сексуалните и репродуктивните права и насилието, основано на пола, включително що се отнася до обучението на хуманитарните участници и съществуващото и бъдещото финансиране; подчертава значението на Препоръката на Комитета за подпомагане на развитието (КПР) към ОИСР относно прекратяването на сексуалната експлоатация, сексуалното малтретиране и сексуалния тормоз в рамките на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ; в този контекст посреща със задоволство акцента, който заинтересованите страни, работещи в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, поставят върху справянето със злоупотребите и тормоза в ситуациите, свързани с конфликти; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да се застъпват за включването на организациите за правата на жените, както и на ръководените от жени организации и на защитниците на правата на жените, в структурите за координация и вземане на решения в областта на хуманитарната помощ;

20.  призовава за проучване на полезното взаимодействие между вътрешните и външните програми на Съюза, за да се гарантира последователен и постоянен подход към политиките в рамките на Съюза и извън него, например по отношение на гениталното осакатяване на жени;

21.  призовава Комисията да провежда основана на ценности търговска политика на ЕС, която да гарантира високо ниво на защита на трудовите и екологичните права, както и зачитане на основните свободи и на правата на човека, включително равенството между половете; припомня, че всички търговски и инвестиционни споразумения на ЕС трябва да интегрират принципа на равенство между половете и да включват амбициозна и подлежаща на изпълнение глава относно търговията и устойчивото развитие; припомня, че договарянето на търговски споразумения би могло да представлява важен инструмент за постигане на напредък в областта на равенството между половете и за овластяване на жените в третите държави, и призовава за събиране на данни, разбити по пол, относно въздействието на търговията; призовава ЕС и неговите държави членки да включат в предварителните и последващите оценки на въздействието специфична за всяка държава и за всеки сектор оценка на въздействието по признак пол на търговската политика и търговските споразумения на ЕС; подчертава, че резултатите от анализа с акцент върху половете следва да бъдат взети под внимание при търговските преговори, като се отчита както положителното, така и отрицателното въздействие в рамките на целия процес – от етапа на преговорите до самото прилагане, както и че те следва да бъдат придружени от мерки за предотвратяване или компенсиране на евентуалните отрицателни последици; посреща със задоволство ангажимента на Комисията да гарантира – като това ще бъде прецедент за ЕС – включването на специална глава относно равенството между половете в осъвремененото споразумение за асоцииране между Чили и ЕС и призовава за насърчаване и подкрепа за включването на такива глави във всички бъдещи търговски и инвестиционни споразумения на ЕС, опирайки се на съществуващите международни примери и въз основа на тяхната добавена стойност в светлината на извършените оценки;

22.  призовава държавите членки да спазват изцяло Общата позиция относно контрола върху износа на оръжие и по-специално призовава държавите членки да вземат предвид риска от това износните материали да бъдат използвани за упражняването или подпомагането на основано на пола насилие или насилие срещу жени или деца; подчертава, че чувствителен към аспектите на пола подход означава ориентиран към човека подход за сигурност, насочен към подобряване на сигурността на жените, включително на тяхната икономическа, социална и здравна сигурност;

Акцент върху равенството между половете и многообразието в институционалната култура на ЕС в седалищата на институциите и в делегациите

23.  призовава държавите членки да създадат официална работна група по въпросите на равенството между половете; призовава за създаването на нов състав на Съвета с участието на министри от ЕС и държавни секретари, отговарящи за равенството между половете, с цел да се улесни интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС, включително във външната политика и политика на сигурност;

24.  приветства работата, извършена досега от главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола и от неформалната специална работна група на ЕС по въпросите на жените, мира и сигурността, включително що се отнася до осигуряването на участието на съответните организации на гражданското общество в техните дискусии; въпреки това изразява съжаление във връзка с ограничения капацитет по отношение на персонала и ресурсите, предвидени за длъжността на главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола, и призовава за това главният съветник да докладва пряко на заместник-председателя/върховен представител; подчертава необходимостта от още по-ефикасно използване на ресурсите, предназначени за тази длъжност; призовава заместник-председателя/върховен представител да продължи усилията в областта на интегрирането на принципа на равенство, да назначи съветник по въпросите на равенството между половете на пълно работно време във всяка дирекция на ЕСВД, който да докладва директно на главния съветник, и да насърчи служителите да работят в тясно сътрудничество с Европейския институт за равенство между половете (EIGE); подчертава, че споделянето на знания между институциите и агенциите на ЕС е значителен и много ефикасен инструмент за избягване на високите административни разходи и ненужното увеличаване на бюрокрацията;

25.  приветства Стратегията на ЕСВД за равенство между половете и равни възможности за периода 2018 – 2023 г. и призовава тя да бъде актуализирана, за да включва конкретни, измерими и обвързващи политически ангажименти относно заемането на ръководни длъжности от жени; настоява за постигане на целта 50% от ръководните длъжности да бъдат заемани от жени, включително като ръководители на делегации и на мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); посреща със задоволство напредъка, постигнат от Комисията в това отношение, като жените представляват 41% от ръководните лица на всички равнища; изразява съжаление относно факта, че ЕСВД далеч не е постигнала своята цел, като жените заемат едва две от общо осемте длъжности на специални представители на ЕС, 31,3% от длъжностите на средно управленско равнище и 26% от висшите ръководни длъжности; призовава настоящия заместник-председател/върховен представител да предприеме необходимите стъпки за коригиране на това положение и призовава държавите членки да предложат повече жени за висшите ръководни длъжности;

26.  подчертава значението на принципа на недискриминация и многообразие в институциите на ЕС, заложен в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз; подчертава необходимостта ЕСВД да адаптира своите процедури за набиране и наемане на персонал, за да обърне по-голямо внимание на многообразието и приобщаването; подчертава необходимостта от въвеждане на процедури за набиране на персонал, съобразени с равенството между половете, включително в Европейската служба за подбор на персонал; призовава в длъжностните характеристики на средните и висшите ръководни длъжности да се включи чувствителното към аспектите на пола ръководство;

27.  призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че ръководителите на делегациите на ЕС в чужбина носят официална отговорност за интегрирането на принципа на равенство между половете във всички аспекти на работата на своята делегация и за гарантирането на докладването по тази тема; призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира наличието на специални координационни звена по въпросите на равенството между половете в делегациите на ЕС, за да се гарантира гладкото протичане на работните процеси и за да се сведе бюрокрацията до минимум; подчертава, че е необходимо координационните звена по въпросите на равенството между половете да разполагат с достатъчно ресурси и време, за да изпълняват своите задачи, като в техните длъжностни характеристики подробно се описват техните отговорности; подчертава, че те следва да докладват директно на ръководителя на делегацията/ръководителя на сектор, да имат достъп до всички съответни документи и обучение, необходими за изпълнението на техните задължения, и да имат управленски отговорности, когато това е целесъобразно; призовава да се формулират насоки за равенството за всички делегации на ЕС и във връзка с това да се разработят инструменти за онлайн докладване, ясни образци и наръчник за улесняване на работата на делегациите;

28.  подчертава, че не е възможно да се постигне равенство между половете, ако ръководството не проявява интерес към тази тематика; във връзка с това призовава за провеждане на задължителни и адаптирани обучения по въпросите на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете за всички ръководни кадри в ЕСВД, за персонала в дипломатическите служби на ЕС и за ръководителите/командващите мисии и операции по линия на ОПСО; подчертава, че писмата за мандата и длъжностните характеристики на новите ръководители на делегациите на ЕС трябва да включват конкретни позовавания на равенството между половете; подчертава, че техните оценки трябва да включват специфични критерии за работата, предприета за гарантиране на интегрирането на принципа на равенство между половете; подчертава, че постигането на напредък по отношение на правата на жените и равенството между половете следва да бъде хоризонтален приоритет за всички специални представители на ЕС и следва да бъде ръководен принцип в рамките на техния мандат, по-специално за специалния представител на ЕС по въпросите на правата на човека;

29.  изтъква, че участието на жените в мисиите по линия на ОПСО допринася за ефективността на мисиите и засилва доверието в ЕС като защитник на равните права на мъжете и жените в световен мащаб; посреща със задоволство факта, че всички граждански мисии по линия на ОПСО вече са определили съветник по въпросите на равенството между половете и призовава военните мисии по линия на ОПСО да направят същото; насърчава държавите – членки на ЕС, да предложат жени като кандидати за съществуващите вакантни длъжности; призовава всички разположени в ЕС военни и цивилни служители да бъдат достатъчно добре обучени относно равенството между половете и Стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността, и по-специално относно начините за интегриране на призмата на равенството между половете в своите задачи; изразява съжаление във връзка с това, че броят на жените, работещи в мисии по линия на ОПСО и особено в рамките на военни операции, продължава да бъде много нисък; настоятелно призовава ЕСВД да насърчава необходимостта от конкретна цел и политически ангажимент за увеличаване на броя на жените в мисиите и операциите на ЕС за управление на кризи; настоятелно призовава държавите членки да потърсят начини за укрепване на политиките за набиране и задържане на персонал и да насърчават участието на жените в миротворческите и мироопазващите мисии;

30.  подчертава, че само няколко мисии на ЕС по линия на ОПСО предоставят обучение относно сексуалния и основания на пола тормоз, и призовава ЕСВД и държавите членки да осигурят задължително обучение с оглед на борбата с тези видове тормоз в рамките на всички мисии и операции и да гарантират ефективната защита на жертвите и на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава за осъвременяване на Актуализираните общи стандарти за поведение за мисиите и операциите по линия на ОПСО, за да се включи принципът на нулева толерантност към непредприемането на действия от страна на ръководството и администрацията на ЕС по отношение на сексуалното насилие и насилието, основано на пола;

31.  настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите – членки да включат позовавания на Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции в свързаните с ОПСО решения на Съвета и мандати за мисии, както и да се погрижат всички мисии и операции по линия на ОПСО да разполагат с годишен план за действие относно начините за постигане на целите на бъдещия трети план за действие относно равенството между половете (GAP III) и Плана за действие на ЕС относно жените, мира и сигурността; призовава за включването на анализ от гледна точка на равенството между половете в новите инструменти на ОПСО, включително в Европейския фонд за отбрана и предложения Европейски механизъм за подкрепа на мира;

32.  приветства разрастващата се мрежа от координатори по въпросите на равенството между половете, които разполагат с подкрепа от страна на ръководството и с достъп до обучение; отбелязва във връзка с това, че беше организирана регионална среща на координаторите по въпросите на равенството между половете, установени в страните от Западните Балкани и Турция, с цел активизиране на работата по въпросите на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете; посреща със задоволство задълбоченото сътрудничество със страните от Западните Балкани по линия на инициативата за партньорство на Г-7, в рамките на което ЕС се съгласи да си сътрудничи с Босна и Херцеговина с оглед на укрепването на Програмата за жените, мира и сигурността;

33.  подчертава, че е важно равенството между половете да се насърчава в рамките на външната политика на ЕС, включително чрез отношенията на Парламента с трети държави; във връзка с това приветства решението на делегациите на Европейския парламент във всяка делегация да се назначи представител по въпросите на равенството между половете; подчертава необходимостта от насърчаване на равенството и многообразието във всички дейности на делегациите, включително по време на официалните парламентарни заседания с трети държави;

Отдаване на приоритетно значение на защитата и насърчаването на правата и участието на жените и момичетата

34.  призовава ЕС и държавите членки да изпълнят всички свои международни ангажименти, свързани с глобалната програма за равенство между половете; освен това ги призовава да насърчават и подкрепят държавите партньори да отменят резервите, които са внесли по отношение на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, както и да прилагат декларацията и плана за действие от Четвъртата световна конференция на ООН за жените в Пекин от 1995 г., включително по законодателен път;

35.  припомня ключовата роля на жените като миротворци и подчертава значението на ролята на жените за насърчаването на диалога, изграждането на мира и различното възприятие за значението на мира и сигурността; изтъква, че гарантирането на значимото и справедливо участие на жените във външнополитическите преговори на ЕС и в процесите за обезпечаване на мира и сигурността е свързано с по-голям икономически просперитет, с по-малко нарушения на правата на човека и с постигането на напредък в областта на световната сигурност, демокрацията и устойчивия мир; отбелязва, че укрепването на правата на жените в държавите, засегнати от криза или конфликт, засилва стабилността и устойчивостта на общностите; призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки да защитават правата на момичетата и жените и да гарантират тяхното пълноценно и значимо участие на различните етапи от конфликтите в контекста на дейностите на ЕС за предотвратяване на конфликтите и за посредничество;

36.  изтъква жизненото значение на ангажимента за предотвратяване, противодействие и преследване по съдебен път на всички форми на сексуално и основано на пола насилие, включително насилие от страна на интимния партньор, кибернасилие, вредни практики като гениталното осакатяване на жени и детските, ранните и принудителните бракове, насилие, извършено за „защита на честта“, сексуално и основано на пола насилие в ситуации на конфликт, трафик на хора, както и сексуална експлоатация, малтретиране и тормоз; подчертава необходимостта от оказване на помощ на жертвите в този контекст; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на жените и момичетата, които са изправени пред многобройни и пресичащи се форми на дискриминация; призовава ЕС и неговите държави членки да ратифицират Конвенцията от Истанбул като първи правно обвързващ международен инструмент за предотвратяване и противодействие на насилието срещу жени, като по този начин дадат пример на останалия свят и покажат в рамките на външните отношения, че ангажиментът на ЕС за премахване на това насилие заслужава доверие; призовава за преразглеждане и актуализиране на насоките на ЕС относно насилието срещу жените и момичетата и за борба с всички форми на дискриминация спрямо тях;

37.  подчертава, че не е възможно да се постигне равенство между половете без участието на мъжете и момчетата; счита, че мъжете и момчетата трябва да бъдат поканени да участват и да допринасят активно в процеса на постигане на напредък в областта на равенството между половете в качеството си на носители на промяна, като по този начин оборят свързаните с пола стереотипи; припомня по-специално ролята и отговорността на мъжете и момчетата в борбата срещу сексуалното насилие и основаното на пола насилие;

38.  призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки да гарантират пълното прилагане на Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да приемат приложение, което да цели признаване и разработване на допълнителни стратегии и инструменти за по-добра и по-ефективна реакция и предотвратяване на специфичните ситуации, заплахи и рискови фактори, пред които са изправени защитничките на правата на човека, включително момичетата и младите жени активисти; призовава за незабавно въвеждане на призмата на равенството между половете и на конкретни мерки в подкрепа на защитничките на правата на човека във всички програми и инструменти, насочени към закрилата на защитниците на правата на човека;

39.  подчертава, че в много части на света човешките права на жените и момичетата не са изцяло гарантирани, а организациите на гражданското общество, включително организациите за правата на жените и момичетата, са изправени пред все по-големи предизвикателства в условията на стесняващо се демократично пространство в световен мащаб; припомня съществената работа, която организациите на гражданското общество извършват на място, с оглед на поддържането на мира и насърчаването на ангажираността на жените в мирните процеси, политиката, управлението, изграждането на институции, принципите на правовата държава и сектора на сигурността; призовава делегациите на ЕС да извършват мониторинг на враждебните реакции срещу равенството между половете и сексуалното и репродуктивното здраве и права и да следят тенденцията, изразяваща се в стесняване на пространството за действие на гражданското общество, както и да предприемат конкретни мерки за защита на гражданското общество от заплахи, тормоз, насилие и изказвания, проповядващи вражда и омраза; настоятелно призовава Комисията, ЕСВД, държавите членки и ръководителите на делегациите на ЕС да предоставят подкрепа, посредством насърчаването на подходяща степен на изграждане на капацитет, на местните организации на гражданското общество, включително на организациите на жените и защитниците на правата на човека, и да превърнат сътрудничеството и консултациите с тях в стандартен елемент на своята работа; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят инициативите, които имат за цел да оспорват и преобразуват отрицателните норми и стереотипи, свързани с пола, във всякакъв контекст;

40.  призовава Комисията и ЕСВД да оказват системна подкрепа за сексуалното и репродуктивното здраве и права, което ще допринесе за постигането на всички свързани със здравето цели за устойчиво развитие, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност; изтъква необходимостта от подкрепа за достъпа до семейно планиране и здравни услуги за майките, всеобхватно, съобразено с възрастта сексуално образование, контрацепция, услуги за безопасен и законен аборт и зачитане на правото на жените да вземат решения относно собственото си тяло и да се ползват със защита срещу всяка форма на дискриминация, принуда или насилие в това отношение; призовава Комисията да парира въздействието на спирането на финансирането от САЩ за организации, подкрепящи абортите, като подкрепи съществено финансирането за сексуалното и репродуктивното здраве и права чрез инструментите за финансиране, които са на разположение в рамките на външното измерение на ЕС;

41.  припомня, че жените и момичетата са непропорционално засегнати от изменението на климата вследствие на културното и структурното неравенство между половете; отчита, че равенството между половете е от съществено значение за постигането на мир, сигурност и устойчиво развитие, както и за ефективното управление на предизвикателствата, свързани с климата, и че за да се постигне справедлив преход, при който никой не е изоставен, наличието на междусекторен подход е от решаващо значение; изтъква, че едва 30% от преговарящите по въпросите на климата са жени, и припомня, че съдържателното и равно участие на жените в органите за вземане на решения на равнището на ЕС и на национално и местно равнище в областта на политиката и действията, свързани с климата, е от жизнено значение за постигането на дългосрочните цели в областта на климата; настоятелно препоръчва GAP III да съдържа ясни препратки към Парижкото споразумение и призовава ЕС и държавите членки да гарантират достъпа на организациите на жените до международните фондове в областта на климата;

42.  изразява съжаление във връзка с това, че жените и момичетата по света все още са подложени на множество форми на системна дискриминация; изтъква необходимостта от борба с бедността сред жените чрез гарантиране на техния равен достъп до икономически ресурси; припомня, че по-силното приобщаване на жените на пазара на труда, по-добрата подкрепа за предприемачеството сред жените, равният достъп до капитал, включително за жените предприемачи, гарантирането на равни възможности и равно заплащане за мъжете и жените за равен труд, както и насърчаването на равновесието между личния и професионалния живот са ключови фактори за постигане на дългосрочен устойчив и приобщаващ икономически просперитет, за борба с различните видове неравенство и за насърчаване на финансовата независимост на жените; във връзка с това призовава държавите членки и институциите на ЕС да увеличат, когато това е целесъобразно, наличието на финансиране, включително чрез микрокредити, и да работят с държавите партньори за постигане на напредък по отношение на положението на жените, включително в области като правото на наследяване на собственост и земя, достъпа до правен статут и финансовата и цифровата грамотност, както и закрилата срещу детския труд и други форми на експлоатация;

43.  подчертава, че е необходимо в рамките на миграционната политика на ЕС да се прилага призмата на равенството между половете, която да гарантира правата на жените и момичетата, които търсят убежище или са бежанци, да се въведат незабавно чувствителни към аспектите на пола процедури за убежище и миграция и да се ускори работата, за да се гарантира защитата и надеждното разкриване на случаите на потенциално насилие, тормоз, изнасилване и трафик на жени в приемните центрове в цяла Европа;

44.  осъжда всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително трафика на хора; призовава Комисията и държавите членки да задълбочат сътрудничеството с трети държави с оглед на борбата с всички форми на трафик на хора, като обърнат особено внимание на свързаното с пола измерение на трафика на хора, за да се противодейства по-конкретно на детските бракове, сексуалната експлоатация на жени и момичета и секс туризма; призовава за прилагане на чувствителен към аспектите на пола подход към трафика на хора чрез цялостно разглеждане на въздействието, което той оказва върху осъществяването на широк спектър от права на човека;

45.  настоява, че момичетата и жените, които са жертви на изнасилване по време на война, трябва да имат достъп до недискриминационни грижи и по-конкретно до цялостни медицински грижи; в този контекст набляга върху необходимостта да се гарантира защитата на правото на живот и достойнство за всички жени и момичета чрез провеждане на активна борба срещу вредните практики; подчертава, че трябва да се премахне използването на изнасилвания като оръжие за водене на война и потисничество и че ЕС трябва да окаже натиск върху правителствата на трети държави и всички заинтересовани страни, замесени в региони, където се практикува този вид основано на пола насилие, за да се преустанови тази практика, извършителите да бъдат изправени пред съда и да се започне работа с оцелелите лица, засегнатите жени и общностите, за да се помогне на жертвите да се излекуват и да се възстановят;

46.  отбелязва непрекъснатия напредък във връзка с изпълнението на инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН за премахване на насилието срещу жени и момичета в световен мащаб, в рамките на която през 2018 г. бяха поети ангажименти за отпускане на 270 милиона евро за програми в Африка и Латинска Америка; призовава ЕС да поеме силна водеща роля по отношение на Призива за действие за защита от основано на пола насилие при извънредни ситуации, както и по отношение на оказването на подкрепа на жертвите на сексуално и основано на пола насилие в ситуации на конфликт; припомня на Комисията и на държавите – членки на ЕС, значението на резултатите от Конференцията от Осло за прекратяване на сексуалното и основаното на пола насилие при хуманитарни кризи;

47.  отбелязва, че през 2018 г. ЕС и ООН се споразумяха за нов набор от насочени към бъдещето приоритети за сътрудничеството в рамките на мироопазващите операции и управлението на кризи за периода 2019 – 2021 г.; подчертава, че е необходимо създаването на платформа за сътрудничество на ЕС и ООН по въпросите на жените, мира и сигурността да се превърне във важна част от програмата за външните работи и сигурността;

48.  отбелязва, че ООН предупреди, че пандемията от COVID-19 разкрива и изостря всякакви видове неравенство, включително неравенството между половете; изразява дълбока загриженост във връзка с неравномерното разпределение на грижите за лица, както в семейството, така и в обществените заведения, като жените съставляват около 70% от работната ръка в сферата на здравеопазването в световен мащаб, както и във връзка с обезпокоителното увеличаване на основаното на пола насилие, дължащо се отчасти на дългите периоди на изолация, и с ограничения достъп до репродуктивно здраве и здравни грижи за майките; съответно призовава за разработването на целенасочени и конкретни действия за справяне със социално-икономическото въздействие на COVID-19 върху жените и момичетата; подчертава, че трябва спешно да се осигури достатъчно финансиране, за да се гарантира, че организациите на жените, защитниците на правата на човека и миротворците имат пълен и безпрепятствен достъп до качествена технология, за да могат да участват пълноценно в процесите на вземане на решения по време на кризата, предизвикана от COVID-19; подчертава необходимостта заместник-председателят/върховен представител и Комисията да признаят необходимостта от човешка сигурност, която обхваща всички аспекти на стратегическия подход на ЕС по отношение на жените, мира и сигурността; подчертава, че е необходимо да се гарантира, че действията на ЕС в отговор на COVID-19 в световен мащаб не пренебрегват проблематиката на равенството между половете и че специфичните потребности на жените и другите маргинализирани групи се посрещат по целесъобразен начин; подчертава, че следва да се гарантира тяхното участие в целия програмен цикъл;

o
o   o

49.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 168.
(4) ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 56.

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност